ROŚ. 6220.19. 2013.AK                                                             BE-10

                                        

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

pn. „Montaż urządzeń i eksploatacja mini browaru w piwnicach kawiarni „Zielony Domek w Rymanowie Zdroju ul. Parkowa Nr 4

  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

 

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–  działka Nr 402.– obręb Rymanów Zdrój -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

 

2013  ROK

-----------------------------------------------

Rymanów, dnia 26.07.2013 r.

ROŚ. 6220.19.2013.AK

 

 

Pani

Joanna GRYGIERCZYK – Prezes Zarządu

A.M. TRADE Spółka z o.o.

Al. Parkowa Nr 2, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ

 

 

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

 

wzywa

 

A.M. TRADE Spółka z o.o. z siedzibą Al. Parkowa Nr 2, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ reprezentowaną przez Panią Joanną GRYGIERCZYK  -  do usunięcia braków wniosku  z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 23.07.2013 r.) wraz z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia

-        o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu na Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (w 3 egzemplarzach + egz formie elektronicznej), o której mowa w  art. 74 ust.1 pkt 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

-        o poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, o których mowa w art. 74 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

-        o wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren oraz obszar przedsięwzięcia,  o których mowa w art. 74 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

celem ustalenia między innymi aktualnych stron postępowania oraz przygotowania dla organów kompletnej dokumentacji do uzgodnień i opinii.

                Jednocześnie informuję, iż wykonywane są obecnie wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o jego braku o których mowa z art. 77 ust.2  pkt 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

          Nieusunięcie braku wniosku w terminie określonym przez organ administracji powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art.64§2KPA).

 

                                                           

 

                                                                                              ………………………….

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 14:02:02
  • Liczba odsłon: 1744
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986287]

przewiń do góry