Rymanów, dnia 08.10.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/15/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 08 października 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/15/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - na działce Nr ewid. 428/1 - obręb Rymanów Zdrój, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  08.10.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - na działce Nr ewid. 428/1 - obręb Rymanów Zdrój.

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-44/2/10/ad z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13-09-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-51-1/10 z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27-09-2010 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m2.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pomimo braku kwalifikacji przedsięwzięcia według zapisów w.cyt. rozporządzenia, w związku z art. 59 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych ww. rozporządzeniu, niemniej w świetle prawa Unii Europejskiej, w związku z przepisami Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 05 lipca 1985 r. ze zm..) stwierdzono, że zgodnie z pkt. 13 wraz z pkt. 10a  załącznika II Dyrektywy EIA inwestycja należy do przedsięwzięć, które wymagają procedury kwalifikacji względem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (screeningu) – dlatego wszczęto postępowanie w tejże sprawie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem ma obejmować modernizację dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego, który będzie przeznaczony na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. W ramach realizacji inwestycji planowana jest wymiana pokrycia dachowego, docieplenie całego budynku, wykonanie nowej, lokalnej kotłowni i remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Obok budynku nastąpi zagospodarowanie ternu, w tym wykonana zostanie droga pożarowa, wymieniona nawierzchnia dróg dojazdowych. Całościowo obiekt będzie pełnił rolę kompleksowej placówki rehabilitacji kardiologicznej.

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy zastosować poniższe rozwiązania chroniące środowisko tj.

1.      Roboty  podczas realizacji prac modernizacyjnych wykonywać w porze dziennej.

2.      Teren po zakończeniu realizacji inwestycji należy uporządkować.

3.      Przedsięwzięcie nie może być źródłem powstawania ścieków technologicznych.

4.      Obiekt ma być ogrzewany za pomocą kotłowni gazowej.

5.      W obiekcie należy wykonać klimatyzację.

6.       Ocieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okienne i drzwiowej ma być wykonane w taki sposób, aby zwiększyć współczynnik dźwiękochłonny ścian oraz izolacyjność cieplną.

7.      Należy prowadzić właściwą gospodarkę odpadami poprzez ich selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać innemu posiadaczowi odpadów z uregulowanym stanem formalno-prawnym w zakresie gospodarowania odpadami.

8.      Wykonać nasadzenia zieleni tak, aby powierzchnia biologicznie czynna stanowiła nie mniej niż 75 %, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

9.      Ścieki bytowe odprowadzać, jak dotychczas do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

10.  Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na teren działki stanowiącej własność Inwestora, natomiast z terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej.

11.  Ilość miejsc postojowych winna stanowić wartość nie więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

                Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. - na działce Nr ewid. 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) nie zostało zakwalifikowane ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

 

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m2. Budynek po zmodernizowaniu zostanie przeznaczony na szpital uzdrowiskowy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, poprzez wykonanie zespołu sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz sal specjalistycznego treningu kardiologicznego, które będą wyposażone z specjalistyczny sprzęt.

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała:. roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnętrzne, prace instalacyjne sanitarne i elektryczne m.in. demontaż starej i montaż nowej  instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, a także nowej kotłowni gazowej. Roboty budowlane zewnętrzne będą polegały na wykonaniu drenażu wokół budynku, izolacji piwnic, termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu drogi pożarowej, wymianie nawierzchni istniejących dróg, wykonaniu parkingów (do 10 miejsc), chodników i dróg spacerowych, oświetlenia terenu, a także elementów małej architektury i zieleni.

Planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328,5 m2 w tym: 3.130 m2 – stanowi łączną powierzchnia remontowanych pomieszczeń,  842 m2 – droga dojazdowa, 2.702 m2 – place parkingowe,154,5 m2 - chodnik oraz 1.500 m2 - powierzchnia dachu.;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki inwestora. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono realizowane;

 

b)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Woda pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.

Podczas eksploatacji roczne zapotrzebowanie na media będzie kształtowało się następująco: woda – 6.000 m3/rok, energia elektryczna 130.000kWh/rok, gaz 65.000 m3/rok.;

 

c)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Po zakończeniu modernizacji obiektu jego eksploatacja będzie spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu poprzez wykonanie kotłowni gazowej, która będzie spełniać wymogi ochrony środowiska.  Prowadzona działalność nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Wytwarzane odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady medyczne w ilości ok. 150 kg rocznie, będą magazynowane z w wydzielonym do tego celu magazynie odpadów medycznych, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę do unieszkodliwienia. Woda będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

