Rymanów, dnia 30.07.2018 r.

ROŚ. 6232.11.2018.AK

 

ZAPYTANIE O CENĘ

„Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów”

 

      Dokonanie wyboru wykonawcy zadania, dostawcy dóbr i usług*, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz.U. z 2017, poz.1579 z póź.zm.)

 

 w  trybie * zapytania o cenę (art.69);

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej za:

„Załadunek, transport  i unieszkodliwienie 1(jednego) Mg odpadów zawierających azbest

z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów”,

z zastosowaniem obowiązku wynikającego z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. (Dz.U.2018, poz. 992 ze zm.) ) tj. o konieczności stosowania zasady bliskości, wskazującej, ze odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

 

            Obowiązkiem spoczywającym na Wykonawcy jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. 71. 649 z poźn. zm. ) cyt. „...Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do(...)2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;…”

            Przewidywana ilość odpadów do usunięcia ,osiągniecie efektu rzeczowego i ekologicznego to  około 90-100 Mg.)*(ilość zależna od zaproponowanej przez oferentów ceny jednostkowej).

Realizacja zadania  będzie finansowana ze środków własnych Gminy Rymanów, a przeznacza się na wskazany cel kwotę nie więcej niż  28.000,00 zł .

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2018 r.

            Termin składania ofert cenowych pisemnie do dnia 06 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00  na adres Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14a, 43-480 RYMANÓW.

 

 

 

 

                                                                                                           …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Adresaci wg. rozdzielnika;

  1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-30 11:54:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 11:54:17
  • Liczba odsłon: 2036
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407568]

przewiń do góry