Rymanów, dnia 13.05.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/3/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji zmieniającej i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 13 maja 2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Ldz. ROŚ. 7624/3/10  zmieniającej decyzję ostateczną Ldz. ROS 7624/3/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.  Burmistrza Gminy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na słuszny interes strony i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  13.05.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Działając na podstawie:

ü  art. 154 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

biorąc pod uwagę

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ  z dnia 07 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) w sprawie zmiany obowiązującej decyzji

 

zmieniam

 

1.      decyzję ostateczną Ldz. ROS 7624/3/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.  Burmistrza Gminy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, na decyzję  orzekającą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 07 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) w sprawie zmiany obowiązującej decyzji

ostatecznej Ldz. ROS 7624/3/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.  Burmistrza Gminy umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce  Nr ewid.:  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

W/w. decyzję ostateczna zmieniono, na decyzję  orzekającą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -  uznaną za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie w sposób wyczerpujący i przekonujący poniżej.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz zapis §3, ust 1, pkt. 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

                Prowadząc postępowanie na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.) Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1/2/10/mg wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24.03.2010 r.) Ldz.PSNZ.465-14/10  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeka się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Odstępuje się od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie w sposób wyczerpujący i przekonujący poniżej.

Biorąc pod uwagę zapisy  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na dokończeniu budowy istniejącego obiektu hotelowo-uzdrowiskowego, w celu uruchomienia Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA ukierunkowanego na obsługę segmentu turystyki zdrowotnej, biznesowej i wypoczynkowej dla 30 miejsc noclegowych. Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy: roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie  pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7,                        na nieruchomości oznaczonej działką o nr. ew. 91;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych  Podczas budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana woda, energia elektryczna, jak również inne surowce i materiały.

W projektowanym kompleksie hotelowo-uzdrowiskowym  wykorzystywana będzie woda do celów socjalno-bytowych gości oraz pracowników, a także woda basenowa (technologiczna)  do wykonywania zabiegów uzdrowiskowych (hydroterapia) w basenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wannie SPA.

Do ogrzewania budynku będzie wykorzystywana instalacja centralnego ogrzewania wodna niskotemperaturowa z obiegiem wymuszonym, pracująca w dwóch układach zamkniętych, temperatura wody 75/55 Co z rozdziałem dolnym. Jeden układ obejmuje budynek hotelowy, drugi układ obejmuje basen wraz halą basenową przylegającą do budynku.

W kompleksie zainstalowany zostanie nowoczesny kocioł o mocy 42 kW, spalający                      eko-groszek (węgiel, który z założenia ma niższą zawartość siarki), który pokryje zapotrzebowanie na ciepło w budynku hotelowym. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia basenu pokryje kocioł, o mocy 68 kW zasilany gazem ziemnym, który nie będzie źródłem nadmiernych zanieczyszczeń środowiska. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie także na potrzeby związane z  prowadzeniem zaplecza kuchennego ośrodka.

W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna, służąca do oświetlania pomieszczeń, zasilania urządzeń elektrycznych w pokojach noclegowych, w pomieszczeniach zaplecza, wspólnych i przeznaczonych dla pracowników oraz w pokojach zabiegowych. Na terenie ośrodka przewiduje się stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować ponadnormatywne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości. Uciążliwość na etapie dokończenia prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid. 91 w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7.

Teren otoczony jest: od strony  południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony  północnej –  działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność  Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Zgodnie wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 01.02.2010r. przez Starostę Krośnieńskiego powierzchnia działki wynosi 0,3437 ha  (nr KW 89562). Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 442,70 m2, powierzchni użytkowej 1032,70 m2, powierzchni całkowitej 1223, 80 m2 oraz kubaturze 3663,50 m3 .  Obecnie budynek jest  w stanie surowym zamkniętym. 

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą  nr  XXXIX/380/06  Rady Miejskiej                    w Rymanowie z dnia 11 września  2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie od strony  południowej i zachodniej graniczy z  lasami gminnymi i państwowymi;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej. Występują tereny uzdrowiskowe.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357).  Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia Wojewody, na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcie może być realizowane na tym terenie.

Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie  proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016) , jednakże nie będzie oddziaływania w jakikolwiek sposób (ani pośrednio ani bezpośrednio) na występujące w bliskim sąsiedztwie obszary Natura 2000;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni  1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww.;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecz nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego charakter.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą  nr  XXXIX/380/06  Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września  2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działki inwestora, na którym będzie  realizowana. inwestycja.

