Rymanów, dnia 10.12.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ.7624/30/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·         art.113 ust. 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

1.      sprostować pomyłkę pisarską w treści  wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.7624/30/09 z dnia 05.10.2009 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:  410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie i stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2.      treści: na str. 1/17  cyt.: „…Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia 2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r.)…” i na str.9/17 cyt. „… Ldz. ŚR.81.7633/66/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r)…”  zastąpić w obu wskazanych miejscach następująco: cyt. „… Ldz. ŚR.81.7633/56/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r)…”

Uzasadnienie

 

Z dniem 05 października 2009 r. wydana została przez Burmistrza Gminy Rymanów Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.7624/30/09 , w której orzekł realizację przedsięwzięcia pn. pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:  410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W treści przedmiotowej decyzji na str. 1/17 i str. 9/17 pomyłkowo napisano znak sprawy i daty wydania i wpływu pisma Starosty Krośnieńskiego. Oczywisty błąd pisarski należy wyeliminować przez zastąpienie istniejącego w decyzji zapisu następującą  treścią cyt. „… Ldz. ŚR.81.7633/56/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r)…”, gdyż taki jest faktyczny znak i daty wydania i wpływu  przedmiotowego pisma.  

Działając na podstawie art.113 ust 1. ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – niniejszym postanowieniem prostuje się pomyłkę  pisarską w w/cyt. decyzji Burmistrza Gminy.

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 Z up. Burmistrza Gminy

 Alicja KURYLAK

                                                                                                          ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

-------------------------------------------------------------------------- 

 Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

 

Rymanów, dnia 05.10.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/30/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 05 października 2009 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/30/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ) .

 Z up. Burmistrza Gminy   

                                                                                      Alicjja KURYLAK                  ……………………

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   05.10.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü   art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü   §3 ust.1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm);

ü   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu   wniosku:  

Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy
ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r. Ldz. RL.7021/10/09
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn . „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

po zasięgnięciu opinii:

ü   Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-74/09   z dnia 28 września 2009 r.,

orzekam

 

a)       Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

b)       Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów,
z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r.
Ldz. RL.7021/10/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania walorów turystycznych, kulturowych i historycznych Rymanowa Zdroju poprzez wyposażenie parku zdrojowego w niezbędną infrastrukturę oraz remont i konserwację zabytkowej stacji transformatorowej. Pośrednim celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rymanowa Zdroju i Gminy Rymanów, zwiększenie stopnia wykorzystania gospodarczego walorów turystycznych obszaru poprzez zwiększenie poziomu dochodów z obsługi ruchu turystycznego w Rymanowie Zdroju oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowana zostanie, istniejąca w tym miejscu, zajezdnia autobusowa na korzyść rozbudowy i powiększenia obszaru parku zdrojowego.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zamierzenie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć, które nie wpłyną w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000.

Wg karty informacyjnej, przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem. Na terenie objętym projektem obecnie funkcjonuje zajezdnia autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Obszar objęty projektem znajduje się w samym centrum Rymanowa Zdroju.

Inwestycja polegać będzie na: regulacji brzegów Czarnego Potoku; wykonaniu elementów przyłączy zewnętrznych; budowie kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor; budowie amfiteatru i molo; regulacji brzegów istniejącego stawu; budowie altan; robotach remontowych stacji transformatorowej; budowie pergoli i fontanny; wykonaniu utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych; wykonaniu placów i ścieżek spacerowych; montażu elementów małej architektury parkowej oraz zasadzeniu zieleni niskiej i wysokiej.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)   odnoszę się dogłębnie i szczegółowo określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem.   Obszar objęty projektem obejmuje powierzchnię około 2 ha znajdującą się w samym „sercu” Rymanowa Zdroju. Projekt zakłada: regulację brzegów Czarnego Potoku, wykonanie elementów przyłączy zewnętrznych, budowę kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor, budowę amfiteatru i molo, regulację brzegów istniejącego stawu, budowę altan, roboty remontowe stacji transformatorowej, budowę pergoli i fontanny, wykonanie utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie placów i ścieżek spacerowych, montaż elementów małej architektury parkowej oraz zasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zaprojektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych (miejsca postojowe, ścieżki spacerowe, tablice informacyjne).

Przyjęte rozwiązania architektoniczne komponują się z krajobrazem Rymanowa Zdroju, nawiązując przy tym do historycznego układu zagospodarowania pomiędzy Czarnym Potokiem, Leliwą i rzeką Tabor.

