ROŚ. 6220.8. 2013.AK                                                               BE-10

dot. ROS. 6220.20.2012                                                 

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

 

pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok,

 w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

zmiana przedsięwzięcia na:

 

pn. „Remont istniejącego turbozespołu Małej Elektrowni Wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok,

 w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–  działka Nr 1101/44 i 1101/45 – obręb Sieniawa, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

2013  ROK

=======================================

Rymanów, dnia 01.03.2013 r.

 

ROŚ. 6220.8.2013.AK

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania   i o możliwościach

zapoznania się z jego treścią.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z  dniem 01 marca 2013 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.8.2013.AK  w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o korekty wniosku z dnia 14 listopada 2012r . (data wpływu 16.11.2012 r.)

Przyczyną wznowienia postępowania jest to, że pełnomocnik zmienił zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” na przedsięwzięcie pn. „Remont istniejącego turbozespołu Małej Elektrowni Wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie są to -–  działka Nr 1101/44 i 1101/45 – obręb Sieniawa, gmina Rymanów.

 

Wnioskodawca:

Pan Maciej KOWALIK – przedstawiciel

Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE

- Pełnomocnik MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 700 - 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

=======================================

 

Rymanów, dnia 01.03.2013 r.

ROŚ. 6220.8.2013.AK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 149 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w nawiązaniu do wniosku pana Macieja KOWALIK – przedstawiciela Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnika MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO z dnia 27 lutego 2013 r. (data wpływu 01.03.2013 r.) w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o korekty wniosku z dnia 14 listopada 2012r . (data wpływu 16.11.2012 r.)

wznawiam postępowanie 

 

Burmistrza Gminy  Rymanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” , z uwagi na złożoną z dniem 27 lutego 2013 r. (data wpływu 01.03.2013 r.) korektę wniosku.

Uzasadnienie

 

Pana Maciej KOWALIK – przedstawiciel Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnik MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO wystąpił z wnioskiem z dnia 27 lutego 2013 r. (data wpływu 01.03.2013 r.) w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o korekty wniosku z dnia 14 listopada 2012 r. (data wpływu 16.11.2012 r.)

Niezbędnym jest wznowienie postępowania na podstawie art. 149§1 Kpa i przeprowadzenie postępowania, co do zasadności wskazanych we wniosku przesłanek wznowieniowych i wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Przyczyną wznowienia postępowania jest to, że pełnomocnik zmienił zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” na przedsięwzięcie pn. „Remont istniejącego turbozespołu Małej Elektrowni Wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie są to -–  działka Nr 1101/44 i 1101/45 – obręb Sieniawa, gmina Rymanów.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pan Maciej KOWALIK – przedstawiciel Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnik MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO;

2.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Piłsudskiego Nr 22, 31-109 KRAKÓW;

3.      A/a. A.K.

 

Do wiadomości

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
  2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

=======================================

Rymanów, dnia 08.03.2013 r.

ROŚ. 6220.8.2013.AK

 

 

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY 

W RZESZOWIE

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

 

                Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek pana Macieja KOWALIK – przedstawiciela Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnika MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 14 listopada 2012r . (data wpływu 16.11.2012 r.)

na realizację przedsięwzięcia pn.:

pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok,

w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

wystąpiono i uzyskano od Państwa opinię znak: SNZ.9020.3.139.2012.RD z dnia 13.12.2012 r. uznającą  za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na  środowisko.

Obecnie wznowiono postępowanie, gdyż zmienił zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” na przedsięwzięcie pn. „Remont istniejącego turbozespołu Małej Elektrowni Wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” – dlatego występuję z zapytaniem, czy zmieniło się stanowisko Państwa w przedmiotowej sprawie?

W załączeniu przedkładam:

1)      kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2)      oraz wznowienie  i zmianę wniosku;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia dla zmienionego zakresu przedsięwzięcia ;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

4). Kopie Postanowienia znak: SNZ.9020.3.139.2012.RD z dnia 13.12.2012 r.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako utrzymanie dotychczasowej i brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                                         

 

                                                                                                                                             …………………………

Otrzymują:

1.      Pan Maciej KOWALIK – przedstawiciel Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnik MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO;

2.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Piłsudskiego Nr 22, 31-109 KRAKÓW;

  1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

================================

Rymanów, dnia  08.03.2013 r.

ROŚ.. 6220.8.2013.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

  35-001 RZESZÓW   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  pana Macieja KOWALIK – przedstawiciela Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnika MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 14 listopada 2012r . (data wpływu 16.11.2012 r.)

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok,

w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

zwrócono się w biegłym roku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obecnie wznowione zostało postępowanie, gdyż zmienił zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” na przedsięwzięcie pn. „Remont istniejącego turbozespołu Małej Elektrowni Wodnej (MEW) zlokalizowanej wewnątrz istniejącej zapory Besko piętrzącej wodę w kilometrze 172+800 rzeki Wisłok, w gminie Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” – dlatego występuję z zapytaniem, o stanowisko Państwa w przedmiotowej sprawie?

W załączeniu przedkładam:

1)      kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2)      oraz wznowienie  i zmianę wniosku;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia dla zmienionego zakresu przedsięwzięcia ;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

4). Kopię Postanowienia znak: SNZ.9020.3.139.2012.RD z dnia 13.12.2012 r.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

1.      Pan Maciej KOWALIK – przedstawiciel Instytutu OZE Sp. z o.o. ul. Staszica  Nr 1/115 , 25-008 KIELCE  - Pełnomocnik MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO;

2.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Piłsudskiego Nr 22, 31-109 KRAKÓW;

  1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

================================

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-13 08:53:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 08:53:21
  • Liczba odsłon: 2134
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409813]

przewiń do góry