-----

----------

Rymanów, dnia  01.12.2011 r.

ROŚ. 6220.15.2011.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek p Doroty SKUBEL  i p. Adama SKUBEL,  zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28-06-2011 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich

w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 517/2 -– obręb Ladzin

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

----------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.12.2011 r.

ROŚ. 6220.15.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich

w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 517/2   -– obręb Ladzin

 

Wnioskodawca:

Dorota SKUBEL  i p. Adam SKUBEL, 

zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.15.2011.AK z dnia 01.12.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

 

 

 

--------------------------------------------

Rymanów, dnia  01.12..2011 r.

 

ROŚ. 6220.15.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie :

ü  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie POSTANOWIENIE Ldz. WOOŚ.4240.6.37.2011.BK-3 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 107-09-2011 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie – OPINIA SANITARNA  znak PSNZ.465-30/1/11 z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 16-11-2011 r.)  

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

pn. Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3 ust 1 pkt. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje nakładania powłok metalicznych,  inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13;”, stosownie do wszczętego w dniu 01 sierpnia 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek p. Doroty SKUBEL  i p. Adama SKUBEL,  zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek p. Doroty SKUBEL  i p. Adama SKUBEL,  zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28-06-2011 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 01 sierpnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn.„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 517/2 – obręb ewidencyjny Ladzin.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje nakładania powłok metalicznych,  inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13;”.

Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania należało zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie gminy Rymanów w północno-zachodniej części miejscowości Ladzin, na działce Nr ewid 517/2, będącej własnością Inwestora. Zgodnie  z wypisem z rejestru gruntów zajmuje ona powierzchnię 0,1600 ha i obejmuje obszar użytkowany rolniczo, jako grunt orny (RIVa). Projektowany budynek warsztatu kowalsko– szlifierskiego będzie znajdował się we wschodniej część działki o nr ewid. 517/2.

Dla obszaru usytuowania przedsięwzięcia brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zamierzenia inwestycyjnego stanowią: od strony wschodniej potok Tabor, który w miejscu inwestycji płynie w głębokim korycie ( głębokość około 3,5 – 4 m).  Z informacji uzyskanych w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Krośnie, teren inwestycji leży poza zasięgiem wody stuletniej (Q1%).  Fakt ten został potwierdzony przez mieszkańców miejscowości Ladzin.

Od strony południowej działka Inwestycji graniczy z zabudową mieszkalno – zagrodową, od strony zachodniej - z drogą powiatową nr 2008R Ladzin – Wróblik Szlachecki, za którą znajduje się pas zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, od strony północnej - z drogą gminną, która położna jest na  działce nr 516, za którą występuje luźna zabudowa mieszkalno – zagrodowa.  Najbliższy obszar normowany pod względem akustycznym będzie położony około 20 m od projektowanego budynku.

Rozpatrywane zamierzenie, związane będzie z budową budynku usługowego, w którym prowadzona będzie działalność z zakresie usług  kowalskich i szlifierskich oraz produkcji wyrobów kowalskich. W projektowanym obiekcie będzie zlokalizowany zakład rodzinny, obsługiwany wyłącznie przez Inwestora. W przypadku większych zleceń zostanie zatrudniona dodatkowa osoba. Ponadto projekt przedsięwzięcia zakłada wykonanie placu manewrowego, miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dostawczych (łącznie około 5 miejsc parkingowych), drogi wewnętrznej oraz przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki odbywał się będzie z drogi powiatowej Nr 2008 R przez odcinek około 100 m drogi gminnej. Istniejąca droga jest utwardzona i posiada nawierzchnię asfaltową.

Po wykonaniu zadania bilans terenu działki będzie się przedstawiał następująco: tereny zabudowane – 100 m2, tereny utwardzone – 200 m2, tereny biologicznie czynne – 1300 m2.

Utrata terenu biologicznie czynnego zostanie zrekompensowana przez nasadzenie roślinności drzewiastej przy północno wschodniej  granicy działki. Przewiduje się posadzenie drzew iglastych lub żywotników. Szpaler drzew, oprócz funkcji estetycznej, będzie spełniał funkcję ochronną. Gęsty szpaler roślinności będzie ograniczał emisję hałasu oraz zmniejszy zapylenie. 