Zakres planowanych rodzajowo i ilościowo obiektów obejmuje: ścieżki długość – 1440 mb; place powierzchnia – 1920 m 2 ; 2 altany powierzchnia– 345 m 2 ; regulacji potoku długość brzegów– 990 mb; regulacji brzegów stawu o powierzchni 1164 m 2 ; pergoli długość– 18 mb; miejsc postojowych powierzchnia– 72 m 2 ; kładek długość – 60 mb; amfiteatru – scena nad lustrem stawu powierzchnia– 165 m 2 ; ławek ilość - 53szt.; lamp/oświetlenia ilość– łącznie 64szt.;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich n ie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej zajezdni autobusowej, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego.;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystania zasobów naturalnych pozyskiwanych na podstawie koncesji. Do budowy oraz wykonania prac zostaną użyte następujące materiały: kamień, drewno, bloczki ceramiczne, stal kształtowa, żelbet, kostka betonowa, kruszywo naturalne, elementy kompozytowe oparte na bazie mączki drzewnej, spoiwo - cement, woda. Zastosowanie wskazanych materiałów nie będzie miało istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska;

 

d)        emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z w wykonywaniem prac budowlanych .

W fazie realizacji inwestycji, zostaną zastosowane tradycyjne, typowe technologie występujące w budownictwie.

Zakres robót obejmuje:

·       wykonanie robót ziemnych (ściąganie humusu, kształtowanie skarp, wykopy fundamentowe);

·          roboty stanu surowego – wykonywanie elementów żelbetowych wylewanych na mokro,   roboty murarskie, wykonywanie konstrukcji szkieletowych stalowych, roboty ciesielskie;

·          roboty związane z budową przyłączy – wodnego, kanalizacji sanitarnej;

·          roboty instalacyjne (wentylacja, wod.-kan, elektryka);

·       roboty wykończeniowe wewnętrzne (ściany, sufity , posadzki) oraz na zewnętrzne (elewacja, dach, posadzki zewnętrzne, ścieżki spacerowe i trawniki);

·       wykonanie podbudowy nawierzchni miejsc postojowych i ścieżek spacerowych;

·       wykonanie poboczy, chodników.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia (funkcja turystyczno-rekreacyjna na obszarze Uzdrowiska) w zakresie :

·          stosowanych materiałów i urządzeń;

·          emisji zanieczyszczeń;

·          emisji hałasu;

·          ochrony środowiska gruntowego;

·          ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz

·          ochrony ludzi i zwierząt

nie prognozuje wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko, z uwagi na spełnienie funkcji rekreacyjno-spacerowych omawianego terenu;

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, a używany do realizacji przedsięwzięcia sprzęt ma być sprawny technicznie.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o numerach ewid. 410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Obszar objęty projektem obejmuje powierzchnię około 2 ha znajdującą się   terenie Rymanowa Zdroju

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno-błotnych oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W obrębie przedsięwzięcia znajduje się staw użytkowany i zarybiany przez Polski Związek Wędkarski, zaś obok znajduje się Czarny Potok dopływ Taboru.;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie przebiega przez obszar strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, strefy ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska z zielenią komponowana oraz obszar i teren górniczy wód mineralnych. Jednak   jego realizacja ze względu na charakter, rodzaj i skalę, nie będzie miała negatywnego oddziaływania;

 

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)   Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w   granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW”(PLH180016), inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000, znajdują się w większej odległości. Ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.   Nie występują tam również pomniki przyrody,   ani tereny ochrony archeologicznej. Obszar planowanej inwestycji obejmuje stację transformatorową na terenie działki nr 410/1, wpisaną do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003 r. );

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie przebiega przez obszar strefy ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska z zielenią komponowana, jednak   jego realizacja nie będzie miała negatywnego oddziaływania z uwagi na jego charakter, rodzaj i skalę oddziaływania;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie   obecnie funkcjonuje zajezdnia autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe, nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia, przy czym liczba ludności miejscowości Rymanów Zdrój to 1.454 (stan na 31.12.2008 r) oraz osoby przyjeżdżające na leczenie lub wypoczynek;

 

