Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2023 rok

 

LP

Data

w sprawie

status

1

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

2

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

3

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

4

02.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

5

02.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

6

02.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

7

02.01.2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

8

02.01.2023

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

9

03.01.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2023 roku zadań z zakresu sportu . - więcej

obowiązujące

10

04.01.2023

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych   na realizację w 2023 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej

obowiązujące

11

04.01.2023

w sprawie sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

12

04.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

13

10.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

14

12.01.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

15

12.01.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

16

12.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

17

12.01.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą nr LXXV/659/2022 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty miejscowej na terenie Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

18

16.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

19

17.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

20

17.01.2023

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. - więcej

obowiązujące

21

24.01.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

22

25.01.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

23

25.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

24

25.01.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

25

27.01.2023

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2023 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

26

27.01.2023

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2023/2024 - więcej

obowiązujące

27

27.01.2023

w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2023/2024 - więcej

obowiązujące

28

31.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

29

31.01.2023

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT- więcej

obowiązujące

30

01.02.2023

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. - więcej

obowiązujące

31

03.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

32

03.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

33

03.02.2023

w sprawie upoważnienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - więcej

obowiązujące

34

09.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

35

09.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

36

10.02.2023

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

37

15.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

38

17.02.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

39

20.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

40

21.02.2023

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sieniawa oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

41

22.02.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

42

22.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

43

28.02.2023

w sprawie sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

44

28.02.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

45

01.03.2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

46

28.02.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 lutego 2023r. w przedmiocie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

47

03.03.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

48

07.03.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - więcej

obowiązujące

49

08.03.2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

50

09.03.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

51

10.03.2023

w sprawie sprzedaży autobusu marki FORD TRANSIT - więcej
 

obowiązujące

52

13.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

53

16.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

54

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

55

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

56

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

57

24.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

58

24.03.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

59

24.03.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

60

28.03.2023

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r. - więcej

obowiązujące

61

28.03.2023

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

62

28.03.2023

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

63

28.03.2023

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

64

28.03.2023

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

65

28.03.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rymanów” - więcej

obowiązujące

66

29.03.2023

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

67

29.03.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej
 

obowiązujące

68

29.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

69

30.03.2023

w sprawie sprzedaży autobusu marki FORD TRANSIT - więcej

obowiązujące

70

06.04.2023

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

71

12.04.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

72

13.04.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

73

13.04.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

74

18.04.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

75

26.04.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

76

26.04.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

77

26.04.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

78

02.05.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR RIN.7013.6.2023 z dnia 17.04.2023 roku. - więcej

obowiązujące

79

04.05.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

80

16.05.2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2022 rok - więcej

obowiązujące

81

16.05.2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2022 rok - więcej

obowiązujące

82

16.05.2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2022 rok - więcej

obowiązujące

83

17.05.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

84

17.05.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty uzdrowiskowej na terenie miejscowości Rymanów-Zdrój - więcej

obowiązujące

85

18.05.2023

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski oraz Posada Górna, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

86

19.05.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

87

19.05.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

88

19.05.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

89

24.05.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

90

26.05.2023

w sprawie wydania opinii - więcej

obowiązujące

91

31.05.2023

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie oraz cmentarza w m. GŁĘBOKIE - więcej

obowiązujące

92

06.06.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej
 

obowiązujące

93

06.06.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

94

07.06.2023

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

95

07.06.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie – dostawa i montaż ślusarki otworowej”. - więcej

obowiązujące

96

12.06.2023

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

97

13.06.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

98

14.06.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

99

14.06.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rymanowie- Zdroju stanowiącej własność Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy     - więcej

obowiązujące

100

14.06.2023

zmieniające zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim. - więcej

obowiązujące

101

14.06.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Rymanowie przy ul. Rynek 1, 5 przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - więcej

obowiązujące

102

14.06.2023

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

103

16.06.2023

sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.7234.1.11.2023 z dnia 14.06.2023 roku - więcej

obowiązujące

104

20.06.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

105

21.06.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

106

26.06.2023

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          w Rymanowie - więcej

obowiązujące

107

26.06.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

108

27.06.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

109

28.06.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

110

28.06.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

111

28.06.2023

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

112

28.06.2023

w sprawie ustalenia na rok 2023 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

113

28.06.2023

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

114

29.06.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umów nr RIN.272.3.2023 (część nr 1, część nr 2, część nr 3) z dnia 02.03.2023 roku - więcej

obowiązujące

115

30.06.2023

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

116

30.06.2023

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

117

30.06.2023

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

118

10.07.2023

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Rymanowie i ustalenia jej regulaminu - więcej

obowiązujące

119

11.07.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

120

11.07.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

121

11.07.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  - więcej

obowiązujące

122

11.07.2023

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2023 r - więcej

obowiązujące

123

12.07.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

124

14.07.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.7234.1.15.2023 z dnia 10.07.2023 roku - więcej

obowiązujące

125

18.07.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

126

18.07.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

127

21.07.2023

sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

128

26.07.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

129

26.07.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów -  więcej

obowiązujące

130

27.07.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Rymanowie i ustalenia jej regulaminu - więcej

obowiązujące

131

28.07.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

132

28.07.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

133

28.07.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynnościach prawnych z zakresu bieżącego funkcjonowania Jednostki - więcej

obowiązujące

134

03.08.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

135

03.08.2023

w sprawie powołania Komisji odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN 272.8.2023 z dnia 20.04.2023r - więcej

obowiązujące

136

04.08.2023

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

137

16.08.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.7234.16.2023 z dnia 01.08.2023 roku - więcej

obowiązujące

138

16.08.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2023 roku zadań z zakresu sportu - więcej

obowiązujące

139

17.08.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

140

17.08.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

141

17.08.2023

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2023 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