Teren otoczony jest: od strony  południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony  północnej –  działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność  Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać ze względu na zróżnicowanie gęstości zaludnienia;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 35 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny, zaś w fazie eksploatacji,  przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinno powodować występowania uciążliwości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość na etapie prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę jakości usług hotelowo-uzdrowiskowych na ternie Gminy Rymanów. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących ochrony środowiska i realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Po dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę powyższe informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj, jak i skalę możliwego oddziaływania, a także brak transgranicznego oddziaływania, z uwagi na lokalny charakter inwestycji  oraz umiejscowienie go poza obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000 – uznano, że na wniosek strony należy zmienić wydaną decyzje na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Brak jest także potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują go do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że będzie ono zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357). Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia, a na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcie może być realizowane na tym terenie. Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie  proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016).

Rozpatrując ponownie realizację przedsięwzięcia, na podstawie obowiązujących przepisów spójnych z prawem wspólnotowym UE tj.:  analizą zapisów §3 ust. 1 pkt 49 (ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100, poza obszarami miejskimi z towarzyszącą infrastrukturą ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) , uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym rozporządzeniu. W świetle zapisów Załącznika II pkt.1 lit c (ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi ) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,  analizowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury kwalifikacji do oceny oddziaływania na środowisko (screeningu), jednakże wynik scrreningu w tym przypadku okazał się negatywny.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji .

Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz słuszny interes strony na podstawie art. 154 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  -  dlatego orzeka się jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Strony postępowania:

 1. Pan Andrzej SZAJNA właściciel Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA ul. Kasztanowa Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ
 2. Pani Elżbieta SZAJNA ul. Kasztanowa Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ.

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/3/010

z dnia  13.05.2010 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załącznik Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Ma ono na celu dokończenie budowy istniejącego obiektu hotelowo-uzdrowiskowego         w celu uruchomienia Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA ukierunkowanego na obsługę segmentu turystyki zdrowotnej, biznesowej i wypoczynkowej.

Ilość miejsc noclegowych – 30 osób.                                           

Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy:

I.                   Roboty budowlane i instalacyjne,

II.                Wyposażenie  pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą  nr  XXXIX/380/06  Rady Miejskiej w Rymanowie   z dn.11.09.2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego, oznaczone na załączonym do wniosku rysunku planu symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ”1ZL/ZLP”

Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 442,70 m2, powierzchni użytkowej 1032,70 m2, powierzchni całkowitej 1223, 80 m2 oraz kubaturze 3663,50 m3 .  Obecnie budynek jest  w stanie surowym zamkniętym.

Do zakresu I etapu należą:

·         Roboty instalacyjne - sanitarne (wewnętrzne instalacje wod.- kan, c.o., oraz wewnętrzna instalacja gazowa)

·         Roboty instalacyjne - elektryczne  (wewnętrzna instalacja elektryczna i teletechniczna),

·         Budowa niecki z halą basenową oraz montaż dachu zielonego nad halą basenową,

·         Wewnętrzne prace murarskie (wykonanie ścianek działowych),

·         Prace wykończeniowe (tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie),

·         Montaż stolarki okiennej w hali basenowej i pomieszczeniach zaplecza,

·         Montaż stolarki drzwiowej w hali basenowej i pomieszczeniach zaplecza,

·         Wykonanie instalacji wentylacyjnej basenu i pomieszczeń zaplecza,

·         Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

·         Wykonanie elewacji zewnętrznej  budynku pensjonatu wraz z ociepleniem,

·         Wykonanie elementów architektury zewnętrznej (wykonanie parkingu  i chodników oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do kompleksu),

Do zakresu II etapu należy:

·         Montaż urządzeń i wyposażenia basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego oraz wanny SPA wraz z technologią uzdatniania wody basenowej,

·         Wyposażenie pomieszczeń zaplecza (kuchnia i stołówka),

·         Wyposażenie pokoi pensjonatu (umeblowanie, telewizja CCTV, Internet),

·         Wyposażenie hotelu w urządzenia uzupełniające (winda towarowa, sprzęt p.poż.)

·         Wyposażenie bazy zabiegowej SPA (kapsuła SPA Neoqi Harmony Standard, pokój masażu Orient – Shirodara, leżanka – Intercell SPA Prestige, Model System Premium II – urządzenie wielofunkcyjne Wellness).

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357). Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia, a na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcie może być realizowane na tym terenie. Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie  proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016).

Na podstawie obowiązujących przepisów spójnych z prawem wspólnotowym UE tj.:  analizą zapisów §3 ust. 1 pkt 49 (ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100, poza obszarami miejskimi z towarzyszącą infrastrukturą ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) , uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym rozporządzeniu. W świetle zapisów Załącznika II pkt.1 lit c (ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi ) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,  analizowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury kwalifikacji do oceny oddziaływania na środowisko (screeningu), jednakże wynik scrreningu w tym przypadku okazał się negatywny.