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w strefie ”A” ochrony uzdrowiskowej, jednak   jego realizacja nie będzie miała negatywnego oddziaływania z uwagi na jego charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działek, na którym będzie   realizowana. inwestycja. Nie jest możliwe określenie liczby ludności ( Rymanów Zdrój - 1.454   LM - stan na 31.12.2008r   oraz osoby przyjeżdżające na leczenie lub wypoczynek), na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać .   Ze względu jednak na jego charakter i skalę   możliwego oddziaływania, nie wpłynie ono na obszar i ludność negatywnie ;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji i znaczne odległości od granicy państwa ok.27 km ze Słowacją oraz ok. 91 km z Ukrainą. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych, dotyczących realizacji tego typu inwestycji, nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko . Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.10.2006, poz. 1767. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW” (PLH180016) i w większej odległości od innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000 -– Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, do chwili obecnej był przekształcany przez działalność człowieka. Już wcześniej znajdowały się na nim budynki (Dworzec Gościnny i trakty komunikacyjne, obecnie zajezdnia autobusowa), wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania negatywnych oddziaływań na środowisko. Inwestycja nie wpłynie na zwiększenie ilości odprowadzanych niekorzystnych substancji, wręcz spowoduje poprawę warunków wizualnych i funkcjonalnych sprzyjających wypoczynkowi kuracjuszy i turystów.

Od czasu Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Ldz. ROS. 7624/30/09 tj. od dnia 10 września 2009 r. nie wpłynęły również żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów w tym : wniosku z dnia 10.09.2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, Wypisu Nr 67 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”, wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej oraz Zaświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r , zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Lokalizacja przedsięwzięcia jest w granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW” (PLH180016) oraz innych obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000, które znajdują się w większej odległości. Ze względu na jego lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – wg . Zaświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii organów opiniujących: Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633/66/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r). uznał – brak potrzeby   przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Opinią Sanitarną Ldz. PSNZ.465-74/09   z dnia 28 września 2009 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem zapewnienia stałego zabezpieczenia sanitarnego terenu, a także po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Rodzaj jak   skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na   środowisko – dlatego wydano niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

  Z up. Burmistrza Gminy

  Alicja KURYLAK

 

                                                                                                          ………………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW ;
 2. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 ROSNO;
 4. Podkarpacki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Piłsudskiego nr 10, 38-500 SANOK;
 5. A/ a. A.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/30/09

z dnia   05.10.2009 r

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów

  poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”

 

na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Na podstawie   §3, ust 1, pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach o Nr ewid. 410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania walorów turystycznych, kulturowych i historycznych Rymanowa Zdroju poprzez wyposażenie parku zdrojowego w niezbędną infrastrukturę oraz remont i konserwację zabytkowej stacji transformatorowej. Pośrednim celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rymanowa Zdroju i Gminy Rymanów, zwiększenie stopnia wykorzystania gospodarczego walorów turystycznych obszaru poprzez zwiększenie poziomu dochodów z obsługi ruchu turystycznego w Rymanowie Zdroju oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowana zostanie istniejąca w tym miejscu zajezdnia autobusowa na korzyść rozbudowy i powiększenia obszaru parku zdrojowego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem. Na terenie objętym projektem obecnie funkcjonuje zajezdnia autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Obszar objęty projektem znajduje się w samym „sercu” Rymanowa Zdroju.

Inwestycja polegać będzie na: regulacji brzegów Czarnego Potoku; wykonaniu elementów przyłączy zewnętrznych; budowie kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor; budowie amfiteatru i molo; regulacji brzegów istniejącego stawu; budowie altan; robotach remontowych stacji transformatorowej; budowie pergoli i fontanny; wykonaniu utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych; wykonaniu placów i ścieżek spacerowych; montażu elementów małej architektury parkowej oraz zasadzeniu zieleni niskiej i wysokiej.

Przyjęte rozwiązania architektoniczne komponują się z krajobrazem Rymanowa Zdroju, nawiązując przy tym do historycznego układu zagospodarowania pomiędzy Czarnym Potokiem, Leliwą i rzeką Tabor.

Zakres planowanych obiektów obejmuje:

·          długość ścieżek – 1440 mb;

·          powierzchnia placów – 1920 m 2 ;

·          powierzchnia 2 altan – 345 m 2 ;

·          długość brzegów regulacji potoku – 990 mb;

·          regulacja brzegów stawu o powierzchni 1164 m 2 ;

·          długość pergoli – 18 mb;

·          powierzchnia miejsc postojowych – 72 m 2 ;

·          długość kładek – 60 mb;

·          powierzchnia amfiteatru – scena nad lustrem stawu – 165 m 2 ;

·          ilość ławek - 53szt.;

·          ilość lamp/oświetlenia – łącznie 64szt.

