Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
660 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Zbigniew Chmiel 2024-04-22
653 Plan zamówień publicznych na rok 2024 Zbigniew Chmiel 2024-04-19
658 Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w m. Sieniawa - etap III Zbigniew Chmiel 2024-01-31
657 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów Zbigniew Chmiel 2024-01-24
656 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe, budynku szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Zbigniew Chmiel 2024-01-19
655 Utrzymanie czystości porządku oraz zieleni miejskiej na terenie zrewitalizowanej części rynku w m. Rymanów oraz w wybranych obiektach na terenie Gminy Rymanów Zbigniew Chmiel 2024-01-12
654 Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie - etap II Bęben Mariusz 2024-01-09
652 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2024 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2024-01-08
647 Wykonanie modernizacji systemów monitoringu miejskiego należących do Gminy Rymanów w celu minimalizacji i przeciwdziałania spożywania alkoholu w miejscach spędzania czasu wolnego i integracji lokalnej społeczności oraz przebywania w nich osób nietrzeźwych Bęben Mariusz 2023-12-28
651 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 r. na linii komunikacyjnej Klimkówka (góra) - Rymanów Zdrój (góra) - Klimkówka (góra) Bęben Mariusz 2023-12-18
616 Plan zamówień publicznych na rok 2023 Bęben Mariusz 2023-12-15
650 Dzierżawa części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2023-12-06
646 Dzierżawa części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2023-12-06
649 Zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2023-12-01
645 Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie ? etap II Bęben Mariusz 2023-11-09
644 Dostawa wraz z montażem hali namiotowej o wymiarach 22 x 35 m Bęben Mariusz 2023-10-27
643 Dzierżawa części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2023-10-24
642 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2023-10-17
641 Program Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok Bęben Mariusz 2023-10-13
639 Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg Bęben Mariusz 2023-09-27
640 Remont dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2023-09-25
638 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2023-09-11
636 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie SIENIAWA na dz. o nr. ewid. 1107 od km 0+020 do km 0+393 Bęben Mariusz 2023-08-25
634 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2023-08-17
635 Dostawa przepompowni ścieków wraz z posadowieniem na działce o nr ewid. 1011/1 obr. Rymanów - II postępowanie Zbigniew Chmiel 2023-08-01
633 Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach szkół publicznych w Rymanowie i Klimkówce Zbigniew Chmiel 2023-07-26
632 Dostawa przepompowni ścieków wraz z posadowieniem na działce o nr ewid. 1011/1 obr. Zbigniew Chmiel 2023-07-17
631 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w wysokości 11 000 000 złotych Bęben Mariusz 2023-07-07
630 Zakup samochodu strażackiego dla OSP we Wróbliku Szlacheckim Zbigniew Chmiel 2023-06-30
628 Remont fragmentaryczny drogi (do Kościółka) w miejscowości KLIMKÓWKA na odcinku gminnym o nawierzchni bitumicznej na dz. o nr. ewid. gr. 3045 od km 0+242 do km 1+086 Bęben Mariusz 2023-04-17
627 Sprzedaż autobusu marki FORD TRANSIT Bęben Mariusz 2023-04-14
629 Remont nawierzchni sportowych w kompleksie sportowym Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, ul. Szkolna. Zbigniew Chmiel 2023-04-14
626 Postępowanie II. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów Zbigniew Chmiel 2023-03-15
625 Przebudowa lokalu usługowego nr 19 i 20 oraz przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w Rymanowie Bęben Mariusz 2023-03-14
623 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2023-03-09
624 Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów. Zbigniew Chmiel 2023-02-20
622 Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie - dostawa i montaż ślusarki otworowej Bęben Mariusz 2023-01-31
621 Budowa przepompowni ścieków z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej Bęben Mariusz 2023-01-18
620 Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie Zbigniew Chmiel 2023-01-17
619 Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2023-01-12
618 Budowa wodociągu w miejscowościach Milcza i Zmysłówka, Gmina Rymanów Zbigniew Chmiel 2023-01-09
617 Utrzymanie czystości porządku oraz zieleni miejskiej na terenie zrewitalizowanej części rynku w m. Rymanów oraz w wybranych obiektach na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2023-01-05
615 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2023-01-04
614 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej Klimkówka (góra) - Rymanów Zdrój (góra) - Klimkówka (góra) Bęben Mariusz 2023-01-04
