Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2011 rok

 

Nr

z dnia

w sprawie

1

04.01.2011

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2011 rok do dyspozycji dyrektorów szkół.   

2

04.01.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót na zadaniu p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. nr 1015/1 - ul. Szkolna) i 130252R (dz. nr 741, 742 - ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego".  

3

10.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

4

10.01.2011

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie , zał1

5

10.01.2011

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata,   zał1

6

11.01.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

7

13.01.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

8

13.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

9

17.01.2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zameldowanymi na terenie wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka

10

21.01.2011

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Rymanów , zał

11

24.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

12

25.01.2011

w sprawie wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie  

13

25.01.2011

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  

14

03.02.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat      

15

03.02.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

16

04.02.2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 13/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku

17

10.02.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej , zał

18

10.02.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

19

17.02.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły we Wróbliku Królewskim przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , zał. 

20

17.02.2011

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata ,   zał

21

17.02.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat , zał

22

21.02.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku  , zał 1 , zał 2  

23

22.02.2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  

24

22.02.2011

w sprawie określenia procedury wewnętrznej zasad postępowania i przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej , zał 1 , zał 2 , zał 3 , karta informacyjna  

25

23.02.2011

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju

26

23.02.2011

w sprawie ustalenia wzorów druków w wyborach uzupełniających członków zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju

27

01.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

28

01.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej     

29

01.03.2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 160/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów i jednostkach organizacyjnych gminy oraz jej koordynacja

30

02.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

31

02.03.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

32

03.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

33

03.03.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych  

34

04.03.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

35

07.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

36

09.03.2011

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 22 lutego2011 roku w sprawie określenia procedury wewnętrznej zasad postępowania i przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej , zał 1 , zał 2 , zał 3

37

11.03.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Rymanowie Zdroju przeznaczonych dla sprzedaży dla najemców w drodze bezprzetargowej

38

14.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

39

15.03.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

40

16.03.2011

w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat    

41

17.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

42

18.03.2011

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, zał

43

18.03.2011

w sprawie pzedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek , zał

44

18.03.2011

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego , zał

45

18.03.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

46

18.03.2011

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w osiedlu Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów celem przeprowadzenia wyborów członków zarządu osiedla wyznaczonych na dzień 27 marca 2011 roku

47

23.03.2011

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/11 z dnia 02 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

48

24.03.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat , zał        

49

24.03.2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Rymanowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Rymanów" w ramach Poddziałania 7.1.1 (rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z POKL

50

25.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

51

25.03.2011

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  

52

29.03.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

53

29.03.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Rymanowie Zdroju stanowiacych własność Gminy Rymanów przeznaczonych do sprzedaży dla najemców w drodze bezprzetargowej

54

30.03.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej       

55

30.03.2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat SPG ZOZ w Rymanowie za 2010 rok. 

56

30.03.2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat GOK w Rymanowie za 2010 rok.   

57

30.03.2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat GBP w Rymanowie za 2010 rok.   

58

30.03.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2011 rok do dyspozycji dyrektorów szkół  

59

30.03.2011

w sprawie z mian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

60

01.04.2011

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata  

61

01.04.2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów  

62

01.04.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , zał

63

04.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

64

07.04.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 

65

11.04.2011

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  

66

11.04.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

67

11.04.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Rymanów

68

12.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

69

18.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

70

19.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

71

20.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

72

22.04.2011

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej , zał 

73

21.04.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40 przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat 

74

26.04.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

75

27.04.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

76

27.04.2011

w sprawie udzielenia upoważnienia  

77

29.04.2011

w sprawie z mian w uchwale budżetowej na 2011 rok    

78

29.04.2011

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu 

79

29.04.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie 

80

29.04.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru  

81

06.05.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

82

06.05.2011

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/11 z dnia 12 kwietnia 2011r. 

83

09.05.2011

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej we Wróbliku Szlacheckim i Króliku Polskim, stanowiące własność Gminy Rymanów  

84

10.05.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru  robót - "Wykonanie remontu budynku Domu Ludowego w miejscowości Sieniawa"  

85

10.05.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

86

12.05.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

87

13.05.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, położonego w Rymanowie Zdroju stanowiącego własność Gminyn Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej , zał1

88

19.05.2011

w sprawie z mian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

89

19.05.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

90

23.05.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

91

23.05.2011

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie" 

92

24.05.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie     

93

25.05.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie     

94

27.05.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

95

31.05.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

96

31.05.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 

97

02.06.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

98

03.06.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode orły"  

99

08.06.2011

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  

100

13.06.2011

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie  

101

14.06.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej  

102

22.06.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych  

103

22.06.2011

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów  

104

27.06.2011

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata    

105

28.06.2011

w sprawie wydania opinii  

106

29.06.2011

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

107

30.06.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

108

01.07.2011

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie wprowadzonego zarządzeniem nr 4/11 z dnia 10.01.2011r.  

