Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

4_2016

2016-02-29

(data wpływu

2016-02-29) 

ROŚ.6220.4.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 14

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

RYMATEX Sp. z o.o.

38-480 RYMANOW ul. Osiedle Nr 42

Reprezentowany/a:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu

2016-02-29  Wniosek bn.

2016-02-29  KIP  (4_2016)

2016-02-19  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-03-07 ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o opinie i ustalenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-03-21 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4540.15.2016 z 2016-03-21 (data wpływu 2016-03-22)  stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny (4_2016)

2016-03-21 OPINIA RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.3  z 2016-03-21 (data wpływu 2016-03-22)  stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny , w tym sporządzenia raportu (4_2016)

2016-03-25 POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o obowiązku przeprowadzenia oceny i zakresu raportu ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-04-07 POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o zawieszeniu postępowania  ROŚ.6220.4.2016.AK

4_2016

2016-02-29

(data wpływu

2016-02-29) 

ROŚ.6220.4.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 14

Cd.

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

RYMATEX Sp. z o.o.

38-480 RYMANOW ul. Osiedle Nr 42

Reprezentowany/a:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu

2016-05-05  Wniosek bn.

2016-05-05  RAPORT  (4_2016)

2016-05-05  POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o podjęciu postępowania  ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-05-06  OBWIESZCZENIE (4_2016) o przedłożeniu RAPORTU ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-05-16  ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o uzgodnienia i opinie  ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-05-20  RDOŚ o uzupełnienie WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.2 z 2016-05-20 (data wpływu 2016-05-23),

2016-05-23 Uzupełnienie ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-06-15 PPIS o uzupełnienie  PSNZ.4542.3.2016 z 2016-06-15 (data wpływu 2016-06-16),

2016-06-28  RDOŚ o przedłużenie terminu  do wydania uzgodnienia WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.5 z 2016-06-28 (data wpływu 2016-06-29),

2016-07-08  RDOŚ o uzupełnienie WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.7 z 2016-07-08 (data wpływu 2016-07-11),

2016-07-13 o Uzupełnienie  z wniosku PPIS ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-20 UZUPEŁNIENIE Inwestora do Rap Zn.1/20/07/2016

2016-07-20 UZUPEŁNIENIE Inwestora do Rap Zn 2/20/07/2016

2016-07-21 OBWIESZZENIE (4_2016) o przedłożeniu uzupełnienia i wyjaśnień  do Raportu ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-22 Uzupełnienie do RDOŚ  ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-22 Uzupełnienie do PPIS ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-08-08 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4542.3..2016 z 2016-08-08 (data wpływu 2016-08-10)  uzgadniająca warunki  realizacji przedsięwzięcia (4_2016)

2016-08-26 RDOŚ o przedłużenie terminu WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.12 z 2016-08-26 (data wpływu 2016-08-29),

2016-08-31 POSTANOWIENIE  RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.14  z 2016-08-31 (data wpływu 2016-09-02 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia (4_2016)

2016-09-09 ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-09-19 DECYZJA + OBW (4_2016) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ROŚ.6220.4.2016.AK

 

2016-10-18 WNIOSEK o sprostowanie bn.(data wpływu 2016-10-18)

2016-10-19  POSTANOWIENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki ROŚ. 6220.4.2016.AK


ROŚ. 6220.4.2016.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

           

pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

 

 

Wnioskodawca:

RYMATEX Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

 

 

 

2016  ROK


--------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  29.02.2016 r.

ROŚ.. 6220.4.2016.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.) ,

ü     w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

na wniosek  Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

  „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 207 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),tj. „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń do odzysku rozpuszczalników” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
-----------------------------------

Rymanów, dnia  29.02.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu –

RYMATEX  Sp. z o.o.

 ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

                                                                                                                 …………….……..

--------------------------------------

 

Rymanów, dnia  07.03.2016 r.

ROŚ.. 6220.4.2016.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
------------------------------------

Rymanów, dnia  07.03.2016 r.

