https://rymanow.bip.org.pl/?tree=723
---------------------------------------------------

ROŚ.6220.2.2014.AK                                       BE-10

dot. ROŚ. 6220.16. 2013.AK                                                                      

dot. ROS. 7624/5/07                                           

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

CD. POSTĘPOWANIA

 

pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

zmiana zakresu przedsięwzięcia:

 

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–  działka Nr………..– obręb Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

2014  ROK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Rymanów, dnia 13.02.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400   K R O S N O

 

dot. Przekazania kopii korespondencji Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” o dopuszczenie do udziału na prawach strony

          

W nawiązaniu do przekazanego, na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zażalenia Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) wraz z aktami sprawy oraz toczącego się postępowania przed organem drugiej instancji – w załączeniu przekazuję kopie korespondencji z dnia 22 stycznia  2014 r.(data wpływu 23.01.2014 r.) wraz z uzupełnieniem  z dnia 04.02.2014 (data wpływu 03.02.2014 r.) Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” o dopuszczenie do udziału na prawach strony do postępowania.

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat + Załączniki  - kopia korespondencji;
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. A/a.
--------------------------------------------------------------------------------------------
2014-02-24
OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu rozpatrzenia zażalenia do dnia 31 marca 2014 r.

 OGŁOSZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Krośnie 

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia zażalenia do dnia 31 marca 2014 r. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - treść pisma----------------------------------------------------------------------------------------------

 OGŁOSZENIE

o wydaniu Postanowienia  znak: SKO.4170.3.91.2014

z dnia 28.03.2014 r. (data wpływu do UG 02.04.2014 r.)

przez

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Krośnie 

w sprawie uchylenia zaskarżonego postanowienie i w tym zakresie  umorzenia postępowania organu pierwszej instancji.

 

 

ZALACZNIK Nr 1 - treśc postanowienia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 17.04.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Uwzględniając wskazania zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – ogłoszonego stronom postępowania od dnia 02.04.2014 do 16.04.2014 r.  oraz rozpatrując wnioski - AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- z dnia 02.08.2013 r. (data wpływu 05.08.2013 r.) wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia, działając na podstawie art. 35 i 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawiadamiam, iż jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 Kpa z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

Obecnie wyłożony zostaje „Raport…” terminie 21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 30czerwca 2014 r.

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

Otrzymują :

1.       AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 -------------------------------------------------------------------  

Rymanów, dnia 17.04.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot.ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Uwzględniając wskazania zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – ogłoszonego stronom postępowania od dnia 02.04.2014 do 16.04.2014 r.- kontynuuje się postępowanie zakończone postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia. - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

wpłynęły wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia.

Obecnie wyłożony zostaje „Raport…” terminie 21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

Ich rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 30czerwca 2014 r.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 17.04.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zmienionego wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

                                                                                                          …………………….

Otrzymują :

1.       AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 ---------------------------------------------------------------------------


Aktualności
 
2014-04-17
OBWIESZCZENIE - o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 Rymanów, dnia 17.04.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  zmienionego  wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)   przedsięwzięcia   pn.  „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”  na przedsięwzięcie,  które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00  -15 00 os@rymanow.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                             BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr ! - karta informacyjna przedsiewziecia

ZAŁĄCZNIK NR 2 - raport chiropterologiczny

ZAŁĄCZNIK NR 3 -  raport OOŚ 

ZAŁĄCZNIK Nr 4.1 - raport ornitologiczny monitoring

ZAŁĄCZNIK Nr 4.2  - raport ornitologiczny metodyka

ZAŁACZNIK Nr 5 - wizualizacja

ZAŁACZNIK NR 6 - klimat akustyczny

ZAŁACZNIK Nr 7 - mapa topograficzna

 ZAŁĄCZNIK Nr 8 - Ladzin

ZAŁACZNIK Nr 9 - mapa 1

ZAŁĄCZNIK Nr 10 - mapa 2

ZALACZNIK Nr 11 - mapa 3

ZAŁACZNIK Nr 12 - mapa 4

ZAŁACZNIK NR 13 - nordeX

ZAŁĄCZNIK Nr 14 - postanowienie

 ZAŁĄCZNIK Nr 15 - rymanów 1

ZAŁACZNIK Nr 16 - rymanów 2

ZAŁĄCZNIK Nr 16 - rymanów 3

ZAŁĄCZNIK Nr 17 - natura


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

Uwzględniając wskazania zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – ogłoszonego stronom postępowania od dnia 02.04.2014 do 16.04.2014 r.  wyłożony został do publicznej wiadomości  „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  …”  na okres  21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r. , z wniosku - AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- z dnia 02.08.2013 r. (data wpływu 05.08.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia,