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/3/10

z dnia 13.05.2010 r

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) , dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego  na:

uruchomieniu obiektu hotelowo – uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju,                             na nieruchomości oznaczonej działką o nr ew.  91 w miejscowości Rymanów Zdrój,                        Gmina Rymanów 

1.      Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn „ Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej Szajna poprzez uruchomienie obiektu hotelowo – uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013 (nr projektu WND-RPPK.01.01.00-18-105/09)

Projekt  ma na celu dokończenie budowy istniejącego obiektu hotelowo-uzdrowiskowego         w celu uruchomienia Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA ukierunkowanego na obsługę segmentu turystyki zdrowotnej, biznesowej i wypoczynkowej. Ilość miejsc noclegowych – 30 osób.                                                        

Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy:

I.                   Roboty budowlane i instalacyjne,

II.                Wyposażenie  pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7,                        na nieruchomości oznaczonej działką o nr. ew. 91.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą  nr  XXXIX/380/06  Rady Miejskiej                    w Rymanowie   z dn.11.09.2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat           z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego, oznaczone na załączonym do wniosku rysunku planu symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ”1ZL/ZLP”

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednie otoczenie terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią :

 

·         Od strony  południowej i zachodniej - lasy gminne i państwowe,

·         Od strony  północnej –  działka budowlana i sąsiadująca z nią nieruchomość zabudowana (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) - będące  we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A.

·         Od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność  Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Obsługa komunikacyjna:

·         Wjazd i wyjazd na teren kompleksu hotelowo-uzdrowiskowego odbywać będzie się drogą dojazdową gminną (ul. Kasztanowa) oraz utwardzoną, istniejącą drogą dojazdową przebiegającą przez działkę nr 7, będącą we władaniu Wnioskodawcy

·         Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją – zaprojektowano parking na cztery stanowiska postojowe ( w tym jedno dla osób niepełnosprawnych).  

·         Ilość samochodów osobowych: 4-6 szt/doba

·         Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: brak szt/doba                   

2.      Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną 

Projekt  realizowany będzie  na działce nr 91, położonej w Rymanowie Zdroju przy                 ul. Kasztanowej 7.  Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 01.02.2010r. przez Starostę Krośnieńskiego powierzchnia działki wynosi 0,3437 h                  (nr KW 89562).

Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 442,70 m2, powierzchni użytkowej 1032,70 m2, powierzchni całkowitej 1223, 80 m2 oraz kubaturze 3663,50 m3 .  Obecnie budynek jest  w stanie surowym zamkniętym. 

Planowana ilość miejsc noclegowych:  30 osób

Przedmiotowa działka stanowi polanę przedleśną i fragment rozległego zbocza góry Mogiła porośnięty drzewami iglastymi i liściastymi (brzoza, lipa, dąb).

Teren jest płasko nachylony w kierunku wschodnim ze spadkiem około 20 Co. Przyjmuje się, iż w wyniku projektowanej inwestycji, stan zieleni wysokiej nie ulegnie zmianie i nie będzie potrzeby dokonywania wycinki drzew.

3.      Rodzaj technologii 

Na obecnym etapie budynek pensjonatu hotelowo-uzdrowiskowego  jest w stanie surowym zamkniętym (obiekt budowlany dla ok. 30 osób w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką),                                                                                                  

Celem projektu jest dokończenie budowy w/w obiektu oraz jego wyposażenie                          w nowoczesną bazę typu medical spa & wellness, ukierunkowaną na obsługę wymagającego, dorosłego gościa polskiego i zagranicznego planującego pobyt w ośrodku wraz z rodziną.

 

Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy:

I.                   Roboty budowlane i instalacyjne,

II.                Wyposażenie  pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Do zakresu I etapu należą:

·         Roboty instalacyjne - sanitarne (wewnętrzne instalacje wod.- kan, c.o., oraz wewnętrzna instalacja gazowa)

·         Roboty instalacyjne - elektryczne  (wewnętrzna instalacja elektryczna i teletechniczna),

·         Budowa niecki z halą basenową oraz montaż dachu zielonego nad halą basenową,

·         Wewnętrzne prace murarskie (wykonanie ścianek działowych),

·         Prace wykończeniowe (tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie),

·         Montaż stolarki okiennej w hali basenowej i pomieszczeniach zaplecza,

·         Montaż stolarki drzwiowej w hali basenowej i pomieszczeniach zaplecza,

·         Wykonanie instalacji wentylacyjnej basenu i pomieszczeń zaplecza,

·         Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

·         Wykonanie elewacji zewnętrznej  budynku pensjonatu wraz z ociepleniem,

·         Wykonanie elementów architektury zewnętrznej (wykonanie parkingu  i chodników oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do kompleksu),

 

Do zakresu II etapu należy:

·         Montaż urządzeń i wyposażenia basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego oraz wanny SPA wraz z technologią uzdatniania wody basenowej,

·         Wyposażenie pomieszczeń zaplecza (kuchnia i stołówka),

·         Wyposażenie pokoi pensjonatu (umeblowanie, telewizja CCTV, Internet),

·         Wyposażenie hotelu w urządzenia uzupełniające (winda towarowa, sprzęt p.poż.)

