ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_ros_2017.06.09.pdf

================================================================


zapytanie_ofertowe_ros_2017.pdf zapytanie_ofertowe_ros_2017.pdf zapytanie_ofertowe_ros_2017.pdf  

Rymanów, dnia 30.05.2017 r.

ROŚ. 6232.3.2017.AK

ZAPYTANIE O CENĘ

„Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów”

 

      Dokonanie wyboru wykonawcy zadania, dostawcy dóbr i usług * , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz.U. z 2015, poz.2164 z póź.zm.)

 

  w  trybie * zapytania o cenę (art.69);

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej za:

„Załadunek, transport  i unieszkodliwienie 1(jednego) Mg odpadów zawierających azbest

z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów”,

z zastosowaniem obowiązku wynikającego z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. (Dz.U.2016, poz. 1987 ze zm.) ) tj. o konieczności stosowania zasady bliskości , wskazującej, ze odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

            Obowiązkiem spoczywającym na Wykonawcy jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. 71. 649 z poźn. zm. ) cyt . ...W ykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do (...) 2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;…”

            Przewidywana ilość odpadów do usunięcia ,osiągniecie efektu rzeczowego i ekologicznego to  min. 101,586 Mg.)*

Realizacja zadania będzie finansowana ze środków WFOŚiGW,  NFOŚiGW oraz środków własnych Gminy Rymanów nie wcześniej niż 31.07.2017 r. nie później niż 15.11.2017 r.

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.

            Termin składania ofert cenowych pisemnie do dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 9.00  na adres Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14a, 43-480 RYMANÓW.

 

            )* W ramach posiadanych własnych środków możliwe będzie zlecenie dodatkowych usług  załadunku, transportu i unieszkodliwienia nawet o 100 %, z możliwością przedłużenia o 21 dni terminu realizacji zadania ponad osiągnięty efekt ekologiczny.

 

  Burmistrz Gminy

Wojciech Farbaniec

   

Otrzymują :

1.       Adresaci wg. rozdzielnika;

  1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 


zapytanie_ofertowe_ros_2017.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 09:57:28
  • Liczba odsłon: 2339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407658]

przewiń do góry