ROŚ. 6220.17.2016.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Targowiska - Wróblik Szlachecki”

–  gmina Miejsce Piastowe oraz Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr w. : - obręb Wróblik Szlachecki

 

 

 

Wnioskodawca:

POWIAT KROŚNIEŃSKI

ul. Bieszczadzka Nr 1 38-40 KROSNO

 

 

Pełnomocnik

mgr inż. Dariusz NIEMCZYK

ul. Żwirki i Wigury Nr 1b/4, 38-400 KROSNO

 

Organ Wiodący:

Wójt Gminy Miejsce Piastowe

 

 

2016  ROK


-------------------------------------------------
ZAPYTANIE o prowadzenie postępowania:

scan20160818-150042_0001miejsc_p_zapytanie_o_prow_post.pdf

---------------------------

          

    Rymanów, dnia. 18.08.2016 r.

ROŚ.6220.17.2016.AK

 

POSTANOWIENIE

            Na  podstawie:

o    art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.);

o    art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Miejsce Piastowe mającego swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska Nr 14 38-430 MIEJSCE PIASTOWE z wnioskiem znak: GP.6220.6.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r .(data wpływu 18.08.2016 r.) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Targowiska – Wróblik Szlachecki” –  Burmistrz Gminy Rymanów

 

postanawia

 

wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe – jako gminy wiodącej - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Targowiska – Wróblik Szlachecki”.

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska Nr 14 38-430 MIEJSCE PIASTOWE wystąpił do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem znak: GP.6220.6.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.( data wpływu 18.08.2016 r.) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Targowiska – Wróblik Szlachecki” .

            Wnioskowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1974 Targowiska – Wróblik Szlachecki. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, w granicach administracyjnych gminy Miejsce Piastowe i Rymanów, w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki, na działkach nr ew. 554, 631, 492/1, 645.

Inwestycja nie wykracza swoim zakresem poza granice istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej (działki nr ew. 823/2, 827/2, 834/2, 835/2, 836/2, 844/4, 845/2, 894/1, 894/2, 958, 985/2, 1112/2, 1113/2, 1115/2, 1116/2, 2895/1 - obręb Targowiska; 153/1, 153/2 - obręb Widacz; 786, 505, - obręb Wróblik Królewski; 1535/2, 1531/7, 1375/2 - obręb Wróblik Szlachecki) oraz przecina działki wód płynących (działka nr ew. 1114 - obręb Targowiska, 492, 1009 - obręb Wróblik Królewski oraz 1515/1 - obręb Wróblik Szlachecki).

Droga powiatowa nr 1974R znajduje się w ciągu ulicy Armii Krajowej w Targowiskach, ul. Krośnieńskiej we Wróbliku Królewskim oraz ul. Szkolnej we Wróbliku Królewskim.

Planowana inwestycja posiada charakter lokalny, a długość odcinka drogi powiatowej objętego przedmiotową inwestycją wynosi łącznie 5.060 m., z czego długość odcinka drogi powiatowej usytuowanego na terenie gminy Miejsce Piastowe wynosi 2.895 m, a na terenie gminy Rymanów wynosi 2.165 m.

Na obszarze gminy Miejsce Piastowe obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "TARGOWISKA1" (Uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe XII/109/07 z dnia 6 listopada 2007 r.) oraz "WIDACZ1" ( Uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe X/88/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ) Na podstawie ich zapisów teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję znajduje się terenach komunikacji KD-Z (drogi zbiorcze).

Na obszarze objętym wnioskiem Inwestora na terenie gminy Rymanów brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż utracił swą moc z dniem 12 grudnia 2003 r.. Gmina Rymanów posiada opracowane i obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów (Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie Nr LV/554/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Na podstawie jego zapisów teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję oznaczony jako P1974R znajduje się obszarze dróg powiatowych klasy technicznej Z.

Droga powiatowa na całej długości inwestycji przebiega zarówno przez teren zabudowy, jak i poza terenem zabudowy. Zagospodarowanie wokół przedmiotowego odcinka drogi stanowi zasadniczo zabudowa jedn orodzinna (na terenie zabudowy) oraz tereny użytkowane rolniczo i pastwiska (poza terenem zabudowy). Przy drodze w miejscowości Wróblik Szlachecki znajduje się ponadto szkoła z parkingiem. W miejscowości Targowiska droga przecina na odcinku ~450 m tereny leśne. Droga powiatowa w miejscowości Wróblik Królewski w km ~9+735 przecina potok Morwawa oraz w miejscowości Wróblik Szlachecki w km ~10+105 rzekę Tabor.

Droga powiatowa, na początku planowanej do realizacji przebudowy, krzyżuje się z inną drogą powiatową nr 2004R Stacja kolejowa Targowiska, a na końcu planowanej inwestycji, z drogą wojewódzką nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa. Natomiast w km ~9+925 krzyżuje się z drogą powiatową nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin (ul. Jana Pawła II).

Na długości planowanej do przebudowy, droga powiatowa nr 1974R krzyżuje się ponadto z innymi drogami gminnymi (publicznymi lub wewnętrznymi) tj. ulicą Suchodolskiego, Piłsudskiego, Akacjową oraz Słoneczną w Targowiskach, Krótką, Długą oraz Słoneczną we Wróbliku Szlacheckim, a także szeregiem dróg rolnych. Dla wszystkich połączeń przebudowywana droga powiatowa stanowi drogę z pierwszeństwem przejazdu.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała wyburzeń obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, zabudowań gospodarskich lub garaży.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów.

            Przedłożenie przedmiotowego wniosku jest realizacją wymogu art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), gdyż w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Z uwagi na to, że planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej to łącznie 5.060 m., z czego długość odcinka drogi powiatowej usytuowanego na terenie gminy Miejsce Piastowe jest większa i wynosi 2.895 m, a na terenie gminy Rymanów - 2.165 m., na tej też podstawie  Wójt Gmin Miejsce Piastowe zwrócił się z wnioskiem w powyższej sprawie, gdyż  Gmina Miejsce Piastowe  jest gminą wiodącą  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

            Działając na podstawie art. 106, § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (Dz. U. z 2016 r  poz. 23 ze zm.), zgodę wyrażono w formie postanowienia i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

            Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Ryanów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

           

 

 

                                                                                                          ………………….…….

 

 

Otrzymują:                                                                                                   

  1. Wójt Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska Nr 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
  2. A/a A.K.         

Do wiadomości

  1. Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
  2. Pan Dariusz NIEMCZYK – pełnomocnik Powiatu Krośnieńskiego - ul. Żwirki i Wigury Nr 1b/4, 38-400 KROSNO.
---------------------------------------
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania:

scan20160819-112809_0001miejs_p_zawiadom.pdf

---------------------------------------

ZAPYTANIE do RDOŚ i PPIS o ewentualny raport i jego zakres:

scan20160819-113049_0001_miejsce_p_wniosek_rdos_ppis.pdf
---------------------------------------

POSTANOWIENIE o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oos:


scan20160901-104210_0001_m.piast_postan.1974r.pdf
------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego


scan20160901-103852_0001_miejsce_p_zawiadomienie.pdf

-------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-09 06:51:52
  • Liczba odsłon: 2245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409681]

przewiń do góry