·         Wyposażenie bazy zabiegowej SPA (kapsuła SPA Neoqi Harmony Standard, pokój masażu Orient – Shirodara, leżanka – Intercell SPA Prestige, Model System Premium II – urządzenie wielofunkcyjne Wellness).

Na obecnym etapie  projekt uwzględnia zastosowanie szeregu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oszczędności energii, gospodarki ściekami, zużycia wody oraz alternatywnych źródeł ogrzewania (m.in. pompy ciepła), tak aby kompleks                           w przyszłości uzyskał na stałe stosowne certyfikaty krajowe i międzynarodowe, związane                 z  programami typu ,,hotel przyjazny środowisku”: GREEN HOTEL /GREEN TOURISM/

 

Roboty budowlane i instalacyjne wchodzące w zakres I etapu oraz prace wyposażeniowe wchodzące w zakres II etapu zostaną zrealizowane zgodnie z   obowiązującym prawem przez profesjonalne firmy posiadające wymagane uprawnienia. Dodatkowo roboty budowlano-instalacyjne odbywać się będą pod nadzorem profesjonalnego kierownika budowy.

 

Uruchomienie Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA spowoduje racjonalne i jedynie słuszne wykorzystanie już istniejącej bazy przy zachowaniu nienaruszalności                                      i zminimalizowanej ingerencji w stan środowiska.

4.      Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Na obecnym etapie wykonania nie planuje się innego wykorzystania projektowanego obiektu, niż w celu do którego został zaprojektowany. Zadanie to jest planowane jako jednorazowa inwestycja bez wariantowania na etapie wykonania. W przyszłości nie wyklucza się możliwości zmiany sposobu użytkowania projektowanego budynku

 

5.      Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii 

 

WODA

 

W projektowanym kompleksie hotelowo-uzdrowiskowym  wykorzystywana będzie woda do celów socjalno-bytowych gości oraz pracowników, a także woda basenowa (technologiczna)  do wykonywania zabiegów uzdrowiskowych (hydroterapia) w basenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wannie SPA.

 

Planuje się zatrudnienie 5 osób w ramach personelu obsługującego ośrodek uzdrowiskowy,     a  na jego  terenie przebywać będzie przeciętnie 15 osób (gości).

Bilans (szacunkowy/teoretyczny) zapotrzebowania na wodę został opracowany na podstawie norm zużycia wody, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zużycie wody na cele socjalno-bytowe wyliczono w oparciu o normy określone w Tabeli nr 3 Przeciętne normy zużycia wody w usługach :

 

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia(j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody

dm3/j. o. x dobę

m3/j.o. x miesiąc

22

Pensjonaty i domy wypoczynkowe

1 miejsce nocleg.

150,0

4,5

42

Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43

1 pracownik

15,0

0,45

 

Podsumowując można określić całość (teoretyczną) zużywanej w ośrodku wody na cele socjalno - bytowe:

·         30 miejsc noclegowych  x 4,5 m3 = 135 m3/miesiąc

·         5 pracowników x 0,45 m3 = 2,25 m3/miesiąc

 

Łączne zużycie wody na cele socjalno – bytowe  można zatem określić na 137,25 m3/miesiąc.

 

Jak chodzi o zużycie wody na cele technologiczne to dotyczyć ono  będzie zapotrzebowania na wodę basenową  w basenie rehabilitacyjno – rekreacyjnym oraz  wannie SPA.

Obieg wody basenowej (technologicznej)  w basenie i wannie SPA odbywać się będzie             w układzie zamkniętym. W związku z zastosowaniem nowoczesnej technologii uzdatniania wody, woda basenowa będzie wymieniana raz na rok. Dzięki temu będzie można  utrzymać roczne zapotrzebowanie na wodę  technologiczną  na  relatywnie  niskim poziomie 78,7  m3.

 

 Łączne  zużycie wody technologicznej w basenie i wannie SPA wynosi: 78,70  m3/rok.

 

Ogółem szacunkowe zużycie wody i  odprowadzanie ścieków:

·         zużycie wody na cele socjalno-bytowe - ………… 137,25 m3/miesiąc.

·         odbiór ścieków sanitarnych - ……………………. 137,25 m3/miesiąc

·         zużycie wody na cele technologiczne (basen) - ….   78,70  m3/rok                                                    

W celu minimalizacji zużycia wody przewiduje się podlewanie terenów zielonych wodą deszczową, gromadzoną w zbiorniku retencyjnym położonym na działce nr 91, będącej we władaniu wnioskodawcy.

MATERIAŁY

 

W realizowanym obiekcie hotelowo -  uzdrowiskowym  spełnione będą wszelkie warunki dotyczące stanu izolacji cieplnej poszczególnych jego elementów (ścian, stropów i dachu) oraz zastosowanie stolarki okiennej  i drzwiowej o niskim stopniu przenikania ciepła.

