Rymanów, dnia 07.07.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/12/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 07 lipca 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/12/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.07.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/6/10 z dnia 02 czerwca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ_7048-6-33/2/10/kr z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu 24-06-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-36/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. (data wpływu 21-06-2010 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 czerwca 2010 r. Ldz.INW.7021/6/10 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 02 czerwca 2010 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o Nr ewid. 742, 741 i 1015/1 obręb  Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało modernizację dwóch dróg gminnych, o łącznej długości 1648 m. Ulice objęte niniejszym przedsięwzięciem, są położone w granicach administracyjnych miejscowości Milcza. Drogi te stanowią ciąg komunikacyjny biegnący przez miejscowość, łącząc drogę powiatową nr 2007R Milcza - Besko z drogą wojewódzką nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa. Ponadto droga nr 130251R bierze swój początek od stacji kolejowej PKP, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2007R. Przedmiotowe ulice są drogami głównymi, najbardziej uczęszczanymi w miejscowości Milicza. Przy tych drogach zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, remiza OSP, Dom Ludowy, kościół, lokal gastronomiczny oraz przystanek autobusowy. Lokalizacja tych obiektów generuje znaczny ruch pieszy, co stwarza duże utrudnienia oraz zagrożenie niebezpieczeństwa. Brak segregacji ruchu stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci i osób dorosłych. Także wyżej wymienione drogi, stanowią dojazd do ośmiu podmiotów gospodarczych oraz do 19,04 ha wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Drogi te są dla mieszkańców i firm jedynym połączeniem z drogami wyższej kategorii
i stanowią istotny element zbiorczego układu dojazdu do terenów inwestycyjnych, pól uprawnych oraz innych dróg obsługi rolnictwa. Omawiane drogi posiadają  ważne znaczenie dla lokalnej spójności i mobilności komunikacyjnej.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn.  „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, nr 130251R ( ul. Szkolna) i nr 130252R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie obejmowało modernizację dwóch dróg gminnych, o łącznej długości 1648 m. Roboty związane z modernizacją ww. dróg, na całej długości, nie będą wymagały poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Całość prac modernizacyjnych będzie  się mieściła w istniejącym pasie drogowym.

Ze względu na konieczność dostosowania istniejącej szerokości dróg do 5,5m, zaprojektowano poszerzenia po stronie projektowanego chodnika w ciągu drogi nr 130251R. Lokalizację projektowanych poszerzeń zaprojektowano na odcinku w km 0+000 - 0+710. Konstrukcję poszerzeń przyjęto dla kategorii ruchu KR-2 (nośność 80 kN/oś). Szerokość remontowanych odcinków: odcinek w km 0+000 -0+710 szer. 5,5m;

odcinek w km 0+710- 0+875 szer. 4m; odcinek w km 0+875 - 1+648 szer. 5m.

Projektuje się wykonanie chodnika dla pieszych o łącznej długości 865mb i szerokości 1,5 m.  Od strony jezdni ułożony będzie krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z odkryciem wysokości 14cm, natomiast po stronie przeciwnej obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.

Projektowane zjazdy wykonane będą jako przejazd przez chodnik z kostki betonowej
o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15cm, a przez rów z rur fi 400 mm.

Dla prawidłowego odwodnienia jezdni i przyległego chodnika zaprojektowano remont kanalizacji deszczowej, polegający na ułożeniu nowych rur PCV o średnicy 400 i 500 mm. Założono montaż studni kanalizacyjnych połączeniowych (rewizyjnych) o średnicy 1000 mm, z włazami chodnikowymi typu lekkiego oraz studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Długość remontowanego odwodnienia dróg wynosi 865 mb.;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego. Drogi przewidziane do  remontu stanowią ciąg komunikacyjny, łącząc drogę powiatową  Nr 2007R Milcza- Besko z drogą wojewódzką  Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa. Kanalizacja deszczowa zostanie podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej Nr 200 R Milcza-Besko;

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw naturalnych, tłucznia, pospółki, pozyskiwanych na podstawie koncesji oraz wody paliw i energii. Szacuje się następujące ilości wykorzystania surowców i paliw: tłuczeń kamienny – ok. 2.400m3, pospółka – ok. 150m3, kruszywo do wzmocnienia chodnika – 200m3, podsypka cementowo-piaskowa – ok. 40 m3, woda do chłodzenia walców drogowych – ok. 40 m3, olej napędowy – ok. 30dm3/h przez ok. 25 dni roboczych ;

