17_2011

 

Rymanów, dnia 07.09.2011 r.

ROŚ.6220. 17. 2011.AK.

Dot. sprawy znak : ROŚ. 7624/37/09/10 

 

WYJAŚNIENIE

 

W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 30.08.2011 r.) znak: PI-III.432.4.36.2011.KN  dot. Naboru wniosków do działania 4.1.”Infrastruktura ochrony środowiska” Schemat B- zaopatrzenie w wodę RPO WP 2007-2013 projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  na terenie Gminy Rymanów” – Nr RPPK.04.01.00-18-036/11, w sprawie  obowiązku wyjaśnienia i korekty dokumentacji dotyczącej procedur oceny oddziaływania na środowisko w związku z załączonym pismem z dnia 23 sierpnia znak: OS-V.432.1.32.2011.BZ poniżej wyjaśniam co następuje:

 

Przedsięwzięcie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :  208, 3881, 191/1, 197, 3876, 213, 195,193,  192/1, 186/1, 173, 167/2, 167/1, 89/3, 89/4, 89/5, 177/4, 65, 179, 178, 45, 61/8, 181, 41, 42, 43, 40, 39, 38/1, 38/2, 37/2, 37/1, 36, 35, 29, 33, 28, 27, 26, 25, 20,7, 4/1, 89/1, 90/3, 54/2, 182, 183/3, 183/2, 90/2, 177/2, 177/3, 185/1, 176/2, 176/4, 188, 187/1, 190, 184/1 i 56/2 oraz 3874 – obręb Posada Górna  -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie..

 

Ad.

Uzasadnienie postanowienia:

                W uzasadnieniu Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak: ROŚ. 7624/37/09/10  z dnia  20.04.2010 r na stronach 2-5, biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określono: w pkt. 1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z wnikliwym uwzględnieniem zapisów wymienionych  od lit. a) do lit. e).; w pkt. 2) Usytuowanie przedsięwzięcia z analizą elementów wymienionych  od lit. a) do lit. j) oraz w pkt. 3) Rodzaj i skale możliwego oddziaływania w odniesieniu do elementów wymienionych od lit. a) do lit. d).

Z uwagi na to, że stwierdzenie przez organ wydający postanowienie, że dokonał analizy zgromadzonego materiału dowodowego – jest niewystarczające – uzupełniam je o następujące wyjaśnienia:

W związku z tym, że głównymi czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie” są: rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń oraz metody powadzenia robót w fazie budowy, które będą odbywać się przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, co pozwoli na wyeliminowanie prawdopodobieństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Planowane w fazie realizacji wykorzystanie jednej koparki i środków transportu spowoduje, ze wystąpi w tej fazie  emisja spalin do powietrza związana z praca sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Ze względu na użycie nowoczesnego sprzętu, zużycie paliw będzie zredukowane do minimum. Ułożenie przewodów wodociągu pod powierzchnią terenu wymagać będzie prowadzenia robot w wykopach, co spowoduje tylko chwilową zmianę ukształtowania terenu. W celu ochrony wierzchniej warstwy gleby na gruntach rolnych, przewiduje się na trasie wodociągu przed rozpoczęciem prac zdjęcie warstw humusu, które zostaną ponownie użyte do uporządkowania powierzchni terenu po zakończeniu robót budowlanych.

Wykonawca w trakcie robót budowlanych zapewni gromadzenie ścieków bytowych w specjalnych przenośnych sanitariatach. W przypadku napływu wód gruntowych do wykopów budowlanych w trakcie realizacji zajdzie konieczność ich odwodniania. Zabiegi te prowadzone będą na niewielkich odcinkach , co nie spowoduje trwałej zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej. W trakcie prac budowlano-montażowych mogą wystąpić okresowe utrudnienia i uciążliwości komunikacyjne na lokalnych drogach publicznych, w pobliżu których prace te będą prowadzone. Ponadto wystąpi czasowe zajęcie ternu i naruszenie powierzchni ziemi  w otoczeniu wykonywanych wykopów. Jednak oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy, krótkotrwały i występować będzie okresowo. Po zakończeniu pac budowlanych powierzchnia zajętego czasowo terenu zostanie splantowana i doprowadzona do stanu pierwotnego. Przyjęto, ze roboty w fazie realizacji prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej z uniknięciem długotrwałej koncentracji maszyn budowlanych, co 0granuiczy wpływ tych prac na klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu.

Eksploatacja przedmiotowej sieci wodociągowej nie będzie powodować źródła zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu, z uwagi na jej czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania.

Występujące  oddziaływania i uciążliwości związane będą z okresem relacji bądź likwidacji rurociągów i ich uzbrojenia, w szczególności hałas i spaliny generowane przez sprzęt budowlany będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i jego powstawania ograniczone będzie tylko do terenu realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę kryteria opisane w treści  w/cyt. postanowieniu, stanowiska organów opiniujących oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) – stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie z analizy przedłożonych materiałów wynikało, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 1,6 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW” (PLH 180016) oraz w odległości 2,3 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 – „Beskid Niski”(PLB 180002) oraz z granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r.  w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.). W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewidziano wycinki drzew i krzewów. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew,  zostaną podjęte kroki zabezpieczające system korzeniowy. Z uwagi na lokalizację oraz charakter przedsięwzięcia stwierdzono, ze przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, oraz na integralność i spójność sieci obszarów NATURA 200, w tym na cele i przedmiot ochrony na tych obszarach. Przedsięwzięcie  trasa wodociągu przebiega głównie w pobliżu terenów z istniejącą zabudową mieszkaniową.

