Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2014 rok

lp.

z dnia

w sprawie

status

1

07.01.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące 

2

08.01.2014  

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Posadzie Górnej oraz w drodze bezprzetargowej udziału w działce położonej w Rymanowie i sprzedaży przy zastosowaniu 99% bonifikaty działki położonej we Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące   

3

08.01.2014  

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Łazach, Posadzie Górnej i Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące   

4

  14.01.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Ladzinie, Posadzie Górnej i Bziance stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące 

5
6

15.01.2014

w sprawie wprowadzenia regulaminu zawierania umów do których nie stosuje się ustawy PZP, uwzględniającego zasady umów określone w Wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

obowiązujące 

7

17.01.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

8

21.01.2014

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2014 roku zadań z zakresu sportu

obowiązujące

9

22.01.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Klimkówce stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące   

10

23.01.2014 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące   

11

28.01.2014 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące 

12

04.02.2014 

w sprawie formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

obowiązujące 

13

05.02.2014 

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

14

11.02.2014 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne położonych w Rymanowie stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

15

11.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Łazach

obowiązujące

16

11.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

17

12.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Posadzie Górnej i Rymanowie

obowiązujące

18

13.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Króliku Polskim ul. Bieszczadzka 144

obowiązujące

19

17.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Ladzinie,Bziance i Posadzie Górnej

obowiązujące

20

17.02.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Rymanów

obowiązujące

21

20.02.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

obowiązujące

22

24.02.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

23

28.02.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

24

28.02.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy

obowiązujące

25

28.02.2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

obowiązujące

26

28.02.2014

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

obowiązujące

27

28.02.2014

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Rymanowie

obowiązujące

28

04.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

29

04.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

30

05.03.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

31

07.03.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

32

07.03.2014

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy za 2013 r.

obowiązujące

33

07.03.2014

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujące

34

07.03.2014

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

35

12.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

36

13.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

37

13.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

38

18.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego Nr 4 położonego w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

39

20.03.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

40

20.03.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

41

 

25.03.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, Desznie

obowiązujące

42

25.03.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

4 3

25.03.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

4 4

31.03.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

4 5

31.03.2014

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r.

obowiązujące

4 6

31.03.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne położonych w Rymanowie stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

47

01.04.2014

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na prowadzenie nadzoru nad zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi i zajęciami rozwojowymi w ramach projektu "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"

obowiązujące

48

01.04.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

49

01.04.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

50

01.04.2014

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

51

04.04.2014

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

52

07.04.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Króliku Wołoskim stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

53

08.04.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

54

09.04.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

55

10.04.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Bziance oraz ustalenie ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuciance, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

56

11.04.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

57

15.04.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Klimkówce

obowiązujące

58

15.04.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

59

15.04.2014

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

60

16.04.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

61

16.04.2014

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Rymanów

obowiązujące

62

18.04.2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2013 rok

obowiązujące

63

18.04.2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2013 rok

obowiązujące

64

18.04.2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2013 rok

obowiązujące

65

 

 

 

65A

24.04.2014

 

 

 

24.04.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rudawce Rymanowskiej stanowiących własność Gminy Rymanów
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w obwodowych Komisjach wyborczych

obowiązujące

 

 

 

obowiązujące

66

29.04.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju

obowiązujące

67

29.04.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

68

29.04.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

69

30.04.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

70

30.04.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Króliku Polskim, Rymanowie, Sieniawie oraz we Wróbliku Królewskim, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

71

30.04.2014

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie wprowadzonego tekstem jednolitym z dnia 28 lutego 2014 r.

obowiązujące

72

05.05.2014

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Rymanów do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

obowiązujące

73

05.05.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

74

06.05.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

75

06.05.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

76

06.05.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rymanów do prowadzenia w imieniu Burmistrza Gminy Rymanów spraw w ustalonym zakresie

obowiązujące

77

09.05.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

78

13.05.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

79

16.05.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa

obowiązujące

80

20.05.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

81

21.05.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

82

22.05.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

83

22.05.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów

obowiązujące

84

23.05.2014

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

85

27.05.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

86

29.05.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIV/227/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie pozyskania, ustalenia ceny i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień gminy Rymanów oraz uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXXII/328/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień gminy Rymanów

obowiązujące

87

29.05.2014

w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP)

obowiązujące

88

30.05.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

89

03.06.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIV/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zdrzewień gminy Rymanów oraz uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXXII/328/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień gminy Rymanów

obowiązujące

90

04.06.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

91

04.06.2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

92

04.06.2014

w sprawie upoważnienia innej osoby niż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