142

21.08.2023

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2023/2024 w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu - więcej

obowiązujące

143

23.08.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

144

25.08.2023

sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Milcza” - więcej

obowiązujące

145

29.08.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

146

29.08.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

147

30.08.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

148

30.08.2023

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

149

31.08.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

150

05.09.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

151

05.09.2023

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 - więcej

obowiązujące

152

07.09.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

153

07.09.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych ramach umowy nr RIN.7234.1.19.2023 z dnia 18.08.2023 r. - więcej

obowiązujące

154

07.09.2023

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem obsługi techniczno-organizacyjnej wyborów na obszarze Gminy Rymanów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - więcej

obowiązujące

155

11.09.2023

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

156

11.09.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

157

11.09.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

158

11.09.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

159

12.09.2023

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

160

12.09.2023

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

161

14.09.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

162

14.09.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Remont nawierzchni sportowych w kompleksie sportowym Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, ul. Szkolna” - więcej

obowiązujące

163

19.09.2023

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w związku z przyznaniem Nagrody z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej - więcej

obowiązujące

164

19.09.2023

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r - więcej

obowiązujące

165

22.09.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

166

22.09.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

167

22.09.2023

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

168

22.09.2023

w sprawie zmiany w zarządzeniu w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w związku z przyznaniem Nagrody z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej - więcej

obowiązujące

169

25.09.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

170

25.09.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie - więcej

obowiązujące

171

26.09.2023

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 - więcej

obowiązujące

172

29.09.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

173

29.09.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

174

03.10.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy Nr RIN.7013.14.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. - więcej

obowiązujące

175

03.10.2023

w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2023 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów - więcej

obowiązujące

176

04.10.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

177

06.10.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

178

11.10.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

179

12.10.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie” - więcej

obowiązujące

180

12.10.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

181

12.10.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

182

23.10.2023

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.7013.16.2023-2 z dnia 02.10.2023 roku - więcej

obowiązujące

183

25.10.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok  -więcej

obowiązujące

184

25.10.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

185

25.10.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

186

30.10.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2023 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

187

31.10.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

188

31.10.2023

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów - część I - Przebudowa boiska sportowego i budowa boiska treningowego w Klimkówce” - więcej

obowiązujące

189

31.10.2023

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów - część I - Przebudowa boiska sportowego i budowa boiska treningowego w Klimkówce” - więcej

obowiązujące

190

03.11.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

191

06.11.2023

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach szkół publicznych w Rymanowie i Klimkówce” - więcej

obowiązujące

192

06.11.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiące własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

193

07.11.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

194

07.11.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

195

08.11.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

196

10.11.2023

w sprawie powołania komisji konkursowej, celem wyłonienia zarządcy Cmentarza Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kalwaria w Rymanowie - więcej

obowiązujące

197

10.11.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa przepompowni ścieków z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej.” - więcej

obowiązujące

198

14.11.2023

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

199

14.11.2023

sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi - więcej

obowiązujące

200

15.11.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

201

15.11.2023

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

202

16.11.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

203

17.11.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

204

17.11.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

205

21.11.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót - więcej

obowiązujące

206

28.11.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

207

28.11.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

208

28.11.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

209

30.11.2023

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski oraz Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

210

30.11.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

211

01.12.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

212

01.12.2023

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

213

04.12.2023

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

214

05.12.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

215

06.12.2023

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

216

06.12.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

217

11.12.2023

w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2024 rok - więcej

obowiązujące

218

12.12.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

219

12.12.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

220

15.12.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Posadzie Górnej do działki nr 2204” - więcej

obowiązujące

221

15.12.2023

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Posadzie Górnej do działki nr 1778/3” - więcej

obowiązujące

222

20.12.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2024 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

223

20.12.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

224

20.12.2023

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

225

20.12.2023

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:
„Dostawa wraz z montażem hali namiotowej na działce nr ewid. 419 w Rymanowie-Zdroju” - więcej

obowiązujące

226

21.12.2023

w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania osobom z terenu Gminy Rymanów w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024” - więcej

obowiązujące

227

27.12.2023

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Ofertowej powołanej do wyłonienia oferty na wykonanie zamówienia pt.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Klimkówka (góra) - Rymanów Zdrój (góra) - Klimkówka (góra) - więcej

obowiązujące

228

29.12.2023

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie - więcej

obowiązujące

229

29.12.2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej

obowiązujące

230

29.12.2023

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie oraz cmentarza w m. GŁĘBOKIE - więcej

obowiązujące

231

29.12.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty miejscowej na terenie miejscowości Bałucianka, Bzianka, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Posada Górna, Puławy, Rudawka Rymanowska, Rymanów, Sieniawa, Wisłoczek, Wróblik Królewski. - więcej

obowiązujące

232

29.12.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty uzdrowiskowej na terenie miejscowości Rymanów-Zdrój. - więcej

obowiązujące

233

29.12.2023

w sprawie wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Rymanów" - więcej

obowiązujące

234

29.12.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

235

29.12.2023

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

236

 

 

 

237

 

 

 

238

 

 

 

239

 

 

 

240

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-02 10:32:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-29 13:52:01
  • Liczba odsłon: 2819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986135]

przewiń do góry