OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 08.03.2011 r. ( data wpływu 16.03.2011 r.) znak ZR.7624.5.10.2011.ZRS

o wydanej decyzji

16_03_2011_obwieszczenie_burmistrza_iwonicza_ros.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------

   

    Rymanów, dnia. 09.07.2010 r.

ROŚ.7624/13/10

 

                                                           POSTANOWIENIE

 

            Na   podstawie:

o    art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

o    art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

w związku z wystąpieniem Burmistrza Gminy Iwonicz -Zdrój mającego swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój   Al. Słoneczna Nr 28, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 02 lipca 2010 r. (data wpływu 07-07-2010 r.) z wnioskiem Ldz. ZRS-I.7624/5/10 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie (przedłużeniu) koncesji Nr 33/92 z dnia 23 września 1992 r. –   Burmistrz Gminy Rymanów

 

postanawia

 

wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój – jako gminy wiodącej - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na. „ Zmianie (przedłużeniu) koncesji Nr 33/92 z dnia 23 września 1992 r. na eksploatację wód leczniczych ze złóż w miejscowości Iwonicz-Zdrój, objętych obszarem górniczym „IWONICZ” o łącznej powierzchni 7.841.350 m 2 ”.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna Nr 28, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ z wnioskiem Ldz. ZRS-I.7624/5/10 z dnia   02 lipca 2010 r. (data wpływu 07-07-2010 r.) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie (przedłużeniu) koncesji.

Wnioskowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie (przedłużeniu) koncesji Nr 33/92 z dnia 23 września 1992 r. na eksploatację wód leczniczych ze złóż w miejscowości Iwonicz-Zdrój, objętych obszarem górniczym „IWONICZ” o łącznej powierzchni 7.841.350 m 2 , z czego 4.538.040 m 2 obejmuje teren Gminy Iwonicz-Zdrój,   2.651.044 m 2   - teren Gminy Rymanów oraz 652.266 m 2 – teren Gminy Dukla.

 

Przedłożenie przedmiotowego wniosku jest realizacją wymogu art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , gdyż w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Dlatego na tej podstawie   Burmistrz   Gminy Iwonicz-Zdrój zwrócił się z wnioskiem w powyższej sprawie, gdyż   Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą wiodącą   dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 106, § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (jednolity tekst Dz..U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodę wyrażono w formie postanowienia i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

            Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

           

                                                          

 

 

 

                                                                                                          ………………….…….

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:                                                                                                    

  1. Burmistrz Gminy Iwonicz -Zdrój mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój   Al. Słoneczna Nr 28, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ
  2. Burmistrza Gminy Dukla mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Dukla   Al. Słoneczna Nr 28, 38-440 DUKLA
  3. „UZDROWISKO IWONICZ” S.A.     Al. Torosiewicza Nr 2, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ
  4. A/a A.K.          
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-12 15:12:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 10:29:19
  • Liczba odsłon: 1971
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986119]

przewiń do góry