Aktualności

2018-03-05

INFORMACJA o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 Obraz na stronie logo_gmina.jpg

INFORMACJA o opłacie

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Dodatkowo ustawa nakłada na wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

 

Art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne wprowadza od 01 stycznia 2018 r. na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnejbędące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

 Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który określa, że wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

  Władający nieruchomością - o powierzchni powyżej 3.500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70% - zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 - do Burmistrza Gminy Rymanów w terminie do 31.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4.

Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

 Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymanów oraz w BIP Gminy Rymanów, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – biuro obsługi klienta (BOK) – na parterze.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy – biuro obsługi klienta (BOK) – na parterze lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rymanów, 38-480 RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A.

 Burmistrz Gminy Rymanów, w formie Informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację, w kasie Urzędu Gminy Rymanów lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w Informacji.

 Opłaty należy wnosić za okresy kwartalne.

 Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art.269 ust.2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - druk oświadczenia

 

Alicja Kurylak
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 14:05:46
  • Liczba odsłon: 2022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986246]

przewiń do góry