612 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy. Zbigniew Chmiel 2022-10-21
611 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina ? ?Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT -EU? Zbigniew Chmiel 2022-10-20
610 Plan zamówień publicznych - zmiana Zbigniew Chmiel 2022-10-20
609 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rymanów Bęben Mariusz 2022-09-21
608 Plan zamówień publicznych - zmiana Bęben Mariusz 2022-09-19
607 Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie. Bęben Mariusz 2022-09-14
606 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rymanów Bęben Mariusz 2022-08-25
605 Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w projekcie grantowym Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Zbigniew Chmiel 2022-08-24
602 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2022 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2022-08-16
600 Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego w uzdrowisku Rymanów-Zdrój, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2022-08-09
604 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie BZIANKA na dz. o nr. ewid. 802 od km 0+285 do km 0+639 Zbigniew Chmiel 2022-08-02
603 Plan zamówień - zmiana Zbigniew Chmiel 2022-08-02
601 Diagnoza cyberbezpieczeństwa w projekcie grantowym Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Zbigniew Chmiel 2022-07-20
599 Plan zamówień - zmiana Zbigniew Chmiel 2022-07-12
598 Budowa obiektów małej architektury na szlaku rowerowym w Gminie Rymanów Zbigniew Chmiel 2022-06-22
593 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Zbigniew Chmiel 2022-06-07
596 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa Bęben Mariusz 2022-06-07
594 Utrzymanie czystości porządku oraz zieleni miejskiej na terenie zrewitalizowanej części rynku w m. Rymanów oraz w wybranych obiektach na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2022-06-02
597 Plan zamówień - zmiana Zbigniew Chmiel 2022-05-31
595 Modernizacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - V etap Bęben Mariusz 2022-05-26
592 Plan zamówień - zmiana Bęben Mariusz 2022-05-10
589 Remont nawierzchni placów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie na dz. o nr. ewid. gr. 1698 i 1705 Bęben Mariusz 2022-04-29
591 Remont gminnej drogi publicznej ul. Parkowej w miejscowości Rymanów na dz. o nr. ewid. gr. 3165/3, 3200/2, 3202/5, 3204/6, 3204/8, 3217, 3207/5, 1507/7, 3199/2 Bęben Mariusz 2022-04-14
590 Plan zamówień publicznych - zmiana Bęben Mariusz 2022-04-13
588 Plan zamówień publicznych - zmiana Bęben Mariusz 2022-03-24
584 Budowa sieci wodociągowej w Rymanowie Bęben Mariusz 2022-03-04
583 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2022-03-04
587 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój oraz Królik Polski, Gmina Rymanów - II postępowanie Bęben Mariusz 2022-03-02
586 Plan zamówień - zmiana Bęben Mariusz 2022-03-02
585 Plan zamówień - zmiana Bęben Mariusz 2022-03-01
578 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów, Posada Górna oraz Puławy, Gmina Rymanów Zbigniew Chmiel 2022-02-25
582 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój oraz Królik Polski, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2022-02-22
581 Dostawa pojazdu użytkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby GOSiR w Rymanowie. Zbigniew Chmiel 2022-01-31
571 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wróblik Szlachecki, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2022-01-24
573 Dokończenie budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 887 i 889 na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2022-01-21
579 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Klimkówka (góra) - Rymanów-Zdrój (góra) - Klimkówka (góra) Bęben Mariusz 2022-01-14
577 Plan zamówień 2022 Bęben Mariusz 2022-01-12
576 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2022 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2022-01-11
575 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rymanów Bęben Mariusz 2022-01-05
574 Plan zamówień 2021 Bęben Mariusz 2021-12-16
568 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE Zbigniew Chmiel 2021-12-10
565 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Zbigniew Chmiel 2021-12-07
572 Plan zamówień publicznych - zmiana Bęben Mariusz 2021-11-23
569 Plan zamówień Bęben Mariusz 2021-11-18
567 Plan zamówień publicznych - zmiana Bęben Mariusz 2021-11-15
566 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY RYMANÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Bęben Mariusz 2021-11-12
563 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie KLIMKÓWKA na dz. o nr. ewid. 4131/1 od km 0+000 do km 0+305 Bęben Mariusz 2021-08-19
564 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie - etap I" Bęben Mariusz 2021-08-12
562 Remont dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2021-08-11
543 Plan zamówień na rok 2021 Zbigniew Chmiel 2021-07-28
561 Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II - postępowanie II Zbigniew Chmiel 2021-07-26
560 Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Rymanowie-Zdroju - II postępowanie Zbigniew Chmiel 2021-07-23
559 Dostawa wraz z montażem, lodowiska sztucznie mrożonego, w Rymanowie-Zdroju Zbigniew Chmiel 2021-07-20
558 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa budynku socjalno-administracyjnego w zakresie sanitariatów ogólnodostępnych w Rymanowie-Zdroju. Odtworzenie historycznego charakteru Parku Zdrojowego w Rymanowie-Zdroju". Zbigniew Chmiel 2021-07-14
554 Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie - etap I Zbigniew Chmiel 2021-07-09
557 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GÓRNA Zbigniew Chmiel 2021-07-07
548 Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm.woj. Podkarpackiego Odtworzenie historycznego charakteru Parku w Rym.Zdroju Przebudowa sanitariatów w Rym.Zdroju Bęben Mariusz 2021-06-25
552 Przebudowa drogi w miejscowości Klimkówka - I etap Bęben Mariusz 2021-06-22
556 Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2021-06-22
555 Modernizacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - IV etap Bęben Mariusz 2021-06-22
551 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2021-06-16
553 Przebudowa (modernizacja) trybuny stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie Bęben Mariusz 2021-06-16
549 Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II Bęben Mariusz 2021-05-10
550 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C360 Bęben Mariusz 2021-05-04
547 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2021-04-06
544 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2021-03-04
542 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2021 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2021-01-11
538 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2020-11-12
540 Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych dojazdowych Bęben Mariusz 2020-11-12
541 Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2020-11-10
537 Remont ul. Ogrodowej w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2020-10-29
539 Dzierżawa lokalu gastronomicznego przy Basenie w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 58 Bęben Mariusz 2020-10-12
535 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2020-10-08
536 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Bęben Mariusz 2020-10-08
534 Budowa kanalizacji i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, gm. Rymanów Bęben Mariusz 2020-09-04
531 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2020-08-13
533 Przebudowa drogi dojazdowej na dz. o nr ewid.1570/2, 1572/2 i 1069 (obr. geod. Ladzin) w Zmysłówce od km 0+005 do km 0+631 - odcinek II od km 0+277 do km 0+631 na dz. o nr ewid. 1570/2 i 1069 Bęben Mariusz 2020-08-06
532 Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Liderem (partnerem wiodącym) oraz wnioskodawcą będzie Gmina Rymanów Sylwester Litwin 2020-08-04
529 Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie - III etap Bęben Mariusz 2020-06-03
530 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2020-05-12
527 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2020-03-06
526 Rewitalizacja rymanowskiego rynku Bęben Mariusz 2020-02-27
524 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy – III przetarg Bęben Mariusz 2020-01-31
525 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Bęben Mariusz 2020-01-16
522 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2020 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2020-01-09
523 Dotawa i montaż wyposażenia kuchennego (technologii kuchni)w budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-12-20
517 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. Bęben Mariusz 2019-12-03
520 Remont łazienek II, I piętra oraz parteru Szkoły Podstawowej w Rymanowie ul. Szkolna 2 Sylwester Litwin 2019-11-29
509 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-09-06
512 Dostawa minikoparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-09-04
511 Remont pomieszczeń garażowych w jednostce OSP w Rymanowie - Posadzie Dolnej Sylwester Litwin 2019-08-22
499 Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą Bęben Mariusz 2019-07-12
502 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-06-10
496 Termomodernizacja budynku SPG ZOZ w Rymanowie Sylwester Litwin 2019-03-07
500 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Bęben Mariusz 2019-03-01
493 Budowa instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej i odgromowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-02-18
494 Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych Bęben Mariusz 2019-02-15
495 Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów Bęben Mariusz 2019-02-11
488 Dostawa montaż/instalacja i uruchomienie sprzętu TIK Bęben Mariusz 2019-02-06
479 Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Posada Górna na działce nr ewid. 58/12 Bęben Mariusz 2018-07-24
475 Usługa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-06-12
468 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 419”. Bęben Mariusz 2018-03-28
449 Zakup i wdrożenie e-usług, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Gminy Miasto Krosno, Gminy Rymanów i Gminy Frysztak Sylwester Litwin 2017-10-24
408 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2016-02-17
350 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Sieniawa Sylwester Litwin 2013-10-28
274 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA Karp Waldemar 2011-07-29
237 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:„GARAŻ TYPU BLASZAK dla OSP Rymanów -Posada Dolna wraz z zamontowaniem” Kurylak Alicja 2010-09-01
235 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat położonych we Wróbliku Szlacheckim Golonka Mirosław 2010-08-30
223 Wykonanie podłogi w sali budynku Domu Ludowego w miejscowości Głębokie Penar Marek 2010-07-16
211 Zapraszenie do złożenia ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego Karp Waldemar 2010-06-24
213 "Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla – OSP Rymanów - Posada Dolna” w ramach Projektu pn.: „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” Kurylak Alicja 2010-05-25
210 Zapraszenie do złożenia ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego Karp Waldemar 2010-03-17
206 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPLICY CMENTARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYMANÓW Penar Marek 2010-02-18
201 Zaproszenie Burmistrza Gminy Rymanów do zlożenia propozycji cenowej/ oferty całościowej lub częściowej/ usług pozyskania i zrywki drewna, oraz chemicznego zabezpieczenia upraw oraz pielęgnacji upraw lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Kurylak Alicja 2010-01-14
199 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wraz lokalem użytkowym do 3 lat położonej w Rymanowie Hanus Grażyna 2010-01-05
198 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Litwin Sylwester 2010-01-05
197 Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż Autobusu szkolnego Jelcz LO9OM/S Hanus Grażyna 2009-12-22
195 Przetarg nieograniczony na sprzedaż równiarki samojezdnej. Litwin Sylwester 2009-12-07
190 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-19
189 WYKONANIE TERMORENOWACJI DACHU BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-01
188 WYKONANIE: POSZERZENIA PARKINGU, ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ I OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLIK SZLACHECKI Penar Marek 2009-10-01
176 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna”. Penar Marek 2009-08-20
179 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wykonanie stropu podwieszanego nad salą i zapleczem domu ludowego w miejscowości Głębokie" Penar Marek 2009-08-11
174 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-07-29
173 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-07-29
171 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej do 3 lat, położonej we Wróbliku Szlacheckim. Hanus Karolina 2009-07-14
170 Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy Penar Marek 2009-07-13
168 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim oraz samodzielnego lokalu użytkowego nr 10 położonego w Rymanowie przy ul. Bieleckiego 2. Hanus Karolina 2009-07-03
165 Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej starym budynkiem drewnianym, położonym we Wróbliku Szlacheckim Hanus Karolina 2009-06-24
163 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej do 3 lat, położonej we Wróbliku Szlacheckim Hanus Karolina 2009-06-22
162 I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim przeznaczonej pod budowę apteki Hanus Karolina 2009-06-22
161 II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej we Wróbliku Szlachecki zabudowanym starym budynkiem drewnianym Hanus Karolina 2009-06-22
160 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci Hanus Karolina 2009-06-18
159 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-06-18
158 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci Hanus Karolina 2009-06-18
148 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie Litwin Sylwester 2009-04-03
149 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pt. "Docieplenie budynku OSP w Rymanowie" Litwin Sylwester 2009-03-26
147 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Zieba Krzysztof 2009-03-20
136 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w Bziance, na okres 3 lat Zieba Krzysztof 2009-03-20
