Rymanów, dnia 22.03.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/10/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 22 marca 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/10/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” -   wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r., z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   22.03.2010 r.

ROŚ. 7624/10/09/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü   art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü   §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.);

ü   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu   wniosku:  

Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

 1. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach”– autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY – lipiec 2009 r.
 2. Wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – dla terenu objętego wnioskiem.

orzekam

 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia   pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” -   wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r. -   i określam warunki tej realizacji biorąc pod uwagę :

 

a)       wyniki uzgodnień i opinii

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-576/7/09/gz dnia 16 marca 2010 r. (data wpływu 17.03.2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-1/10   z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu 27.01.2010 r.),

 

b)       kierując się treścią art.82 ust. 1-3 ustawy określam:

 

a)                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”- w wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r., będzie polegało na rozbudowie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·          zakup maszyny śnieżnej typu PiBu 300 (ratrak),

·          zakup automatycznych armatek śnieżnych typu Supersnow SN900MA (2szt.),

·          zakup i montaż Snowparku (toru przeszkód dla narciarzy),

·          utworzenie Babyparku – trasy dla początkujących narciarzy,

·          zakup i montaż 2 szt. wyciągów narciarskich bez fundamentów, orczykowych (talerzowych) typuBJ 500 Firmy Bachleda Sp.J. w Zakopanem, dla Snowparku o długości 270 m i przepustowości 900 osób/h oraz Babyparku o długości ok.320 m i przepustowości 900 osób/h,

·          zakup nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do restauracji,

·          zakup wyposażenia do gry w paintball.

            Zgodnie z §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)- przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie   znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary NATURA 2000.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działki o   numerach ewid.: 220 i 228   - obwód geodezyjny Puławy (o całkowitych powierzchniach 2,1631 ha i 5,3745 ha), które zajęte są przez obiekty Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

 

b)                   Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich

a.        na terenie ośrodka sportów i rekreacji KICZERA oraz na działce o Nr ewid. 345/1 w Puławach nie będzie prowadzona działalność   polegająca na grze w paintball,

b.       prace związane z wykonaniem rynny snowboardowej tj. pogłębienie i wyrównanie brzegów wąwozu , przeprowadzać poza okresem lęgowym derkacza Crex crex tj. od 15 sierpnia do 15 kwietnia,

c.        przed przystąpieniem do prac budowlanych rynny snowboardowej i skoczni, zdjąć i zdeponować wierzchnią warstwę urodzajnej gleby o miąższości 10-20 cm., następnie wykorzystać ją do plantowania rynny snowboardowej,

d.       prace ziemne w obrębie rynny snowboardowej ograniczyć do niezbędnego minimum, a pełne wymiary tej rynny uzyskać przez jej ukształtowanie z pokrywy śnieżnej,

e.        ewentualny nadmiar ziemi usunąć z placu budowy poza siedlisko łąk rajgrasowych (owsicowych) z rzędu Arrhenatheretalia elatiris,

f.        trawy wykorzystywane do obsiania rynny snowboardowej, mają być mieszanką gatunków rodzimych i dostosowanych do zinwentaryzowanego siedliska z rzędu   Arrhenatheretalia elatiris ,

g.        montaż pozostałych elementów przedsięwzięcia (toru przeszkód dla Snowparku, wyciągów orczykowych) wykonać bezpośrednio przed sezonem narciarskim, a bezpośrednio po nim zdemontować wszystkie możliwe elementy składowe przedsięwzięcia (liny i zaczepy orczykowe, przeszkody) oraz przechowywać je w wyznaczonych do tego celu miejscach (wiata, budynek gospodarczy),

h.       na terenach, na których będzie prowadzona działalność,   poza sezonem zimowym zachowywać dotychczasowy sposób zagospodarowania,

i.         płaty roślinności, które zostaną każdego roku zniszczone na trasach zjazdowych, regularnie odtwarzać poprzez wysiew mieszanek traw gatunków rodzimych i charakterystycznych dla siedlisk i łąk rajgrasowych (owsicowych) z rzędu Arrhenatheretalia elatiris oraz przez stosowne koszenia,

j.         zagęszczony i zalegający na trasie zjazdowej śnieg po zakończeniu sezonu narciarskiego, wzruszać w sposób mechaniczny, aby tempo jego tajenia było zbliżone do tempa śniegu niezagęszczonego,

k.       w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia przez ratraki, powierzchnia gleby ma być chroniona przez wykładanie przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego specjalnych mat, zabezpieczających glebę przed kontaktem z ostrymi krawędziami nart i płóz ratraka,

l.         podczas wytwarzania sztucznego śniegu nie dodawać środków chemicznych powodujących wzrost jego twardości oraz spowolnione topnienie,

m.     ewentualne czyszczenie istniejącego zbiornika przeciwpożarowego, z którego pobierana jest woda na cele naśnieżania stoku, przeprowadzać poza okresem rozrodu płazów tj. poza okresem 1 marca- 30 czerwca,

n.         rynnę śnieżną, wykonaną w wąwozie, wykonać w sposób niezakłócający spływu wód opadowo-roztopowych płynących tym wąwozem,

o.       wodę do nowych przenośnych armatek śniegowych dostarczać z istniejącego systemu wodociągowego, przez podłączenie armatek za pomocą elastycznych węży przesyłowych odpornych na niskie temperatury do istniejących hydrantów,

p.       wyciąg zamontowany w Snowparku i Babyparku ma być wyciągiem orczykowym posadowionym bez fundamentów, na szpilkach wbijanych bezpośrednio do ziemi,

q.       praca ratraków śnieżnych może odbywać się tylko w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

r.         prace związane z realizacją inwestycji w sąsiedztwie trenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

s.        prowadzenie robót w trakcie realizacji inwestycji ma odbywać się w sposób ograniczający maksymalnie uciążliwość pod względem hałasu oraz wibracji wywołanych pracą ciężkiego sprzętu,

t.         kolejka linowa może pracować 12h/dobę wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22:00,

u.       wyciągi narciarskie w Snowparku i Babyparku mogą pracować 8h/dobę wyłącznie w porze dziennej,

v.       gazy z zaplecza kuchennego mają być wyłapywane przez okap i odprowadzane przez ceramiczny emitor powietrza,

w.      zużyte świetlówki oraz żarówki z lamp oświetlających stok mają być gromadzone w oryginalnych opakowaniach, a następnie oddawane do sklepu, przy zakupie nowej świetlówki lub lampy,

x.       odpady gromadzić w sposób selektywny i prowadzić odpowiednią ich gospodarkę, polegającą na unieszkodliwieniu przez przekazywanie uprawnionym podmiotom gospodarczym na zasadach określonych w Gminie Rymanów,

y.       ścieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, w taki sposób, aby nie dopuścić do jego przepełnienia,

z.        prowadzić codzienny monitoring pojemności zbiornika ścieków socjalno-bytowych i regularnie zapewniać ich wywóz do oczyszczalni ścieków,

aa.    ratraki parkować na utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni oddzielonej od terenu niezbudowanego krawężnikiem,

bb.   serwisowanie i naprawy ratraka prowadzić przez firmy serwisowe tych urządzeń,

cc.    roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji (remontów) wykonywać tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami, materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

dd.   w toku budowy i eksploatacji zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzętu,

ee.    wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu muszą posiadać odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty jakości), dopuszczające je do użytkowania,

ff.     prowadzić codzienne obserwacje oraz szczegółowo sprawdzać stanu techniczny wyciągów narciarskich i urządzeń wchodzących w skład projektowanego przedsięwzięcia oraz zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania obiektu poprzez utrzymywanie w pełnej sprawności wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych na terenie bazy portowo-rekreacyjnej.