ROŚ.. 6220.4.2016.AK

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
-------------------------------

Rymanów, dnia  25.03.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.3 z dnia 21 marca 2016r. (data wpływu 22.03.2016 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie  znak: PSNZ.4540.15.216 z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 22.03.2016 r.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71.) pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie . Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M. stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.)

I.                    określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1  z wyłączeniem pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym ma zawierać:

1)       opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywalne rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)       opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na posdtwie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) ;

3)       opis istniejących a sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz opis krajobrazu, z którym dane przedsięwzięcie na być zlokalizowane;

4)       opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)       opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)       określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)       uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w tym w szczególności na:

a)   ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę  i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)       opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9)       opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)   porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);

11)   wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia  jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)   przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)    wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego z elementów raportu;

18)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)   źródła informacji stanowiące podstawie do sporządzenia raportu.

II.                 Dodatkowo raport powinien zawierać:

1)       analizę i ocenę oddziaływania planowanego zamierzenia na jakość powietrza, z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji, zarówno istniejących, jak i nowoprojektowanych, zorganizowanych i niezorganizowanych oraz najbliższej zabudowy mieszkaniowej, a także rozwiązania ograniczające emisję  zanieczyszczeń do powietrza , w tym lotnych związków organicznych. Analiza powinna zwierać część opisową, obliczeniową (m.in. dane wejściowe, zakres obliczeń, podsumowanie wyników) oraz graficzną : załącznik graficzne z izoliniami stężeń poszczególnych zanieczyszczeń wraz z zaznaczeniem granic działki przedsięwzięcia). Ponadto instalacja powinna zostać przeanalizowana pod katem zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów;

2)       analizę oddziaływania planowanego zamierzenia na klimat akustyczny (od wszystkich źródeł hałasu) najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym, z części opisowa , obliczeniowa i graficzne . Przyjęta metodyka obliczeniowa oparta powinna być na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisko  zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. W przypadku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym, należy zaproponować rozwiązania minimalizujące (tłumiki, obudowy, bądź zaprojektowanie ekranu akustycznego, które pozwolą na dotrzymanie wartości normatywnych hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym oraz dokonać weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań. Analiza powinna uwzględniać wszystkie źródła istniejące i projektowane.

3)       określenie lokalizacji przedsięwzięcia w stosunku do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

4)       określenie warunków hydrogeologicznych terenu przedsięwzięcia, poziomu wód gruntowych;

5)       informacje o miejscu i sposobie organizacji baz materiałowo – sprzętowych, zaplecza technicznego, technologii prowadzenia prac;

6)        analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne (analiza powinna obejmować identyfikację jednolitej części wód podziemnych narażonej na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, identyfikacje celów środowiskowych dla analizowanej jednolitej części wód podziemnych (Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły), informacje na temat potencjalnego oddziaływania na cele ochrony wód, działania ukierunkowane na maksymalne złagodzenie skutków planowanego przedsięwzięcia);

7)       zidentyfikowanie jednolitej części wód powierzchniowych narażonych na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia i wskazanie celów ochrony wód obowiązujące względem tej części wód(zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły);

8)       przedstawienie aktualnej oceny stanu wód jednolitej części wód powierzchniowych w zakresie elementów narażonych na oddziaływanie przedsięwzięcia;

9)       zidentyfikowanie wszystkich oddziaływań planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji oraz w fazie eksploatacji, na stan jednolitej części wód powierzchniowych podlegającej oddziaływaniom;

10)   ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele ochrony wód, szczególnie ze względu na elementy biologiczne, fizykochemiczne. Przy sporządzaniu przedmiotowej analizy, należy uwzględnić wymogi rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r . w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 262);

11)   wpływ wskazanie działań ukierunkowanych na  maksymalne złagodzenie skutków realizacji planowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu do JCWP.;

12)    określenie oddziaływań, które będą wpływały na klimat oraz działania, które będą sprzyjały adaptacji do zmian klimatu.