W celu zapewnienia oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynek zostanie wyposażony w przegrody zewnętrzne, które spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne związane z oszczędnością energii, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

 

PALIWA I ENERGIA

 

Do ogrzewania budynku będzie wykorzystywana instalacja centralnego ogrzewania wodna niskotemperaturowa z obiegiem wymuszonym, pracująca w dwóch układach zamkniętych, temperatura wody 75/55 Co z rozdziałem dolnym. Jeden układ obejmuje budynek hotelowy, drugi układ obejmuje basen wraz halą basenową przylegającą do budynku.

 

W kompleksie zainstalowany zostanie nowoczesny kocioł o mocy 42 kW, spalający                      eko-groszek (węgiel, który z założenia ma niższą zawartość siarki), który pokryje zapotrzebowanie na ciepło w budynku hotelowym. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia basenu pokryje kocioł, o mocy 68 kW zasilany gazem ziemnym, który nie będzie źródłem nadmiernych zanieczyszczeń środowiska. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie także na potrzeby związane z  prowadzeniem zaplecza kuchennego ośrodka.

Docelowo Wnioskodawca planuje wyposażyć obiekt w instalacje pomp ciepła o łącznej mocy  50 kW. Wykorzystanie tej technologii pozyskania energii odnawialnej będzie ograniczało zużycie eko -groszku.

 

W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna, służąca do oświetlania pomieszczeń, zasilania urządzeń elektrycznych w pokojach noclegowych, w pomieszczeniach zaplecza, wspólnych i przeznaczonych dla pracowników oraz w pokojach zabiegowych. Na terenie ośrodka przewiduje się stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła.

 

Ogółem szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie:

 

·         energia cieplna       : …….   max 360,80  GJ/ rocznie (100 223 kWh/rok)

·         energia elektryczna:  ……  max 20 500 kWh/rocznie

·         gaz:   …………..………….  max 20 m3/h

Wnioskodawca posiada podpisane stosowne umowy na dostawę  w/w mediów. 
 

6.      Rozwiązania chroniące środowisko 

·         Zastosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpowiedniej izolacji cieplnej ścian, stropów i dachu oraz stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikania ciepła,

·         Zastosowanie technologii uzdatniania wody basenowej w pływalni rekreacyjno-rehabilitacyjnej pozwoli zminimalizować zużycie wody technologicznej  do minimum  tj. do poziomu ok. 78,7 m3/rok. 

·         Stosowanie technologii pozyskiwania energii odnawialnej (pompy ciepła), a tym samym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z paliw kopalnych (efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii),

·         Wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych – ograniczenie zużycia wody pitnej,

·         Stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii np. termoregulatorów, energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła,

·         Odprowadzanie ścieków do kanalizacji i docelowo do oczyszczalni ścieków.

7.      Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się następujące  ilości wprowadzanych do środowiska substancji: 

 

·         ścieki socjalno- bytowe

Ilość ścieków socjalno – bytowych: 137,25 m3/miesiąc.

Całość będzie odprowadzana do gminnej sieci sanitarnej (kanalizacyjnej).

 

·          ścieki technologiczne

Ilość ścieków technologicznych po płukaniu filtrów basenowych -  78,70 m3 /rok

Całość będzie odprowadzana do gminnej sieci sanitarnej (kanalizacyjnej).

 

·         wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane będą  komunalną siecią burzową. Dodatkowo przewiduje się gromadzić wody opadowe z dachów w zbiorniku retencyjnym do podlewania terenów zielonych, co pozwoli na ograniczenie zużycia wody pitnej.

 

·         odpady stałe

Zakłada się ilość odpadów: 50 m³/rocznie - są to odpady gastronomiczne i komunalne.                     Całość jest wywożona i utylizowana przez Gminne  Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 

 

Odpady będą magazynowane w projektowanym pojemniku z zamkniętymi otworami  (ustawionym na utwardzonej nawierzchni), a następnie usuwane i utylizowane przez

Gminne  Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 

·         ilości i rodzaje instalowanych maszyn, urządzeń

W obiekcie hotelowym zainstalowana zostanie dodatkowo nowoczesna winda towarowa                    o niskiej awaryjności oraz sprzęt p. pożarowy.  

Projekt przewiduje również instalację urządzeń do bazy zabiegowej: kapsuła SPA - Neoqi Harmony Standard, pokój masażu Orient – Shirodara, leżanka – Intercell SPA Prestige, Model System Premium II – urządzenie wielofunkcyjne Wellness. Urządzenia te są najnowszej generacji i spełniają wymagane prawem  normy bezpieczeństwa.

