Rymanów, dnia 27 .02.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/14/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 27 lutego 2009 r. Ldz. ROŚ. 7624/14/08 /09 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.. „Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi  wojewódzkiej  Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790  w Rymanowie Zdroju– gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

 

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi  woj. Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 wraz z objazdem tymczasowym na działkach Nr 332 i 424 ;362/1 oraz 418, a także przebudową linii teletechnicznej i elektrycznej na działkach Nr 332 i 424 ;362/1 oraz 429,430 i 419  będzie realizowane na w/w. działkach w Rymanowie Zdroju – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………….…

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 18.02.2009 r.

ROŚ. 7624/14/08/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek Ldz. 54/08/08 z dnia 28 czerwca 2008 r. (data wpływu 29-08-2008r.) Pana mgr inż. Adama KATA przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego  Nr 19a, 35-105 RZESZÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój

w ciągu drogi  woj. Nr 887  Brzozów –Daliowa w km 25+790

wraz z objazdem tymczasowym

na działkach Nr 332 i 424 w Rymanowie Zdroju

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

oraz

rozszerzenie zakresu o branże: elektryczną i telekomunikacyjną.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.10.2008 r.

ROŚ. 7624/14/08

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie:

 

Ø      art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Ø      art. 51 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150);

Ø      §3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku Ldz. 54/08/08 z dnia 28 czerwca 2008 r. (data wpływu 29-08-2008r.) Pana mgr inż. Adama KATA przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego  Nr 19a, 35-105 RZESZÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi  woj. Nr 887 Brzozów –Daliowa w km 25+790 wraz z objazdem tymczasowym w Rymanowie Zdroju –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi  woj. Nr 887 Brzozów –Daliowa w km 25+790 wraz z objazdem tymczasowym na działkach Nr 332 i 424 w Rymanowie Zdroju –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Ldz. 54/08/08 z dnia 28 czerwca 2008 r. (data wpływu 29-08-2008r.) Pan mgr inż. Adama KATA przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego  Nr 19a, 35-105 RZESZÓW o wydanie decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi  woj. Nr 887 Brzozów –Daliowa w km 25+790 wraz z objazdem tymczasowym na działkach Nr 332 i 424 w Rymanowie Zdroju –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”. 

Charakter inwestycji, która zgodnie z §3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. RSR-7633-39/08 z dnia 16 września 2008 r.(data wpływu 17-09-2008r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, jednak z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w pobliżu obszarów sieci NATURA 2000 (istniejących, jak i proponowanych) wskazał o zapytanie wojewody o wpływ przedsięwzięcia na ten obszar.

Zapytanie takie zostało skierowane do Wojewody pismem z dnia 19 września 2008 r. Po wnikliwej analizie przesłanej dokumentacji, Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 27 października (data wpływu 29-10-2008 r.)  stwierdził, ze inwestycja nie zalicza się do oddziaływujących znacząco na obszary NATURA 2000, o których mówi art. 51 ust1, pkt3 Prawo ochrony środowiska .

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem  Ldz. PSNZ.465-45/08 z dnia 19 września 2008 r.(data wpływu 22-09-2008 r.) również ustalił brak obowiązku sporządzenia raportu.

 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.14 w/cyt. rozporządzenia oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 29.08.2008 r.

ROŚ. 7624/14/08

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Ldz. 54/08/08 z dnia 28 czerwca 2008 r. (data wpływu 29-08-2008r.) Pana mgr inż. Adama KATA przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego   Nr 19a, 35-105 RZESZÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  

 

zawiadamiam, że

 

zostaje wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  


  „Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój

w ciągu drogi   woj. Nr 887   Brzozów –Daliowa w km 25+790

wraz z objazdem tymczasowym

na działkach Nr 332 i 424 w Rymanowie Zdroju

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:56:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 12:20:20
  • Liczba odsłon: 2019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117041]

przewiń do góry