Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2009 - 03 - 20

XXVI

243/09

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój – treść uchwały , zał , zał  

244/09

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczani a wynagrodzenia za godziny doraź nych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze s tosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów  treść uchwały

245/09

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów – treść uchwały

246/09

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego      oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów – treść uchwały

247/09

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów , które mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe – treść uchwały

248/09

w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu i prowadzeniu przez Gminę Rymanów szkoły ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego – treść uchwały

249/09

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu ,,Podkarpacki program stypendialny dla uczniów       szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 roku '' - wspierający rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez      programy stypendialne'', Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa – treść uchwały

250/09

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – treść uchwały

251/09

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok – treść uchwały

252/09

w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – treść uchwały

253/09

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie – treść uchwały

254/09

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015 – treść uchwały

255/09

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015 – treść uchwały

256/09

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych – treść uchwały

257/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie – treść uchwały

258/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – treść uchwały

259/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na s przedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce – treść uchwały

260/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim z przeznaczeniem pod usługi farmaceutyczne – treść uchwały

261/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w e Wróbliku Szlacheckim – treść uchwały

262/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wy dzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

263/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłu ższy niż trzy lata – treść uchwały

264/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

265/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '' – treść uchwały , zał

266/09

w sprawie upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych – treść uchwały

     

Protokół z sesji z dnia 2009-03-20

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-30 08:38:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-23 12:14:43
  • Liczba odsłon: 2875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117266]

przewiń do góry