13)   wskazania określone w punktach 1-6 w opinii sanitarnej

 

                Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe w oparciu o rzetelne i aktualne dane.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn . „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie .

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M, na terenie istniejącego Zakładu, zajmującego się produkcją elementów tarcz ciernych.

            Przedsięwzięcie będzie połgało na rozbudowie i przebudowie jednej z istniejących instalacji Zakładu, w której prowadzony jest proces powlekania tkanin z wykorzystaniem preparatów zawierających LZO. Rozbudowa będzie polegać na montażu drugiej linii technologicznej i zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu.

W ramach rozbudowy zakład zamierza zainstalować nowy termiczny dopalacz regeneracyjny, oczyszczający gazy odlotowe z obu linii technologicznych instalacji do powlekania tkanin. Zostanie również wybudowana nowa hala magazynowa o konstrukcji namiotowej.

Zmierzenie to, ze względu na charakter wymaga wnikliwej analizy przewidywanego oddziaływania m.in. na jakość powietrza za szczegółowym opisem procesu technologicznego oraz warunków w jakich instalacja będzie pracowała pod katem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

                Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),, w związku z §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) tj. cyt.: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń do odzysku rozpuszczalników”.

                Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi  formami ochrony przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z poźn. zm.) . Najbliżej zlokalizowanym obszarem  NATURA 2000 względem planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LADZN (PLH 18038), a w odległości około 2,6 km.  

Ze względu na zakres i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana ocena z art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe w oparciu o rzetelne i aktualne dane.

Raport powinien określać, analizować i oceniać oddziaływanie przedsięwzięcia zarówno oddzielnie, jak i w polaczeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami istniejącymi i przewidywanymi do realizacji na terenie lub w pobliżu projektowanego przedsięwzięcia istniejącymi lub przewidywanymi do realizacji na terenie lub w pobliżu projektowanego przedsięwzięcia, a także uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą do ustalenia w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, toteż niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania o których mowa w art. 82. ust1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

                W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.3  dnia 21marca 2016r. (data wpływu 22.03.2016r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w przedmiotowym piśmie.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie  Ldz.PSNZ.4540.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 22.03.2016 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
--------------------------------

Rymanów, dnia 25.03.2016 r.

Ldz. ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu –

RYMATEX  Sp. z o.o.

 ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.4.2016.AK z dnia  25.03.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu, do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  7 00 -  15 00 ).

 

 

                                                                                                          ………………………

-----------------


Rymanów, dnia  07.04.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie:

ü   art. 101 § 1, 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

ü    art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

w związku z wnioskiem:

Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego  do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. – do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

                Na wniosek Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

                Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),, w związku z §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) tj. cyt.: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń do odzysku rozpuszczalników”.

W toku postepowania stwierdzono., że planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii organów opiniujących Burmistrz Gminy Rymanów w drodze postanowienia z dnia 25 marca 2016 r. znak: ROS.6220.4.2016.AK wyraził opinię co do wymaganego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zaplanowanej inwestycji.  

Zgodnie z art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w przypadku wydania postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie winien zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie .

 

 

 

                                                                                              ………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a. A.K.
-------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 25.03.2016 r.

 ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu  

 

 

Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu –

RYMATEX  Sp. z o.o.

 ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.4.2016.AK z dnia  07.04.2016 r. w sprawie zawieszenia postępowania  do czasu przedłożenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  7 00 -  15 00 ).

....................... 

 

   Rymanów, dnia 05.05.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 123 §1 oraz art. 101 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz..U. z 2016 r. poz. 23.), w związku z przedłożeniem przez   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dniem 05.05.2016 r . (data wpływu do UG. 05.05.2016 r.) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,

postanawiam

 

podjąć postępowanie Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie ,  planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M. stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przedłożeniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn . „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie .

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M, na terenie istniejącego Zakładu, zajmującego się produkcją elementów tarcz ciernych.