W ramach wykonywanej działalności będą wytwarzane kute bramy, elementy ogrodzeniowe, świeczniki, karnisze, balustrady. Ponadto Inwestor będzie świadczył usługi kowalskie dla rolnictwa takie jak: podkuwanie koni oraz naprawa i renowacja sprzętu rolniczego. Przewiduje się, że w przedmiotowym zakładzie roczna produkcja wyrobów z metalu będzie na poziomie około 70 Mg.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w związku z poruszającymi się pojazdami transportującymi niezbędne materiały i urządzenia związane z planowanymi pracami budowlanymi oraz montażem maszyn i urządzeń. Podczas transportu i prowadzonych robót emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie ograniczona do czasookresu realizacji przedsięwzięcia. Źródłem hałasu na etapie realizacji zadania będzie hałas komunikacyjny związany z ruchem pojazdów dostawczych i prowadzonymi pracami. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

            Podczas eksploatacji obiektu emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana m.in. ze spalaniem koksu w palenisku kowalskim służącym do rozgrzewana metali i ogrzewczych hal produkcyjnej oraz procesami technologicznymi związanymi z nadawaniem kształtu wyrobom z metalu i łączeniem ich za pomocą spawania. Innym źródłem emisji zanieczyszczeń mających wpływ na stan jakości powietrza będzie ruch pojazdów samochodowych dostarczających surowiec do zakładu. Przewiduje się, że planowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne tj. zastosowanie ogrzewania eklektycznego w pomieszczeniu biurowo-socjalnym, wyposażenie stanowiska spawalniczego w odciąg miejscowy oparty na wentylatorze poziomym o wydajności w granicach od 500 do 1.500 m3/h, zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pozwolą na dotrzymanie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, na terenach przylegających do zakładu.

Na etapie eksploatacji kuźni emisja hałasu do środowiska związana będzie z charakterem prowadzonej działalności. Głównymi źródłami hałasu podczas funkcjonowania zakładu będą urządzenia i maszyny znajdujące się w budynku (prasa elektryczna, szlifierka, frezarka i wiertarka wykorzystywane podczas obróbki metalu) i ruchome źródła hałasu – ruch samochodowy (transport surowca). Obiekt nie będzie stanowił źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych poza granicami terenu działki, a tym samym nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).

            Działania związane z realizacją prac budowlanych oraz działania związane z eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Odpady te będą segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia. Magazynowanie i transportowanie odpadów będzie prowadzone w taki sposób, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania w środowisku oraz zapewnione będzie bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania.

Woda dla potrzeb funkcjonowania kuźni pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Docelowe zużycie wody do celów socjalnych wynosić będzie ok. 3,0 m3/miesiąc. Ilość powstających i odprowadzanych ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie równa ilości zużywanej wody. Wody opadowe z połaci dachowych oraz z terenów utwardzonych będą odprowadzane na tereny zielone Inwestora.

W czasie funkcjonowania przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb częściowego ogrzewania budynku (pomieszczenia socjalno-biurowego) i potrzeb zasilenia urządzeń  zamontowanych w kuźni. Przewiduje się, że w obiekcie zostaną zamontowane urządzenia o łącznej mocy około 20 kW. W skali roku będzie zużywana energia elektryczna na poziomie  10 MWh.

Do procesu spawania będzie używany drut spawalniczy. Przewiduje się, że roczna ilość drutu zużytego do spawania będzie wynosiła około 0,3 Mg.  W palenisku kowalskim będzie wykorzystywany koks. Roczne zużycie koksu będzie wynosiło około 10 Mg.

Sposób wykonania , zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń jak i materiałów użytych oraz  uwzględnienie odpowiednich  środków technicznych do budowy obiektu i na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zapewnią ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii. Wnioskowane przedsięwzięcie z uwagi na ilość substancji niebezpiecznych, nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku, ani zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2001 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększony ryzyku albo o zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).

Ustalono, że nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

Ustalono także brak powiązań projektowanego zakładu usługowego z innymi oddziałującymi na środowisko przedsięwzięciami.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 36 km od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Planowana inwestycja leży  w pobliżu  specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 PLH 180038 „LADZIN”. Obszar ten jest położony od miejsca inwestycji w kierunku zachodnim w odległości około 150 m.

Innym specjalnym obszarem ochrony siedlisk NATURA 2000 jest PLH 180035 „LAS HRABEŃSKI” Obszar ten jest położny w kierunku od miejsca inwestycji w kierunku wschodnim w odległości około 2,00 km.  W dalszej odległości ok. 5,00 km na południe znajduje się projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk PLH 180016 „RYMANÓW” i w odległości 9,0 km również na południe Obszary Specjalnej Ochrony ptaków PLH 180002„BESKID NISKI”. Na terenie działki Inwestora ani w jego najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn.„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje nakładania powłok metalicznych,  inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13;”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Rymanów w północno-zachodniej części miejscowości Ladzin, na działce Nr ewid 517/2, będącej własnością Inwestora. Zgodnie  z wypisem z rejestru gruntów zajmuje ona powierzchnię 0,1600 ha i obejmuje obszar użytkowany rolniczo, jako grunt orny (RIVa). Projektowany budynek warsztatu kowalsko– szlifierskiego będzie znajdował się we wschodniej część działki o nr ewid. 517/2. Dla obszaru usytuowania przedsięwzięcia brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zamierzenia inwestycyjnego stanowią: od strony wschodniej potok Tabor, który w miejscu inwestycji płynie w głębokim korycie ( głębokość około 3,5 – 4 m).  Z informacji uzyskanych w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Krośnie, teren inwestycji leży poza zasięgiem wody stuletniej (Q1%).  Fakt ten został potwierdzony przez mieszkańców miejscowości Ladzin.