 

d)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Ostatecznie wykonana nawierzchnia wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o nr 742, 741 i 1015/1 obręb  Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi;

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w/w. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zwierciadło wód gruntowych  w pobliżu miejsca realizacji inwestycji występuje na głębokości ok. 2 m poniżej poziomu terenu;

 

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180021 „Wisłok Środkowy z Dopływami” , który oddalony jest o około 1,7 km od ul. Słonecznej oraz poza Specjalnym obszarem ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180035 „Las Hrabeński”, który położny jest od ul. Szkolnej w kierunku południowo - wschodnim w odległości 1,5 km.  Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 8 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w/w. obszarach. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, gdyż wybudowanie dobrej jakości nawierzchni dróg wpłynie korzystnie na płynność ruchu drogowego;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w/w. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą po obu stronach do istniejących zniszczonych ciągów komunikacyjnych. Teren miejscowości Milcza stanowi powierzchnię 535 ha, która zamieszkuje 1047 mieszkańców;

 

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 8 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Remont dróg przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na  odcinkach  remontowanych dróg, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza  oraz emisji hałasu do środowiska. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczna odległości od granicy państwa ok. 35 km;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działek i zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”, ”Las Hrabeński” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy.  Trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z praca sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu, generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Oddziaływanie występujące  w okresie eksploatacji nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacja przedsięwzięcia.

 

Remont nawierzchni dróg gminnych będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”, „Las Hrabeński” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, który w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-33/2/10/kr z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu 24-06-2010 r.), wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-36/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. (data wpływu 21-06-2010 r.) postanowił stwierdzić  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/12/10 z dnia 01 lipca 2010 r. – postanowiono  nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/12/10

z dnia  07.07.2010 r

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o Nr ewid. 742, 741 i 1015/1 - obręb  Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało modernizację dwóch dróg gminnych, o łącznej długości 1648 m. Ulice objęte niniejszym przedsięwzięciem, są położone w granicach administracyjnych miejscowości Milcza. Drogi te stanowią ciąg komunikacyjny biegnący przez miejscowość, łącząc drogę powiatową nr 2007R Milcza - Besko z drogą wojewódzką nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa. Ponadto droga nr 130251R bierze swój początek od stacji kolejowej PKP, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2007R. Przedmiotowe ulice są drogami głównymi, najbardziej uczęszczanymi w miejscowości Milicza. Przy tych drogach zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, remiza OSP, Dom Ludowy, kościół, lokal gastronomiczny oraz przystanek autobusowy. Lokalizacja tych obiektów generuje znaczny ruch pieszy, co stwarza duże utrudnienia oraz zagrożenie niebezpieczeństwa. Brak segregacji ruchu stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci i osób dorosłych. Także wyżej wymienione drogi, stanowią dojazd do ośmiu podmiotów gospodarczych oraz do 19,04 ha wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Drogi te są dla mieszkańców i firm jedynym połączeniem z drogami wyższej kategorii
i stanowią istotny element zbiorczego układu dojazdu do terenów inwestycyjnych, pól uprawnych oraz innych dróg obsługi rolnictwa. Omawiane drogi posiadają  ważne znaczenie dla lokalnej spójności i mobilności komunikacyjnej.

Ze względu na konieczność dostosowania istniejącej szerokości dróg do 5,5m, zaprojektowano poszerzenia po stronie projektowanego chodnika w ciągu drogi nr 130251R. Lokalizację projektowanych poszerzeń zaprojektowano na odcinku w km 0+000 - 0+710. Konstrukcję poszerzeń przyjęto dla kategorii ruchu KR-2 (nośność 80 kN/oś). Szerokość remontowanych odcinków: odcinek w km 0+000 -0+710 szer. 5,5m;

odcinek w km 0+710- 0+875 szer. 4m; odcinek w km 0+875 - 1+648 szer. 5m.

Projektuje się wykonanie chodnika dla pieszych o łącznej długości 865mb i szerokości 1,5 m.  Od strony jezdni ułożony będzie krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z odkryciem wysokości 14cm, natomiast po stronie przeciwnej obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.

Projektowane zjazdy wykonane będą jako przejazd przez chodnik z kostki betonowej
o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15cm, a przez rów z rur fi 400 mm.