 

Obiekt po zrealizowaniu inwestycji będzie ogrzewany nowoczesnym piecem na brykiet ekologiczny, a także piecem kondensacyjnym na paliwo gazowe. Planowane działania termomodernizacyjne  obiektu (ocieplenie ścian i dachu) przyczynia się do  zmniejszenia zużycia ciepła. Dodatkowo planuje się technologie pozyskiwania energii odnawialnej poprzez zainstalowanie pomp ciepła, a tym samym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej                          i cieplnej pochodzącej z paliw kopalnych. Basen wyposażony będzie w technologię uzdatniania wody, która spowoduje minimalizację zużycia wody basenowej (technologicznej).

 

·         emisja gazów

 

Hotel nie będzie posiadać czynników emitujących gazy. 

 

·         przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania

 

Budynek nie będzie źródłem hałasu lub drgań

8.      Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Pomimo faktu, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pobliżu granicy polsko – słowackiej, z uwagi na niewielką ogólną możliwość oddziaływania na środowisko, nie istnieje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9.      Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                   o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Projekt nie będzie realizowany na terenie ani obecnego ani planowanego do utworzenia obszaru Natura 2000. Nie będzie oddziaływał na obszary Natura 2000 w jakikolwiek sposób (ani pośrednio ani bezpośrednio).

 

 

 

………….…………………..

    (podpis wnioskodawcy)  

Uwaga: Należy odnieść się do każdego z w/w punktów informacji. Jeśli według wnioskodawcy punkt nie dotyczy wnioskowanego

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  10.05.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji zmieniającej

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ  z dnia 07 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.)  o zmianę obowiązującej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

pn.:

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid. :  91– obręb Rymanów Zdrój  -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                       …………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 12.04.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/3/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 12 kwietnia 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/3/10   umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość i wynik screeningu, który okazał się negatywny i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   12.04.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

ü   art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

biorąc pod uwagę

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , z uwagi na jego bezprzedmiotowość i wynik screeningu, który okazał się negatywny.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz zapis §3, ust 1, pkt. 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

                Prowadząc postępowanie na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.) Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1/2/10/mg wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24.03.2010 r.) Ldz.PSNZ.465-14/10   stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym odstępuje się od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie w sposób wyczerpujący i przekonujący poniżej.

 

Biorąc pod uwagę zapisy   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na dokończeniu budowy istniejącego obiektu hotelowo-uzdrowiskowego, w celu uruchomienia Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA ukierunkowanego na obsługę segmentu turystyki zdrowotnej, biznesowej i wypoczynkowej dla 30 miejsc noclegowych. Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy: roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie   pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7,                         na nieruchomości oznaczonej działką o nr. ew. 91;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych   Podczas budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana woda, energia elektryczna, jak również inne surowce i materiały.

W projektowanym kompleksie hotelowo-uzdrowiskowym   wykorzystywana będzie woda do celów socjalno-bytowych gości oraz pracowników, a także woda basenowa (technologiczna)   do wykonywania zabiegów uzdrowiskowych (hydroterapia) w basenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wannie SPA.

Do ogrzewania budynku będzie wykorzystywana instalacja centralnego ogrzewania wodna niskotemperaturowa z obiegiem wymuszonym, pracująca w dwóch układach zamkniętych, temperatura wody 75/55 Co z rozdziałem dolnym. Jeden układ obejmuje budynek hotelowy, drugi układ obejmuje basen wraz halą basenową przylegającą do budynku.

W kompleksie zainstalowany zostanie nowoczesny kocioł o mocy 42 kW, spalający                       eko-groszek (węgiel, który z założenia ma niższą zawartość siarki), który pokryje zapotrzebowanie na ciepło w budynku hotelowym. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia basenu pokryje kocioł, o mocy 68 kW zasilany gazem ziemnym, który nie będzie źródłem nadmiernych zanieczyszczeń środowiska. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie także na potrzeby związane z   prowadzeniem zaplecza kuchennego ośrodka.

W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna, służąca do oświetlania pomieszczeń, zasilania urządzeń elektrycznych w pokojach noclegowych, w pomieszczeniach zaplecza, wspólnych i przeznaczonych dla pracowników oraz w pokojach zabiegowych. Na terenie ośrodka przewiduje się stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować ponadnormatywne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości. Uciążliwość na etapie dokończenia prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid. 91 w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7.

Teren otoczony jest: od strony   południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony   północnej –   działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność   Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Zgodnie wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 01.02.2010r. przez Starostę Krośnieńskiego powierzchnia działki wynosi 0,3437 ha   (nr KW 89562). Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 442,70 m2, powierzchni użytkowej 1032,70 m2, powierzchni całkowitej 1223, 80 m2 oraz kubaturze 3663,50 m3 .  Obecnie budynek jest   w stanie surowym zamkniętym.  

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą   nr   XXXIX/380/06   Rady Miejskiej                     w Rymanowie z dnia 11 września   2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie od strony   południowej i zachodniej graniczy z   lasami gminnymi i państwowymi;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej. Występują tereny uzdrowiskowe.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357) .   Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia Wojewody, na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) . W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcie może być realizowane na tym terenie.

Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie   proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016) , jednakże n ie będzie oddziaływania w jakikolwiek sposób (ani pośrednio ani bezpośrednio) na występujące w bliskim sąsiedztwie obszary Natura 2000 ;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni   1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww.;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecz nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego charakter.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą   nr   XXXIX/380/06   Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września   2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działki inwestora, na którym będzie   realizowana. inwestycja.

Teren otoczony jest: od strony   południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony   północnej –   działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność   Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać ze względu na zróżnicowanie gęstości zaludnienia;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 35 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny, zaś w fazie eksploatacji,   przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinno powodować występowania uciążliwości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość na etapie prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę jakości usług hotelowo-uzdrowiskowych na ternie Gminy Rymanów. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących ochrony środowiska i realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

 

Po dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę powyższe informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj, jak i skalę możliwego oddziaływania, a także brak transgranicznego oddziaływania, z uwagi na lokalny charakter inwestycji   oraz umiejscowienie go poza obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000 – uznano, że nie ma potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także brak jest potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują go do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że będzie ono zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357) . Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia, na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) . W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcia może być realizowane na tym terenie. Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie   proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016)

Rozpatrując ponownie realizację przedsięwzięcia, na podstawie obowiązujących przepisów spójnych z prawem wspólnotowym UE tj.:   analizą zapisów §3 ust. 1 pkt 49 ( ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100, poza obszarami miejskimi z towarzyszącą infrastrukturą ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) , uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym rozporządzeniu. W świetle zapisów Załącznika II pkt.1 lit c (ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi ) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,   analizowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury kwalifikacji do oceny oddziaływania na środowisko (screeningu), jednakże wynik scrreningu w tym przypadku okazał się negatywny.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji .

  Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz z powodu braku możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) - postępowanie staje się bezprzedmiotowe, co zostało wykazane w sposób wyczerpujący i przekonujący powyżej -   dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   06.03.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

pn.:

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika

A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.04.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/3/10

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

Andrzej SZAJNA właściciel

Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA

z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ  

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/3/10 z dnia 01.04.2010 r.   w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , podczas prowadzonego postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00- 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

                                                                                                                      ………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.04.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

 

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-11/2/10/mg z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ.465-14/10 z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24.03.2010 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju” na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , stosownie do wszczętego w dniu 01 marca 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.)

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY właściciela Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz zapis §3, ust 1, pkt. 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

                Prowadząc postępowanie na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.) Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1/2/10/mg wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24.03.2010 r.) Ldz.PSNZ.465-14/10   stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeka się o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie w sposób wyczerpujący i przekonujący poniżej.

 

Biorąc pod uwagę zapisy   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na dokończeniu budowy istniejącego obiektu hotelowo-uzdrowiskowego, w celu uruchomienia Pensjonatu Uzdrowiskowego Medical SPA ukierunkowanego na obsługę segmentu turystyki zdrowotnej, biznesowej i wypoczynkowej dla 30 miejsc noclegowych. Całość przedsięwzięcia będzie podzielona na dwa etapy: roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie   pokoi hotelowych, zaplecza oraz basenu i bazy zabiegowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7,                         na nieruchomości oznaczonej działką o nr. ew. 91;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych   Podczas budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana woda, energia elektryczna, jak również inne surowce i materiały.

W projektowanym kompleksie hotelowo-uzdrowiskowym   wykorzystywana będzie woda do celów socjalno-bytowych gości oraz pracowników, a także woda basenowa (technologiczna)   do wykonywania zabiegów uzdrowiskowych (hydroterapia) w basenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wannie SPA.

Do ogrzewania budynku będzie wykorzystywana instalacja centralnego ogrzewania wodna niskotemperaturowa z obiegiem wymuszonym, pracująca w dwóch układach zamkniętych, temperatura wody 75/55 Co z rozdziałem dolnym. Jeden układ obejmuje budynek hotelowy, drugi układ obejmuje basen wraz halą basenową przylegającą do budynku.

W kompleksie zainstalowany zostanie nowoczesny kocioł o mocy 42 kW, spalający                       eko-groszek (węgiel, który z założenia ma niższą zawartość siarki), który pokryje zapotrzebowanie na ciepło w budynku hotelowym. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia basenu pokryje kocioł, o mocy 68 kW zasilany gazem ziemnym, który nie będzie źródłem nadmiernych zanieczyszczeń środowiska. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie także na potrzeby związane z   prowadzeniem zaplecza kuchennego ośrodka.