 

d)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m2.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działki o powierzchni 2,5209 ha z  którego ok.20% stanowi obszar leśny w użytkach LsIII i LsV;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 1,3 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”. Ze względu na lokalizację (teren szpitala Uzdrowiskowego) rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także skale i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, nie występują na nim pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni  1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie przy budowie parkingu należy uwzględnić fakt, iż ilość miejsc postojowych nie może przekraczać 10% liczby miejsc w obiekcie. Natomiast powierzchnia biologicznie czynna będzie stanowić nie mniej niż 75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie prowadzenia robót modernizacyjnych.  W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,  nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 1,3 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”.  Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-44/2/10/ad z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13-09-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną  Ldz.PSNZ-465-51-1/10 z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27-09-2010 r.) stwierdził  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/15/10 z dnia 28 września 2010 r. –  postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                           ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

 1. „UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w  Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ – zarządca, SKARB PŃSTWA - właściciel;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/15/10

z dnia  08.10.2010 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

- na działce Nr ewid. 428/1 - obręb Rymanów Zdrój

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pomimo braku kwalifikacji przedsięwzięcia według zapisów w.cyt. rozporządzenia, w związku z art. 59 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych ww. rozporządzeniu, niemniej w świetle prawa Unii Europejskiej, w związku z przepisami Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 05 lipca 1985 r. ze zm..) stwierdzono, że zgodnie z pkt. 13 wraz z pkt. 10a  załącznika II Dyrektywy EIA inwestycja należy do przedsięwzięć, które wymagają procedury kwalifikacji względem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (screeningu).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem ma obejmować modernizację dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego, który będzie przeznaczony na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. W ramach realizacji inwestycji planowana jest wymiana pokrycia dachowego, docieplenie całego budynku, wykonanie nowej, lokalnej kotłowni i remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Obok budynku nastąpi zagospodarowanie ternu, w tym wykonana zostanie droga pożarowa, wymieniona nawierzchnia dróg dojazdowych. Całościowo obiekt będzie pełnił rolę kompleksowej placówki rehabilitacji kardiologicznej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m2. Budynek po zmodernizowaniu zostanie przeznaczony na szpital uzdrowiskowy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, poprzez wykonanie zespołu sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz sal specjalistycznego treningu kardiologicznego, które będą wyposażone z specjalistyczny sprzęt.

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała:. roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnętrzne, prace instalacyjne sanitarne i elektryczne m.in. demontaż starej i montaż nowej  instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, a także nowej kotłowni gazowej. Roboty budowlane zewnętrzne będą polegały na wykonaniu drenażu wokół budynku, izolacji piwnic, termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu drogi pożarowej, wymianie nawierzchni istniejących dróg, wykonaniu parkingów (do 10 miejsc), chodników i dróg spacerowych, oświetlenia terenu, a także elementów małej architektury i zieleni.

Planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328,5 m2 w tym: 3.130 m2 – stanowi łączną powierzchnia remontowanych pomieszczeń,  842 m2 – droga dojazdowa, 2.702 m2 – place parkingowe,154,5 m2 - chodnik oraz 1.500 m2 - powierzchnia dachu

Podczas eksploatacji roczne zapotrzebowanie na media będzie kształtowało się następująco: woda – 6.000 m3/rok, energia elektryczna 130.000kWh/rok, gaz 65.000 m3/rok

Ww trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Po zakończeniu modernizacji obiektu jego eksploatacja będzie spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu poprzez wykonanie kotłowni gazowej, która będzie spełniać wymogi ochrony środowiska.  Prowadzona działalność nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Wytwarzane odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady medyczne w ilości ok. 150 kg rocznie, będą magazynowane z w wydzielonym do tego celu magazynie odpadów medycznych, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę do unieszkodliwienia. Woda będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,  nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 1,3 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”.  Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/15/10

z dnia 08.10.2010  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

- na działce Nr ewid. 428/1 - obręb Rymanów Zdrój

 

 

Strony od 1 - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   28.09.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek z dnia 17 sierpnia 2010 r Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 28.09.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/15/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

.

Wnioskodawca:

 

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/15/10 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt -pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   28.09.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

 

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü   Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-44/2/10/ad z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13-09-2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-51-1/10 z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27-09-2010 r.),

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie zaliczonego uwagi na brak kwalifikacji do rodzaju przedsięwzięć wymienionych wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - na działce Nr ewid. 428/1 - obręb Rymanów Zdrój , stosownie do wszczętego w dniu 17 sierpnia 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ  

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.   „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m 2 .