93

04.06.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

94

05.06.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

95

06.06.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Głębokiem oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Posadzie Górnej, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

96

06.06.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Klimkówce

obowiązujące

97

06.06.2014

zmieniające zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r.

obowiązujące

98

09.06.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju, stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

99

12.06.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

100

13.06.2014

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

101

16.06.2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
obowiązujące

102

17.06.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

103

17.06.2014

w sprawie realizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

obowiązujące

104

23.06.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

105

23.06.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

106

23.06.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

107

 

23.06.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2013 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 19.07.2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rymanów w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz Zarządzenia nr 141/2010 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 05.10.2010 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego w Urzędzie Gminy w Rymanowie

obowiązujące

108

23.06.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonych w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

109

25.06.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

110

25.06.2014

zmieniające Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu obliczania opłaty za czasowe wejście w teren na działki stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

111

30.06.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

112

30.06.2014

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

113

30.06.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu od byłego najemcy

obowiązujące

114

30.06.2014

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2014 r.

obowiązujące

115

01.07.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Króliku Wołoskim

obowiązujące

116

01.07.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

117

02.07.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

118

02.07.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

119

07.07.2014

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

120

08.07.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

121

08.07.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

122

08.07.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

123

09.07.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

124

14.07.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

125

15.07.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót na zadaniu pn. "Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej"

obowiązujące

126

15.07.2014

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

127

16.07.2014

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

obowiązujące

128

16.07.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

129

16.07.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego od byłego najemcy

obowiązujące

130

21.07.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Króliku Polskim, Rymanowie, Sieniawie i Wróbliku Królewskim

obowiązujące

131

21.07.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

132

21.07.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

133

22.07.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

134

23.07.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

135

25.07.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

136

28.07.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

137

 

28.07.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

138

30.07.2014

w sprawie powołania komisji do przejęcia do zasobu Gminy Rymanów nieruchomości

obowiązujące

139

31.07.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

140

01.08.2014

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat i szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące

141

01.08.2014

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące   

142

04.08.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

143  

05.08.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Klimkówce

obowiązujące    

144

07.08.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące   

145

11.08.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące     

146

11.08.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Bziance, Wróbliku Szlacheckim i Sieniawie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące    

147

12.08.2014

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka Szkolna" w 2014 roku.

obowiązujące    

148

13.08.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

149

14.08.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

150

18.08.2014

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 

obowiązujące

 

151

18.08.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

152

18.08.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

153

19.08.2014

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2014 roku

obowiązujące

154

19.08.2014

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

obowiązujące

155

19.08.2014

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

obowiązujące

156

21.08.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

157

26.08.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

158

26.08.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

159

27.08.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót

obowiązujące

160

28.08.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

161

01.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odboru końcowego robót

obowiązujące

162

01.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Remont Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim"

obowiązujące

 

163
164

03.09.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

165

05.09.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Sieniawie i Króliku Polskim w drodze przetargu oraz bezprzetargowego nieruchomość położoną w Rymanowie stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

166

11.09.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

167

11.09.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Króliku Polskim, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

168

11.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wróblik Królewski - etap II

obowiązujące

169

15.09.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

170

15.09.2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

171

16.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju- Desznie

obowiązujące

172

17.09.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

173

19.09.2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Ladzinie stanowiące własność Gminy Rymanów oraz w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

174

23.09.2014

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

175

23.09.2014

w sprawie opracowania planu cywilnej gminy

obowiązujące

176

25.09.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

obowiązujące

177

25.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Remont i modernizacja sali w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim "

obowiązujące

178

25.09.2014

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Remont pomieszczeń domu ludowego w Klimkówce"

obowiązujące

179

26.09.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudawce Rymanowskiej

obowiązujące

180

26.09.2014

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych

obowiązujące

181

30.09.2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok