Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2023 rok

 

LP

Data

w sprawie

status

1

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

2

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

3

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

4

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

5

02.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

6

02.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

7

02.01.2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

8

02.01.2023

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

9

03.01.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2023 roku zadań z zakresu sportu . - więcej

obowiązujące

10

04.01.2023

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych   na realizację w 2023 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej

obowiązujące

11

04.01.2023

w sprawie sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

12

04.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

13

10.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

14

12.01.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

15

12.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

16

12.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

17

12.01.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą nr LXXV/659/2022 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty miejscowej na terenie Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

18

16.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

19

17.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

20

17.01.2023

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. - więcej

obowiązujące

21

24.01.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

22

25.01.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

23

25.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

24

25.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

25

27.01.2023

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2023 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

26

27.01.2023

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2023/2024 - więcej

obowiązujące

27

27.01.2023

w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2023/2024 - więcej

obowiązujące

28

31.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

29

31.01.2023

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT- więcej

obowiązujące

30

01.02.2023

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. - więcej

obowiązujące

31

03.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

32

03.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

33

03.02.2023

w sprawie upoważnienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - więcej

obowiązujące

34

09.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

35

09.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

36

10.02.2023

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

37

15.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

38

17.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

39

20.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

40

21.02.2023

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sieniawa oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

41

22.02.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

42

22.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

43

28.02.2023

w sprawie sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

44

28.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

45

 

 

 

46

28.02.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 lutego 2023r. w przedmiocie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

47

03.03.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

48

07.03.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - więcej

obowiązujące

49

08.03.2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

50

09.03.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

51

10.03.2023

w sprawie sprzedaży autobusu marki FORD TRANSIT - więcej
 

obowiązujące

52

 

 

 

53

 

 

 

54

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

55

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

56

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

57

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

58

24.03.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

59

24.03.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

60

28.03.2023

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r. - więcej

obowiązujące

61

28.03.2023

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

62

28.03.2023

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

63

28.03.2023

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

64

28.03.2023

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

65

28.03.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rymanów” - więcej

obowiązujące

66

29.03.2023

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

67

 

 

 

68

 

 

 

69

 

 

 

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

74

 

 

 

75

 

 

 

76

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

 

 

 

80

 

 

 

81

 

 

 

82

 

 

 

83

 

 

 

84

 

 

 

85

 

 

 

86

 

 

 

87

 

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

90

 

 

 

91

 

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

94

 

 

 

95

 

 

 

96

 

 

 

97

 

 

 

98

 

 

 

99

 

 

 

100

 

 

 

101

 

 

 

102

 

 

 

103

 

 

 

104

 

 

 

105

 

 

 

106

 

 

 

107

 

 

 

108

 

 

 

109

 

 

 

110

 

 

 

111

 

 

 

112

 

 

 

113

 

 

 

114

 

 

 

115

 

 

 

116

 

 

 

117

 

 

 

118

 

 

 

119

 

 

 

120

 

 

 

121

 

 

 

122

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

125

 

 

 

126

 

 

 

127

 

 

 

128

 

 

 

129

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

134

 

 

 

135

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

138

 

 

 

139

 

 

 

140

 

 

 

141

 

 

 

142

 

 

 

143

 

 

 

144

 

 

 

145

 

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

148

 

 

 

149

 

 

 

150

 

 

 

151

 

 

 

152

 

 

 

153

 

 

 

154

 

 

 

155

 

 

 

156

 

 

 

157

 

 

 

158

 

 

 

159

 

 

 

160

 

 

 

161

 

 

 

162

 

 

 

163

 

 

 

164

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

167

 

 

 

168

 

 

 

169

 

 

 

170

 

 

 

171

 

 

 

172

 

 

 

173

 

 

 

174

 

 

 

175

 

 

 

176

 

 

 

177

 

 

 

178

 

 

 

179

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

191

 

 

 

192

 

 

 

193

 

 

 

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

216

 

 

 

217

 

 

 

218

 

 

 

219

 

 

 

220

 

 

 

221

 

 

 

222

 

 

 

223

 

 

 

224

 

 

 

225

 

 

 

226

 

 

 

227

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

 

230

 

 

 

231

 

 

 

232

 

 

 

233

 

 

 

234

 

 

 

235

 

 

 

236

 

 

 

237

 

 

 

238

 

 

 

239

 

 

 

240

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-02 10:32:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Magdalena Maśnik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-29 12:56:06
  • Liczba odsłon: 540
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4374668]

przewiń do góry