            Przedsięwzięcie będzie połgało na rozbudowie i przebudowie jednej z istniejących instalacji Zakładu, w której prowadzony jest proces powlekania tkanin z wykorzystaniem preparatów zawierających LZO. Rozbudowa będzie polegać na montażu drugiej linii technologicznej i zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu.

W ramach rozbudowy zakład zamierza zainstalować nowy termiczny dopalacz regeneracyjny, oczyszczający gazy odlotowe z obu linii technologicznych instalacji do powlekania tkanin. Zostanie również wybudowana nowa hala magazynowa o konstrukcji namiotowej.

Zmierzenie to, ze względu na charakter wymaga wnikliwej analizy przewidywanego oddziaływania m.in. na jakość powietrza za szczegółowym opisem procesu technologicznego oraz warunków w jakich instalacja będzie pracowała pod katem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

            Po zasięgnięciu opinii organów opiniujących Burmistrz Gminy Rymanów w drodze postanowienia z dnia 25 marca 2016 r. znak: ROS.6220.4.2016.AK wyraził opinię co do wymaganego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zaplanowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w przypadku wydania postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie winien zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko, dlatego Burmistrz Gminy  postanowieniem z dnia 07 kwietnia 2016 r. znak: ROŚ.6220.4.2016.AK  zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z przedłożeniem przez   Inwestora z dniem 05.05.2016 r . (data wpływu do UG. 05.05.2016 r.) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , postanowiono podjąć zawieszone postępowanie.

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.

                                                                                                          ………………………

--------------------------------------

Rymanów, dnia 05.05.2016 r.

 ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania    i o możliwościach

zapoznania się z jego treścią .

 

Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu –

RYMATEX  Sp. z o.o.

 ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.4.2016.AK z dnia  05.05.2016 r. w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  7 00 -  15 00 ).

 

 

 

                                                                                                          ………………………

----------------------------------------

Rymanów, dnia 06.05.2016 r.

ROŚ.6220.4.2016.AK

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dniem 05.05.2016 r . (data wpływu do UG. 05.05.2016 r.)w sprawie przedłożenia  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , podjęte zostało postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie ,.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 06.05.2016 r. do  27.06.2016 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

                                                                                                          …………………….

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K
------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 23 05.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.:  WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.2 z dnia 20.05.2016 r. (data wpływu do UG 23.05.2016 r.).

 

                Stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania z wniosku   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

w załączeniu przedkładam potwierdzone za zgodność przez organ prowadzący postępowanie:

 

1)       kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2)  kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.

  Rymanów, dnia 16.05.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

dot.: Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                Działając na podstawie :art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania z wniosku   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

„Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

obręb ewid. Rymanów _M.

 

po podjęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 05.05.2016 r. oraz  wyłożeniu na 21 dni tj. od 06.05.2016 r. do 27.06.2016 r. „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .

W załączeniu przedkładam:

1)       kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2)       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3)  kopię załączników mapowych  i wypisy z rejestru gruntów;

4)  kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , albo informację  o jego braku. .

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

 

 

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
-----------------------------

Rymanów, dnia 13.07.2016 r.

ROŚ.6220.4.2016.AK

 

 

 

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu       RYMATEX Sp. z o.o

 ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW        

 

Dot. uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

                Stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania z wniosku   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów _M., po podjęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 05.05.2016 r. oraz  wyłożeniu na 21 dni tj. od 06.05.2016 r. do 27.06.2016 r. „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” ,  zwrócono się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. z dniem 16.05.2016 r. pismem znak: ROŚ. 6220.4.2016.AK  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem PSNZ.454.3.2016 z dnia 15.06.2016 (data wpływu do UG. 16.06.216 r.) oraz R egionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.& z dnia 08.07.2016 r. (data wpływu do UG 11.07.2016 r.) wezwali Inwestora o złożenie wyjaśnień oraz do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o dane i informacje wyszczególnione w punktach 1-8 .

