Rymanów, dnia 27.04.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/37/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 27 kwietnia 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/37/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”, orzekającej jego realizację i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700- 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   27.04.2010 r.

ROŚ. 7624/37/09/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü   art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü   §3 ust.1 pkt.63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu   wniosku:  

ü   Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów   z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem z dnia 17 marca 2010 r. o zwiększeniu zakresu projektu o działkę o Nr ewid. 3874. dla przedsięwzięcia pn . „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” ,

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-456/6/09/ad z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie – zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 traktuje się jako brak zastrzeżeń,

 

orzekam

 

a)       Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

b)       Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

 

Uzasadnienie

 

                        Na wniosek Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów   z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem z dnia 17 marca 2010 r. o zwiększeniu zakresu projektu o działkę o Nr ewid. 3874, z dniem 08 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych ).

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmować będzie b udowę sieci wodociągowej   wraz   z    przyłączami w   Posadzie Górnej- gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.   P olega ono na   wykonaniu sieci wodociągowej   PE   ø 90   mm   długości   około 1850   m,   sieci PE ø50 mm długości około 30mb , sieci Ø 40mm około 100m oraz przyłączy wodociągowych szt. 26 PE ø 40 mm.   Zasilanie w wodę dla projektowanej sieci jest dwustronne z istniejącego wodociągu o średnicy 110PVC oraz z wodociągu o średnicy 300PVC. Wykorzystano odcinek istniejącego   wodociągu;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań.;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych - wody, jednak realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia dotychczasowej produkcji wody w ZUW w Sieniawie;

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości    podczas etapu budowy źródłem emisji będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (transport materiałów). Będzie to miało jednak charakter krótkoterminowy i lokalny, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z kończeniem prac budowlanych;

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.: 208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim grunty   budowlane, częściowo rolne (pola, łąki), nieużytki, tereny leśne oraz   drogi i   ciągi   komunikacyjne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących   terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Przebieg   trasy   planowanego   uzbrojenia w   terenie   zabudowanym   zlokalizowany   jest   na działkach poszczególnych właścicieli posesji .

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -p rzedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U .z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   jest planowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 w/cyt. ustawy oraz poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk   „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie zabudowanym ,częściowo na gruntach rolnych (pola, łąki), nieużytkach, terenach leśne oraz   drogach i ciągach   komunikacyjnych, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie . Posada Górna obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię ok. 624 ha , a zamieszkuje ją ok. 1.641 mieszkańców;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 2,3 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego lokalny charakter.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działek, gdzie realizowana będzie   inwestycja. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 25 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania –czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

 

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Postanowieniem Rzeszowie   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1-2/10/gj z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast   Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny w Krośnie nie wydał w terminie 14 dni Opinii Sanitarnej   – dlatego zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4   - potraktowano jako brak zastrzeżeń.

               Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/37/09 /10 z dnia 20.04.2010 r. – postanowiono   nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony,   iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku – dlatego obecnie wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Strony postępowania

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Mieszkańcy Posady Górnej wg. Załącznika    Pan Józef   ZIAJKA sołtys Posady Gornej, ul. Nadbrzeżna Nr 162, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ;
 3. A/a. A.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/37/09/10

z dnia   27.04.2010 r

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych ).

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

W obrębie w/w. działek w miejscowości Posada Górna   - Gmina Rymanów nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Jest to inwestycja o charakterze   liniowym   stanowi    uzbrojenie   podziemne   dla   zaopatrzenia   w wodę gospodarstw domowych w miejscowości Posada Górna   gm. Rymanów

  Planowana inwestycja polega ona na   wykonaniu     sieci   wodociągowej   PE   ø 90   mm   długości   około    1850   m,   sieci PE ø50 mm długości około 30mb , sieci Ø 40mm około 100m oraz przyłącza wodociągowe szt. 26 PE ø 40 mm

Zasilanie w wodę dla projektowanej sieci jest dwustronne z istniejącego wodociągu o średnicy 110PVC oraz z wodociągu o średnicy 300PVC.Wykorzystano odcinek istniejącego wodociągu.

Czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny.

          Wykonywane   wykopy   pod   sieć wodociągową   spowodują   chwilowe   przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów   krajobrazowych w obrębie   prowadzonych   prac.   W   ramach   ochrony   gleby, w gruntach   rolnych,    przewiduje   się    w   trasie   przekopów   zdjęcie   warstw   ziemi   (humus),   która    będzie odłożona   do   ponownego    wykorzystania    po   zakończeniu     prac   budowlanych   i   rekultywacji   strefy     przekopów.   Proces realizacji   przedsięwzięcia   pociągnąć   może   za   sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń   odgałęzień   rur,   pręty   stalowe,   czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu.

