Rymanów, dnia 10.02.2009 r.

ROŚ. 7624/1/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

 1. o wydanej z dniem 29 września 2009 r. Ldz. ROS 7624/25/09 decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU  na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, z uwagi na jego bezprzedmiotowość

Decyzję uznano za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostało w sposób wyczerpujący i przekonujący w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

 1. o możliwościach zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 -1500).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.02.2009 r.

ROŚ. 7624/1/09

 

DECYZJA

               

                Działając na podstawie:

 

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7020/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU  na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” , z uwagi na jego bezprzedmiotowość

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7020/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU  na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, zostało wszczęte z dniem 8 stycznia 2009 r. postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem RDOŚ-18-WPN-6630-1-53/08/js z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 29-12-2008 r.) uznała, ze przedmiotowa inwestycja przez wzgląd na swoja lokalizację oraz charakter nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na obszary NATURA 2000.

                Prowadząc postępowanie na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię,  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie  Ldz. ŚR.81.7633-7/09 z dnia 09 lutego2009 r. (data wpływu 10-02-2009 r). uznał iż po doprecyzowaniu i uzupełnieniu wniosku wyrazi swoje stanowisko, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj, jak i skalę możliwego oddziaływania oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 129 z dnia 20 października 2006 r., a także brakiem transgranicznego oddziaływania, z uwagi na lokalny charakter inwestycji  oraz umiejscowienie go poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000 – nie kwalifikują przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów uznano, że nie ma potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także brak jest potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie - opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem,   przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. przebudowy czy budowy obiektu).

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz z powodu braku możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - postępowanie staje się bezprzedmiotowe, dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 26.01.2009 r.

ROŚ. 7624/1/09

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY 

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7020/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„ Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju

na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU

na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Pozostałe strony postępowania  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
 4. A/a.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  26.01.2009 r.

ROŚ. 7624/1/09

 

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7020/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


pn. „ Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju

na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU

na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Pozostałe strony postępowania  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
 4. A/a.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  08.01.2009 r.

ROŚ. 7624/1/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü  art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü  w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7020/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„ Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju

na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU

na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

na działkach gminnych o Nr ewid. 62, 63 i 64 - obwód geodezyjny Rymanów Zdrój.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500)..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

            Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania> 20 str.  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
 3. A/a.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08 .01.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/1/09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju

na POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W RYMANOWIE ZDROJU

na terenie działek Nr ewid. 62,63 i 64, obręb Rymanów Zdrój

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości(-ściach) oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:                Nr ewid. 62, 63 i   64- obwód geodezyjny Rymanów Zdrój

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego Nr 14a

38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ] p rzed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

1)        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

przystąpieniu   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2)        wszczęciu postępowania;

wszczęciu postępowania,

3)        przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

4)        organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

ü         organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü         organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

5)        możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )

  6)   możliwości składania uwag i wniosków;

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

6)        sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   21- dniowy termin do ich składania

7)        organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

8)        terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  10)  postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-19 09:34:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-31 08:09:06
 • Liczba odsłon: 2242
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409495]

przewiń do góry