Rymanów, dnia  24.05..2011 r.

ROŚ.6220.11.2011.AK

 

 

 

 

 

 

Pan Piotr RAJCHEL

ul. Kasztanowa Nr 80

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

 

 

Dot. wniosku z dnia 20 maja 2011 r.

 

Wnioskiem z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 20.05.2011 r), zwrócił się Pan z prośbą
o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia  pn. „
Budowa zakładu produkującego wyroby z metalu w Rymanowie przy ul. Sanockiej na działce nr 2529” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie -  wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz raport.

 

Odpowiadając na  przedmiotowy wniosek zapoznano się z przedłożonymi załącznikami tj.:

 

1.      Wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  - wg. którego teren działki Nr 2529  w obrębie Rymanów-M, znajduje się w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej oznaczonej na rysunku symbolem „PU-1” z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie i sklepy;

2.      Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia – opracowaną przez Inwestora – kwiecień 2011 r. - wg. której żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1)  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397.) nie jest zakwalifikowany ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), natomiast wszystkie elementy przedsięwzięcia położone są poza obszarem specjalnym ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000 PLB180002 Beskid Niski  ok. 2km. oraz specjalnym obszarem ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 PLH180016 Rymanów.

 

Rozważając możliwość zakwalifikowania przedsięwzięcia wg §3ust. 1 pkt. 52  lit a) lub b) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą , o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 na obszarach objętych formami ochrony przyrody i 1ha na pozostałych obszarach   - nie zachodzi przesłanka do przeprowadzenia oceny oddziaływania, gdyż zamierzenie inwestycyjne nie osiąga ustalonych wartości progowych. Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie posiada całkowitą powierzchnię  0,3992 ha, zaś sama powierzchnia zabudowy wynosi 950 m2 , tereny utwardzone - 1500 m2 i tereny biologicznie czynne - 1542m2.

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.)

Przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu produkującego wyroby z metalu w Rymanowie przy ul. Sanockiej, a opisane szczegółowo w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z w/cyt. rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek. W analizowanej sytuacji występuje tylko jedna przesłanka.

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, należy zwrócić się w tej sprawie o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Piotr RAJCHEL, ul. Kasztanowa Nr 80, 38-381 RYMANÓW ZDRÓJ;
  2. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-02 10:05:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-02 10:05:52
  • Liczba odsłon: 1797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4983037]

przewiń do góry