Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

1_2016

2016-01-21

( data wpływu 2016-02-01.)

 

ROŚ.6220.1.2016.2017.AK

ROŚ.6220.1.2016.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 56

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.

ul. Dworska Nr 29, 38-480 RYMANÓW

Henryk RYSZ – Prezes Zarządu

 

2016-01-21 Wniosek bn

2016-01-21 KIP

2016-02-01 WEZWANIE o uzupełnienie ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-01 ZAWAIDOMIENIE o wszczęciu post. ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-08 ZAPYTANIE RDOŚ+ PPIS ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-05 uzupełnienie Wniosku  bn

2016-02-15 OPINIA SANITARNA stwierdzająca brak potrzeby PSNZ.4540.6.216 (data wpływu 2016-02-16)

2016-02-23 RDOS przedłużenie terminu do wyrażenia opiniiWOOŚ.4240.6.2.2016.AT.3 (data wpływu (2016-02-24)

2016-03-04 o UZUPELNIENIE WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.4 (data wpływu (2016-03-08)

2016-03-08 o UZUPELNIENIE ROŚ.6220.1.2016.AK

c.d.

2017-04-03 o stanowisko RDOŚ WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.6 (data wpływu 2017-04-05)

2017-04-05 stanowisko w sprawie ROŚ. 6220.1.2016.2017.AK)

2017-04-24 Stanowisko RDOŚ WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.8 (data wpływu (2017-04-28

2017-05-04 Zawiadomienie  ROŚ.6220.1.2016.2017.AK

2017-05-18 Decyzja +Obwieszczenie  umarzająca  postępowanie ROŚ.6220.1.2016.2017.AK
ROŚ. 6220.1.2016.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

           

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4  i  3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

obręb ewid. Rymanów _M.

 

 

 

Wnioskodawca:

Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Dworska Nr 29, 38-480 RYMANÓW

 

 

 

 

2016  ROK

-----------------------

Rymanów, dnia 01.02.2016 r.

ROŚ. 6220.1.2016.AK

 

Pan

Henryk RYSZ – Prezes Zarządu

Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.

38-480 RYMANÓW,  ul. Dworskiej Nr 29

 

 

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

 

wzywa

 

Pana Henryka RYSZ - Prezesa Zarządu  -  Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 29, 38-480 RYMANÓW -  do usunięcia braków wniosku znak: bn z dnia 21.01.2016 r .(data wpływu do UG 01.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

-         o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

-         o przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,- zl, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

                                                           

 

                                                                                              ………………………….

Otrzymują :

1.       Adresat;

2.       A/a. A.K.

----------------

  Rymanów, dnia   01.02.2016 r.

ROŚ.. 6220.1.2016.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ze zm.) ,

ü     w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

na wniosek  Pana Henryka RYSZ – Prezesa Zarządu – Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 29, 38-480 RYMANÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 01.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 207 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), §3 ust. 1 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 139 ze zm.),tj. „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
---------------------------

Rymanów, dnia  01.02.2016 r.

ROŚ. 6220.1.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

Pan Henryk RYSZ – Prezesa Zarządu –

Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 29, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 .......................

Rymanów, dnia  08.02.2016 r.

ROŚ.. 6220.1.2016.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Henryka RYSZ – Prezesa Zarządu – Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 29, 38-480 RYMANÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 01.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

obręb ewid. Rymanów _M.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
--------------------------

Rymanów, dnia  08.02.2016 r.

ROŚ.. 6220.1.2016.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Henryka RYSZ – Prezesa Zarządu – Huty Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 29, 38-480 RYMANÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 01.02.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

obręb ewid. Rymanów _M.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 -------------------------------


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-10 11:37:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 14:36:06
 • Liczba odsłon: 1594
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783020]

przewiń do góry