1/2010

 

Rymanów, dnia  08.01.2010 r.

ROŚ. 7624/1/10

 

 

Pani Barbara FAMIELEC – Wiceprzewodnicząca

 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Rymanowie

ul. Dworska 40

38-480 RYMANÓW

 

Dot. wniosku Ldz. PS/39/2010 z dnia 08.01.2010 r. o wydanie opinii

 

Wnioskiem z dnia 08 stycznia 2010 r. (data wpływu 08.01.2010 r.), w imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie, zwróciła się Pani z prośbą o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia  pn.  „Rozbudowa wraz z wyposażeniem budynków Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) – Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40”  wymagana będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Odpowiadając na  Pani prośbę zapoznano się z przedłożonymi do niej załącznikami tj.:

1.      Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, wg której żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest zakwalifikowany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), oraz wszystkie elementy przedsięwzięcia położone są poza obszarem specjalnym ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000 PLB180002 Beskid Niski oraz poza specjalnym obszarem ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 PLH180016 Rymanów oraz Ladzin;

2.      Zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Terapii Zajęciowej w Rymanowie”, oświadczył, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, z uwagi na to, że przedsięwzięcie: obejmuje budowę nowego  obiektu oraz rozbudowę obiektu istniejącego, jest zlokalizowane w odległości około 1,9 km od granic potencjalnego obszaru ochrony siedlisk „LADZIN”, zaś inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000 znajdują się w większej odległości oraz, że ze względu na swoją lokalizacje, charakter, rodzaj i skale możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000;

3.      Dodatkowo sprawdzono na mapie ewidencyjnej  i w wypisach w rejestrze gruntów,  że  działka nr 3401/2 – obręb Rymanów -M,  na której ma być  realizowana inwestycja o powierzchni 0,7537 ha jest oznaczona symbolem Bi. Właścicielem  działki jest Gmina Rymanów, która  przekazała  ją wraz z budynkiem umową użyczenia Stowarzyszeniu na czas nieoznaczony.

4.      Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” uchwalonym  Uchwałą Nr LX/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. i ogłoszonym z Dz. U. Woj. Podk.. Nr 143 w dniu 4 grudnia 2006 r., teren działki 3401/2 oznaczony jest symbolem UO3 – z przeznaczeniem pod usługi oświaty.

 

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.)

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie wraz z wyposażeniem budynków Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) – Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40 na działce Nr ewid 3401/2 – obręb geodezyjny Rymanów –M  – Gmina Rymanów, a opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem,   przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. rozbudowy, czy budowy obiektu).

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, otrzymała Pan w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który  w zaświadczeniu  z dnia 29 lipca 2009 r., oświadczył, ze projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. 

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

Otrzymują:

1.      Adresat;

2.      A/a. A.K.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-05 14:44:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 08:30:49
  • Liczba odsłon: 1862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986264]

przewiń do góry