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pomimo braku kwalifikacji przedsięwzięcia według zapisów w.cyt. rozporządzenia, w związku z art. 59 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych ww. rozporządzeniu, niemniej w świetle prawa Unii Europejskiej, w związku z przepisami Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 05 lipca 1985 r. ze zm..) stwierdzono, że zgodnie z pkt. 13 wraz z pkt. 10a   załącznika II Dyrektywy EIA inwestycja należy do przedsięwzięć, które wymagają procedury kwalifikacji względem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (screeningu) – dlatego wszczęto postępowanie w tejże sprawie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem ma obejmować modernizację dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego, który będzie przeznaczony na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. W ramach realizacji inwestycji planowana jest wymiana pokrycia dachowego, docieplenie całego budynku, wykonanie nowej, lokalnej kotłowni i remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Obok budynku nastąpi zagospodarowanie ternu, w tym wykonana zostanie droga pożarowa, wymieniona nawierzchnia dróg dojazdowych. Całościowo obiekt będzie pełnił rolę kompleksowej placówki rehabilitacji kardiologicznej.

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy zastosować poniższe rozwiązania chroniące środowisko tj.

1.       Roboty   podczas realizacji prac modernizacyjnych wykonywać w porze dziennej.

2.       Teren po zakończeniu realizacji inwestycji należy uporządkować.

3.       Przedsięwzięcie nie może być źródłem powstawania ścieków technologicznych.

4.       Obiekt ma być ogrzewany za pomocą kotłowni gazowej.

5.       W obiekcie należy wykonać klimatyzację.

6.         Ocieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okienne i drzwiowej ma być wykonane w taki sposób, aby zwiększyć współczynnik dźwiękochłonny ścian oraz izolacyjność cieplną.

7.       Należy prowadzić właściwą gospodarkę odpadami poprzez ich selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać innemu posiadaczowi odpadów z uregulowanym stanem formalno-prawnym w zakresie gospodarowania odpadami.

8.       Wykonać nasadzenia zieleni tak, aby powierzchnia biologicznie czynna stanowiła nie mniej niż 75 %, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

9.       Ścieki bytowe odprowadzać, jak dotychczas do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

10.   Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na teren działki stanowiącej własność Inwestora, natomiast z terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej.

11.   Ilość miejsc postojowych winna stanowić wartość nie więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. - na działce Nr ewid. 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) nie zostało zakwalifikowane ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

 

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m 2 . Budynek po zmodernizowaniu zostanie przeznaczony na szpital uzdrowiskowy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, poprzez wykonanie zespołu sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz sal specjalistycznego treningu kardiologicznego, które będą wyposażone z specjalistyczny sprzęt.

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała:. roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnętrzne, prace instalacyjne sanitarne i elektryczne m.in. demontaż starej i montaż nowej   instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, a także nowej kotłowni gazowej. Roboty budowlane zewnętrzne będą polegały na wykonaniu drenażu wokół budynku, izolacji piwnic, termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu drogi pożarowej, wymianie nawierzchni istniejących dróg, wykonaniu parkingów (do 10 miejsc), chodników i dróg spacerowych, oświetlenia terenu, a także elementów małej architektury i zieleni.

Planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328,5 m 2 w tym: 3.130 m 2 – stanowi łączną powierzchnia remontowanych pomieszczeń,   842 m 2 – droga dojazdowa, 2.702 m 2 – place parkingowe,154,5 m 2 - chodnik oraz 1.500 m 2 - powierzchnia dachu.;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki inwestora. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono realizowane;

 

b)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Woda pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.

Podczas eksploatacji roczne zapotrzebowanie na media będzie kształtowało się następująco: woda – 6.000 m 3 /rok, energia elektryczna 130.000kWh/rok, gaz 65.000 m 3 /rok.;

 

c)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Po zakończeniu modernizacji obiektu jego eksploatacja będzie spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu poprzez wykonanie kotłowni gazowej, która będzie spełniać wymogi ochrony środowiska.   Prowadzona działalność nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Wytwarzane odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady medyczne w ilości ok. 150 kg rocznie, będą magazynowane z w wydzielonym do tego celu magazynie odpadów medycznych, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę do unieszkodliwienia. Woda będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

 

d)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 428/1– obręb ewidencyjny Rymanów Zdrój o łącznej powierzchni 2,5209 ha, z czego planowana inwestycja zajmie powierzchnię ok. 8328 m 2 .

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działki o powierzchni 2,5209 ha z   którego ok.20% stanowi obszar leśny w użytkach LsIII i LsV;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty   tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 1,3 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków   Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”. Ze względu na lokalizację (teren szpitala Uzdrowiskowego) rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także skale i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, nie występują na nim pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni   1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie przy budowie parkingu należy uwzględnić fakt, iż ilość miejsc postojowych nie może przekraczać 10% liczby miejsc w obiekcie. Natomiast powierzchnia biologicznie czynna będzie stanowić nie mniej niż 75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie prowadzenia robót modernizacyjnych.   W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,   nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty   tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 1,3 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków   Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”.   Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-44/2/10/ad z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13-09-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną   Ldz.PSNZ-465-51-1/10 z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27-09-2010 r.) stwierdził   brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.08.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 17-08-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   pisma i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zaświadczenie;

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3)kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.08.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 17-08-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   pisma i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zaświadczenie;

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 17.08.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/15/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

.

Wnioskodawca:

 

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.08.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10                                                                               

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Modernizacja dotychczasowego szpitala uzdrowiskowego POLONIA z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach UZDROWISKA RYMANÓW S.A. – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 428/1- – obręb Rymanów Zdrój.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika

A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   05.08.2010 r.

ROŚ. 7624/15/10

 

 

 

Pan mgr Paweł SZCZYGIEŁ – Prezes Zarządu

Uzdrowiska Rymanów S.A.

  w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

 

 

Dot. wniosku Ldz. DT-22/115/10 z dnia 03.08.2010 r.

 

Wnioskiem z dnia 03 sierpnia 2010 r. (data wpływu 04.08.2010 r.), działając w imieniu Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, zwrócił się Pan z prośbą o wydanie decyzji o braku konieczności opracowania oceny wpływu na środowisko dla przedsięwzięcia   pn.   „Modernizacja i dosprzętowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego „POLONIA” z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach „UZDROWISKO RYMANÓW” S.A.”, zlokalizowanego w Rymanowie Zdroju

 

Odpowiadając na   Pana wniosek zapoznano się z przedłożonymi do niego załącznikami tj.:

 

1.       Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, wg której żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm .) nie jest zakwalifikowany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), a wszystkie elementy przedsięwzięcia położone są w granicach obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty tj. specjalnego obszaru ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 PLH180016 Rymanów, zaś inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000 znajdują się a większej odległości.

 

2.       Zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Modernizacja i dosprzętowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego „POLONIA” z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach „UZDROWISKO RYMANÓW” S.A.”, który ma być zlokalizowany w Rymanowie Zdroju, oświadczył, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, z uwagi na to, że projekt obejmuje: remont pomieszczeń wewnątrz budynku, termomodernizacje całego obiektu, wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonanie lokalnej kotłowni gazowej, zagospodarowanie terenów   przyległych do obiektu, przystosowanie obiektu do wymogów dla oddziału wczesnej kardiologii oraz remont nawierzchni dróg dojazdowych i chodników do szpitala i przy obiekcie - jest zlokalizowane w granicach obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty tj. specjalnego obszaru ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 PLH180016 Rymanów, zaś inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000 znajdują się a większej odległości oraz   że ze względu na swoją lokalizacje, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. W związku z tym organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000 uznał, ze przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

 

3.       Dodatkowo sprawdzono na mapie ewidencyjnej   i w wypisach w rejestrze gruntów,   że   działia nr 428/1 i 428/2 – obręb Rymanów Zdrój   na której ma być   realizowana inwestycja o powierzchni łącznej 2,5458 ha ( 2,5209ha   i 0,0249ha)   jest oznaczona symbolem LsIII, LsV, Bi, Bz i dr oraz Bi, Bz. Właścicielem   działki jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Uzdrowisko Rymanów S.A. Planowana inwestycja zajmie. ok. 8.328,5 m 2 .

 

4.       Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” uchwalonym   Uchwałą Nr XXXIX/380/06   Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. i ogłoszonym w Dz. U. Woj. Podk. - teren działek 428/1 i 428/2   oznaczony jest symbolem 13Uz – z przeznaczeniem pod tereny zabudowy uzdrowiskowej.

 

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.)

 

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji i dosprzętowieniu dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego „POLONIA” z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach „UZDROWISKO RYMANÓW” S.A.”, który ma być zlokalizowany w Rymanowie Zdroju na działkach Nr ewid 428/1 i 428/2 – obręb geodezyjny Rymanów Zdrój   – Gmina Rymanów, a opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia   zgodnie z rozporządzeniem   Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm .) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale   jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

 

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) , konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. rozbudowy, czy budowy obiektu).

 

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, otrzymał Pan w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który   w zaświadczeniu   z dnia 14 kwietnia 2010 r., oświadczył, ze projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.  

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat;

2.       A/a. A.K.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-05 14:22:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-11 15:46:41
 • Liczba odsłon: 2245
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409754]

przewiń do góry