Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2009 rok

 

Nr

z dnia

w sprawie

1

05.01.2009

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

2

05.01.2009

w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbieraniaoświadczeń majatkowych w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

3

09.01.2009

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy Rymanów.   zał 1

4

09.01.2009    

w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

5

14.01.2009

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok   

6

14.01.2009

w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej 

7

15.01.2009

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

8

20.01.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych w budynku usługowo –handlowym w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64, dla której jest prowadzona KW 102066, przeznaczonych do wynajmu na okres od 12.03.2009 do 30.09.2009r. w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

9

20.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

10

23.01.2009

w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy na okres 3 lat 

11

22.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

12

26.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej     

13

27.01.2009

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu marki FORD TRANSIT BUS 350L

14

30.01.2009

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok   

15

30.01.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok   

16

02.02.2009

w sprawie powołania Komisji Kontrolnej   

17

06.02.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres 3 lat i do sprzedaży  

18

06.02.2009

w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuzszy niż 3 lata  

19

06.02.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

20

06.02.2009

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działani komisji oceniajacej powołanej do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zdań publicznych

21

12.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

22

11.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

23

11.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

24

11.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

25

11.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

26

11.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

27

11.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

28

11.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

29

12.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

30

18.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

31

18.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego  

32

18.02.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

33

18.02.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego  

34

20.02.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

35

23.02.2009

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich    

36

 23.02.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

37

27.02.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju stanowiących własność Gminy Rymanów   przeznaczonych do sprzedaży dla najemców   w drodze bezprzetargowej

38

27.02.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok  

39

02.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

40

02.03.2009

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

41

04.03.2009

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek   

42

04.03.2009

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

43

04.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

44

11.03.2009

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji na sprzedaż samochodu marki POLONEZ CARO 1,5

45

12.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

46

13.03.2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2008r.

47

13.03.2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2008r.

48

13.03.2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2008r.

49

13.03.2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2008r.

50

17.03.2009

w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat

51

17.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

52

24.03.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustralenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rymanów

53

24.03.2009

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS

54

24.03.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

55

24.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

56

31.03.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

57

2.04.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

58

2.04.2009 

w sprawie ujednolicenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnegoGminy Rymanów

59

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

60

7.04.2009 

o sporządzeniu wykazy działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata, dzierżawy działki w drodze przetargu na okres 9 lat, oraz sprzedaży działek

61

14.04.2009

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

62

17.04.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

63

17.04.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

64

20.04.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż działek zabudowanych, położonych we Wróbliku Szlacheckim i Ladzinie oraz lokalu użytkowego w Rymanowie

65

 23.04.2009

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

66

28.04.2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie

67

29.04.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia konkursu ofertowego na dzierżawę stoisk w Rymanowie Zdroju

68

30.04.2009 

w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej

69

30.04.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

70

30.04.2009 

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata oraz dzierżawy do 3 lat

71

07.05.2009 

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

72

08.05.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

73

08.05.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

74

08.05.2009 

w sprawie zatwierdzenia trybu postepowania przetargowego

75

12.05.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

76

12.05.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

77

12.05.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

78

12.05.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

79

14.05.2009

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie " Remont nawierzchni drogi gminnej nr 3045 w miejscowości Klimkówka"

80

14.05.2009

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rymanów do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

81

15.05.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

82

18.05.2009

w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat oraz do sprzedaży

83

19.05.2009 

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich  

84

20.05.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

85

21.05.2009

w sprawie powołania obniżenia  wartości sprzedawanych nieruchomosci położonych we Wróbliku Szlacheckim i Rymanowie

86

21.05.2009

w sprawie wykazu nieruchomości oraz lokalu przeznaczonych do sprzedaży

87

27.05.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

89

29.05.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

90

04.06.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

91

04.06.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

92

04.06.2009 

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich  i osiedlowych

93

09.06.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

94

15.06.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

95

18.06.2009

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

96

 22.06.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na okres do3 lat

97

23.06.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

98

23.06.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

99

25.06.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

100

30.06.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

101

01.07.2009

w sprawie powołania Komisji do przyjęcia lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym we Wróbliku Królewskim od dotychczasowego Najemcy 