 

c)                   Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 72, ust.1 pkt 1 i 10 ustawy,

a.        uwzględnić zalecenia i ustalenia wynikające z punktu II decyzji, opinie i uzgodnienia organów opiniujących oraz

b.       projekt budowlany ma uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów szczególnych dla tego typu obiektów;

 

d)                   W y mogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) – nie nakładam dodatkowych wymogów.

 

e)                   Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

nie nakładam wymogów, gdyż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu, z uwagi na brak emisji   oraz znaczną odległość od granicy państwa ( około 20 km ).

 

f)                      Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

a.        ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

b.       postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

g)                   Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnia wszystkie obiekty istniejące, jak i projektowane z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary NATURA 2000 tj. „trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące” .

 

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

a.        Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary NATURA 2000.

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach.

Projektowana inwestycja, będzie zlokalizowana na północno – wschodnim stoku góry KICZERA, która znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Puławy gm. Rymanów. Góra KICZERA jest położona w południowo – wschodniej części miejscowości Puławy (Puławy Górne). Jest ona częściowo użytkowana rolniczo - znajdują się tam łąki i pastwiska (północny i wschodni stok). Na pozostałej części góry znajdują się grunty leśne oraz zakrzaczenia i zadrzewienia (zieleń nie urządzona).

Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej trasy narciarskiej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach.

Trasa narciarska jest położna   na działkach nr: 211, 220, 222, 219, 225, 226, 227, 228, 246, 340, 341, 342 i 345/1 w Puławach gm. Rymanów.

Działki te stanowią własność członków Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” w Puławach.

Planowana inwestycja będzie obejmowała działki nr 220 i 228 i polegała na wykonaniu i urządzeniu SnowParku, z wyłączeniem przygotowania pola do gry w Pinball,. Wykonaniu dwóch wyciągów o długości ok. 350 mb i przepustowości 800-900 os./h, składających się min. ze stacji i podpór na pilotach stalowych 10 szt. urządzenia holującego (talerzyki teleskopowe, jednoosobowe). Ponadto inwestycja obejmować będzie wykonanie i urządzenie SnowParku – toru przeszkód dla snowboardzistów i narciarzy. Tor ten wyposażony będzie wiele przeszkód terenowych długości od 5 do 10 m. Dodatkowo planuje się wykonanie rynny śnieżnej o długości ok. 100m. Inwestor przewiduje zakup i zamontowanie pozostałych urządzeń towarzyszących tj.: automatyczne armatki śnieżne Supersnow, sprzęt do gry w Paintball.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z budową kubaturowych obiektów,
a jedynie z montażem małych obiektów, jak wyciągi orczykowe czy przeszkody
w SnowParku.   Przy konstruowaniu i budowie przeszkód w SnowParku będzie wykorzystane naturalne ukształtowanie terenu. Do budowy rynny halfpipe, będzie wykorzystany   lokalny nie zadrzewiony wąwóz.   Prace ziemne związane z wykonaniem   rynny, będą ograniczone   do poszerzenia dna wąwozu oraz do   niwelacji skarp. Rozbudowa istniejącej bazy narciarskiej   przyczyni się do jej uatrakcyjnienia. Urządzenie BabyParku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na stoku. Wydzielenie trasy dla narciarzy początkujących   spowoduje, że trasy główne będą pozbawione narciarzy mało doświadczonych.;

 

c)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej trasy narciarskiej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Jest ono powiązane z istniejącym obiektem. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich, gdyż w pobliżu nie istnieją inne trasy i wyciągi narciarskie;

 

d)       wykorzystania zasobów naturalnych – nie będzie wykorzystania zasobów naturalnych podczas rozbudowy istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Podczas eksploatacji i lość zużywanej wody w lokalu gastronomicznym jest związana z ilością miejsc,   znajdujących się w lokalu.   Lokal gastronomiczny   posiada 150 miejsc. Zużycie wody na jedno miejsce w lokalu gastronomicznym,    zgodnie z w/w. Rozporządzeniem, będzie wynosiło 150 dm 3 na dobę i 4,5 m 3 na miesiąc.   Zatem dobowe zużycie wody do tego celu będzie wynosiło 22,5 m 3 .

Miesięczne zużycie wody   w lokalu będzie wynosiło 675 m 3 .

 

e)         emisji i występowania innych uciążliwości   planowana inwestycja nieznacznie przyczyni się do zwiększenia ilości ścieków socjalnych. Dobowa ilość ścieków będzie wynosiła 23,04 m 3 /dobę. Ścieki są gromadzone w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemności około 40 m 3 . Ścieki w okresie narciarskim, są   wywożone wozem asenizacyjnym, co trzeci dzień na gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Rymanów. Oczyszczalnia posiada hermetyczny punkt rozładunku przywożonych ścieków.    Producent wyciągów orczykowych Firma Bachleda w Zakopanym, nie posiada danych odnoście poziomu hałasu emitowanego przez tego typu wyciąg.   Dla określenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska, z projektowanych wyciągów, posłużono się   danymi z wyciągu   podobnego typu.   Wyciąg orczykowy typu APF 470 produkowany   przez firmę DOPPELMAYR posiada poziom hałasu:   napęd wyciągu w dolnej stacji -   80 dB, koło   zwrotne przewojowo – napinające w górnej stacji   – 55 dB. W przypadku podpór pośrednich poziom hałasu jest znikomy. Wyciągi zarówno w babyparku jaki i snowparku będą pracowały   wyłącznie w sezonie narciarskim przez około 8 godzin na dobę;

 

f)        ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu. Podczas realizacji i eksploatacji, planowana inwestycja nie będzie   związana z emitowaniem do środowiska żadnych ładunków emisji (zanieczyszczenia powietrza i odpadów). Z uwagi na brak emisji   oraz znaczną odległość od granicy państwa ( około 20 km ) projektowane przedsięwzięcie nie wykazuje oddziaływania transgranicznego.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach numerach ewid.: 220 i 228 - obwód geodezyjny Puławy.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Teren, przez który przebiegają trasy narciarskie w przeważającej części to pastwiska i łąki. Tylko niewielki fragment tras przebiega przez nieużytki (wąwozy, skarpy między pastwiskami). Łąki i pastwiska zostały założone w latach   1970, podczas zagospodarowania miejscowości Puławy. Łąki i pastwiska   powstały na gruntach leśnych oraz zakrzaczonych i zadrzewionych.