Do budowy oraz wykonania prac zostaną użyte następujące materiały: kamień, drewno, bloczki ceramiczne, stal kształtowa, żelbet, kostka betonowa, kruszywo naturalne, elementy kompozytowe oparte na bazie mączki drzewnej, spoiwo - cement, woda. Zastosowanie wskazanych materiałów nie będzie miało istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska.

W fazie realizacji inwestycji, zostaną zastosowane tradycyjne, typowe technologie występujące w budownictwie. Zakres robót obejmuje:

·          wykonanie robót ziemnych (ściąganie humusu, kształtowanie skarp, wykopy fundamentowe);

·          roboty stanu surowego – wykonywanie elementów żelbetowych wylewanych na mokro,   roboty murarskie, wykonywanie konstrukcji szkieletowych stalowych, roboty ciesielskie;

·          roboty związane z budową przyłączy – wodnego, kanalizacji sanitarnej;

·          roboty instalacyjne (wentylacja, wod.-kan, elektryka);

·          roboty wykończeniowe wewnętrzne (ściany, sufity , posadzki) oraz na zewnętrzne (elewacja, dach, posadzki zewnętrzne, ścieżki spacerowe i trawniki);

·       wykonanie podbudowy nawierzchni miejsc postojowych i ścieżek spacerowych;

·       wykonanie poboczy, chodników.

           W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia (funkcja turystyczno-rekreacyjna na obszarze Uzdrowiska) w zakresie : stosowanych materiałów i urządzeń; emisji zanieczyszczeń; emisji hałasu; ochrony środowiska gruntowego; ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz   ochrony ludzi i zwierząt nie prognozuje wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko, z uwagi na spełnienie funkcji rekreacyjno-spacerowych omawianego terenu.

Przedsięwzięcie przebiega przez obszar strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, strefy ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska z zielenią komponowana oraz obszar i teren górniczy wód mineralnych. Jednak   jego realizacja ze względu na charakter, rodzaj i skalę, nie będzie miała negatywnego oddziaływania

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działek, na którym będzie   realizowana. inwestycja. Nie jest możliwe określenie liczby ludności ( Rymanów Zdrój - 1.454   LM - stan na 31.12.2008 r   oraz osoby przyjeżdżające na leczenie lub wypoczynek), na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać .   Ze względu jednak na jego charakter i skalę   możliwego oddziaływania, nie wpłynie ono na obszar i ludność negatywnie.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji i znaczne odległości od granicy państwa ok.27 km ze Słowacją oraz ok. 91 km z Ukrainą. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w   granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW”(PLH180016), inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000, znajdują się w większej odległości. Ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.   Nie występują tam również pomniki przyrody,   ani tereny ochrony archeologicznej. Obszar planowanej inwestycji obejmuje stację transformatorową, która zlokalizowana jest na terenie działki nr 410/1wpisaną do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003 r. ). Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

 

  Z up. Burmistrza Gminy                                                                                                                      Alicja KURYLAK

…………………….

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/30/09

z dnia 05.10.2009 r

Burmistrz Gminy 

38-480 RYMANÓW

KARTA    INFORMACYJNA   PRZEDSIĘWZIECIA

 

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna sporz ą dzona zgodnie z art.3 pkt. 1. ust. 5. oraz na podstawie art. 63 i 64 ustawy z dnia 3 pa ź dziernika 2008 roku o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   na grupy przedsi ę wzi ęć mog ą cych znacz ą co oddziaływa ć na ś rodowisko, dla których sporz ą dzenie raportu o oddziaływaniu na ś rodowisko mo ż e by ć wymagane [( § 3 Rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre ś lenia rodzajów przedsi ę wzi ęć mog ą cych znacz ą co oddziaływa ć na ś rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa ń zwi ą zanych z kwalifikowaniem przedsi ę wzi ę cia do sporz ą dzenia raportu o oddziaływaniu na ś rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.   2573. z pó ź n. zm. )] .

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć, które nie wpłyną w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci Natura 2000.

