Rymanów, dnia  12.05.2010 r.

ROŚ. 7624/8/10

 

Pan Daniel BRÓZDA - Prezes

 Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego

„Przełom Wisłoka”

 Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

 

Dot. wniosku z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wnioskiem z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 12.05.2010 r.), w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą m.  Puławy Nr 16, 3,38-480 RYMANÓW, zwrócił się Pan z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. „Budowa parku edukacyjno-przyrodniczego” etap I Budowa tarasu widokowo-obserwacyjnego o pow. około 950 m2 oraz kopuły wielosezonowej typu EMPIRO z modułem uzupełniającym zewnętrznym posadowionym na w/w. tarasie w Puławach  na działce Nr ewid. 345/1 – obręb geodezyjny Puławy – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Odpowiadając na  przedłożony wniosek zapoznano się z przedłożonymi do niego załącznikami tj.:

1.      Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, wg której żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest zakwalifikowany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), jednakże wszystkie elementy przedsięwzięcia położone są w obszarze specjalnym ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000 PLB180002 Beskid Niski oraz poza specjalnym obszarem ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000;

2.      Brak jest  Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Budowa parku edukacyjno-przyrodniczego”, winien zająć stanowisko, czy  projekt wywrze lub nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz czy ze względu na swoją lokalizacje, charakter, rodzaj i skale możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie wpłynie lub nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000;

3.      Dodatkowo sprawdzono na mapie ewidencyjnej  i w wypisach w rejestrze gruntów,  że  działka nr 345/1– obręb Puławy,  na której ma być  realizowana inwestycja  pow. około 950 m2 o powierzchni całkowitej 3,0507 ha jest oznaczona symbolami PsIV, PsV, LsIV, Lz-PsV oraz Bz. Właścicielami  działki jest Janina i Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16.

4.      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „PUŁAWY I” zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Puławy I”, teren pod planowane przedsięwzięcie, znajduje się w terenach usług sportu i turystyki. Jest zdefiniowany symbolami US2 i UT2. Symbole te oznaczają teren przeznaczony pod usługi sportowe oraz turystyczne, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje obiektów związanych z uprawianiem sportów narciarskich oraz obsługi ruchu turystycznego, w tym stacji górnej.

 

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.).

Przedsięwzięcie polegające na budowie parku edukacyjno-przyrodniczego -  etap I Budowa tarasu widokowo-obserwacyjnego o pow. około 950 m2 oraz kopuły wielosezonowej typu EMPIRO z modułem uzupełniającym zewnętrznym posadowionym na w/w. tarasie w Puławach  na działce Nr ewid. 345/1 – obręb geodezyjny Puławy – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, a opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. rozbudowy, czy budowy obiektu).

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, musi Pan uzyskać w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który  w zaświadczeniu, stwierdzi, czy  projekt wywrze lub nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. 

Dopiero wówczas organ właściwy do wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 96 ust. 2 (w tym przypadku pozwolenia na budowę), rozważy i ewentualnie wyda postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ww. ustawy.

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat;

2.      A/a. A.K.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 12.05.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/8/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

” Budowa parku edukacyjno-przyrodniczego”

etap I Budowa tarasu widokowo-obserwacyjnego o pow. około 950 m 2 oraz kopuły wielosezonowej typu EMPIRO

z modułem uzupełniającym zewnętrznym posadowionym na w/w. tarasie w Puławach

na działce Nr ewid. 345/1 – obręb geodezyjny Puławy

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

 

Wnioskodawca:

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”

z siedzibą m.   Puławy Nr 16, 3,38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   12.05.2010 r.

ROŚ. 7624/8/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Prezesa Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą m.   Puławy Nr 16, 3,38-480 RYMANÓW z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

” Budowa parku edukacyjno-przyrodniczego”

etap I Budowa tarasu widokowo-obserwacyjnego o pow. około 950 m 2 oraz kopuły wielosezonowej typu EMPIRO

z modułem uzupełniającym zewnętrznym posadowionym na w/w. tarasie w Puławach

na działce Nr ewid. 345/1 – obręb geodezyjny Puławy

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
  2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-18 13:43:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-09 09:31:16
  • Liczba odsłon: 2272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409745]

przewiń do góry