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , został przez Inwestora   zmieniony i obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

     

W trakcie wyłożonego „Raportu....” w dniu 30.04.2014 r . (data wpływu do UG. 30.04.2014 r)   wpłynęło pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „NASZE MIEJSCE” z siedzibą w m.  Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  -  reprezentowane przez Pana Romana BARSKIEGO  w sprawie uwag do przedmiotowego opracowania , którego kopię w załączeniu Państwu przekazuję, celem odniesienia się do przedmiotowych uwag i zajęcia stanowiska w sprawie.

           

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny 

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

 

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz 2) o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  – Inwestor przedłożył Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych – Warszawa grudzień 2012 r..  – autorstwa A.BIEL, Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego -  Łódź czerwiec 2012 – autorstwa K.JANIK, Wyniki monitoringu ornitologicznego w obrębie lokalizacji wiatrowej RYMANÓW-WRÓBLIK-TARGOWISKA – autorstwa P.BUSSE.

Uwzględniając wskazania zawarte na zażalenie Inwestora w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – wyłożony został do publicznej wiadomości „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  …”  na okres  21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , został przez Inwestora   zmieniony i obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1 ,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

      Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na następujących działkach:

·          EW1RM - obręb Rymanów    dz. 69, 68, 67, 63, 70;

·          EW2RM - obręb Rymanów    dz. 588, 604/l, 76, 73, 587, 585, 524;

·          EW3RM - obręb Rymanów    dz. 350, 358, 348, 351;

·          EW4RM - obręb Rymanów    dz. 356, 355, 359, 744;

·          EW5RM - obręb Rymanów    dz. 2141, 2140, 2139, 2143, 2142, 2155;

·          EW14 - obręb Wróblik Królewski  dz. 961/4, 961/2, 962, 960/4, 960/5, 960/2, 960/3;

·          EW15 - obręb Wróblik Królewski  dz. 947/4, 948, 944;

·          EW18 - obręb Ladzin             dz. 2009/10, 2009/7;

·          EW19 - obręb Ladzin             dz. 1155, 1154, 1126, 1125, 1127, 1153, 1156, 1157, 1195, 1192, 1193/1, 1193/2, 1149/1, 1187, 1178, 1194, 1191/2;

·          EW20 - obręb Wróblik Szlachecki     dz. 979/4, 980/2, 978/4, 977/4, 976/4, 975/l, 986, 987/2, 985/4, 990/4, 985/2, 988/2, 991/4;

·          EW22 - obręb Ladzin dz. 1434/2, 1442/1, 1439, 1403, 1362, 1441, 1442/2, 1445/2, 1445/1, 1443, 1441/3, 1446;

·          EW23 - obręb Ladzin dz.1480, 1394, 1482, 1475, 1469, 1468/2, 1488/1, 1479, 1394, 1393, 1392, 1402, 1390, 1396, 1481;

·          EW24 - obręb Ladzin                      dz. 1109, 1110, 1108, 1107/1, 1110, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1070/1;

·          EW25 - obręb Ladzin             dz. 1965/2, 1964/2, 1961/4, 1963/2, 1967/2, 964/1, 1965/1, 1903, 1961/3, 1961/1.

W trakcie wyłożonego „Raportu....” w dniu 30.04.2014 r . (data wpływu do UG. 30.04.2014 r) wpłynęło pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „NASZE MIEJSCE” z siedzibą w m. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  -  reprezentowane przez Pana Romana BARSKIEGO  w sprawie uwag do przedmiotowego opracowania .

               

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,  jednocześnie działając na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1a oraz art. 57 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji.