W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna, służąca do oświetlania pomieszczeń, zasilania urządzeń elektrycznych w pokojach noclegowych, w pomieszczeniach zaplecza, wspólnych i przeznaczonych dla pracowników oraz w pokojach zabiegowych. Na terenie ośrodka przewiduje się stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować ponadnormatywne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości. Uciążliwość na etapie dokończenia prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid. 91 w Rymanowie Zdroju, przy ul. Kasztanowej 7.

Teren otoczony jest: od strony   południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony   północnej –   działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność   Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Zgodnie wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 01.02.2010r. przez Starostę Krośnieńskiego powierzchnia działki wynosi 0,3437 ha   (nr KW 89562). Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 442,70 m2, powierzchni użytkowej 1032,70 m2, powierzchni całkowitej 1223, 80 m2 oraz kubaturze 3663,50 m3 .  Obecnie budynek jest   w stanie surowym zamkniętym.  

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą   nr   XXXIX/380/06   Rady Miejskiej                     w Rymanowie z dnia 11 września   2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie od strony   południowej i zachodniej graniczy z   lasami gminnymi i państwowymi;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej. Występują tereny uzdrowiskowe.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357) .   Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia Wojewody, na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) . W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcie może być realizowane na tym terenie.

Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie   proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016) , jednakże n ie będzie oddziaływania w jakikolwiek sposób (ani pośrednio ani bezpośrednio) na występujące w bliskim sąsiedztwie obszary Natura 2000 ;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni   1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww.;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecz nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego charakter.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”, zatwierdzonym Uchwałą   nr   XXXIX/380/06   Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września   2006r., działka o nr. ew. 91 w Rymanowie Zdroju – przeznaczona jest w 85% powierzchni – pod tereny zabudowy uzdrowiskowej – pensjonat z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczone symbolem ”1a.UZ”, w pozostałej części pod tereny lasu – park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, oznaczone symbolem ”1ZL/ZLP”

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działki inwestora, na którym będzie   realizowana. inwestycja.

Teren otoczony jest: od strony   południowej i zachodniej przez lasy gminne i państwowe, od strony   północnej –   działką budowlaną i sąsiadującą z nią nieruchomością zabudowaną (Sanatorium „Gozdawa” - obecnie obiekt nieczynny) – będącym we władaniu Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A, a od strony wschodniej - zabudowana nieruchomość będąca we władaniu Wnioskodawcy (działka nr 7 - własność   Andrzeja i Elżbiety Szajny na zasadach wspólności ustawowej).

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać ze względu na zróżnicowanie gęstości zaludnienia;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 35 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny, zaś w fazie eksploatacji,   przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinno powodować występowania uciążliwości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość na etapie prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę jakości usług hotelowo-uzdrowiskowych na ternie Gminy Rymanów. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących ochrony środowiska i realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

 

Po dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę powyższe informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj, jak i skalę możliwego oddziaływania, a także brak transgranicznego oddziaływania, z uwagi na lokalny charakter inwestycji   oraz umiejscowienie go poza obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000 – uznano, że nie ma potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także brak jest potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują go do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że będzie ono zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357) . Zgodnie §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. Rozporządzenia, na tym obszarze zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie jednak zamierzone przedsięwzięcia nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) . W tym stanie rzeczy ww. przedsięwzięcia może być realizowane na tym terenie. Ponadto znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie   proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rymanów (PLH 180016)

Rozpatrując ponownie realizację przedsięwzięcia, na podstawie obowiązujących przepisów spójnych z prawem wspólnotowym UE tj.:   analizą zapisów §3 ust. 1 pkt 49 ( ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100, poza obszarami miejskimi z towarzyszącą infrastrukturą ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) , uznano, że przedsięwzięcie objęte projektem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przywołanym rozporządzeniu. W świetle zapisów Załącznika II pkt.1 lit c (ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi ) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,   analizowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury kwalifikacji do oceny oddziaływania na środowisko (screeningu), jednakże wynik scrreningu w tym przypadku okazał się negatywny.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   08.03.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-480 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY   właściciela   Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyjaśnieniem i opinia koordynatora;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) kopia z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania ;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( www.rymanow.bip.org.pl );

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   08.03.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Andrzeja SZAJNY   właściciela   Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyjaśnieniem i opinia koordynatora;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) kopia z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania ;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( www.rymanowbip.org.pl );

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.03.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/3/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój   -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Wnioskodawca:

 

Andrzej SZAJNA

Właściciel Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego

ul. Kasztanowa Nr 7

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   01.03.2010 r.

ROŚ. 7624/3/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Pana Andrzeja SZAJNY   właściciela   Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA z siedzibą przy ul. Kasztanowej Nr 7, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 16-02-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej SZAJNA poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce   Nr ewid. :   91– obręb Rymanów Zdrój

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 ust.1, pkt.49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania ;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( www.rymanow.bip.org.pl );
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-05 14:45:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-28 14:14:06
 • Liczba odsłon: 2603
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407819]

przewiń do góry