146 Przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż samochodu Litwin Sylwester 2009-03-13
144 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg nieograniczony na: utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2009 r. Zieba Krzysztof 2009-03-05
139 Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku usługowo-handlowym w Rymanowie Zdroju ul Zdrojowa 40 , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 Litwin Sylwester 2009-02-10
138 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu Litwin Sylwester 2009-02-03
133 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Litwin Sylwester 2009-01-06
132 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń uzyskanych po demontażu nieeksploatowanej kotłowni gazowo- olejowej w Rymanowie Zdroju. Zieba Krzysztof 2008-12-29
130 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rymanowie, Sieniawie i Głębokiem Hanus Karolina 2008-11-14
125 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych Zieba Krzysztof 2008-10-22
123 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa budynku przychodni SPGZOZ w miejscowości Wróblik Szlachecki Penar Marek 2008-10-07
122 Przetarg nieograniczony „Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów” Zieba Krzysztof 2008-09-24
118 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE: Remontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin i części drogi 1033 w Rymanowie Zieba Krzysztof 2008-08-26
115 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE Remontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin i częsci drogi 1033 w Rymanowie Zieba Krzysztof 2008-08-07
111 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rymanowie. Zieba Krzysztof 2008-07-29
107 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem we współwłasności części budynku i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, z udziałem we współwłasności części 46393/89078 działki nr 64, położonej w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40 o powierzchni 1398 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie jest prowadzona KW nr 102066. Małopolski Janusz 2008-06-30
103 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkami położonej w Rymanowie Litwin Sylwester 2008-01-14
102 Budowa kortów tenisowych na terenie parku podworskiego w Rymanowie Penar Marek 2007-12-18
101 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie" Sołtysik Grzegorz 2007-11-07
100 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie parkingów, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie" Sołtysik Grzegorz 2007-11-07
99 Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-10-23
96 Publiczny przetarg ofertowy na dzierżawę Basenu Kąpielowego w Rymanowie Zdroju Litwin Sylwester 2007-09-07
95 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Górnej Litwin Sylwester 2007-09-06
91 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Rymanów Litwin Sylwester 2007-08-20
93 Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacjio drogi rolnicznej w miejscowości Bułucianka Litwin Sylwester 2007-07-30
84 Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na zadaniu p.n. "Modernizacja - remont nawierzchni drogi gminnej uszkodzonej przez powódz w miejscowości Łazy" Litwin Sylwester 2007-05-10
85 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Litwin Sylwester 2007-05-09
82 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Dworskiej w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-03-15
81 Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie Litwin Sylwester 2007-01-24
80 Konkurs otwarty ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Litwin Sylwester 2007-01-09
79 Przetag nieograniczony "Udzielenie kredytu długoterminowego" Litwin Sylwester 2006-11-29
78 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów - w sezonie zimowym 2006/2007 Litwin Sylwester 2006-10-25
77 Przetarg nieograniczony - Montaż instalacji solarnej do ciepłej wody i zasilania układu CO dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Sołtysik Grzegorz 2006-08-31
74 Przetarg nieograniczony "Grupowe dowożenie i opieka nad uczniami z terenu Gminy Rymanów spełniającymi obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Rymanowie" Litwin Sylwester 2006-08-07
73 Przetarg nieograniczony "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rymanów" Litwin Sylwester 2006-08-07
72 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę "Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażeniabudynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej" Litwin Sylwester 2006-08-04
70 Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Królik Polski - Bałucianka Sołtysik Grzegorz 2006-07-24
71 Przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych Nr 1895, 1956 i 1973 w miejscowości Rymanów uszkodzonych w wyniku powodzi Sołtysik Grzegorz 2006-07-19

[Liczba odsłon: 5150272]

przewiń do góry