Rymanów, dnia 25.01.2006 r.

ROŚ. 7624/2/06

   

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Prezesa Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk PERFEKT” mgr inż Krzysztofa MIELNICZUKA, ul. Astronautów 7/1, 25-337 KIELCE działającego z upoważnienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja koryta potoku Tabor na długości 3,087 km
oraz remont potoku na długości 1,614 km na terenie miejscowości Rymanów,
  Posada Górna i Rymanów Zdrój – gm. Rymanów, woj. podkarpackie ”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w związku z tym zgodnie z art. 49 kpa strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.

Rymanów, dnia 04.04.2006 r.

ROŚ. 7624/2/06

 

 

DECYZJA

 

Działając na podstawie  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożonego przez Prezesa Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk PERFEKT” mgr inż Krzysztofa MIELNICZUKA, ul. Astronautów 7/1, 25-337 KIELCE działającego z upoważnienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW

umarzam postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja koryta potoku Tabor na długości 3,087 km
oraz remont potoku na długości 1,614 km na terenie miejscowości Rymanów,
Posada Górna i Rymanów Zdrój – gm. Rymanów, woj. podkarpackie
, z uwagi na jego bezprzedmiotowość  

Uzasadnienie 

Do tut. Urzędu Gminy  wpłynął wniosek PP/26/2006 z dnia 24.01.2006 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na regulacji koryta potoku Tabor na długości 3,087 km oraz remoncie potoku na długości 1,614 km na terenie miejscowości Rymanów, Posada Górna i Rymanów Zdrój – gm. Rymanów, woj. podkarpackie przedłożony przez Prezesa Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk PERFEKT” mgr inż Krzysztofa MIELNICZUKA, ul. Astronautów 7/1, 25-337 KIELCE działającego z upoważnienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW.

W związku z przedłożonym wnioskiem, Zawiadomieniem ROŚ.7624/2/06 z dniem 25.01.2006 zostało wszczęte postępowanie i zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) informację umieszczono na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz zwrócono się z zapytaniami do Starosty Krośnieńskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Krośnie, a następnie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie .

W związku z ogłoszona publicznie informacją o planowanym przedsięwzięciu, nie wpłynęły od czasu umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej w terminie 21 dni -  żadne wnioski i uwagi od społeczeństwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie – Postanowieniem PSNZ.465-17/06 z dnia 23.03.2006 r. postanowił uznać, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem ŚR.V-6630/1/3-0/06 z dnia 24.02.2006 r. orzekł, iż planowana inwestycja przez wzgląd na jej lokalizację i charakter nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary NATURA 2000.

W związku z powyższym brak jest możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - dlatego postępowanie staje się bezprzedmiotowe i orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji. 

Pouczenie 

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

Otrzymują:

 1. mgr inż. Krzysztof MIELNICZUK Prezes Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk PERFEKT”, ul. Astronautów 7/1, 25-337 KIELCE działający z upoważnienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW
 3. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 5. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-01 12:01:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-05 11:52:42
 • Liczba odsłon: 1941
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4770942]

przewiń do góry