Teren samej inwestycji, charakteryzuje się dużymi   walorami krajobrazowymi. Jest to obszar charakterystyczny dla obrzeży małych miejscowości, gdzie zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa przechodzi w pola uprawne (łąki i pastwiska). O dużych walorach krajobrazowych tego terenu decydują takie czynniki jak: rzeźba terenu, gęsta sieć hydrologiczna, śródpolne zagajniki (wzdłuż małych potoków górskich), duże kompleksy leśne porastające strome zbocza wzniesień   oraz ich szczyty oraz   duże kompleksy łąk i pastwisk, znajdujące się na ładnych zboczach oraz w dolinie rzeki Wisłok. Pod względem ukształtowania terenu, obszar, na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja ma charakter typowo górski. Działki, na których jest płożony ośrodek narciarski leżą na wysokości 472,00   - 633,00 m npm.

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)   Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem    występują obszary prawnie chronione takie jak: Obszar Chronionego Krajobrazu   utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 56/05   Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz .Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357). oraz Obszary Natura 2000   .

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie obecnie znajduje się i funkcjonuje wyciąg narciarski. Przyległe tereny są użytkowane rolniczo: łąki, pastwiska z okoliczną zabudową mieszkaniową i zagrodową. Powierzchnia miejscowości Puławy to ok. 1.695 ha, zaś w miejscowość zamieszkuje ok. 143 mieszkańców. Nie jest określona gęstość zaludnienia na przyległym terenie;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w podległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach, która   położna   na działkach nr: 211, 220, 222, 219, 225, 226, 227, 228, 246, 340, 341, 342 i 345/1 w Puławach, dotyczy działek 220 i 228 i zamknie się oraz będzie oddziaływać   w granicach zajmowanych działek.

Teren, przez który przebiegają trasy narciarskie w przeważającej części to pastwiska i łąki. Tylko niewielki fragment tras przebiega przez nieużytki (wąwozy, skarpy między pastwiskami grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione.

Powierzchnia miejscowości Puławy to ok1.695 ha, zaś w miejscowość zamieszkuje ok. 143 mieszkańców. Trudno jest określić liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, gdyż w zależności o sezonu przebywa tu zróżnicowana ilość osób;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczne odległości od granicy państwa ok. 20 km;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji, jak i eksploatacji będzie miało charakter lokalny i będzie trwało czasowo. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działek i zagospodarowania terenu. Pod względem ukształtowania terenu, obszar, na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja ma charakter typowo górski. Działki, na których jest płożony ośrodek narciarski leżą na wysokości 472,00   - 633,00 m npm. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „PUŁAWY I” zatwierdzonego uchwałą nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003 roku, teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie, jest oznaczony symbolami US1, UT1, US2, UT2 i US3. Symbole US1, US2, UT1 i UT2 oznaczają teren przeznaczony pod usługi sportowe oraz turystyczne, natomiast symbol US3 oznacza obszar przeznaczony pod usługi sportowe – wyciągi narciarskie;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny. Z akres rozbudowy będzie obejmował utworzenie Babyparku i   Snowparku, z wyłączeniem przygotowania terenu pod Paintball. Wykonanie dwóch wyciągów orczykowych, zakup ratraka i dwóch przenośnych armatek oraz doposażenie zaplecza kuchennego. Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia, będzie uatrakcyjnienie istniejącego ośrodka narciarskiego, który byłby konkurencyjny dla   innych ośrodków znajdujących się w południowo – wschodniej Polsce. Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania terenu. Teren ośrodka będzie nadal w okresie zimowym, pełnił funkcję tras narciarskich, natomiast w okresie letnim teren ten będzie użytkowany jako łąki i pastwiska.    

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   w postanowieniu   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-112/09/gj z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 20-11-2009 r.), stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz orzekł uwzględnić wnikliwą analizę wpływu na twory i składniki przyrody występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem i w strefie jego możliwego oddziaływania.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie opinią sanitarną PSNZ.465-38/09 z dnia 08 maja 2009 r.( data wpływu 12-05-2009 r.) po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, motywując swoje stanowisko w uzasadnieniu przedmiotowej opinii.

 

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących stwierdzono Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/10/09 z dnia 27 listopada 2009 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co zawarto w sentencji wydanego postanowienia.

Po 21- dniowym udostępnieniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach”– autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY – lipiec 2009 r., nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po uzyskaniu   uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-576/7/09/gz dnia 16 marca 2010 r. (data wpływu 17.03.2010 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-1/10   z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu 27.01.2010 r.), ustalono, w formie decyzji, środowiskowe uwarunkowania i zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł dodatkowych uwag, co do zgłoszonych żądań   wniosku – dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 2. P. Janina BRÓZDA i p. Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 3. P. Marcin CZUDEK zam. Puławy Nr 22, 38-480 RYMANÓW;
 4. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/10/09/10

z dnia   22.03.2010 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów

na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce

Nr ewid. 228 w Puławach

  – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

  -   wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” w wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r., zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary NATURA 2000.

                Zgodnie z §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące” . i na obszary NATURA 2000.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”- w wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r., będzie polegało na rozbudowie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·          zakup maszyny śnieżnej typu PiBu 300 (ratrak),

·          zakup automatycznych armatek śnieżnych typu Supersnow SN900MA (2szt.),

·          zakup i montaż Snowparku (toru przeszkód dla narciarzy),

·          utworzenie Babyparku – trasy dla początkujących narciarzy,

·          zakup i montaż 2 szt. wyciągów narciarskich bez fundamentów, orczykowych (talerzowych) typuBJ 500 Firmy Bachleda Sp.J. w Zakopanem, dla Snowparku o długości 270 m i przepustowości 900 osób/h oraz Babyparku o długości ok.320 m i przepustowości 900 osób/h,

·          zakup nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do restauracji,

·          zakup wyposażenia do gry w paintball.

                Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działki o   numerach ewid.: 220 i 228   - obwód geodezyjny Puławy (o całkowitych powierzchniach 2,1631 ha i 5,3745 ha), które zajęte są przez obiekty Ośrodka Narciarskiego KICZERA w Puławach. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

Projektowana inwestycja, będzie zlokalizowana na północno – wschodnim stoku góry Kiczera, która znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Puławy gm. Rymanów. Góra Kiczera jest położona w południowo – wschodniej części miejscowości Puławy (Puławy Górne). Jest ona częściowo użytkowana rolniczo - znajdują się tam łąki i pastwiska (północny i wschodni stok). Na pozostałej części góry znajdują się grunty leśne oraz zakrzaczenia i zadrzewienia (zieleń nie urządzona).

