ROŚ. 6220.1.2014.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

 

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce 1739

w miejscowości Głębokie”

 

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Nr ewid. dz. 1739  w m .Głębokie – gmina Rymanów,  powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

 

 

 

 

2014  ROK


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  03.01.2014 r.

ROŚ.. 6220.1.2014.AK

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek  p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739

w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , §3 ust. 1 pkt 49  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm .) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko )1 - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 --------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  03.01.2014 r.

ROŚ.. 6220.1.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739

w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

 

Wnioskodawca:

Pan Janusz DĄBROWSKI zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

 

 ------------------------------------------------

Rymanów, dnia  21.01.2014 r.

ROŚ.. 6220.1.2014.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739

w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 ---------------------------------

Rymanów, dnia  21.01.2014 r.

ROŚ.. 6220.1.2014.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739

w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).


------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  01.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.1.2014.AK

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                 

 

                W związku z Państwa   pismem znak: PSNZ.465-6/2014 z dnia 28.01. 2014 r.(data wpływu 31.01.2014 r.) o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji oraz  wszczętym postępowaniem na wniosek  p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739

w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

 

- w załączeniu przedkładam żądane i niezbędne informacje, jednocześnie zwracam się ponownie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

  ----------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  22.04.2014 r.

ROŚ. 6220.1.2014.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.3.2014.IS-5 z dnia 21 lutego 2014r. (data wpływu 25.02.2014 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie  Ldz.PSNZ.465-6-1/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu 17.04.2014 r.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397ze zm.) pn. Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739  w miejscowości Głębokie –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie . Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie. stosownie do wszczętego w dniu 03 stycznia 2014 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku   p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.)

 

I.                    określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 bez ust. 1  pkt. 10 i w art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym ma zawierać:

1)       opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych i eksploatacyjnych,

c) przewidywalne rodzaje ii ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)       opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na posdtwie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ;

3)       opis istniejących a sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)       opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)       opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)       określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)       uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w tym w szczególności na:

a)   ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę  i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)       opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9)       opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)   porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

11)   wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia  jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)   przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)    wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego z elementów raportu;

18)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)   źródła informacji stanowiące podstawie do sporządzenia raportu.

II.                 Dodatkowo raport powinien zawierać:

1)       Opis, analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na:

a.        zasoby, twory i składniki przyrody, występujące na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w szczególności na gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochrona gatunkową oraz chronione  siedliska przyrodnicze;

b.       ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego w odniesieniu do celów utworzenia, celów ochrony i obowiązujących w jego granicach zakazów, określonych w §3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego;

c.        cele i przedmioty ochrony obszarów NATURA 2000, znajdujących się w zasięgu możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, na ich integralność, należy tu dokonać analizy oceny istotności możliwych oddziaływań przedsięwzięcia zarówno bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych i czasowych (na etapie realizacji, jak i funkcjonowania) na środowisko przyrodnicze, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

 

Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe w oparciu o rzetelne i aktualne dane. Analiza oddziaływania powinna uwzględniać biologie i ekologię wszystkich gatunków, na które przedsięwzięcie może oddziaływać.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której obowiązek przeprowadzenia wynika z położenia planowanego przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego i obowiązujących w jego granicach zakazów, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory . Ustalony zakres raportu dotyczący opisu, analizy i oceny wpływu na przedmiot i cele ochrony obszarów NATURA 2000 oraz integralność tych obszarów, która wynika z zapisów art. 66 ww. ustawy o udostępnieniu informacji os środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , zgodnie z którymi ocena przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 stanowi nieodłączny element każdego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek p. Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn „Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739 w miejscowości Głębokie –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 – obręb ewid. Głębokie.

                Przedsięwzięcie będzie połgało na wykonaniu profesjonalnego toru motocrossowego o długości 750 m dla motorów, quadów i rowerów. Będzie to tor ziemny, gliniasty, jego nawierzchnia nie będzie utwardzona. Tor posiadać będzie posiadać będzie wyprofilowane zakręty, a na jego trasie wykonane zostaną wzniesienia o wysokości do 1,5 m. Trasa toru na całej jego długości posiadać będzie szerokości 8m. Na trasie wykonanych zostanie osiem odcinków prostych oraz siedem łuków, w tym trzy luki o kącie 360 0 i cztery o kącie 90 0 . Szerokość odcinków prostych zaprojektowano zgodnie z naturalnym spadkiem terenu. Dwa odcinki proste wykonane zostaną równolegle do spadku. W górnej części trasy  przewidziano start, metę  oraz dwa luki o kącie 360 0 , natomiast w odcinku dolnym trasy wykonane zostaną  cztery łuki o kącie 90 0 i jeden luk  o kącie 360 0. Na trasie toru zlokalizowanych zostanie 12 przeszkód, w tym 7 wgłębnych (o głębokości 1,2 m) oraz 7 wzniesień (o wysokości 1,5 m). W otoczeniu trasy znajdować się będą elementy infrastruktury  towarzyszącej w tym. m.in.: wieżyczka sędziowska, maszt monitorujący, tablica informacyjna, przyłącz energii elektrycznej. Przy wjeździe na trasę  motocrossową zamontowany zostanie parkometr. Na torze wykonany zostanie drenaż odwadniający, który spowoduje odprowadzenie wody z toru w głąb profilu glebowego. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać oświetlenia oraz bodowy ogrodzenia.

                Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt. 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. cyt.: „tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych” .

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi  formami ochrony przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) , ale w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj.. Podkarp. Nr 80 poz. 1357 z poźn. zm.).

W odległości ok. 580 m od granic działki objętej wnioskiem przebiegają granice obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW PLH 80016, a w odległości około 1,26 km granice obszaru specjalnej ochrony ptaków „BESKID NISKI” (PLB180002).

Ze względu na zakres i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana ocena z art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe w oparciu o rzetelne i aktualne dane. Analiza oddziaływania powinna uwzględniać biologie i ekologię wszystkich gatunków, na które przedsięwzięcie może oddziaływać.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której obowiązek przeprowadzenia wynika z położenia planowanego przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego i obowiązujących w jego granicach zakazów, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory . Ustalony zakres raportu dotyczący opisu, analizy i oceny wpływu na przedmiot i cele ochrony obszarów NATURA 2000 oraz integralność tych obszarów, która wynika z zapisów art. 66 ww. ustawy o udostępnieniu informacji os środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , zgodnie z którymi ocena przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 stanowi nieodłączny element każdego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem Ldz. WOOŚ.4240.6.3.2014.IS-5 dnia 21 lutego  2014r. (data wpływu 25.02.2014r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w przedmiotowym piśmie.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie  Ldz.PSNZ.465-6-1/14 z dnia 16 kwietnia2014 r. (data wpływu 17,04.2014 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

  -------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.04.2014 r.

Ldz. ROŚ. 6220.1.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

 

Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739  w miejscowości Głębokie –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie .

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 1739 obręb ewid. Głębokie.

 

Wnioskodawca:

 

Janusz DĄBROWSKI zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.1.2014.AK z dnia  22.04.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  7 00 -  15 00 ).

 

 

                                                                                                          ………………………


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.05.2014 r.

ROŚ.6220.1.2014.AK

 

Pan

    Janusz DĄBROWSKI

  zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW 

           

Z uwagi na złożony przez Pana wniosek z dnia 02 stycznia 2014 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a obecnie z dniem 22.05.2014 r.  ” Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m na działce nr 1739  w miejscowości Głębokie ”–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie .

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podano do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez Pana   „Raportem …” dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ). Jednocześnie zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 23.05.2014 r. do  12.06.2014 r. Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowo  działając na podstawie art. 35 i 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawiadamiam, iż jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 Kpa z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających , jednak nie później niż do 30 sierpnia 2014 r.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Janusz DĄBROWSKI zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pan Stanisław DĄBROWSKI, zam. Głębokie Nr 126, 38-480 RYMANÓW ;
 3. Pan Jan SZCZĘSNY zam. Głębokie Nr 94, 38-480 RYMANÓW;
 4. Pani Julita GIERULA zam. Głębokie Nr 36, 38-480 RYMANÓW;
 5. Pan Tadeusz GŁADYSIEWICZ| zam. ul. Chopina e Nr 11, 38-540 NOWY ZAGÓRZ;
 6. Pani Stefania GŁADYSIEWICZ zam. Głębokie Nr 44, 38-480 RYMANÓW;
 7. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW;
 8. A/ a. A.K.

 -----------------------------------------------------------------------------------

  Rymanów, dnia 22.05.2014 r.

ROŚ.6220.1.2014.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), kontynuowane jest postępowanie zakończone postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22.04.2014 r. znak: ROŚ.6220.1.2014 AK  o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia. - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

przedłożony został przez Pana Janusza DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW z dniem 22.05.2014 r. „ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Obecnie wyłożony zostaje „Raport…” terminie 21 dni tj. od 23.05.2014 r. do  12.06.2014 r.

Dlatego tez  rozpatrzenie sprawy  nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających, jednak nie później niż do 30 sierpnia 2014 r.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 ----------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.05.2014 r.

ROŚ.6220.1.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek Pana Janusz DĄBROWSKIEGO zam. Głębokie Nr 82, 38-480 RYMANÓW , kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. Wykonanie toru motocrossowego o długości 750 m

na działce nr 1739  w miejscowości Głębokie

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie .

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 23.05.2014 r. do  12.06.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

                                                                                                          …………………….

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 --------------------------------------------------------------------------

OPINIA SANITARNA znak PSNZ.460-5/14 

z dnia 04.07.2014 r. (data wpływu 08.07.2014 r.)

opiniująca pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia

------------------------------------------------------------------------

Pismo RDOŚ w Rzeszowie

znak WOOŚ.4242.6.2.2014.MSz-4

z dnia 14.07.2014 r. (data wpływu 17.07.2014 r.)

o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia

tj. 18 września 2014 r.

  ------------------------------------------------------------------------

Wezwanie RDOŚ w Rzeszowie

znak WOOŚ.4242.6.2.2014.L.K-11

z dnia 15.09.2014 r. (data wpływu 17.09.2014 r.)

o uzupełnienie materiału dowodowego

do 01 grudnia 2014 r.

-------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-18 13:37:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 12:17:34
 • Liczba odsłon: 2683
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409544]

przewiń do góry