Od strony południowej działka Inwestycji graniczy z zabudową mieszkalno – zagrodową, od strony zachodniej - z drogą powiatową nr 2008R Ladzin – Wróblik Szlachecki, za którą znajduje się pas zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, od strony północnej - z drogą gminną, która położna jest na  działce nr 516, za którą występuje luźna zabudowa mieszkalno – zagrodowa.  Najbliższy obszar normowany pod względem akustycznym będzie położony około 20 m od projektowanego budynku.

Rozpatrywane zamierzenie, związane będzie z budową budynku usługowego, w którym prowadzona będzie działalność z zakresie usług  kowalskich i szlifierskich oraz produkcji wyrobów kowalskich. W projektowanym obiekcie będzie zlokalizowany zakład rodzinny, obsługiwany wyłącznie przez Inwestora. W przypadku większych zleceń zostanie zatrudniona dodatkowa osoba. Ponadto projekt przedsięwzięcia zakłada wykonanie placu manewrowego, miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dostawczych (łącznie około 5 miejsc parkingowych), drogi wewnętrznej oraz przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki odbywał się będzie z drogi powiatowej Nr 2008 R przez odcinek około 100 m drogi gminnej. Istniejąca droga jest utwardzona i posiada nawierzchnię asfaltową.

Terenu działki będzie się przedstawiał następująco: tereny zabudowane – 100 m2,  tereny utwardzone – 200 m2, tereny biologicznie czynne – 1300 m2.

Utrata terenu biologicznie czynnego zostanie zrekompensowana przez nasadzenie roślinności drzewiastej przy północno wschodniej  granicy działki. Przewiduje się posadzenie drzew iglastych lub żywotników. Szpaler drzew, oprócz funkcji estetycznej, będzie spełniał funkcję ochronną. Gęsty szpaler roślinności będzie ograniczał emisję hałasu oraz zmniejszy zapylenie. 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki Inwestora. Ustalono, że nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie. Ustalono także brak powiązań projektowanego zakładu usługowego z innymi oddziałującymi na środowisko przedsięwzięciami.

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Woda dla potrzeb funkcjonowania kuźni pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Docelowe zużycie wody do celów socjalnych wynosić będzie ok. 3,0 m3/miesiąc. W czasie funkcjonowania przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb częściowego ogrzewania budynku (pomieszczenia socjalno-biurowego) i potrzeb zasilenia urządzeń  zamontowanych w kuźni. Przewiduje się, że w obiekcie zostaną zamontowane urządzenia o łącznej mocy około 20 kW. W skali roku będzie zużywana energia elektryczna na poziomie 10 MWh. Do procesu spawania będzie używany drut spawalniczy. Przewiduje się, że roczna ilość drutu zużytego do spawania będzie wynosiła około 0,3 Mg.  W palenisku kowalskim będzie wykorzystywany koks. Roczne zużycie koksu będzie wynosiło około 10 Mg;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy budynku,  jego eksploatacja musi spełniać warunki dotrzymania norm dla tego typu obiektów;

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii;

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 517/2, będącej własnością Inwestora.  Zgodnie  z wypisem z rejestru gruntów zajmuje ona powierzchnię 0,1600 ha i obejmuje obszar użytkowany rolniczo, jako grunt orny (RIVa). Projektowany budynek warsztatu kowalsko– szlifierskiego będzie znajdował się we wschodniej część działki o nr ewid. 517/2. Dla obszaru usytuowania przedsięwzięcia brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach;

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zamierzenia inwestycyjnego stanowią: od strony wschodniej potok Tabor, który w miejscu inwestycji płynie w głębokim korycie ( głębokość około 3,5 – 4 m).  Z informacji uzyskanych w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Krośnie, teren inwestycji leży poza zasięgiem wody stuletniej (Q1%).  Fakt ten został potwierdzony przez mieszkańców miejscowości Ladzin.

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Ladzin, gdzie na powierzchni  525 ha zamieszkuje 471 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Ladzin to powierzchnia 525 ha, którą zamieszkuje 471 mieszkańców.