109

11.07.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

110

11.07.2011

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Łazach i Wróbliku Szlacheckim, stanowiącej własność Gminy Rymanów

111

12.07.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

112

13.07.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

113

15.07.2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

114

15.07.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

115

18.07.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 

116

18.07.2011

w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów  zmienione Zarządzeniem Nr 162/2012 z dnia 25.09.2012

117

19.07.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót  

118

22.07.2011

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

119

28.07.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

120

28.07.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

121

29.07.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

122

03.08.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

123

04.08.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej      

124

04.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót  

125

08.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

126

08.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

127

09.08.2011

w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz przyjęcia Regulaminu Sądu Konkursowego  

128

09.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót   

129

11.08.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej      

130

12.08.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

131

16.08.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Rymanowie Zdroju stanowiących własność Gminy Rymanów przeznaczonych do sprzedaży dla najemców w drodze bezprzetargowej   

132

16.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót   

133

18.08.2011

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku  

134

18.08.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań w zakresie nuki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  

135

23.08.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1319/2 o pow. 0,04ha położonej we Wróbliku Szlacheckim oraz działki nr 86 o pow. 0,84ha położonej w Króliku Polskim  

136

23.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót  

137

25.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

138

29.08.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

139

29.08.2011

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 

140

29.08.2011

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

141

29.08.2011

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

142

31.08.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

143

31.08.2011

zmieniające zarządzenie nr 65/2011 z dnia 11 IV 2011r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  

144

31.08.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok    

145

31.08.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

146

02.09.2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11

147

08.09.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej      

148

09.09.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat  

149

12.09.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

150

12.09.2011

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów do Seju Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r

151

14.09.2011

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej we Wróbliku Królewskim stanowiących własność Gminy Rymanów  

152

15.09.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

153

15.09.2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

154

19.09.2011

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Rymanów   

155

20.09.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

156

20.09.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych    

157

20.09.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych  

158

23.09.2011

w sprawie cofnięcia upoważnienia  

159

23.09.2011

w sprawie udzialenia upoważnienia  

160

26.09.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

161

26.09.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej  

162

30.09.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

163

30.09.2011

w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji w Gminie Rymanów  

164

03.10.2011

w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z terenu Gminy Rymanów w 2011r

165

03.10.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót    

166

07.10.2011

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2011r

167

07.10.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót  

168

07.10.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

169

10.10.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót   

170

11.10.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych    

171

13.10.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

172

14.10.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

173

14.10.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

174

19.10.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej   

175

20.10.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Rymanowie oraz przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat, położonej w Posadzie Górnej, a także wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiące własność Gminy Rymanów 

176

20.10.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat  

177

27.10.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

178

28.10.2011

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim i Króliku Polskim

179

28.10.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 

180

28.10.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie przy ul. Rynek 19

181

28.10.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót  

182

28.10.2011

w sprawie powołania Komisji w sprawie ustalenia stopnia zaawansowania robót na zadaniu pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012" 

183

02.11.2011

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej  

184

03.11.2011

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 90% bonifikatą nieruchomości położonej w Rymanowie stanowiącej własność Gminy Rymanów 

185

03.11.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

186

04.11.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

187

04.11.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót    

188

15.11.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok projekt uchwały , WPF , wykaz przedsięwzięć , objaśnienia do WPF  

189

15.11.2011

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi , projekt uchwały , uzasadnienie , tab1 , tab2 , tab3 , tab4 , zał1 , zał2  

190

15.11.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

191

15.11.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

192

18.11.2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

193

18.11.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  

194

18.11.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat    

195

21.11.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót  

196

21.11.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

197

21.11.2011

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie oraz w Łazach, stanowiących własność Gminy Rymanów  

198

24.11.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów  

199

24.11.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

200

28.11.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat     

201

28.11.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej, celem wyłonienia zarządcy Cmentarza Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kalwaria w Rymanowie      

 202 

28.11.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

203

28.11.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie Zdroju stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej    

204

29.11.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

205 30.11.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok            

206

30.11.2011

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów,  WPF , wykaz przedsięwzięć  

207

01.12.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

208

01.12.2011

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie  

209 01.12.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót  

210

01.12.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót    

211

06.12.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat       

212

06.12.2011

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych  

213

07.12.2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rymanowie  

214

08.12.2011

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2011 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

215

12.12.2011

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat  

216

12.12.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej         

217

13.12.2011

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie    

218

15.12.2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.  

219

15.12.2011

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót    

220

15.12.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, położonego w Rymanowie Zdroju stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej  

221

15.12.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

222

20.12.2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów   

  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-10 09:48:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-23 13:35:52
  • Liczba odsłon: 4340
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771050]

przewiń do góry