ROŚ. 6220.16.2016.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008R Wróblik Królewski-Ladzin”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 554, 631,  645 - obręb Wróblik Królewski, 492/1 - obręb Ladzin

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:

POWIAT KROŚNIEŃSKI

ul. Bieszczadzka Nr 1 38-40 KROSNO

 

 

Pełnomocnik

mgr inż. Dariusz NIEMCZYK

ul. Żwirki i Wigury Nr 1b/4, 38-400 KROSNO

 

 

 

2016  ROK

------------------------------------------

Rymanów, dnia  11.07.2016 r.

ROŚ.. 6220.16.2016.AK

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

na wniosek Pana Dariusza NIEMCZYKA – pełnomocnika Powiatu Krośnieńskiego  – z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 08 lipca 2016 r. (data wpływu  11.07.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia:

           

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008R Wróblik Królewski-Ladzin”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 554, 631,  645 - obręb Wróblik Królewski, 492/1 - obręb Ladzin

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 207 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 - 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),§3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71.),tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektromagnetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1pkkt1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
-------------------------------------------------------------


Rymanów, dnia  11.07.2016 r.

ROŚ.. 6220.16.2016.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008R Wróblik Królewski-Ladzin”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 554, 631,  645 - obręb Wróblik Królewski, 492/1 - obręb Ladzin

 

Wnioskodawca:

POWIAT KROŚNIEŃSKI

ul. Bieszczadzka Nr 1 38-40 KROSNO

 

 

Pełnomocnik

mgr inż. Dariusz NIEMCZYK

ul. Żwirki i Wigury Nr 1b/4, 38-400 KROSNO

 

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü  Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

--------------------------

Rymanów, dnia  28.07.2016 r.

ROŚ.. 6220.16.2016.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Dariusza NIEMCZYKA – pełnomocnika Powiatu Krośnieńskiego  – z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 08 lipca 2016 r. (data wpływu  11.07.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008R Wróblik Królewski-Ladzin”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 554, 631,  645 - obręb Wróblik Królewski, 492/1 - obręb Ladzin

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia +CD;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 ------------------------------

Rymanów, dnia  28.07.2016 r.

ROŚ.. 6220.16.2016.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  Pana Dariusza NIEMCZYKA – pełnomocnika Powiatu Krośnieńskiego  – z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 08 lipca 2016 r. (data wpływu  11.07.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008R Wróblik Królewski-Ladzin”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 554, 631,  645 - obręb Wróblik Królewski, 492/1 - obręb Ladzin

 

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia +CD;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
---------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 09:32:17
 • Liczba odsłon: 1597
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782872]

przewiń do góry