 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku polega na:

·          regulacji brzegów Czarnego Potoku

·          wykonanie elementów przyłączy zewnętrznych

·          budowa kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor

·          budowa amfiteatru i molo

·          regulacja brzegów istniejącego stawu

·          budowa altan

·          roboty remontowe stacji transformatorowej

·          budowa pergoli i fontanny

·          wykonanie utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych

·          wykonanie placów i ścieżek spacerowych

·          montaż elementów małej architektury parkowej

·          zasadzenie zieleni niskiej i wysokiej

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

 

Obszar inwestycji oznaczony jest na mapie ewidencyjnej będącej załącznikiem do wniosku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach: 410/1, 430, 431, 438 i 362/1obręb Rymanów Zdrój –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Charakterystyka projektowanych rozwiązań:

a)       Funkcja i cel inwestycji:

 

Celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania walorów turystycznych, kulturowych i historycznych Rymanowa Zdroju poprzez wyposażenie parku zdrojowego w niezbędną infrastrukturę oraz remont i konserwację zabytkowej stacji transformatorowej. Pośrednim celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rymanowa Zdroju i Gminy Rymanów, zwiększenie stopnia wykorzystania gospodarczego walorów turystycznych obszaru poprzez zwiększenie poziomu dochodów z obsługi ruchu turystycznego w Rymanowie Zdroju oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowana zostanie istniejąca w tym miejscu zajezdnia autobusowa na korzyść rozbudowy i powiększenia obszaru parku zdrojowego.

 

b)       Opis ogólny.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem. Na terenie objętym projektem obecnie funkcjonuje zajezdna autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Obszar objęty projektem obejmuje powierzchnię około 2 ha znajdującą się w samym „sercu” Rymanowa Zdroju. Projekt zakłada: regulacji brzegów Czarnego Potoku, wykonanie elementów przyłączy zewnętrznych, budowę kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor, budowę amfiteatru i molo, regulację brzegów istniejącego stawu, budowę altan, roboty remontowe stacji transformatorowej, budowę pergoli i fontanny, wykonanie utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie placów i ścieżek spacerowych, montaż elementów małej architektury parkowej oraz zasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zaprojektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych (miejsca postojowe, ścieżki spacerowe, tablice informacyjne ). Przyjęte rozwiązania architektoniczne komponują się z krajobrazem Rymanowa Zdroju nawiązując przy tym do historycznego układu zagospodarowania pomiędzy Czarnym Potokiem, Leliwą i rzeką Tabor. Zakres planowanych obiektów obejmuje:

·          długość ścieżek – 1440 mb

·          powierzchnia placów – 1920 m/2

·          powierzchnia 2 altan – 345 m/2

·          długość brzegów regulacji potoku – 990 mb

·          regulacja brzegów stawu o powierzchni 1164 m/2

·          długość pergoli – 18 mb

·          powierzchnia miejsc postojowych – 72 m/2

·          długość kładek – 60 mb

·          powierzchnia amfiteatru – scena nad lustrem stawu – 165 m/2

·          ilość ławek - 53szt.,

·          ilość lamp/oświetlenia – łącznie 64szt.,

 

3. Rodzaj technologii

Technologia występuje wyłącznie w fazie realizacji inwestycji, zostaną zastosowane tradycyjne, typowe technologie występujące w budownictwie. Zakres robót:

·       wykonanie robót ziemnych (ściąganie humusu, kształtowanie skarp, wykopy fundamentowe)

 • roboty stanu surowego – wykonywanie elementów żelbetowych wylewanych na mokro,   roboty murarskie, wykonywanie konstrukcji szkieletowych stalowych, roboty ciesielskie.
 • roboty związane z budową przyłączy – wodnego, kanalizacji sanitarnej,
 • roboty instalacyjne (wentylacja, wod.-kan, elektryka,)

·       roboty wykończeniowe wewnętrzne (ściany, sufity , posadzki) oraz na zewnętrzne (elewacja, dach, posadzki zewnętrzne, ścieżki spacerowe i trawniki),

·       wykonanie podbudowy nawierzchni miejsc postojowych i ścieżek spacerowych,

·       wykonanie poboczy, chodników.

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się opracowania innych wariantów przedsięwzięcia

 

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii.

Dla planowanej inwestycji występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zapewnienia oświetlenia parku (64 szt. lamp), podświetlenia brzegów stawu i kładek dla pieszych, oświetlenia amfiteatru i altan o mocy przyłączeniowej 30 kW i o planowanej rocznie ilości energii elektrycznej pobieranej 20000 kWh. Przewiduje się zużycie wody w wielkości 3 m/3 na miesiąc w sezonie wiosenno-letnim (kwiecień – wrzesień).

Do budowy oraz wykonania prac zostaną użyte następujące materiały: kamień, drewno, bloczki ceramiczne, stal kształtowa, żelbet, kostka betonowa, kruszywo naturalne, elementy kompozytowe oparte na bazie mączki drzewnej, spoiwo - cement, woda.

