ROŚ. 6220.15.2016.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 295,296,297 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

 

 

 

Wnioskodawca:

Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rymanów,

38-40 RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38;

 

 

 

 

 

 

2016  ROK

-------------------------

Rymanów, dnia  16.05.2016 r.

ROŚ.. 6220.10.2016.AK

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

na wniosek Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia:

           

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 207 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 - 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),§3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71.),tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektromagnetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1pkkt1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

---------------------- 

Rymanów, dnia  16.05.2016 r.

ROŚ.. 6220.15.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

Wnioskodawca:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rymanów,

38-40 RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38;

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü  Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

------------------------------

Rymanów, dnia  20.05.2016 r.

ROŚ.. 6220.15.2016.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia + CD;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 ---------------------

 

Rymanów, dnia  20.05.2016 r.

ROŚ.. 6220.15.2016.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia + CD;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
-----------------------------

Rymanów, dnia  02.06.2016 r.

ROŚ.. 6220.15.2016.AK

 


Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rymanów,

38-40 RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38

 

 

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),w związku ze wszczętym przez Burmistrza Gminy Rymanów postępowaniem na wniosek Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia:

           

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

oraz oczywistą omyłką w złożonym wniosku, a dotyczącą rozbieżności w nazwie przedsięwzięcia tj. w numeracji działek pomiędzy wnioskiem, a kartą informacyjną przedsięwzięcia  (KIP) i pozostałymi dokumentami – wzywam o niezwłoczne sprostowanie treści wniosku z dnia 12 maja 2016 r., które jest niezbędne do przedłożenia Organom opiniującym, celem podjęcia czynności administracyjnych.

Powyższe braki należy uzupełnić najpoźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

Otrzymują :

1.      Adresat + (Załącznik kopia pisma RDOŚ w Rzeszowie);

2.      A.a. A.K.

-----------------------

Rymanów, dnia  08.06.2016 r.

ROŚ.. 6220.15.2016.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

 

Dot. WOOŚ.4240.6.28.2016.IS.2z dnia 31.05.2016 r. (data wpływu do UG 02.06.2016 r.)

 

            W odpowiedzi na Państwa pismo  WOOŚ.4240.6.28.2016.IS.2z dnia 31.05.2016 r. (data wpływu do UG 02.06.2016 r.) o uzupełnienie dokumentów, w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

w załączeniu przekazuję poświadczona kopię wyjaśnienia Nadleśnictwa Rymanów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
------------------------------------

Rymanów, dnia 15.07.2016 r.

ROŚ.6220.15.2016.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r. poz. 23),


Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji umarzającej postępowanie - na wniosek Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  wraz z uzupełnieniem z dnia 07.06.2016 r. (data wpływu 08.06.2016 r.)

 

pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                           ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 -------------------------------

Rymanów, dnia  01.08.2016 r.

ROŚ. 6220.15.2016.AK

                       

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  wraz z uzupełnieniem z dnia 07.06.2016 r. (data wpływu 08.06.2016 r.)

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km” –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Pana Pawła PANASIA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z siedzibą przy ul. Dworskiej Nr 38, 38-480 RYMANÓW z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13.05.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  wraz z uzupełnieniem z dnia 07.06.2016 r. (data wpływu 08.06.2016 r.) – wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie.

            Zakres przedsięwzięcia obejmuje zadanie pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km” –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, które planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),§3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 139 ze zm.),tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektromagnetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1pkkt1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;” – przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zwrócono się o uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy miało nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem Ldz.WOOŚ.4240.6.28.2016.IS.4. z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 20.06.2016 r.), orzekł, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega procedurze opiniowania, w trybie zapisów art.64 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko., stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres przedsięwzięcia planowanych prac nie może być zakwalifikowany do §3 ust.1 pkt. 60 przywołanego wyżej rozporządzenia, ponieważ  w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę drogi leśnej o długości 1,7 km, która będzie obejmowała wykonanie nasypów i wykopów ziemnych - uformowanie torowiska ziemnego o minimalnym bilansie robót ziemnych, wybudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi: warstwy odcinająco-odsączającej z kruszywa naturalnego, podbudowy i nawierzchni kruszywa łamanego.

Z przedłożonej dokumentacji (KIP) wynika, że planowana do realizacji przedmiotowa droga nie będzie spełniać kryteriów drogi twardej w myśl zapisów art. 2. pkt. 2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), co wyklucza możliwość zakwalifikowania inwestycji do grupy przedsięwzięć zawartych w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przywołanym wcześniej Rozporządzeniu Ministrów.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Ldz. PSNZ.4540.34.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 28.06.2016 r.), stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

               Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia należącego do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego też postępowanie w tej spawie stało się bezprzedmiotowe.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 1 w.cyt. ustawy organ władny do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest zobowiązany do rozważenia przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000.

Zgodnie z zapisami art. 96 ust 3 w.cyt. ustawy, w przypadku, gdy organ wydający ww. decyzję uzna, że planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, wydaje postanowienie nakładające na Inwestora obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaganych dokumentów. Zgodnie z art. 97 ust. 1 w.cyt. ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska po otrzymaniu tych dokumentów rozstrzyga w drodze postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

Natomiast w sytuacji, gdy właściwy organ odrzuci możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 i nie nakaże Inwestorowi przedłożenia dokumentacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, winien zawrzeć wyczerpujące uzasadnienie w wydawanej decyzji.

                Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r. poz. 23),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji .

 Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, postępowanie uznaje się za bezprzedmiotowe, co zostało wykazane w sposób wyczerpujący powyżej -  dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania.

 

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/);
 3. A/a.

Do wiadomości

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.
------------------------------------

Rymanów, dnia  01.08.2016 r.

ROŚ. 6220.15.2016.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania   i o możliwościach

zapoznania się z jej treścią.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej z  dniem 01 sierpnia 2016 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.15.2016.AK  umarzającej postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój o długości 1,7km”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 205,206,207 -  obręb Wisłoczek; 2 , 38 – obręb Tarnawka

 

Wnioskodawca:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rymanów,

38-40 RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38;

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 700 - 1500).

 

 

                                                                                                                      …………………..


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 09:37:28
 • Liczba odsłon: 1798
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771223]

przewiń do góry