Inwestycja będzie położona na terenie istniejącej trasy narciarskiej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Trasa narciarska jest położna   na działkach nr: 211, 220, 222, 219, 225, 226, 227, 228, 246, 340, 341, 342 i 345/1 w Puławach gm. Rymanów. Działki te stanowią własność członków Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” w Puławach.

Planowana inwestycja będzie obejmowała działki nr 220 i 228.  

Ośrodek narciarski, oprócz trasy, posiada kolejkę linową oraz budynek zaplecza technicznego i gastronomicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących trasy narciarskiej   znajdują się:

·          od strony wschodniej -   występują łąki i pastwiska oraz nieużytki. Środkowa części trasy sąsiaduje z cmentarzem,

·          od strony południowej -   trasa narciarka graniczy bezpośrednio z linią   lasu oraz pastwiskami i łąkami,

·          od strony zachodniej - trasa graniczy z linią lasu   oraz gruntami zadrzewionymi
i zakrzaczonymi (zieleń nieurządzona). W północno – zachodniej części, znajdują się tereny użytkowane rolniczo jako pastwiska,

·          od strony północnej   -   znajduje się stacja dolna kolejki linowej oraz budynek zaplecza gastronomiczno – technicznego. Trasa narciarska od strony północnej graniczy z drogą powiatową nr 19384, za którą znajduje się jednorodzinna zabudowa mieszkalna.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 100 m od obiektów projektowanej inwestycji   (cztery budynki piętrowe).

Pod względem geograficznym, miejscowość Puławy położona jest w obrębie makroregionu Karpat Zachodnich, a dokładnie w obrębie jednego z jego mezoregionów – Beskidu Niskiego.

Pod względem ukształtowania terenu, obszar, na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja ma charakter typowo górski. Działki, na których jest płożony ośrodek narciarski leżą na wysokości 472,00   - 633,00     m npm.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „PUŁAWY I” zatwierdzonego uchwałą nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003 roku, teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie, jest oznaczony symbolami US1, UT1, US2, UT2 i US3. Symbole US1, US2, UT1 i UT2 oznaczają teren przeznaczony pod usługi sportowe oraz turystyczne, natomiast symbol US3 oznacza obszar przeznaczony pod usługi sportowe – wyciągi narciarskie.

Teren planowanej inwestycji leży w obszarze prawnie chronionym ze względu na duże walory krajobrazowe. Ośrodek narciarski leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, utworzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego(Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 80, poz.1357) .        

Teren samej inwestycji, charakteryzuje się dużymi   walorami krajobrazowymi. Jest to obszar charakterystyczny dla obrzeży małych miejscowości, gdzie zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa przechodzi w pola uprawne (łąki i pastwiska). O dużych walorach krajobrazowych tego terenu decydują takie czynniki jak: rzeźba terenu, gęsta sieć hydrologiczna, śródpolne zagajniki (wzdłuż małych potoków górskich), duże kompleksy leśne porastające strome zbocza wzniesień   oraz ich szczyty oraz   duże kompleksy łąk i pastwisk, znajdujące się na ładnych zboczach oraz w dolinie rzeki Wisłok.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie maszyny ś nie ż nej typu PiBu 300 (ratrak), zakupie automatycznych armatek ś nie ż nych typu Supersnow SN900MA (2 szt.), zakupie i monta ż u Snowparku (tor przeszk ó d dla narciarzy), zakupie i monta ż u 2 szt. wyci ą g ó w narciarskich bez fundament ó w (dla Snowparku oraz Babyparku), zakupie nowoczesnych urz ą dze ń gastronomicznych do restauracji oraz zakupie wyposa ż enia do gry w Paintball.

 

Ratrak

Obecnie przedmiotowy ośrodek narciarski, jest wyposażony w jeden ratrak służący do przygotowania wyznaczonych tras narciarskich.   W czasie sezonu do przygotowania jest pięć tras, o łącznej powierzchni około 25 ha . Istniejący ratrak był zakupiony jako używany i jest obecnie bardzo awaryjny. W poprzednich sezonach zdarzało   się, że trasy były w porę nie przygotowane. Ponadto przygotowanie trasy przez jednego ratraka zajmuje około 4 – 5 godzin. Praca ratraka rozpoczynała się wcześnie rano ( około 5 godziny).   Obecnie Inwestor zamierza zakupić nowy ratrak firmy niemieckiej typu Piston Bully 300. Zgodnie ze specyfikacją, ratrak będzie wyposażony w silnik Diesla firmy Mercedes Benz   typu ON 926LA , o pojemności 7200 cm 3 .   Moc silnika będzie wynosiła 240 kW.   Ratrak będzie się poruszał z prędkością roboczą, maksymalną 21 km/h . Średnie godzinowe zużycie paliwa (oleju napędowego) będzie wynosiło 16 dm 3 /h.    Przedmiotowy ratrak będzie w stanie, w ciągu godziny przygotować trasę o łącznej powierzchni 90 000 m 2 . Masa ratraka wraz z osprzętem będzie wynosiła 10,20 Mg.   Poziom hałasu podczas pracy ratraka wynosi 78 dB.

Wyposażenie ośrodka w drugi ratrak, przyczyni się do niezawodności w przygotowaniu trasy narciarskiej, poprawi jakość przygotowywanych tras   oraz skróci znacznie czas pracy przy przygotowaniu tras narciarskich.  

 

Armatki śnieżne

Obecnie główna   trasa narciarska jest wyposażona z system sztucznego zaśnieżania stoku. System zaśnieżania jest wyposażony w stacjonarne armatki lancetowe.   Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, to jest przy południowym i południowo – wschodnim wietrze, system zaśnieżania jest mało efektywny. Większość wyprodukowanego śniegu jest zanoszona przez wiatr do lasu.

Obecnie Inwestor zamierza ośrodek wyposażyć w dwie przewoźne, automatyczne armatki śnieżne firmy SUPERSNOW typu   SN900MA. Przenośnie armatki pozwolą na dokładne skierowanie naśnieżania, niezależnie od kierunku i prędkości wiatru. Instalowanie armatek nie będzie związane z koniecznością przeprojektowywania istniejącego systemu wodociągowego. Armatki zostaną podłączone do istniejących hydrantów za pomocą elastycznych wężów przesyłowych, odpornych na niskie temperatury.   Inwestor przewiduje zakup i montaż armatek typu SN900MA. Przedmiotowa armatka będzie wyposażona w we ntylator z tworzywa o średnicy 880 mm , który będzie napędzany silnikiem elektrycznym   o mocy 13 kW. Armatka będzie wstanie wyrzucić śnieg na odległość do 60 metrów . Urządzenie to będzie wyposażone w cztery, wysokiej jakości wielorzędowe pierścienie wodne , w których zostanie zamontowanych 280 nierdzewnych dysz wodnych i 30 dysz nukleacyjnych, zapewniających wysoką jakość śniegu. Dysze będą podgrzewane, co uniemożliwi zamarzanie wody w dyszach. W armatce zostanie zamontowany filtr wodny, o dużej powierzchni. Ponadto armatka będzie wyposażona w moduł oscylacji z regulowanym kątem sterowanym elektronicznie, który sprawi, że śnieg będzie równomiernie rozprowadzany na stoku. Armatka w swoim   wyposażeniu będzie posiadała: sprężarkę Comp Air o mocy 4 kW oraz oświetlenie halogenowe i lampkę sygnalizującą   awarię. Maksymalny pobór wody przez jedną armatkę 550 dm 3 /minutę. Wyposażenie w dodatkowe armatki przenośne, zapewni ośrodkowi niezawodność w zaśnieżaniu tras narciarskich, co poprawi warunki przygotowania tras narciarskich.