Zastosowanie wskazanych materiałów nie będzie miało istotnego znaczenia z punktu

widzenia ochrony środowiska.

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia (funkcja turystyczno rekreacyjna w obszarze Uzdrowiska) w zakresie:

·          stosowanych materiałów i urządzeń

·          emisji zanieczyszczeń

·          emisji hałasu

·          ochrony środowiska gruntowego

·          ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

·          ochrony ludzi i zwierząt,

nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko z uwagi na spełnianie obecnie funkcji rekreacyjno spacerowych omawianego terenu.

 

Dla ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się zorganizowanie zaplecza budowy wyposażonego w przenośne toalety, zaniechanie prowadzenia prac hałaśliwych w nocy. Należy również zaplanować organizację prac ziemnych, składowanie materiałów wydobytych np. gruntu z wykopów. Również zbierany z fragmentów trenu humus winien być składowany i wykorzystywany do utrzymania lub zakładania nowych terenów zielonych.

 

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Powstałe ścieki socjalne w obrębie altany lub amfiteatru w wielkości 3 m/3 na miesiąc w sezonie wiosenno-letnim (kwiecień – wrzesień) zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. W przypadku zastosowania w obrębie zaplecza amfiteatru przenośnych toalet i umywalek powstałe ścieki będą odwożone przez wyspecjalizowaną firmę do oczyszczalni ścieków.

Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest już chwili obecnej przekształcony przez działalność człowieka, już wcześniej znajdowały się na nim budynki (Dworzec Gościnny i trakty komunikacyjne) wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania negatywnych oddziaływań na środowisko

Inwestycja nie wpłynie na zwiększenie ilości odprowadzanych niekorzystnych substancji, a spowoduje poprawę warunków wizualnych i funkcjonalnych sprzyjających wypoczynkowi kuracjuszy i turystów.

 

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Ze względu na rodzaj, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. Objęty projektem obszar usytuowany jest w odległości około 27 km od granicy ze Słowacją oraz ok. 91 km od granicy z Ukrainą.

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.   

 

W obszarze inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody ani tereny określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia   14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. 100.92.1029 ). Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów”, inne obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 znajdują się w większej odległości.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje stację transformatorową wpisaną do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003 r. ). Stacja zlokalizowana jest na terenie działki nr 410/1, objętą KW 96522.

 

 

  Z up. Burmistrza Gminy

Alicja KURYLAK

 

                                                                                                          …………………………..

 

 

 --------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz.RL7021/10/09 z dnia 10 września 2009 r. Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”

 

na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Z up. Burmistrza Gminy   

             Alicja KURYLAK                                                                                                            ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW ;
 2. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 ROSNO;
 4. Podkarpacki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Piłsudskiego nr 10, 38-500 SANOK;
 5. A/ a. A.K.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

Ldz. ROŚ. 7624/30/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.:

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”

 

na działkach gminnych o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

Ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/30/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Z up[.Burmistrza Gminy  Alicja KURYLAK

 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   30.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü   Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633/56/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-74/09   z dnia 28 września 2009 r.,

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, stosownie do wszczętego w dniu 10 września 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. RL.7021/10/09 z dnia 10 września 2009 r.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” na działkach o Nr ewid.:   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania walorów turystycznych, kulturowych i historycznych Rymanowa Zdroju poprzez wyposażenie parku zdrojowego w niezbędną infrastrukturę oraz remont i konserwację zabytkowej stacji transformatorowej. Pośrednim celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rymanowa Zdroju i Gminy Rymanów, zwiększenie stopnia wykorzystania gospodarczego walorów turystycznych obszaru poprzez zwiększenie poziomu dochodów z obsługi ruchu turystycznego w Rymanowie Zdroju oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowana zostanie istniejąca w tym miejscu zajezdnia autobusowa na korzyść rozbudowy i powiększenia obszaru parku zdrojowego.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zamierzenie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć, które nie wpłyną w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci Natura 2000.

Wg karty informacyjnej, przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem. Na terenie objętym projektem obecnie funkcjonuje zajezdnia autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Obszar objęty projektem znajduje się w samym „sercu” Rymanowa Zdroju.