          Aby zapobiec degradacji   walorów   krajobrazowych   odpady    te   będą   usuwane   z   miejsca   powstania   i   gromadzone   w   wyznaczonym   miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy   odpadów.

          Nadmiar    ziemi    z    wykopów    wprawdzie    nie    jest    odpadem    ale    zagospodarowanie   będzie   związane   z rekultywacją   wyrobisk,   kształtowaniem   dróg   na    terenie    gminy.   Nadmiar   grunt    z    przekopów    (urobek) składowany   będzie   we   wskazanych   miejscach   w   uzgodnieniu   z   Urzędem Gminy w Rymanowie .

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 25 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” oraz poza innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000.

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

 

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/37/09/10

z dnia 27.04.2010 r

 

 

 

KARTA   INFORMACYJNA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

 

na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

                                              

 

 

Strony od   1-3

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.04.2010 r.

ROŚ. 7624/37/09/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) wraz z uzupełnieniami. - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

                                                                                                                        ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.04.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/37/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

Przedsięwzięcie pn.

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/35/09/10 z dnia 07.04.2010 r.   w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , podczas prowadzonego postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00- 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

                                                                                                                      …………………..

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.04.2010 r.

ROŚ. 7624/37/09/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

 

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1-2/10/gj z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie – zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 traktuje się jako brak zastrzeżeń.

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” , stosownie do wszczętego w dniu 08 grudnia 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów   z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 17 marca 2010 r.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów   z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem z dnia 17 marca 2010 r. o zwiększeniu zakresu projektu o działkę o Nr ewid. 3874, z dniem 08 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych ).

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmować będzie b udowę sieci wodociągowej   wraz   z    przyłączami w   Posadzie Górnej- gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.   P olega ono na   wykonaniu sieci wodociągowej   PE   ø 90   mm   długości   około 1850   m,   sieci PE ø50 mm długości około 30mb , sieci Ø 40mm około 100m oraz przyłączy wodociągowych szt. 26 PE ø 40 mm.   Zasilanie w wodę dla projektowanej sieci jest dwustronne z istniejącego wodociągu o średnicy 110PVC oraz z wodociągu o średnicy 300PVC. Wykorzystano odcinek istniejącego   wodociągu;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań.;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych - wody, jednak realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia dotychczasowej produkcji wody w ZUW w Sieniawie;

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości     podczas etapu budowy źródłem emisji będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (transport materiałów). Będzie to miało jednak charakter krótkoterminowy i lokalny, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z kończeniem prac budowlanych;

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.: 208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim grunty   budowlane, częściowo rolne (pola, łąki), nieużytki, tereny leśne oraz   drogi i   ciągi   komunikacyjne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących   terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Przebieg   trasy   planowanego   uzbrojenia w   terenie   zabudowanym   zlokalizowany   jest   na działkach poszczególnych właścicieli posesji .

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -p rzedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U .z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   jest planowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 w/cyt. ustawy oraz poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk   „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie zabudowanym ,częściowo na gruntach rolnych (pola, łąki), nieużytkach, terenach leśne oraz   drogach i ciągach   komunikacyjnych, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie . Posada Górna obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię ok. 624 ha , a zamieszkuje ją ok. 1.641 mieszkańców;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 2,3 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego lokalny charakter.

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działek, gdzie realizowana będzie   inwestycja. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 25 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania –czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Postanowieniem Rzeszowie   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1-2/10/gj z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast   Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny w Krośnie nie wydał w terminie 14 dni Opinii Sanitarnej   – dlatego zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4   - potraktowano jako brak zastrzeżeń.

               Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   22.12..2009 r.

ROŚ. 7624/37/09

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. Ldz. INW.7021/8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 – obręb Posada Górna  

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.12.2009 r.

ROŚ. 7624/37/09

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. Ldz. INW.7021/8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 – obręb Posada Górna  

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                  

                                              ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.                                                                 

------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.12.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/37/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 – obręb Posada Górna  

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

 

Wnioskodawca:

 

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy,

ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   08.12.2009 r.

ROŚ. 7624/37/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW. 021/8/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,   192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 – obręb Posada Górna  

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 ust. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania  
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( www.bip.rymanow.pl );

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 15:59:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:04:41
 • Liczba odsłon: 2095
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117058]

przewiń do góry