ROŚ. 6220.10.2014.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

pn. „Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1 obręb ewid. Rymanów.

 

 

 

 

Wnioskodawca:

STALECO Sp. z o.o.

30-383 KRAKÓW ul. Szwai Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

2014  ROK

---------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  29.08.2014 r.

ROŚ.. 6220.10.2014.AK

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ze zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek  STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 29.08.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1 obręb ewid. Rymanów_M.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , §3 ust. 1 pkt. 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm .) tj. „punkty do zbierania lub przeładunku złomu” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Rozdzielnik:

 1. STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW – reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Pana Daniela POCHWEĆ;
 2. Kółko Rolnicze w Rymanowie. ul. Mitkowskiego Nr 14, 38-480 RYMANÓW – reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa SKIBĘ
 3. A/ a. A.K.
----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  29.08.2014 r.

ROŚ.. 6220.10.2014.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

„Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1 – obręb ewid. Rymanów_M.

 

Wnioskodawca:

STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW

reprezentowana przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

                                                                                                          ……………….……..

 ------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  08.09.2014 r.

ROŚ. 6220.10.2014.AK

 

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29.08.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1obręb ewid. Rymanów_M.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 -----------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  08.09.2014 r.

ROŚ.. 6220.10.2014.AK

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29.08.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1obręb ewid. Rymanów_M.

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
-----------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 27.10.2014 r.

ROŚ.6220.10.2014.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

                Stosownie do art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), - prowadzone jest postępowanie znak: ROŚ.6220.10.2014 AK  na wniosek  STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29.08.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związku  z powyższym  - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

w przedmiotowej sprawie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4240.6.22.2014.KB z dnia 20.10.2014 r. (data wpływu do UG 22.10.2014 r.)  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 28 listopada 2014r. - dlatego też  rozpatrzenie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających, jednak nie później niż do 28 grudnia 2014 r.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 -------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 07.11.2014 r.

ROŚ. 6220.10.2014.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce:

 

Nr ew. 2530/1 – obręb ewid. Rymanów_M.

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW

 reprezentowana przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.10.2014.AK z dnia 07.11.2014 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

 

 

 

………..…….……


---------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  10.11.2014 r.

ROŚ. 6220.10.2014.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ze zm..), Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, 30-383 KRAKÓW reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – p. Daniela POCHWEĆ z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29.08.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 2530/1obręb ewid. Rymanów_M.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
--------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 14.11.2014 r.

Ldz. ROŚ.6220.10.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 14 listopada 2014 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.10.2014.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Otwarcie punktu skupu złomu i zbierania odpadów”

– m. Rymanów_M - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce:

Nr ew. 2530/1 – obręb ewid. Rymanów_M.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

--------------------------------------------------------------------------------------------Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-29 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-04 09:10:46
 • Liczba odsłon: 1956
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407446]

przewiń do góry