Inwestycja polegać będzie na: regulacji brzegów Czarnego Potoku; wykonaniu elementów przyłączy zewnętrznych; budowie kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor; budowie amfiteatru i molo; regulacji brzegów istniejącego stawu; budowie altan; robotach remontowych stacji transformatorowej; budowie pergoli i fontanny; wykonaniu utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych; wykonaniu placów i ścieżek spacerowych; montażu elementów małej architektury parkowej oraz zasadzeniu zieleni niskiej i wysokiej.

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)   odnoszę się dogłębnie i szczegółowo określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów Uzdrowiska Rymanów (parku zdrojowego) poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem.   Obszar objęty projektem obejmuje powierzchnię około 2 ha znajdującą się w samym „sercu” Rymanowa Zdroju. Projekt zakłada: regulację brzegów Czarnego Potoku, wykonanie elementów przyłączy zewnętrznych, budowę kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor, budowę amfiteatru i molo, regulację brzegów istniejącego stawu, budowę altan, roboty remontowe stacji transformatorowej, budowę pergoli i fontanny, wykonanie utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie placów i ścieżek spacerowych, montaż elementów małej architektury parkowej oraz zasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zaprojektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych (miejsca postojowe, ścieżki spacerowe, tablice informacyjne).

Przyjęte rozwiązania architektoniczne komponują się z krajobrazem Rymanowa Zdroju, nawiązując przy tym do historycznego układu zagospodarowania pomiędzy Czarnym Potokiem, Leliwą i rzeką Tabor.

 

Zakres planowanych obiektów obejmuje:

·          długość ścieżek – 1440 mb;

·          powierzchnia placów – 1920 m 2 ;

·          powierzchnia 2 altan – 345 m 2 ;

·          długość brzegów regulacji potoku – 990 mb;

·          regulacja brzegów stawu o powierzchni 1164 m 2 ;

·          długość pergoli – 18 mb;

·          powierzchnia miejsc postojowych – 72 m 2 ;

·          długość kładek – 60 mb;

·          powierzchnia amfiteatru – scena nad lustrem stawu – 165 m 2 ;

·          ilość ławek - 53szt.;

·          ilość lamp/oświetlenia – łącznie 64szt.

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich n ie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej zajezdni autobusowej, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego.;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystania zasobów naturalnych pozyskiwanych na podstawie koncesji. Do budowy oraz wykonania prac zostaną użyte następujące materiały: kamień, drewno, bloczki ceramiczne, stal kształtowa, żelbet, kostka betonowa, kruszywo naturalne, elementy kompozytowe oparte na bazie mączki drzewnej, spoiwo - cement, woda. Zastosowanie wskazanych materiałów nie będzie miało istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z w wykonywaniem prac budowlanych .W fazie realizacji inwestycji, zostaną zastosowane tradycyjne, typowe technologie występujące w budownictwie. Zakres robót obejmuje:

·       wykonanie robót ziemnych (ściąganie humusu, kształtowanie skarp, wykopy fundamentowe);

·          roboty stanu surowego – wykonywanie elementów żelbetowych wylewanych na mokro,   roboty murarskie, wykonywanie konstrukcji szkieletowych stalowych, roboty ciesielskie;

·          roboty związane z budową przyłączy – wodnego, kanalizacji sanitarnej;

·          roboty instalacyjne (wentylacja, wod.-kan, elektryka);

·       roboty wykończeniowe wewnętrzne (ściany, sufity , posadzki) oraz na zewnętrzne (elewacja, dach, posadzki zewnętrzne, ścieżki spacerowe i trawniki);

·       wykonanie podbudowy nawierzchni miejsc postojowych i ścieżek spacerowych;

·       wykonanie poboczy, chodników.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia (funkcja turystyczno-rekreacyjna na obszarze Uzdrowiska) w zakresie :

·          stosowanych materiałów i urządzeń;

·          emisji zanieczyszczeń;

·          emisji hałasu;

·          ochrony środowiska gruntowego;

·          ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz

·          ochrony ludzi i zwierząt

nie prognozuje wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko, z uwagi na spełnienie funkcji rekreacyjno-spacerowych omawianego terenu;

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, a używany do realizacji przedsięwzięcia sprzęt ma być sprawny technicznie.