 

Snowpark

Inwestor planuje urządzenie   toru przeszk ó d dla snowboardzistów i narciarzy.   Wykonanie Snowparka przewiduje się w zachodniej części trasy narciarskiej, gdzie teren najbardziej się do tego nadaje. Teren przeznaczony pod utworzenie snowparku jest dość stromy o nachyleniu od 10 – 30 o oraz znajduje się na nim dużo lokalnych wzniesień   i obniżeń.

Przewiduje się, że snowpark będzie wyposażony w następujące przeszkody terenowe:    Kink Rail, Rail, Double Kink,   Box Step Down i   Big Air. Są   to przeszkody niskie o długości od 5 do 10 m . Część tych   przeszkód będzie wykonana z uformowanych nasypów. Postała część będzie wykona z metalu oraz tworzywa sztucznego. Dodatkowo planuje się wykonie rynny śnieżnej o długości około 100 m . Przy budowie rynny, będzie wykorzystany nie zarośnięty drzewami i krzewami wąwóz.

Dolną część rynny będzie stanowił wąwóz, a pozostała część będzie wykonana z nasypów śnieżnych. Wąwóz w niektórych miejscach zostanie pogłębiony a brzegi wąwozu wyrównane.    Same roboty ziemne, związane z wykonaniem   rynny, będą niewielkie a urobek ziemny będzie wykorzystany przy niwelacji i plantowaniu skarp wąwozu.

Dodatkowo   Snowpark będzie wyposażony w wyciąg narciarski. Planuje się zamontowanie wyciągu orczykowego (talerzowego) typu BJ 500 Firmy Bachleda Sp. j. w Zakopanym. Wyciąg będzie posadowiony bez fundamentów, na szpilkach wbijanych bezpośrednio do ziemi.   Wyciąg będzie posiadał stację dolną i górną , między tymi stacjami będą znajdowały się podpory pośrednie. Wyciąg będzie posiadał długość około 270 m .   Przepustowość wyciągu będzie wynosiła 900 osób na godzinę.  

 

Babypark

W północno    - wschodniej części   trasy narciarskiej, zostanie urządzony Babypark – trasa dla początkujących narciarzy.   Stok w miejscu planowanego Babyparku jest łagodny. Trasa dla początkujących zostanie wyznaczona między dwoma wąwozami. Babypark będzie wyposażony w wyciąg narciarski podobnego typu, jak i w snowparku. Planuje się zamontowanie wyciągu orczykowego (talerzowego) typu BJ 500 Firmy Bachleda Sp. j. w Zakopanym. Wyciąg będzie posadowiony bez fundamentów na szpilkach wbijanych bezpośrednio do ziemi.   Wyciąg będzie posiadał stację dolną i górną , między tymi stacjami będą znajdowały się podpory pośrednie. Wyciąg będzie posiadał długość około 320 m .   Przepustowość wyciągu będzie wynosiła 900 osób na godzinę.   Trasa Babyparku będzie naturalna i nie będzie wymagała wcześniejszej niwelacji. Trasa dla narciarzy początkujących, będzie przebiegała głównie przez pastwiska. Przygotowanie trasy, będzie polegało na rozebraniu elementów pastucha elektrycznego oraz wykoszeniu trawy późną jesienią.

 

Wyposażenie lokalu gastronomicznego

Obecnie ośrodek jest wyposażony w lokal gastronomiczny, w którym są serwowane dania, przygotowywane z mrożonych półproduktów. Lokal znajduje się w budynku głównym, zlokalizowanym przy dolnej stacji kolejki linowej. Inwestor zamierza wprowadzić do jadłospisu dania wyprodukowane samodzielnie oraz potrawy z kuchni regionalnych. W związku z powyższym Inwestor planuje rozbudowę zaplecza kuchennego. Rozbudowa będzie polegała na doposażeniu zaplecza kuchennego w następujące urządzenia: kuchnię gazową czteropalnikową, kuchnię gazową dwupalnikową, szatkownice do warzyw, stół ze zlewem dwukomorowym i półką, basen jednokomorowy, stół ze zlewem jednokomorowym, okap przyścienny z filtrem i oświetleniem, obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn, dwa stoły do pracy z dwoma półkami, regał druciany wykonany z stali nierdzewnej, piec konwekcyjny parowy, zestaw blach do pieca konwekcyjnego, stół chłodniczy do pizzy, mikser uniwersalny o pojemności 30 l , frytkownicę gazową, stół z półką i czterema szufladami, witrynę ekspozycyjną do ciast, ekspres do kawy ciśnieniowy oraz stół do pracy ze ściętym blatem.          

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu. Podczas realizacji i eksploatacji, planowana inwestycja nie będzie   związana z emitowaniem do środowiska żadnych   ładunków emisji ( zanieczyszczenia powietrza i odpadów).

Z uwagi na brak emisji   oraz znaczną odległość od granicy państwa ( około 20 km ) projektowane przedsięwzięcie nie wykazuje oddziaływania transgranicznego.

Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do form przyrody wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) : rezerwat przyrody, park krajobrazowy, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i obszary NATURA 2000 (ustanowione i projektowane).

Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem    występują obszary prawnie chronione takie jak Obszar Chronionego Krajobrazu   oraz Obszary NATURA 2000   .

A. Obszary chronionego krajobrazu

              Ośrodek narciarski leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, utworzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 56/05   Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz.Urz. Woj. Podkar. Nr 80, poz. 1357).

B. Obszary Natura 2000

Planowana inwestycja leży na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków   NATURA   2000 PLB 180002 „Beskid Niski”.