 W załączeniu do wydania uzgodnień do decyzji na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedkładam:

1)       uwierzytelnioną kopię wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz 2) o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  – Inwestor przedłożył Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych – Warszawa grudzień 2012 r..  – autorstwa A.BIEL, Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego -  Łódź czerwiec 2012 – autorstwa K.JANIK, Wyniki monitoringu ornitologicznego w obrębie lokalizacji wiatrowej RYMANÓW-WRÓBLIK-TARGOWISKA – autorstwa P.BUSSE.

Uwzględniając wskazania zawarte na zażalenie Inwestora w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – wyłożony został do publicznej wiadomości „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  …”  na okres  21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r.

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , został przez Inwestora   zmieniony i obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1 ,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

      Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na następujących działkach:

·          EW1RM - obręb Rymanów    dz. 69, 68, 67, 63, 70;

·          EW2RM - obręb Rymanów    dz. 588, 604/l, 76, 73, 587, 585, 524;

·          EW3RM - obręb Rymanów    dz. 350, 358, 348, 351;

·          EW4RM - obręb Rymanów    dz. 356, 355, 359, 744;

·          EW5RM - obręb Rymanów    dz. 2141, 2140, 2139, 2143, 2142, 2155;

·          EW14 - obręb Wróblik Królewski  dz. 961/4, 961/2, 962, 960/4, 960/5, 960/2, 960/3;

·          EW15 - obręb Wróblik Królewski  dz. 947/4, 948, 944;

·          EW18 - obręb Ladzin             dz. 2009/10, 2009/7;

·          EW19 - obręb Ladzin             dz. 1155, 1154, 1126, 1125, 1127, 1153, 1156, 1157, 1195, 1192, 1193/1, 1193/2, 1149/1, 1187, 1178, 1194, 1191/2;

·          EW20 - obręb Wróblik Szlachecki     dz. 979/4, 980/2, 978/4, 977/4, 976/4, 975/l, 986, 987/2, 985/4, 990/4, 985/2, 988/2, 991/4;

·          EW22 - obręb Ladzin dz. 1434/2, 1442/1, 1439, 1403, 1362, 1441, 1442/2, 1445/2, 1445/1, 1443, 1441/3, 1446;

·          EW23 - obręb Ladzin dz.1480, 1394, 1482, 1475, 1469, 1468/2, 1488/1, 1479, 1394, 1393, 1392, 1402, 1390, 1396, 1481;

·          EW24 - obręb Ladzin                      dz. 1109, 1110, 1108, 1107/1, 1110, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1070/1;

·          EW25 - obręb Ladzin             dz. 1965/2, 1964/2, 1961/4, 1963/2, 1967/2, 964/1, 1965/1, 1903, 1961/3, 1961/1.

W trakcie wyłożonego „Raportu....” w dniu 30.04.2014 r . (data wpływu do UG. 30.04.2014 r) wpłynęło pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „NASZE MIEJSCE” z siedzibą w m. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  -  reprezentowane przez Pana Romana BARSKIEGO  w sprawie uwag do przedmiotowego opracowania .

               

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,  jednocześnie działając na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji.

 W załączeniu do wydania uzgodnień do decyzji na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedkładam:

1)       uwierzytelnioną kopię wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 09.05.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

38-400   K R O S N O; ul. Bieszczadzka Nr 1

 

 

dot. pisma znak: SKO.420.48.530.2014 z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu 02.05.2014 r.)

w sprawie przesłania całości akt sprawy w terminie 7 dni.

          

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma SKO.420.48.530.2014 z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu 02.05.2014 r.) w sprawie przesłania całości akt sprawy   w terminie 7 dni - w załączeniu przesyłam całość akt sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , którego zakres w 2013 r. został przez Inwestora zmieniony:

·          w 2007 r.        znak: ROŚ.7624/5/07                       (poz. od 1-10);

·          w 2013 r.        znak: ROŚ.6220.16.2013.AK          (poz. od 1-39);

·          w 2014 r.        znak: ROŚ.6220.2.2014.AK            (poz. od 1-32).

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

Otrzymują:

1.       Adresat + Załaczniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

3.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

5.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 13.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

Uwzględniając wskazania zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 28.03.2013 r.(data wpływu do UG 02,04.2014 r.) – ogłoszonego stronom postępowania od dnia 02.04.2014 do 16.04.2014 r.  wyłożony został do publicznej wiadomości  „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  …”  na okres  21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r. , z wniosku - AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- z dnia 02.08.2013 r. (data wpływu 05.08.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia,

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , został przez Inwestora   zmieniony i obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

     

W trakcie wyłożonego „Raportu....” okres  21 dni tj. od 17.04.2014 r. do  08.05.2014 r. , w dniu 08.05.2014 r . wpłynęły:

·          pismo znak: SE_R.W.2/2014 z dnia 07.05.2014r. Stowarzyszenia Eko-Rymanów adres do korespondencji p. Henryk ŁÓŻAŃSKI ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW   wnioski –uwagi do raportu ;

·          mail bez numeru, z dnia 08.05.2014 r. 11:58 andrzesze@interia.pl - S przeciw na budowę elektrowni wiatrowych;

·          wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Burmistrz Gminy Rymanów do wiadomości) bez numeru z dnia 08.05.2014 r. p. Antoniego Edmunda BOJANOWSKIEGO Ladzin ul. Zadwór Nr 5, 38-480 RYMANÓW – o przeprowadzenie kontroli ,

których kopię w załączeniu Państwu przekazuję, celem odniesienia się do przedmiotowych uwag i zajęcia stanowiska w sprawie.

           

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

------------------------------------------------------------------------------

Aktualności
 
2014-05-16
OBWIESZCZENIE - o  przedłożeniu Aneksu Nr 1 Załącznika Nr 5 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 Rymanów, dnia 16.05.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu  Aneksu Nr 1  Załącznika  Nr 5

do rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  zmienionego  wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)   przedsięwzięcia   pn.  „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”  na przedsięwzięcie,  które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę w dniu 15.05.2014 r. do UG Rymanów - Aneksem Nr 1, Załącznik Nr 5 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00  -15 00 os@rymanow.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 16.05.2014 r. do  06.06.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                             BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  - treść Aneksu Nr 1 Załącznika Nr 5

ZAŁACZNIK NR 2 - Mapa topograficzna Rymanów

ZAŁĄCZNIK NR 3 - RYMAX108 DB

ZAŁĄCZNIK NR 4 - R3MAX

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Rymanów RN 1

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Rymanów RN 2

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Rymanów RN3


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.05.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

przedłożeniu Aneksu Nr 1 Załącznik Nr 5

do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zmienionego wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę w dniu 15.05.2014 r. do UG w Rymanów   Aneksem Nr 1 Załącznik Nr 5  do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 16.05.2014 r. do  06.06.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

                                                                                                          …………………….

 

Otrzymują :

1.       AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------

  Rymanów, dnia 19.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny 

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W nawiązaniu do wystąpienia z dnia         09.05.2014 r. znak: ROŚ.6220.2.2014.AK o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1a oraz art. 57 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)- w załączeniu na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedłożone zostały:

1)       uwierzytelniona kopia wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

Obecnie Inwestor z własnej inicjatywy przedłożył z dniem 15.05.2014 r. do tut. UG Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 5 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który dołączam wraz z pismem przewodnim Inwestora do przesłanych z dniem 09.05.2014 r. dokumentów.

Dodatkowo informuje, iż przedmiotowy Aneks został obecnie przedłożony do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 16.05.2014 r. do 06.06.2014 r.

 

 

                                                                                                          ……………………

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

----------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 19.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W nawiązaniu do wystąpienia z dnia         09.05.2014 r. znak: ROŚ.6220.2.2014.AK o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1 oraz art. 57 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)- w załączeniu na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedłożone zostały:

1)       uwierzytelniona kopia wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

Obecnie Inwestor z własnej inicjatywy przedłożył z dniem 15.05.2014 r. do tut. UG Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 5 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który dołączam wraz z kopią pisma przewodniego Inwestora - do przesłanych z dniem 09.05.2014 r. dokumentów.

Dodatkowo informuję, iż przedmiotowy Aneks został obecnie przedłożony do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 16.05.2014 r. do 06.06.2014 r.

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K. 

----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.05.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

 

 

 

Pan

      Roman BARSKI- przedstawiciel

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe

  „Nasze Miejsce”

 zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

 

 

dot. pisma z dnia 08.05.2014 r . (data wpływu do U.G. 12.05.2014 r.)

w sprawie udostępnienia informacji. 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2014 r. (data wpływu do UG. 12.05.2014 r.) Pana Romana BARSKIEGO – przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  -   w sprawie udostępnienia informacji , działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.. 1198 z późn. zm.) - poniżej wyjaśniam co następuje:

 

 

Na pytanie cyt.: „Czy Gmina Rymanów poinformowała Gminę Miejsce Piastowe o planowaniu budowy Turbin Wiatrowych w pobliżu miejscowości Widacz (EW-14; Ew-15) przez firmę Agro$&Ekoplan” - informuję, że na etapie planowania i sporządzania miejscowych planów – informowanie gmin sąsiednich nastąpiło na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Natomiast procedury postępowania, w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji inwestycji, w oparciu o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) – są zupełnie odmienne od tych, jak przy planowaniu przestrzennym.

Na pytanie cyt .”Czy Gmina Rymanów wnioskowała do Gminy Miejsce Piastowe o wyrażenie opinii dotyczącej tejże inwestycji? Jeżeli tak, to jak została zaopiniowana ta inwestycja przez Gminę Miejsce Piastowe.(kopia opinii). - informuję, iż z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, takie kopie korespondencji Państwo już wcześniej otrzymali.

Natomiast nie było przesłanek, z uwagi na lokalizację działek na terenie Gminy Rymanów pod EW, aby zgodnie z ustawą z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) występować o opinię, gdyż tylko w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami  miast.

W procedurze ocen oddziaływania na środowisko burmistrz prowadzący postępowanie, zgodnie z w cyt ustawami ma obowiązek uzyskać: (1) opinie o zakresie ewentualnego raportu oraz jego zakresu i (2) uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia do decyzji od wskazanych w przepisach prawa organów opiniujących i uzgadniających realizację przedsięwzięcia.  Niestety nie ma w nich wymienionych organów gmin sąsiednich.

 

Odnosząc się do pkt. 3 Państwa zapytania o poinformowaniu Gminy Miejsce Piastowe o kontynuowaniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji dla zmienionego przedsięwzięcia, wyjaśniam iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , wszelkie informacje na temat prowadzonego postępowania podawane są do publicznej wiadomości wszystkim stronom postępowania przez zamieszczenie ich na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Odnosząc się do pkt. 4. Państwa zapytania o poinformowaniu Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu „Raportu…”  - wyjaśniam, iż procedura postępowania o uzyskanie warunków realizacji inwestycji, przewiduje, zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , udział społeczeństwa poprzez podanie  do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym (w tym Gminie Miejsce Piastowe), informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Jednocześnie wszyscy zainteresowani, są zawiadamiani o możliwości składania uwagi, wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustne,j w wyznaczonym terminie 21 dni .

 

Odpowiadając na pkt. 5 Państwa zapytania, czy gmina Rymanów wnioskowała do Gminy Miejsce Piastowe o ogłoszenie na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) art. 3. pkt. 11 o możliwości zapoznania się z „Raportem..” – uprzejmie informuję, iż cyt. przez Państwa artykuł ustawy nie ma, w prowadzonej w tymże postępowaniu i procedurze, zastosowania.

Zawiadomienie wszystkich zainteresowanych (w tym Gminy Miejsce Piastowe) nastąpiło z zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , z uwagi na art. 153 ust. 1, zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) .

           

Dodatkowe informacje uzupełniające oraz żądane kopie dokumentów, przesłane zostały Państwu wcześniejszą korespondencją oraz przygotowane przez referat merytorycznie realizujący własny zakres zadań i obowiązków związany z planowaniem i zagospodarowaniem oraz dodatkowo wyjaśnione pismem Burmistrza Gminy Rymanów znak INW.6721.2.2014 z dnia 19.05.2014 r.

                                                  

 

 

                                                                                              ………………………….

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 2. A.a. A.K.

Do wiadomości:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       INW UG w/m..

3.       ORG. U.G. w/m. – rejestr inf.publ.

4.       ROŚ.UG. ( https://rymanow.bip.org.pl/ )..

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 04.06.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , którego zmiana  obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania,

w trakcie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, został wszystkim zainteresowanym przedłożony do publicznej wiadomości „ Aneks Nr 1 Załącznik Nr 5  do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” przez okres  21 dni tj. od 16.05.2014 r. do  06.06.2014 r.