102

08.07.2009 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

103

08.07.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

104

09.07.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

105

13.07.2009

w  sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

106

17.07.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

107

21.07.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

108

21.07.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

109

28.07.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

110

29.07.2009

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

111

21.07.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

112

04.08.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

113

04.08.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

114

05.08.2009 

w sprawie wykazu nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 

115

07.08.2009

w sprawie: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze , zał1_2 , zał3_3_4_5_6_7_8_9 , zał10

116

07.08.2009

w sprawie: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

117

07.08.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

118

11.08.2009

w sprawie powołania komisji  do odbioru robót budowlanych w budynku położonym w Rymanowie przy ul.Rynek 5     

119

11.08.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

120

13.08.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej

121

13.08.2009

w  sprawie  ogłoszenia wykazu lokali użytkowych połozonych w Milczy, Wróbliku Królewskim, przeznaczonych do wynajmu na okres o 3 lat

122

13.08.2009 

w sprawie zmiany składy osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Rymanowie

123

17.08.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej     

124

17.08.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej     

125

17.08.2009 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2009 roku 

126

27.08.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej       

127

31.08.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

128

31.08.2009

w sprawie anulowania wykazu działek przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym zabudowanych stacjami trafo

129

04.09.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

130

10.09.2009 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 3045 w miejscowości Klimkówka" 

131

15.09.2009

 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż działki rolnej nr 1242 położonej we Wróbliku Szlacheckim.     

132

15.09.2009 

w sprawie wydania opinii 

133

15.09.2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 209 rok

134

15.09.2009 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanału sanitarnego PCV D200, rurociągu tłocznego PE 90 z przepompownią P1, ogrodzeniem  i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie - uszkodzonych w wyniku powodzi w 2008 roku"

135

15.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

136

15.09.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

137

15.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

138

15.09.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

139

30.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

140

30.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

141

30.09.2009

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

142

30.09.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

143

30.09.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej      

144

30.09.2009 

w sprawie wykazu nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat  

145

30.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

146

30.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

147

30.09.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

148

02.10.2009

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z tereny Gminy Rymanów

149

07.10.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

150

07.10.2009

w sprawie przyznania    nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w 2009 roku

151

09.10.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

152

09.10.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

153

21.10.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech   

154

21. 10. 2009 

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów

155

21.10.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

156

26. 10. 2009 

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

157

28. 10. 2009 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej publicznej nr 130365R w miejscowości Sieniawa"

158

20. 10. 2009 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. " Poprawa dostepności komunikacyjnej miasta Rymanowa - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 115068R, 130003R, 130004R"

159

30.10.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

160

02.11.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

161

04.11.2009 

 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania: "Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy"

162

04.11.2009

w sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

163

04.11.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

164

10.11.2009

w sprawie opracowania i przedstawienai projektu budżetu Gminy Rymanów na 2010 r. , objaśnienia , uchwała , zał1258 , zał37 , zał4 , zał6  

165

16.11.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

166

17.11.2009 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

167

19.11.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wraz z lokalem użytkowym na okres do trzech lat

168

30.11.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

169

30.11.2009 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

170

02.12.2009

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej

171

02.12.2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w budynku położonym w Rymanowie

172

03.12.2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

173

03.12.2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

174

03.12.2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

175

03.12.2009

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót zadania: "Prace wiertniczo-geologiczne w Rymanowie (Posada Górna)"

176

07.12.2009

w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

177

07.12.2009

w sprawie oddelegowania 1 osoby do komisji konkursowej

178

10.12.2009

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok

179

16.12.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

180

16.12.2009

  w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

181

18.12.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

182

21.12.2009

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2010 rok

183

21.12.2009

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowości Rymanów Zdrój i Bzianka"

184

22.12.2009

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnosci i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz podziału środków finansowych  na 2010 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

185

29.12.2009

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

186

30.12.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu na okres do 3 lat położonego w Ladzinie (Dom Ludowy)  

187

21.12.2009

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2010 rok

188

31.12.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-15 10:00:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-23 12:39:56
  • Liczba odsłon: 4206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407817]

przewiń do góry