W wyżej wymienionej ostoi ptasiej stwierdzono występowanie 37 gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 13 gatunków mieści się w kryteriach wyznaczania ostoi, są to: bocian czarny ( Ciconia nigra (lęgowy 35-40 par)), orlik krzykliwy ( Aquila pomarina (lęgowy 180-200 par)), orzeł przedni ( Aquila chrysaetos (lęgowy 6-8 par)), derkacz ( Crex crex (lęgowy, około 20-30 par)), sóweczka ( Glaucidium passerinum (lęgowa 5-7 par)), puszczyk uralski ( Strix uralensis (lęgowy 200-300 par)), lelek ( Caprimulgus europaeus (lęgowy 50-70 par)), zimorodek ( Alcedo atthis (lęgowy 50-60 part)), dzięcioł zielonosiwy ( Picus canus (lęgowy 120-150 par)), dzięcioł białoszyi ( Dendrocopos syriacus (lęgowy 8-10 par)), dzięcioł białogrzbiety ( Dendrocopos leucotos (lęgowy 200-300 par)), dzięcioł trójpalczasty ( Picoides tńdactylus (lęgowy 30-40 par)), muchołówka mała ( Ficedula parva (lęgowa około 200-400 par)). Ostoja to jedno z najważniejszych miejsc występowania orła przedniego, dzięciołów, muchołówki małej i derkacza w Polsce (Stój, Ćwikowski, Wacławek 1997, Stój 1997, Mikusek 2004).

Pozostałe 24 gatunki lęgowe i te, które pojawiają się w okresie wędrówek wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a stwierdzone w latach 1995 - 2003 (Stój M., Ćwikowski C, Wacławek K. 1997) są to: bocian biały ( Ciconia ciconia (lęgowy 33 pary)), kania czarna ( Milvus migrans (lęgowa)), kania ruda ( Milvus milvus (lęgowa 1-2 pary)), bielik ( Haliaetus albicilla (lęgowy)), gadożer ( Circaetus gallicus (lęgowy)), błotniak stawowy ( Circus aeruginosus (lęgowy)), błotniak zbożowy ( Circus cyaneus (lęgowy)), błotniak łąkowy ( Circus pygargus (lęgowy 2-3 pary)), rybołów ( Pandion haliaetus (lęgowy)), sokół wędrowny ( Falco peregrinus (lęgowy)), jarząbek ( Bonasa bonasa (lęgowy)),   żuraw   ( Grus grus (lęgowy), łęczak   ( Tringa glareola (lęgowy)), puchacz ( Bubo bubo (lęgowy 4-6 par)), włochatka ( Aegolius funereus (lęgowa 8-10 par)), kraska ( Coracias garullus (lęgowa)), dzięcioł czarny ( Dryocopus martius (lęgowy)), dzięcioł średni ( Dendrocopos medius (lęgowy)), Ierka ( Lullula arborea (lęgowy)), podróżniczek ( Luscinia svecica (lęgowy)), jarzębatka ( Sylvia nisoria (lęgowa 15-20 par)), muchołówka białoszyja ( Ficedula albicollis (lęgowa)) i gąsiorek ( Lanius collurio ( lęgowy).

Zagrożeniami dla ptaków w Beskidzie Niskim są: wyrąb starodrzewów, polowania, kłusownictwo, zalesianie terenów rolniczych, wypalanie węgla drzewnego, zagęszczenie sieci szlaków zrywkowych, techniczna zabudowa brzegów rzek, rozbudowa infrastruktury turystycznej, napowietrzne linie energetyczne, penetracja siedlisk przez turystów, zabijanie ptaków drapieżnych.

W bezpośrednim   sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono miejsc lęgowych wyżej wymienionych gatunków.

Teren inwestycji leży na potencjalnym obszarze żerowania ptaków. Otwarte tereny są dogodnym obszarem żerowania dla ptaków drapieżnych, takich jak: orzeł przedni, bieli, orlik krzykliwy, myszołów, gadożer, błotniak łąkowy oraz ptaków takich jak: bocian biały, czajka, derkacz oraz skowronek polny.  

Charakteryzowane siedlisko ( łąki rajgrasowe) jest dogodnym środowiskiem życia i żerowania dla: derkacza , błotniaka łąkowego , kraski , gąsiorka , świergotka polnego , bociana białego , bociana czarnego i orlika krzykliwego.

Z dużych zwierząt na tym terenie mogą występować: jeleń ( Cervus elaphus) , sarna ( Capreolus capreolus .), wilk ( Canis lapus) , lis ( Vulpes vulpes ), kuna domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela erminea), tchórz ( Mustela putorius) i łasica (Mustela nivalis).

Pastwiska na terenie objętym niniejszą kartą, są nie dostępne dla zwierzyny płowej, ze wzglądu na ogrodzenie pastwisk pastuchem elektrycznym. Pastwiska znajdują się w dolnych częściach wyznaczonych tras narciarskich.    

            Bez wątpliwości na tym terenie licznie występują mniejsze kręgowce, czego potwierdzeniem jest codzienne polowanie dużych ptaków oraz lisów.

Stwierdzono też takie gatunki jak: jeż (Erinaceus roumanicus ) , kret (Talpa europaeus), popielica (Glis glis), orzesznica (Muscardinus avellanarius) ryjówka (Sorex), karczownik ziemnowodny (Pruicola terrestris), nornik (Microtus) , mysz (Apodemus).

Również na tym terenie mogą występować płazy:   kumak nizinny (Bombina bombina) , kumak górski (Bombina variegata), rzekotka drzewna (Hycea arboreta ) , grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) , ropucha szara (Bufo bufo) , ropucha zielona (Bufo viridis), żaba wodna (Rana esculenta), żaba trawna (Rana temporaria)   oraz gady : jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) , żmija zygzakowata (Vipera Berus).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.03.2010 r.

ROŚ. 7624/10/09/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz. INW.7021/5/09 z dnia 20 lipca 2009 r. Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów

na działce Nr ewid. 220 i 228

oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” -   wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o numerach ewid.: 220 i 228 - obwód geodezyjny Puławy.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  29.12.2009 r.

ROŚ. 7624/10/09

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

dot.: Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą  w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

 pn.: „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów  na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

W załączeniu przedkładam:

 

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wersja papierowa + wersja CD);

3) załączniki mapowe  i wypisy z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  29.12.2009 r.

ROŚ. 7624/10/09

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 w Krośnie
ul. Kisielewskiego Nr 12

38-400 KROSNO

 

dot.: Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 77 i 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą  w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

 pn.: „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów  na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

W załączeniu przedkładam:

 

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wersja papierowa + wersja CD);

3) załączniki mapowe  i wypisy z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.11.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/10/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

  „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRÓZDA działającego w imieniu

Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą  w Puławach

PUŁAWY  Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

          Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach”- autorstwa  mgr inż. Jacka FOLTY – lipiec 2009 r. -  przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 -1500).

 

 

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Raport

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach

 

 

 

 

Etap:

         decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

    

      

Inwestor:

        

         Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne

         „PRZEŁOM WISŁOKA” 

         Puławy 16

         38 –  480 Rymanów

 

 

 

Opracował:

                   mgr inż. Jacek Folta

                  

- Zarszyn, lipiec  2009 r.-

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 30.11.2009 r.