Działka Inwestycji graniczy od strony południowej z zabudową mieszkalno – zagrodową, od strony zachodniej - z drogą powiatową nr 2008R Ladzin – Wróblik Szlachecki, za którą znajduje się pas zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, od strony północnej - z drogą gminną, która położna jest na  działce nr 516, za którą występuje luźna zabudowa mieszkalno – zagrodowa.  Najbliższy obszar normowany pod względem akustycznym będzie położony około 20 m od projektowanego budynku;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 36 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały i chwilowy. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w związku z poruszającymi się pojazdami transportującymi niezbędne materiały i urządzenia związane z planowanymi pracami budowlanymi oraz montażem maszyn i urządzeń. Podczas transportu i prowadzonych robót emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie ograniczona do czasookresu realizacji przedsięwzięcia. Źródłem hałasu na etapie realizacji zadania będzie hałas komunikacyjny związany z ruchem pojazdów dostawczych i prowadzonymi pracami. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

Podczas eksploatacji obiektu emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana m.in. ze spalaniem koksu w palenisku kowalskim służącym do rozgrzewana metali i ogrzewczych hal produkcyjnej oraz procesami technologicznymi związanymi z nadawaniem kształtu wyrobom z metalu i łączeniem ich za pomocą spawania. Innym źródłem emisji zanieczyszczeń mających wpływ na stan jakości powietrza będzie ruch pojazdów samochodowych dostarczających surowiec do zakładu. Przewiduje się, że planowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne tj. zastosowanie ogrzewania eklektycznego w pomieszczeniu biurowo-socjalnym, wyposażenie stanowiska spawalniczego w odciąg miejscowy oparty na wentylatorze poziomym o wydajności w granicach od 500 do 1.500 m3/h, zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pozwolą na dotrzymanie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, na terenach przylegających do zakładu.

Na etapie eksploatacji kuźni emisja hałasu do środowiska związana będzie z charakterem prowadzonej działalności. Głównymi źródłami hałasu podczas funkcjonowania zakładu będą urządzenia i maszyny znajdujące się w budynku (prasa elektryczna, szlifierka, frezarka i wiertarka wykorzystywane podczas obróbki metalu) i ruchome źródła hałasu – ruch samochodowy (transport surowca). Obiekt nie będzie stanowił źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych poza granicami terenu działki, a tym samym nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826);

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny,

krótkotrwały i odwracalny, nie pozostawiający trwałych śladów w środowisku.

 

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Rzeszowie w POSTANOWIENIU Ldz. WOOŚ.4240.6.37.2011.BK-3 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 107-09-2011 r.),  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie OPINIĄ SANITARNĄ  znak PSNZ.465-30/1/11 z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 16-11-2011 r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

--------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  22.08.2011 r.

ROŚ. 6220.15.2011.AK

 

 

 

 

P.p. Dorota SKUBEL, Adam SKUBEL

zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38-524 BESKO

 

 

 

Dot. pisma PSNZ.465-30/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 o uzupełnienie materiału dowodowego.

 

 Pismem Ldz. PSNZ. 465-30/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 19.08.2011 r. - kopia w załączeniu) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wniósł o zobowiązanie Inwestora o uzupełnienie materiału dowodowego, w zakresie wyszczególnionym w punktach 1-2 przedmiotowego pisma.

W związku z powyższym  działając na podstawie art.50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)zobowiązuję Państwa do przedłożenia uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia  (KIP) o dane, które pozwolą zająć stanowisko w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Uzupełnienie, o które wnioskuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie należy przedstawić w sposób ujednolicony tak, aby spełnić wymogi art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.)  oraz  przedłożyć je w trzech egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej do tut. Urzędu Gminy, celem przesłania zmienionej KIP do organów opiniujących.

 

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)informuję , że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego.

 

Jednocześnie nadmieniam, iż  zgodnie z art. 35 §5 KPA, do terminu załatwienia przedmiotowej sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania niezbędnych czynności w prowadzonym postępowaniu min. prawidłowe skompletowanie materiału dowodowego.

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat + Załącznik 1szt.;

2.      A/a. A.K.

Do wiadomości :

1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

--------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   01.08.2011 r.

ROŚ.. 6220.15.2011.AK

 

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Doroty SKUBEL   i p. Adama SKUBEL,   zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28-06-2011 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich

w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 -------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.08.2011 r.

ROŚ.. 6220.15.2011.AK

 

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Doroty SKUBEL   i p. Adama SKUBEL,   zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28-06-2011 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w postaci raportu;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

--------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.08.2011 r.

ROŚ.. 6220.15.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich

w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: Nr 517/2 obręb Ladzin .

 

Wnioskodawca:

Doroty SKUBEL   i p. Adama SKUBEL,  

zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

---------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.08.2011 r.

ROŚ.. 6220.15.2011.AK

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek   p Doroty SKUBEL   i p. Adama SKUBEL,   zam. ul. Łąkowa Nr 26 , 38- 524 BESKO z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28-06-2011 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa budynku usług kowalskich i szlifierskich

w miejscowości Ladzin na działce Nr 517/2

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie   przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , §3 ust. 1 pkt11   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-04 13:15:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-09 10:50:16
 • Liczba odsłon: 1990
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986110]

przewiń do góry