 

1)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o numerach ewid. 410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Obszar objęty projektem obejmuje powierzchnię około 2 ha znajdującą się   terenie Rymanowa Zdroju

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno-błotnych oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W obrębie przedsięwzięcia znajduje się staw użytkowany i zarybiany przez Polski Związek Wędkarski, zaś obok znajduje się Czarny Potok dopływ Taboru.;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie przebiega przez obszar strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, strefy ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska z zielenią komponowana oraz obszar i teren górniczy wód mineralnych. Jednak   jego realizacja ze względu na charakter, rodzaj i skalę, nie będzie miała negatywnego oddziaływania;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)   Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w   granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW”(PLH180016), inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000, znajdują się w większej odległości. Ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.   Nie występują tam również pomniki przyrody,   ani tereny ochrony archeologicznej. Obszar planowanej inwestycji obejmuje stację transformatorową wpisaną do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003 r. ). Stacja zlokalizowana jest na terenie działki nr 410/1, objętą KW 96522;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie przebiega przez obszar strefy ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska z zielenią komponowana, jednak   jego realizacja nie będzie miała negatywnego oddziaływania z uwagi na jego charakter, rodzaj i skalę oddziaływania;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie   obecnie funkcjonuje zajezdnia autobusowa, która ma zostać zlikwidowana, a na   jej miejscu mają powstać ścieżki spacerowe, nawiązujące do architektury parku zdrojowego z okresu przedwojennego. Trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia, przy czym liczba ludności miejscowości Rymanów Zdrój to 1.454 (stan na 31.12.2008 r) oraz osoby przyjeżdżające na leczenie lub wypoczynek;

 

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w strefie ”A” ochrony uzdrowiskowej, jednak   jego realizacja nie będzie miała negatywnego oddziaływania z uwagi na jego charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

 

 

 

2)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działek, na którym będzie   realizowana. inwestycja. Nie jest możliwe określenie liczby ludności ( Rymanów Zdrój - 1.454   LM - stan na 31.12.2008r   oraz osoby przyjeżdżające na leczenie lub wypoczynek), na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać .   Ze względu jednak na jego charakter i skalę   możliwego oddziaływania, nie wpłynie ono na obszar i ludność negatywnie ;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji i znaczne odległości od granicy państwa ok.27 km ze Słowacją oraz ok. 91 km z Ukrainą. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych, dotyczących realizacji tego typu inwestycji, nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko . Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.10.2006, poz. 1767. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW” (PLH180016) i w większej odległości od innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000 -– Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, do chwili obecnej był przekształcany przez działalność człowieka. Już wcześniej znajdowały się na nim budynki (Dworzec Gościnny i trakty komunikacyjne, obecnie zajezdnia autobusowa), wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania negatywnych oddziaływań na środowisko. Inwestycja nie wpłynie na zwiększenie ilości odprowadzanych niekorzystnych substancji, wręcz spowoduje poprawę warunków wizualnych i funkcjonalnych sprzyjających wypoczynkowi kuracjuszy i turystów.

 

 

Od czasu Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Ldz. ROS. 7624/30/09 tj. od dnia 10 września 2009 r. nie wpłynęły również żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów w tym : wniosku z dnia 10.09.2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, Wypisu Nr 67 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”, wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej oraz Zaświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r , zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest w granicy potencjalnego obszaru siedlisk „RYMANÓW” (PLH180016) oraz innych obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000, które znajdują się w większej odległości. Ze względu na jego lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – wg . Zaświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 11   sierpnia 2009 r.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii organów opiniujących: Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633/56/09 z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 25-09-2009 r). uznał – brak potrzeby   przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Opinią Sanitarną Ldz. PSNZ.465-74/09   z dnia 28 września 2009 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem zapewnienia stałego zabezpieczenia sanitarnego terenu, a także po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 Z up. Burmistrza Gminy

   AlicjaKURYLAK                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW ;
 2. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 ROSNO;
 4. Podkarpacki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Piłsudskiego nr 10, 38-500 SANOK;
 5. A/ a. A.K.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   15.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

 

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

  Z up. Burmistrza Gminy

Alicja KURYLAK

 

………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 15.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                   Z up. Burmistrza Gminy     Alicja KURYLAK                                            ………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.                             

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

Ldz. ROŚ. 7624/30/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy,

ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Starosta Krośnieński

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

  Z up. Burmistrza Gminy

      AlicjaKURYLAK                                                                                                                ………………..

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   10.09.2009 r.

Burmistrz Gminy

38-480 RYMANÓW

ROŚ. 7624/30/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 września 2009 r. Ldz. RL.7021/10/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   410/1, 430, 431, 438 i 362/1 – obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

  Z up. Burmistrza Gminy

  Alicja KURYLAK

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-15 09:13:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 08:43:43
 • Liczba odsłon: 1775
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986256]

przewiń do góry