Dla prawidłowego odwodnienia jezdni i przyległego chodnika zaprojektowano remont kanalizacji deszczowej, polegający na ułożeniu nowych rur PCV o średnicy 400 i 500 mm. Założono montaż studni kanalizacyjnych połączeniowych (rewizyjnych) o średnicy 1000 mm, z włazami chodnikowymi typu lekkiego oraz studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Długość remontowanego odwodnienia dróg wynosi 865 mb

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji (35km odległość od granicy państwa).

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180021 „Wisłok Środkowy z Dopływami” , który oddalony jest o około 1,7 km od ul. Słonecznej oraz poza Specjalnym obszarem ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180035 „Las Hrabeński”, który położny jest od ul. Szkolnej w kierunku południowo - wschodnim w odległości 1,5 km.  Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 8 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją  lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/12/10

z dnia 07.07.2010  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

                                                                                  

 

 

 

Strony od 1 - 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.07.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz. INW.7021/6/10 z dnia 02 czerwca 2010 r.   Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o Nr ewid. 742, 741 i 1015/1 o bręb   Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Rozdzielnik:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.07.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/12/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Przedsięwzięcie

pn.

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza,

Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna)

oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

 

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów,

z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/12/10 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt -pt 7 00 15 00 ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.07.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ_7048-6-33/2/10/kr z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu 24-06-2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-36/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. (data wpływu 21-06-2010 r.),

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , stosownie do wszczętego w dniu 02 czerwca 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/6/10 z dnia 02 czerwca 2010 r.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 czerwca 2010 r. Ldz.INW.7021/6/10 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zostało z dniem 02 czerwca 2010 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.   „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o Nr ewid. 742, 741 i 1015/1 o bręb   Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało modernizację dwóch dróg gminnych, o łącznej długości 1648 m. Ulice objęte niniejszym przedsięwzięciem, są położone w granicach administracyjnych miejscowości Milcza. Drogi te stanowią ciąg komunikacyjny biegnący przez miejscowość, łącząc drogę powiatową nr 2007R Milcza - Besko z drogą wojewódzką nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa. Ponadto droga nr 130251R bierze swój początek od stacji kolejowej PKP, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2007R. Przedmiotowe ulice są drogami głównymi, najbardziej uczęszczanymi w miejscowości Milicza. Przy tych drogach zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, remiza OSP, Dom Ludowy, kościół, lokal gastronomiczny oraz przystanek autobusowy. Lokalizacja tych obiektów generuje znaczny ruch pieszy, co stwarza duże utrudnienia oraz zagrożenie niebezpieczeństwa. Brak segregacji ruchu stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci i osób dorosłych. Także wyżej wymienione drogi, stanowią dojazd do ośmiu podmiotów gospodarczych oraz do 19,04 ha wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Drogi te są dla mieszkańców i firm jedynym połączeniem z drogami wyższej kategorii
i stanowią istotny element zbiorczego układu dojazdu do terenów inwestycyjnych, pól uprawnych oraz innych dróg obsługi rolnictwa. Omawiane drogi posiadają   ważne znaczenie dla lokalnej spójności i mobilności komunikacyjnej.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn.   „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   r emont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, nr 130251R ( ul. Szkolna) i nr 130252R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie obejmowało modernizację dwóch dróg gminnych, o łącznej długości 1648 m. Roboty związane z modernizacją ww. dróg, na całej długości, nie będą wymagały poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Całość prac modernizacyjnych będzie   się mieściła w istniejącym pasie drogowym.

Ze względu na konieczność dostosowania istniejącej szerokości dróg do 5,5m, zaprojektowano poszerzenia po stronie projektowanego chodnika w ciągu drogi nr 130251R. Lokalizację projektowanych poszerzeń zaprojektowano na odcinku w km 0+000 - 0+710. Konstrukcję poszerzeń przyjęto dla kategorii ruchu KR-2 (nośność 80 kN/oś). Szerokość remontowanych odcinków: odcinek w km 0+000 -0+710 szer. 5,5m;

odcinek w km 0+710- 0+875 szer. 4m; odcinek w km 0+875 - 1+648 szer. 5m.

Projektuje się wykonanie chodnika dla pieszych o łącznej długości 865mb i szerokości 1,5 m.   Od strony jezdni ułożony będzie krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z odkryciem wysokości 14cm, natomiast po stronie przeciwnej obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.

Projektowane zjazdy wykonane będą jako przejazd przez chodnik z kostki betonowej
o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15cm, a przez rów z rur fi 400 mm.