 

 

W trakcie wyłożonego „Aneksu Nr 1 Załącznik Nr 5 do Raportu....” w dniu 02.06.2014 r . (data wpływu do UG. 02.06.2014 r)   wpłynęło pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „NASZE MIEJSCE” z siedzibą w m.  Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  -  reprezentowane przez Pana Romana BARSKIEGO  w sprawie uwag do przedmiotowego opracowania , którego kopię w załączeniu Państwu przekazuję, celem odniesienia się do przedmiotowych uwag i zajęcia stanowiska w sprawie.

           

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K. 

---------------------------------------------------------------------------------

OPINIA opiniująca i określająca warunki realizacji przesięwzięcia

 

OPINIA

 PODKARPACKIEGO

PAŃSTWOWEGO  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w RZESZOWIE

opiniująca i określająca warunki realizacji przedsięwzięcia

 

 

ZAŁACZNIK Nr 1 - treść opinii

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności
 
2014-07-01
OBWIESZCZENIE - o  przedłożeniu Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Rymanów, dnia 01.07.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

przedłożeniu Aneksu Nr 1

do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  zmienionego  wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)   przedsięwzięcia   pn.  „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”  na przedsięwzięcie,  które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę w dniu 13.06.2014 r. do UG w Rymanów Aneksem Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00  -15 00 os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 0.07.2014 r. do  22.07.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr ! - treść Aneksu Nr 1 do Raportu...

ZAŁĄCZNIK Nr 2- treść  Aneks Załącznik  Nr 5

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.07.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

przedłożeniu Aneksu Nr 1

do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zmienionego wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę w dniu 13.06.2014 r. do UG w Rymanów   Aneksem Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 0.07.2014 r. do  22.07.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

                                                                                                          …………………….

 

Otrzymują :

1.       AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.
------------------------------------

Rymanów, dnia 02.07.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W nawiązaniu do wystąpienia z dnia         09.05.2014 r. oraz jego uzupełnienia z dnia 19.05.2014 r. znak: ROŚ.6220.2.2014.AK o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1 oraz art. 57 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)- w załączeniu na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedłożone zostały:

1)       uwierzytelniona kopia wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

4)       oraz Aneks Nr 1do  Załącznika Nr 5 do Raportu…

Obecnie Inwestor z własnej inicjatywy przedłożył z dniem 13.06.2014 r. do tut. UG Aneks Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który dołączam wraz z kopią pisma przewodniego Inwestora - do przesłanych z dniem 09.05.2014 r. i 19.05.2014 r. dokumentów.

Dodatkowo informuję, iż przedmiotowy Aneks Nr 1 został obecnie przedłożony do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 01.07.2014 r. do 22.07.2014 r.

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K. 

-------------------------------------------

Rymanów, dnia 02.07.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny 

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W nawiązaniu do wystąpienia z dnia         09.05.2014 r. oraz jego uzupełnienia z dnia 19.05.2014 r. znak: ROŚ.6220.2.2014.AK o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na podstawie  art. 48 ust. 2, pkt.1a oraz art. 57 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) , w związku z art. 153 ust. 1  zastrzeżeniem art. 154 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)- w załączeniu na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  przedłożone zostały:

1)       uwierzytelniona kopia wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       „Raport oddziaływania,…”, „Raport z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten  plan został uchwalony, albo informację o jego braku;

4)       oraz Aneks Nr 1do  Załącznika Nr 5 do Raportu…

Obecnie Inwestor z własnej inicjatywy przedłożył z dniem 13.06.2014 r. do tut. UG Aneks Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który dołączam wraz z kopią pisma przewodniego Inwestora - do przesłanych z dniem 09.05.2014 r. i 19.05.2014 r. dokumentów.

Dodatkowo informuję, iż przedmiotowy Aneks Nr 1 został obecnie przedłożony do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 01.07.2014 r. do 22.07.2014 r.

 

 

                                                                                                          ……………………

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

4.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K. 