 


Ldz. ROŚ.7624/10/09


OBWIESZCZENIE

o rprzedłozeniu raportu


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia 27.11.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/10/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

 

Przedsięwzięcie

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRÓZDA działającego w imieniu

Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach

PUŁAWY   Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/10/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   27.11.2009 r.

ROŚ.7624/10/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-112/09/gj z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 20-11-2009 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie PSNZ.465-38/09 z dnia 08 maja 2009 r.( data wpływu 12-05-2009 r.)

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” ,

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,
  w zakresie przewidzianym w art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym:

a.        określać, analizować i oceniać wpływ realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia na zasoby, twory i składniki przyrody (art.. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem i w strefie jego możliwego oddziaływania, w szczególności na:

- gatunki ptaków i ich siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, uwzględniając m.in. takie oddziaływania jak: utrata siedlisk lęgowych i żerowiskowych na wskutek zaboru miejsc pod budowę infrastruktury turystycznej oraz na skutek płoszenia w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, fragmentacja siedlisk i jej wpływu na stan zachowania tych siedlisk, zaburzenia warunków ekologicznych w strefie oddziaływania infrastruktury turystycznej,

- siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, gatunki zwierząt i ich siedliska wymienione w Załączniku II ww. dyrektywy,

- gatunki dziko występujących grzybów, roślin, zwierząt objętych ochrona gatunkową;

b.       przedstawiać graficznie i opisowo miejsca występowania (gniazdowania , żerowania) gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, występujących na obszarze objętym przedsięwzięciem w strefie jego możliwego oddziaływania;

c.        definiować wszystkie przedsięwzięcia lub plany, które w połączeniu z planowanym przedsięwzięciem mogą spowodować negatywne oddziaływania na przedmiot i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000 oraz przedstawić oddziaływania skumulowane z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji oraz w fazie budowy i eksploatacji;

d.       przedstawiać analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem zgodności inwestycji z przepisami obowiązującymi w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, określonymi w §3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 56 Wojewody Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 ze zm.).;

e.        przedstawiać metodykę inwentaryzacji przyrodniczej, która powinna być prowadzona metodami przyjętymi w nauce, odpowiednimi dla poszczególnych grup organizmów;

f.        rozstrzygać kwestie związane z wykorzystaniem wody dla instalacji, w celu sztucznego zaśnieżania.

 

stosownie do wszczętego w dniu 20 marca 2009 r. postępowania na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące” .

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary NATURA 2000.

z   uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach.

Projektowana inwestycja, będzie zlokalizowana na północno – wschodnim stoku góry KICZERA, która znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Puławy gm. Rymanów. Góra KICZERA jest położona w południowo – wschodniej części miejscowości Puławy (Puławy Górne). Jest ona częściowo użytkowana rolniczo - znajdują się tam łąki i pastwiska (północny i wschodni stok). Na pozostałej części góry znajdują się grunty leśne oraz zakrzaczenia i zadrzewienia (zieleń nie urządzona).

Inwestycja będzie położona na terenie istniejącej trasy narciarskiej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Trasa narciarska jest położna   na działkach nr: 211, 220, 222, 219, 225, 226, 227, 228, 246, 340, 341, 342 i 345/1 w Puławach gm. Rymanów.

Działki te stanowią własność członków Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” w Puławach.

Planowana inwestycja będzie obejmowała działki nr 220 i 228 i polegała na wykonaniu i urządzeniu SnowParku, przygotowaniu pola do gry w Pinball, wykonaniu dwóch wyciągów o długości ok. 350 mb i przepustowości 800-900 os./h, składających się min. ze stacji i podpór na pilotach stalowych 10 szt. urządzenia holującego (talerzyki teleskopowe, jednoosobowe). Ponadto inwestycja obejmować będzie wykonanie i urządzenie SnowParku – toru przeszkód dla snowboardzistów i narciarzy. Tor ten wyposażony będzie wiele przeszkód terenowych długości od 5 do 10 m. Dodatkowo planuje się wykonanie rynny śnieżnej o długości ok. 100m. Inwestor przewiduje zamontowanie pozostałych urządzeń towarzyszących tj.: automatyczne armatki śnieżne Supersnow, sprzęt do gry w Paintball.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie   wiązało się z budową kubaturowych obiektów,
a jedynie z montażem małych obiektów, jak wyciągi orczykowe czy przeszkody
w SnowParku.   Przy konstruowaniu i budowie przeszkód w SnowParku będzie wykorzystane naturalne ukształtowanie terenu. Do budowy rynny halfpipe, będzie wykorzystany   lokalny nie zadrzewiony wąwóz.   Prace ziemne związane z wykonaniem   rynny, będą ograniczone   do poszerzenia dna wąwozu oraz do   niwelacji skarp. Rozbudowa istniejącej bazy narciarskiej   przyczyni się do jej uatrakcyjnienia. Urządzenie BabyParku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na stoku. Wydzielenie trasy dla narciarzy początkujących   spowoduje, że trasy główne będą pozbawione narciarzy mało doświadczonych. Ponadto zadanie inwestycyjne związane z   urządzeniem   pola do paintballa, ma również uaktywnić   ośrodek w okresie letnim.    Podczas urządzania pola do paintballa, będą wykorzystane wyłącznie naturalne przeszkody;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej trasy narciarskiej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Jest ono powiązane z istniejącym obiektem. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich, gdyż w pobliżu nie istnieją inne trasy i wyciągi narciarskie;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – nie będzie wykorzystania zasobów naturalnych podczas rozbudowy istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach. Podczas eksploatacji i lość zużywanej wody w lokalu gastronomicznym jest związana z ilością miejsc,   znajdujących się w lokalu.   Lokal gastronomiczny   posiada 150 miejsc .Zużycie wody na jedno miejsce w lokalu gastronomicznym,    zgodnie z w/w. Rozporządzeniem, będzie wynosiło 150 dm 3 na dobę i 4,5 m 3 na miesiąc.   Zatem dobowe zużycie wody do tego celu będzie wynosiło 22,5 m 3 .

Miesięczne zużycie wody   w lokalu będzie wynosiło 675 m 3 .