Dla prawidłowego odwodnienia jezdni i przyległego chodnika zaprojektowano remont kanalizacji deszczowej, polegający na ułożeniu nowych rur PCV o średnicy 400 i 500 mm. Założono montaż studni kanalizacyjnych połączeniowych (rewizyjnych) o średnicy 1000 mm, z włazami chodnikowymi typu lekkiego oraz studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Długość remontowanego odwodnienia dróg wynosi 865 mb.;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego. Drogi przewidziane do   remontu stanowią ciąg komunikacyjny, łącząc drogę powiatową   Nr 2007R Milcza- Besko z drogą wojewódzka   Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa. Kanalizacja deszczowa zostanie podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej Nr 200 R Milcza-Besko;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw naturalnych, tłucznia, pospółki, pozyskiwanych na podstawie koncesji oraz wody paliw i energii. Szacuje się następujące ilości wykorzystania surowców i paliw: tłuczeń kamienny – ok. 2.400m 3 , pospółka – ok. 150m 3 , kruszywo do wzmocnienia chodnika – 200m 3 , podsypka cementowo-piaskowa – ok. 40 m 3 , woda do chłodzenia walców drogowych – ok. 40 m 3 , olej napędowy – ok. 30dm 3 /h przez ok. 25 dni roboczych ;

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Ostatecznie wykonana nawierzchnia wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przebudowa ww. dróg nie będzie wykraczała poza teren pasa drogowego pokrywającego się w działkami o nr 742, 741 i 1015/1 o bręb   Milcza, na których są położone przedmiotowe drogi ;

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zwierciadło wód gruntowych   w pobliżu miejsca realizacji inwestycji występuje na głębokości ok. 2 m poniżej poziomu terenu;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk   Natura 2000 PLH 180021 „Wisłok Środkowy z Dopływami” , który oddalony jest o około 1,7 km od ul. Słonecznej oraz poza Specjalnym obszarem ochrony siedlisk   Natura 2000 PLH 180035 „Las Hrabeński”, który położny jest od ul. Szkolnej w kierunku południowo - wschodnim w odległości 1,5 km.   Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 8 km,   ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, gdyż wybudowanie dobrej jakości nawierzchni dróg wpłynie korzystnie na płynność ruchu drogowego;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą po obu stronach do istniejących zniszczonych ciągów komunikacyjnych. Teren miejscowości Milcza stanowi powierzchnię 535 ha, która zamieszkuje 1047 mieszkańców;

 

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 8 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Remont dróg przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na   odcinkach   remontowanych dróg, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza   oraz emisji hałasu do środowiska. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczna odległości od granicy państwa ok. 35 km;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działek i zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”, ”Las Hrabeński” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy.   Trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z praca sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu, generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Oddziaływanie występujące   w okresie eksploatacji nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacja przedsięwzięcia.

 

Remont nawierzchni dróg gminnych będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” , „Las Hrabeński” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie, który w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ_7048-6-33/2/10/kr z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu 24-06-2010 r.), wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-36/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. (data wpływu 21-06-2010 r.) postanowił stwierdzić   brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia remontu nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza, Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenia w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 1. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 14.06.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 czerwca 2010 r. Ldz. INW.7021/6/2010 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza,

Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: wymienionymi w Załączniku do KIP - stanowiącym wykaz działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z kopiami map i wypisów z rejestru gruntów

  i wykazem działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                 ………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. Strony postępowania wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 KPA.
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   14.06.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 czerwca 2010 r. Ldz. INW.7021/6/2010 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza,

Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: wymienionymi w Załączniku do KIP - stanowiącym wykaz działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z kopiami map i wypisów z rejestru gruntów

  i wykazem działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. Strony postępowania wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 KPA.

A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 02.06.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/12/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza,

Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: wymienionymi w Załączniku do KIP - stanowiącym wykaz działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy,

ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      ……….………..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   02.06.2010 r.

ROŚ. 7624/12/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ) ,

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 02 czerwca 2010 r. Ldz. INW.7021/6/2010 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza,

Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 13052R (ul. Słoneczna) oraz wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: wymienionymi w Załączniku do KIP - stanowiącym wykaz działek przeznaczonych do terenów inwestycyjnych

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. Strony postępowania wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 KPA.
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-21 12:33:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 08:27:48
 • Liczba odsłon: 2252
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409772]

przewiń do góry