--------------------------------------------
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
pismo znak: WOOŚ.4242.6.1.2014.IS-8 
z dnia 02.07.2014 r. (data wpływu 04.07.2014 r.)
o wyznaczeniu nowego terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
tj. do dnia 18 sierpnia 2014 r.
-------------------------------------------------
PODKARPACKI  PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY 
W RZESZOWIE
pismo znak: SNZ..9020.6.11.2014.RD
z dnia  08.07.2014 r. (data wplywu 10.07.2014 r.)
---------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 24.07.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

                               AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , którego zmiana  obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania,

w trakcie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, został wszystkim zainteresowanym przedłożony do publicznej wiadomości „ Aneks Nr 1  do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” przez okres  21 dni tj. od 01.07.2014 r. do  22.07.2014 r.

 

 

W trakcie wyłożonego „Aneksu Nr 1 do Raportu....” w dniach 21-22 07.2014 r . (data wpływu do UG. 22.07.2014 r)   wpłynęły w terminie dwa pisma tj: sprzeciw mieszkańców reprezentowanych przez Pana Wacława PELCZARSKIEGO  i uwagi Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW  -  reprezentowanego przez Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO, których kopie w załączeniu Państwu przekazuję, celem odniesienia się do przedmiotowych uwag i zajęcia stanowiska w sprawie.

           

                                                                                                 ……………………….

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.
 3. Pan Wacław PELCZARSKI zam. Ladzin ul. Rzeszowska Nr 43, 38-480 RYMANÓW.
------------------------------------------------------------------
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
pismo znak: WOOŚ.4242.6.1.2014.IS-14 
z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu 03.09.2014 r.)
o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko
-------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 04.09.2014 r.

ROŚ.6220.2.2014.AK

 

 

 

Pan Wacław PELCZARSKI

LADZIN ul. Rzeszowska Nr 43

38-480 RYMANÓW

 

dot. Pisma w sprawie uwag do Aneksu Nr 1 do „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” z dnia 21.07.2014 r.(data wpływu  do UG 22.07.2014 r.)

        

W nawiązaniu do przekazanego przez Pana z dniem 21.07.2014r. (data wpływu do UG. 22.07.2014 r.) pisma od mieszkańców miejscowości Ladzin w sprawie uwag do Aneksu nr 1 do „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” – uprzejmie informuję, że z dniem 24.07.2014 r. pismem znak: ROŚ. 6220.2.2014.AK  uwierzytelniona kopia pisma ze sprzeciwem i uwagami przesłana została Inwestorowi, w celu odniesienia się i zajęcia stanowiska w sprawie.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło od Inwestora  żadne pismo wyjaśniające  w przedmiotowej sprawie, natomiast szereg uwag uwzględnionych zostało w wezwaniu Inwestora  do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ4242.6.12014.IS-14 z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu do UG 03.09.2014 r.), którego kopię w załączeniu przekazuję, celem zapoznania się z jego treścią.

 

 

 

                                                                                                           ……………………….

 

 

 Otrzymują:

 1. Adresat – z prośbą o poinformowanie zainteresowanych stron;
 2.  A/a. A.K. 
---------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.09.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Uwzględniając wskazania zawarte w wezwaniu Inwestora  do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ4242.6.12014.IS-14 z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu do UG 03.09.2014 r.) którego kopię w załączeniu przekazuję stronom postępowania, celem zapoznania się z jego treścią.

Jednocześnie mając na względzie: wskazany w w.cyt. piśmie termin do przedłożenia wyjaśnień tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz  złożoność badań i analiz niezbędnych do ich wykonania, celem  przedłożenia odpowiednim organom do zajęcia przez nie stanowisk uzgadniających warunki  realizacji przedsięwzięcia – informuję, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe. w terminie określonym w §35 KPA.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 01 marca 2016 r.

 

                                                                                                           ………………………….

  

Otrzymują :

1.      AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce” - działające przez  Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
 3. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
 4.   A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.
--------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.09.2014 r.

ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot.ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

uwzględniając wskazania zawarte w wezwaniu Inwestora  do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ4242.6.12014.IS-14 z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu do UG 03.09.2014 r.. - Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia – nie mogą być rozpatrzone  w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 01 marca 2016 r.

 

                                                                                                                  ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
--------------------------------------------------------------Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-18 13:29:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 10:25:08
 • Liczba odsłon: 2826
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407452]

przewiń do góry