Rymanów, dnia 29.10.2009 r.

ROŚ. 7624/33/09

 

 

 

Pan

Janusz RÓŻOWICZ

..............................

..........................

 

Uprzejmie informuję  że do tut. Urzędu Gminy wpłynął Pana  wniosek  z dnia 20 października 2009 r.(data wpływu 20-10-2009 r), jako pełnomocnika działającego z upoważnienia DKP Consulting S.J. z siedzibą przy ul. Środkowej Nr 20 lok 9 , 05-510 KONSTANCIN JEZIORNA - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. nie została podana nazwa przedsięwzięcia na działce Nr ewid. 135 obręb Sieniawa – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Ponadto przedmiotowy wniosek oprócz nazwy planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie posiada załączników takich jak:

1.      Karta informacyjna przedsięwzięcia, (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a)      rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b)      powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c)      rodzaju technologii,

d)      ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e)      przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f)       rozwiązaniach chroniących środowisko,

g)      rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h)      możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i)        obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

2.      Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

3.      Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony albo informację o jego braku (w trzech egzemplarzach).

4.      Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

5.      Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

6.      Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma wniosek nie zostanie uzupełniony jak powyżej,  sprawa pozostawiona będzie bez rozpatrzenia w myśl art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat;
  2. A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

  1. DKP Consulting S.J. z siedzibą przy ul. Środkowej Nr 20 lok 9 , 05-510 KONSTANCIN JEZIORNA.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-30 14:17:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 14:17:59
  • Liczba odsłon: 1849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407739]

przewiń do góry