Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

9_2016

2016-03-30

(data wpływu

2016-03-31) 

ROŚ.6220.9.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

Brak kwalifikacji (remont)

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Remont  kładki pieszo-jezdnej przez

przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu Nr ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską

w m. Rymanów Nr ewid. działek 1577, 1506, 1515/1, 1515/2

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 1507/3 – obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

GMINA RYMANÓW

38-480 RYMANOW, ul. Mitkowskiego Nr 50

2016-03-30  Wniosek bn. (data wpływu 2016-03-31)

2016-03-30  KIP  (9_2016)

2016-04-04  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-04-12 ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o opinie i ustalenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-04-18 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.18.2016.AH.2  z 2016-04-18 (data wpływu 2016-04-20)  o rozważenie zagadnienia

2016-04-22 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4540.24.2016 z 2016-04-22 (data wpływu 2016-04-25)  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny (9_2016)

2016-04-27 stanowisko Inwestora (remont) znak RIN.7011.13.2016 (data wpływu 2016-04-27)

2016-05-10 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.18.2016.AH.4  z 2016-05-10 (data wpływu 2016-05-12) inwestycja nie podlega procedurze opiniowania.(9_2016)

2016-05-18 ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów do wydania decyzji umarzającej postępowanie ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-06-09 DECYZJA + OBW (9_2016) umarzająca postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ROŚ.6220.9.2016.AK

ROŚ. 6220.9.2016.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT  OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

            pn. „Remont  kładki pieszo-jezdnej przez

przez rz.Tabor w km 17+251 jej biegu Nr ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów Nr ewid. działek 1577, 1506, 1515/1, 1515/2

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 1507/3 obręb ewid. Rymanów _M.

 

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów z siedzibą: ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

 

 

 

2016  ROK

-------------------------

Rymanów, dnia  04.04.2016 r.

ROŚ.. 6220.9.2016.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü     art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.) ,

ü     w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

na wniosek  Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego  Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 31.03.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Remont  kładki pieszo-jezdnej przez

przez rz.Tabor w km 17+251 jej biegu Nr ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską

w m. Rymanów Nr ewid. działek 1577, 1506, 1515/1, 1515/2

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 1507/3 obręb ewid. Rymanów _M.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 207 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), §3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71.),tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektromagnetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1pkkt1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska Nr 9, 35-959 RZESZÓW;
 3. A/ a. A.K.
---------------------------------------------

Rymanów, dnia  04.04.2016 r.

ROŚ.. 6220.9.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Remont  kładki pieszo-jezdnej przez

przez rz.Tabor w km 17+251 jej biegu Nr ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską

w m. Rymanów Nr ewid. działek 1577, 1506, 1515/1, 1515/2

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 1507/3 obręb ewid. Rymanów _M.

 

Wnioskodawca:

GMINA RYMANÓW z siedzibą przy ul. Mitkowskiego  Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

                                                                                                               …………….……..

 

 

 --------------------------------------------


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-11 06:27:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 10:48:21
 • Liczba odsłon: 1979
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414243]

przewiń do góry