ROŚ. 6220.14.2013.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

 

pn. „Montaż zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy 800 kW”

 

na pow. 0,88 ha w miejscowości Łazy

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

działka Nr 2934/1

-–  Łazy, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

 

 

2013  ROK

-------------------------

Rymanów, dnia  24.04.2013 r.

ROŚ.. 6220.14.2013.AK

 

 

 

 

 

Eko Plast Przedsiebiorstwo

Produkcji i Handlu Artykułami Przemysłowymi

Krzysztof DZIÓB

31-516 KRAKÓW, ul. Grochowska Nr 15/5

 

 

Dot. wniosku z dnia 16.04.2013 r. (data wpływu  22.04.2013 r.)

 

                W odpowiedzi na Państwa wniosek z  dnia 16 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22.04.2013 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji -  dla planowanego do  realizacji przedsięwzięcia pn. „Montaż zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy 800  kW”, na powierzchni 0,88 ha na działce Nr ewid. 2934/1 – obręb geodezyjny Łazy – gmina Rymanów, uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, nie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego do wykonania  przedsięwzięcia, z uwagi na brak spełnionych wymogów formalnych.

 

                Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  wszczyna się  na  wniosek podmiotu planującego podjecie realizacji przedsięwzięcia, do którego to wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty  wymienione w art. 74 ust 1w.cyt. ustawy.

Jednocześnie Inwestor musi rozważyć, czy spełnione są kryteria przedstawione w piśmie z dnia 27.11.2012 r znak:  WOOŚ.070.40.2012.IS-3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w którym przedstawił stanowisko wyrażone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Warszawie i zapisy kryteriów kwalifikujących, czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz §3 ust. 1 pkt.52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed jego zamierzoną realizacją.

               

Biorąc pod uwagę i analizując przedłożone dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-18. (min. o pozwoleniu na budowę, w tym zgłoszeniu budowy lub wykonania robót budowlanych, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd.)

Przedsięwzięcie polegające na montażu zespołu ogniw fotowoltaicznych  o mocy 800kW na powierzchni 0,88 ha, a opisane szczegółowo w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z w/cyt. rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek. W analizowanej sytuacji występuje tylko jedna przesłanka.

Dodatkowo rozważając możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, należy zwrócić się w tej sprawie o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Adresat;

2.      Pan Józef PELCZAR Łazy Nr 34, 38-480 RYMANÓW;

3.       A/a. A.K.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 11:16:37
  • Liczba odsłon: 2000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407841]

przewiń do góry