           

            W związku z powyższym  działając na podstawie art.50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.) wzywam   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW , do przedłożenia wyżej wymienionych  uzupełnień do „Raportu…”   o dane , które pozwolą zająć stanowisko organom uzgadniającym uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzupełnienie, o które wzywa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie należy przedłożyć Burmistrzowi Gminy Rymanów – jako organowi prowadzącemu postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie do 26 sierpnia 2016 r.

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.), informuję, że w związku z koniecznością uzupełnienia „Raportu…”  nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie określonym w §35 Kpa.

 

Załatwienie sprawy nastąpi w terminie  30 dni licząc od dnia uzyskania uzgodnień od organów uzgadniających, nie później niż do dnia 30.11.2016 r.

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
------------------------

Rymanów, dnia 21.07.2016 r.

ROŚ.6220.4.2016.AK

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu uzupełnienia i wyjaśnienia do  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dniem 05.05.2016 r . (data wpływu do UG. 05.05.2016 r.)w sprawie przedłożenia  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , podjęte zostało postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie ,.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów_M

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę uzupełnieniem i wyjaśnieniem do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 21.07.2016 r. do  11.07.2016 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

                                                                                                          …………………….

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.
-------------------------

Rymanów, dnia 22. 07.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania z wniosku   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów _M., po podjęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 05.05.2016 r. oraz  wyłożeniu na 21 dni tj. od 06.05.2016 r. do 27.06.2016 r. „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” ,  zwrócono się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. z dniem 16.05.2016 r. pismem znak: ROŚ. 6220.4.2016.AK  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

                Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem PSNZ.454.3.2016 z dnia 15.06.2016 (data wpływu do UG. 16.06.216 r.) oraz R egionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.7 z dnia 08.07.2016 r. (data wpływu do UG 11.07.2016 r.) wezwali Inwestora o złożenie wyjaśnień oraz do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o dane i informacje wyszczególnione w punktach 1-8 .

            Uzupełnienia , o które wezwał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz wyjaśnienia, których żądał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kośnie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,  zostały przedłożone prze Inwestora z dniem 20.07 2016 r . (data wpływu do UG  20.07.2016 r. ) Burmistrzowi Gminy Rymanów.

            Mając powyższe na uwadze oraz działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), stosownie do wszczętego postępowania, ponownie zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw .+ Załącznik Uzupełnienie ;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.

 

Rymanów, dnia 22.07.2016 r.

ROŚ. 6220.4.2016.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Stosownie do wszczętego w dniu 29 lutego 2016 r. postępowania z wniosku   Pana Wojciecha KNAP – Członka Zarządu – RYMATEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 29.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin” w m. Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37  – obręb ewid. Rymanów _M., po podjęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 05.05.2016 r. oraz  wyłożeniu na 21 dni tj. od 06.05.2016 r. do 27.06.2016 r. „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” ,  zwrócono się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. z dniem 16.05.2016 r. pismem znak: ROŚ. 6220.4.2016.AK  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

                Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem PSNZ.454.3.2016 z dnia 15.06.2016 (data wpływu do UG. 16.06.216 r.) oraz R egionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.7 z dnia 08.07.2016 r. (data wpływu do UG 11.07.2016 r.) wezwali Inwestora o złożenie wyjaśnień oraz do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o dane i informacje wyszczególnione w punktach 1-8 .

            Uzupełnienia , o które wezwał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz wyjaśnienia, których żądał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kośnie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,  zostały przedłożone prze Inwestora z dniem 20.07 2016 r . (data wpływu do UG  20.07.2016 r. ) Burmistrzowi Gminy Rymanów.

            Mając powyższe na uwadze oraz działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), stosownie do wszczętego postępowania, ponownie zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw .+ Załącznik Wyjaśnienie ;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

 

Rozdzielnik:

 1. RYMATEX  Sp. z o.o. ul. Osiedle  Nr 42, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/ a. A.K.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-26 12:44:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 10:24:19
 • Liczba odsłon: 1898
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986211]

przewiń do góry