ZARZĄDZENIE  NR  43 /2006

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia  7 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Rymanów:

  1. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7. ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008)oraz §2-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U .z 200 r. Nr 5, poz. 33)

 

zarządza się, co następuje:

§1

Niniejszym zarządzeniem określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Rymanów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , jest zobowiązany:

1)      złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art.8 ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki,

2)      dysponować dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

3)      dysponować prawem do nieruchomości (przez wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego, prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy) , stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a.       miejsca postojowe dla pojazdów;

b.       miejsca do przetrzymywania pojemników

c.       miejsce do mycia pojazdów oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

4)      dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku, ponadto środki techniczne użyte do realizacji usługi winny:

a.       posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515),

b.       zostać estetycznie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługę,

c.       posiadać miejsce na umieszczenie narzędzi do ręcznego załadunku odpadów rozsypanych w czasie zbierania, załadunku  lub transportu na miejsce odzysku czy unieszkodliwienia,

d.       zostać po zakończeniu pracy zaparkowane w miejscach odpowiednio przystosowanych, posiadających utwardzone i nieprzepuszczalne podłoże, a miejsce ich parkowania winno uniemożliwiać dostęp osób trzecich.

5)      zatrudniać obsługę pojazdów przeszkoloną w zakresie BHP i należytego świadczenia usług,

6)      dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług w przypadku awarii,

7)      zapewnić właściwy standard techniczny i organizacyjny w zakresie utrzymania częstotliwości odbioru odpadów w workach foliowych, opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, oraz właściwy standard higieniczno-sanitarny wykonywanych usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami”, „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów” i harmonogramem odbioru odpadów komunalnych  oraz  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zarządzeniu

8)      zapewnić usługi mycia i dezynfekcji raz w miesiącu sprzętu technicznego, pojemników i kontenerów oraz codziennego środków transportu, używanych do prowadzenia działalności;

9)      posiadać aktualną decyzję na transport odpadów,

10)   przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) odpadów komunalnych przez odbiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania określone w  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych,

11)   zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności,

12)   zapewnić gotowość takiej organizacji usług, aby po każdorazowym zebraniu odpadów uprzątnięte zostały ewentualne rozsypane odpady.

2. Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów jest składowisko odpadów miejscowości Krosno, Dukla.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rymanów:

1)      powinien zawrzeć umowę z właścicielem nieruchomości ( w pojęciu cytowanej wyżej ustawy) na odbiór odpadów, z określeniem czasu i częstotliwości wywozu odpadów i realizować usługę zgodnie z zapisami tejże umowy. Odbiór odpadów poza ustalonym harmonogramem może być również dokonywany, w przypadku dodatkowego zlecenia Usługobiorcy;

2)      zapewnić Usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy bądź innego rodzaju korzystania z pojemników na odpady o pojemności odpowiadającej ustalonej częstotliwości odbioru odpadów,

3)      dostosować świadczenie usług do obowiązującego harmonogramu na terenie Gminy Rymanów,

4)      zapewnić odbiór wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym powstających w gospodarstwie domowym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów,

5)      gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu informatycznego, który umożliwia przekazywanie danych w formie sprawozdań, albo udokumentować zlecenie gromadzenia w wymaganej formie tych danych poprzez przedłożenie stosownej umowy ,

6)      na żądanie organu wydającego zezwolenie udostępniać imienny wykaz usługobiorców z terenu Gminy Rymanów oraz informacje dotyczące:

a.       masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Rymanów,

b.       sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od Usługobiorców,

c.       masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowiskach odpadów i sposobów ich zagospodarowania,

d.       aktualnej ilości odebranych odpadów z obszaru określonego zezwoleniem, dla celów realizacji ustawowego nadzoru  nad obowiązkami właścicieli nieruchomości.

7)      Wykonanie usługi musi potwierdzać pisemnie, wystawiając Usługobiorcy fakturę lub rachunek zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dokument ten w swoje treści lub w załączniku, na podstawie którego jest wystawiony, winien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres świadczenia usługi, rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych,

8)      Powinien aktywnie współdziałać z władzami samorządowymi we wdrażaniu Gminnego Planu gospodarki Odpadami oraz w podejmowanych akcjach i inicjatywach na rzecz poprawy gospodarki odpadami w Gminie Rymanów.

§3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jest zobowiązany:

1)      złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art.8 ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki,

2)      dysponować nieruchomością (przez wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego, prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy) na bazę techniczną wyposażoną w:

a.       miejsce postojowe;

b.       miejsce do mycia pojazdów oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

3)      posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617);

4)      dysponować rezerwowym pojazdem spełniającym wymagania zawarte w w/w. Rozporządzeniu , w celu zapewnienia ciągłości usług w przypadku awarii;

5)      zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze Gminy Rymanów;

6)      zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia działalności;

7)      oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny,

8)      prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów” oraz  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zarządzeniu

9)      przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków.

2. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymanów zobowiązany jest:

1)      wykonanie usługi potwierdzać pisemnie wystawiając zleceniodawcy fakturę lub rachunek zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zaś dokument ten w swojej treści lub w załączniku, na podstawie którego jest wystawiony winien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres świadczenia usługi, rodzaj i ilość odebranych nieczystości ciekłych,

2)      na żądanie organu wydającego zezwolenie udostępniać informacje o wykonywanych usługach na terenie Gminy Rymanów.

§4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy w Rymanowie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie Gminy Rymanów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Jan RAJCHEL

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-09 07:43:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-09 07:43:13
  • Liczba odsłon: 2490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407522]

przewiń do góry