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości   planowana inwestycja nieznacznie przyczyni się do zwiększenia ilości ścieków socjalnych. Dobowa ilość ścieków będzie wynosiła 23,04 m 3 /dobę. Ścieki są gromadzone w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemności około 60 m 3 . Ścieki w okresie narciarskim, są   wywożone wozem asenizacyjnym, co trzeci dzień na gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Rymanów. Oczyszczalnia   posiada hermetyczny punkt rozładunku przywożonych ścieków.    Producent wyciągów orczykowych Firma Bachleda w Zakopanym,   nie posiada danych odnoście poziomu hałasu emitowanego przez ten typ wyciągu.   Dla określenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska, z projektowanych wyciągów, posłużono się   danymi z wyciągu   podobnego typu.   Wyciąg orczykowy typu APF 470 produkowany   przez firmę DOPPELMAYR posiada poziom hałasu:   napęd wyciągu w dolnej stacji -   80 dB, koło   zwrotne przewojowo – napinające w górnej stacji   – 55 dB. W przypadku podpór pośrednich poziom hałasu jest znikomy. Wyciągi zarówno w babyparku jaki i snowparku będą pracowały   wyłącznie w sezonie narciarskim przez około 8 godzin na dobę;

 

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu. Podczas realizacji i eksploatacji, planowana inwestycja nie będzie   związana z emitowaniem do środowiska żadnych ładunków emisji (zanieczyszczenia powietrza i odpadów). Z uwagi na brak emisji   oraz znaczną odległość od granicy państwa ( około 20 km ) projektowane przedsięwzięcie nie wykazuje oddziaływania transgranicznego.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach numerach ewid.: 220 i 228 - obwód geodezyjny Puławy.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Teren, przez który przebiegają trasy narciarskie w przeważającej części to pastwiska i łąki. Tylko niewielki fragment tras przebiega przez nieużytki (wąwozy, skarpy między pastwiskami). Łąki i pastwiska zostały założone w latach   1970, podczas zagospodarowania miejscowości Puławy. Łąki i pastwiska   powstały na gruntach leśnych oraz zakrzaczonych i zadrzewionych.

Teren samej inwestycji, charakteryzuje się dużymi   walorami krajobrazowymi. Jest to obszar charakterystyczny dla obrzeży małych miejscowości, gdzie zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa przechodzi w pola uprawne (łąki i pastwiska). O dużych walorach krajobrazowych tego terenu decydują takie czynniki jak: rzeźba terenu, gęsta sieć hydrologiczna, śródpolne zagajniki (wzdłuż małych potoków górskich), duże kompleksy leśne porastające strome zbocza wzniesień   oraz ich szczyty oraz   duże kompleksy łąk i pastwisk, znajdujące się na ładnych zboczach oraz w dolinie rzeki Wisłok. Pod względem ukształtowania terenu, obszar, na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja ma charakter typowo górski. Działki, na których jest płożony ośrodek narciarski leżą na wysokości 472,00   - 633,00 m npm.

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)   Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem    występują obszary prawnie chronione takie jak Obszar Chronionego Krajobrazu   utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 56/05   Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz .Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357). oraz Obszary Natura 2000   .

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie obecnie znajduje się i funkcjonuje wyciąg narciarski . Przyległe tereny są użytkowane rolniczo: łąki,, pastwiska z okoliczną zabudową mieszkaniową i zagrodową. Powierzchnia miejscowości Puławy to ok. 1.695 ha, zaś w miejscowość zamieszkuje ok. 143 mieszkańców. Nie jest określona gęstość zaludnienia na przyległym terenie;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w podległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach, która   położna   na działkach nr: 211, 220, 222, 219, 225, 226, 227, 228, 246, 340, 341, 342 i 345/1 w Puławach, dotyczy działek 220 i 228 i zamknie się oraz będzie oddziaływać   w granicach zajmowanych działek.

Teren, przez który przebiegają trasy narciarskie w przeważającej części to pastwiska i łąki. Tylko niewielki fragment tras przebiega przez nieużytki (wąwozy, skarpy między pastwiskami grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione.

Powierzchnia miejscowości Puławy to ok1.695 ha, zaś w miejscowość zamieszkuje ok. 143 mieszkańców. Trudno jest określić liczbę ludności , na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, gdyż w zależności o sezonu przebywa tu zróżnicowana ilość osób;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczne odległości od granicy państwa ok. 20 km;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji, jak i eksploatacji będzie miało charakter lokalny i będzie trwało czasowo. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działek i zagospodarowania terenu. Pod względem ukształtowania terenu, obszar, na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja ma charakter typowo górski. Działki, na których jest płożony ośrodek narciarski leżą na wysokości 472,00   - 633,00 m npm. Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego „PUŁAWY I” zatwierdzonego uchwałą nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003 roku, teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie, jest oznaczony symbolami US1, UT1, US2, UT2 i US3. Symbole US1, US2, UT1 i UT2 oznaczają teren przeznaczony pod usługi sportowe oraz turystyczne, natomiast symbol US3 oznacza obszar przeznaczony pod usługi sportowe – wyciągi narciarskie;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny. Z akres rozbudowy będzie obejmował utworzenie babyparku i   snowparku, przygotowanie terenu pod paintballa, wykonanie dwóch wyciągów orczykowych, zakup ratraka i dwóch przenośnych armatek oraz doposażenie zaplecza kuchennego. Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia, będzie uatrakcyjnienie istniejącego ośrodka narciarskiego, który byłby konkurencyjny dla   innych ośrodków znajdujących się w południowo – wschodniej Polsce. Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania terenu. Teren ośrodka będzie nadal w okresie zimowym, pełnił funkcję tras narciarskich, natomiast w okresie letnim teren ten będzie użytkowany jako łąki i pastwiska.    

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami tj. nową Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach” – autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY z września 2009 r, oraz stanowisk organów opiniujących, po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono niniejszym postanowieniem nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić wymagania dotyczące sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   w postanowieniu   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-112/09/gj z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 20-11-2009 r.), stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz orzekł uwzględnić wnikliwą analizę wpływu na twory i składniki przyrody występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem i w strefie jego możliwego oddziaływania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie opinią sanitarną PSNZ.465-38/09 z dnia 08 maja 2009 r.( data wpływu 12-05-2009 r.) po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, motywując swoje stanowisko w uzasadnieniu przedmiotowej opinii.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących orzeczono stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co zawarto w sentencji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, toteż niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 2. P. Janina BRÓZDA i p. Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 3. P. Marcin CZUDEK zam. Puławy Nr 22, 38-480 RYMANÓW;
 4. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   06.04.2009 r.

ROŚ. 7624/10/09

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów   na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami mapowymi   i wypisami;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 3. P. Janina BRÓZDA i p. Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 4. P. Marcin CZUDEK zam. Puławy Nr 22, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/10/09

 

 

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY  

W RZESZOWIE

ul. Wierzbowa Nr 16

          35-310 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów   na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami mapowymi   i wypisami;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 3. P. Janina BRÓZDA i p. Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 4. P. Marcin CZUDEK zam. Puławy Nr 22, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a. A.K.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/10/09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów   na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu

Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka”

z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.03.2009 r.

ROŚ. 7624/10/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów   na działce Nr ewid 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), §3 ust 1, pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz zaliczeniem przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 2. P. Janina BRÓZDA i p. Daniel BRÓZDA zam. Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW;
 3. P. Marcin CZUDEK zam. Puławy Nr 22, 38-480 RYMANÓW;
 4. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-06 14:25:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 10:26:44
 • Liczba odsłon: 2082
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986109]

przewiń do góry