W odniesieniu do częściowej lokalizacji przedsięwzięcia na Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w przedmiotowym przypadku zachodzą szczególne okoliczności określone w art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) . Opierając się na przypisie dla inwestycji celu publicznego wprowadza się możliwość odstępstwa od zakazu realizacji na wskazanym terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu z pominięciem przeprowadzenia procedury badającej wpływ przedsięwzięcia na ten obszar.

Nie nastąpi prawdopodobieństwo transgranicznego oddziaływania na elementy środowiska, z uwagi na znaczną odległość miejsca realizacji przedsięwzięcia od granicy państwa ok. 25 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym oraz z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływań przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji. Zasięg oddziaływania sprowadza się do terenu zajętego na czas realizacji inwestycji, wzdłuż trasy wodociągu i terenu zajętego pod plac budowy, dlatego tez nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do zniszczenia lub pogorszenia stanu technicznego obiektów i urządzeń, wręcz przyczyni się do poprawy warunków zdrowotnych miejscowej ludności, (mieszkańcy ul. 3Maja  korzystają  z własnych ujęć wody, z których nie prowadzi się badań jakości ujmowanej wody), nie wywołując przy tym niekorzystnych następstw w odniesieniu do środowiska naturalnego.  Mając na uwadze przywołane powyżej okoliczności  w oparciu o obowiązujące przepisy odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż realizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie spełni obowiązujące standardy środowiska.

 

Ad.:

Dotrzymanie wymagań wynikających z art. 85 ust 3 ustawy

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu o którym mowa w art. 78.

Realizując w/cyt. wymagania  burmistrz, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-1-2/10/gj z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.) oraz opinią organu o którym mowa w art. 78 tj. w tym przypadku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który  – zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) - nie wydał opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 , co potraktowano jako brak zastrzeżeń

Wszelkie dokumenty w sprawie: począwszy od zawiadomienia o wszczęciu postępowania, poprzez opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, wydane postanowienie znak: ROŚ. 7624/37/09/10  z dnia 20.04.2010 r. wraz z obwieszczeniem, zawiadomienie z art. 10 KPA o zebranych materiałach  oraz decyzja znak ROŚ. 7624/37/09/10  z dnia  27.04.2010 r. wraz z obwieszczeniem – były umieszczane na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, na stronach internetowych i BIP, poprzez sołtysa miejscowości na tablicach ogłoszeń w Posadzie Górnej oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo pomimo zawiadamiania zgodnie z art. 49 KPA kopie dokumentów otrzymywali mieszkańcy Posady Górnej właściciele działek na których realizowano przedsięwzięcie. Z uwagi na to, iż potrzeba wybudowania wodociągu i zaopatrzenia ludności w wodę była pilnym do zrealizowania, a także w związku z brakami wody pitnej w okolicznych studniach i z wodociągów lokalnych, było czynnikiem determinującym zarówno dla organu, jak i okolicznych mieszkańców do jak najszybszego zrealizowania inwestycji. Z tej też przyczyny mieszkańcy nie odwoływali się od postanowienia i decyzji, a pozostałe strony nie interesowały się prowadzonym postępowaniem.

 

Ad.

Wyjaśnienia w jaki sposób organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wydawane przez organ dokumenty w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Posadzie Górnej min. zawiadomienie znak: ROŚ. 7624/37/09/10  stron o zebranych dokumentach i materiach przed wydaniem decyzji  z art. 10 KPA,  wydane zostało z dniem 20.04.2010 r.  Zostało ono umieszczone na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, na stronach internetowych i BIP, poprzez sołtysa miejscowości na tablicach ogłoszeń w Posadzie Górnej oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo pomimo zawiadamiania zgodnie z art. 49 KPA kopie dokumentu otrzymali mieszkańcy Posady Górnej właściciele działek na których realizowano przedsięwzięcie. Z uwagi na to, iż potrzeba wybudowania wodociągu i zaopatrzenia ludności w wodę była pilnym do zrealizowania, a także w związku z brakami wody pitnej w okolicznych studniach i z wodociągów lokalnych, było czynnikiem determinującym zarówno dla organu, jak i okolicznych mieszkańców do jak najszybszego zrealizowania inwestycji. Z tej też przyczyny mieszkańcy nie zgłaszali żadnych żądań, jednocześnie deklarując ,że z uwagi na cel realizacji inwestycji  tj. zaopatrzenie miejscowej ludności w wodę pitną,  nikt nie będzie się odwoływał od decyzji, a pozostałe strony nie interesowały się prowadzonym postępowaniem, a tym samym wypowiadały się co do żądań wnioskodawcy i wydawanej decyzji.

 

Ad.

Kompletna i opatrzona klauzulą ostateczności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  - została dołączona do wniosku o  dofinansowania z działania 4.1.”Infrastruktura ochrony środowiska” Schemat B- zaopatrzenie w wodę RPO WP 2007-2013 projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” – Nr RPPK.04.01.00-18-036/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz ponownie zostaje dołączona do niniejszego wyjaśnienia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-02 11:49:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 15:39:42
  • Liczba odsłon: 2209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407844]

przewiń do góry