2/2010

 

 

 

 

Rymanów, dnia  15.01.2010 r.

ROŚ. 7624/2/10

 

 

 

Urząd Gminy Rymanów

Referat Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Mitkowskiego Nr 14a

38-480 RYMANÓW

 

 

Dot. pisma Ldz. INW-73331-I-28/09 z dnia 11.01.2010 r. o zajęcie stanowiska w sprawie

 

Pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu 13.01.2010 r.), Referat Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu Gminy, zwrócił się z prośbą o zajecie stanowiska, czy dla przedsięwzięcia  pn.  „Budowa zakładu przetwórstwa biomasy: dwie hale produkcyjne o powierzchni ok. 500 m2 każda, studnia wiercona, szambo bezodpływowe, utwardzony plac składowy” na terenie działki Nr ewid. 489/2 – obręb Wróblik Królewski  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, pod kątem przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Odpowiadając na  w/cyt. pismo zapoznano się z przedłożonymi do niego załącznikami tj.:

1.      Wnioskiem inwestora z dnia 30 kwietnia 2009 r. (data wpływu 30.04.2009 r.) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami mapowymi i wypisami

2.       Pismem uzupełniającym wnioskodawcy z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu 21.12.2009 r.)  o technologii produkcji brykietów.

3.      Dodatkowo sprawdzono na mapie ewidencyjnej  i w wypisach w rejestrze gruntów,  że  działka nr 489/2 – obręb Wróblik Królewski,  na której ma być  realizowana inwestycja posiada powierzchnię 4,9296 ha i  oznaczona jest symbolem PsIV i RIIIa. Właścicielami działki są Krzysztof OLBRYCHT i Beata OLBRYCHT .

4.      Na terenie miejscowości Wróblik Królewski nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.).

 

 

 

Przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu przetwórstwa biomasy: dwie hale produkcyjne o powierzchni ok. 500 m2 każda, studnia wiercona, szambo bezodpływowe, utwardzony plac składowy  na terenie działki Nr ewid. 489/2 – obręb Wróblik Królewski, a opisane w wymienionych wyżej dokumentach  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) należy zakwalifikować  do przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko, z  §3 , ust. 1 pkt 44 cyt. instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych”, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Jest więc  przedsięwzięciem, które zaliczone jest do jednej z w/w grup przedsięwzięć oraz  jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek i obie one w rozpatrywanym przypadku występują.

Natomiast, czy będzie przeprowadzona ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzić można dopiero w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji po zasięgnięciu opinii organów opiniujących. Stanowiska tychże organów mają wpływ na treść postanowienia, a którym  zostaje stwierdzona potrzeba oceny oddziaływania lub ewentualny jej brak.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. budowy obiektu, montażu instalacji).

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, należy uzyskać  w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który  w zaświadczeniu  stwierdzi, czy  projekt wywrze lub nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. 

            Stanowisko tut. Referatu - Urzędu Gminy w Rymanowie zostało przedstawione w niniejszej opinii jw.  Jeżeli jednak Inwestor nie zgadza się z taką interpretacją i kwalifikacją  przedsięwzięcia wg rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), powinien wystąpić do organu, który wydał rozporządzenie z zapytaniem o jego reinterpretację.

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

Otrzymują:

1.      Adresat;

2.      A/a. A.K.

Do wiadomości:

1.      P. Henryk BOGACZ, 38-420 KORCZYNA, ul. Polna Nr 9 – pełnomocnik VALOR Spółki Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., 04-801 WARSZAWA, ul. Lipkowska Nr 21.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-05 14:45:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 08:30:02
  • Liczba odsłon: 1789
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782895]

przewiń do góry