Rymanów, dnia 25.01.2011 r.

Ldz. ROŚ. 7624/4/09/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 25 stycznia 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

pn. . „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska NR 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   25.01.2011 r.

ROŚ. 7624/4/09/10/11

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü   art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü   §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.);

ü   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu   wniosku:  

Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – autorstwa: dr Krzysztof PIKSA, mgr Szymon WÓJCIK, mgr Wojciech KOZIELEC – styczeń 2010 r.;
 2. „Ocena wstępna lokalizacji turbiny wiatrowej w miejscowości Rymanów”– autor: mgr Szymon WÓJCIK – październik 2008 r.;
 3. „Występowanie w terenie oraz oddziaływanie planowanej elektrowni wiatrowej w Rymanowie w określeniu do siedlisk przyrodniczych na gatunki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska” – autor: mgr Szymon WÓJCIK – wrzesień 2009 r.;
 4. „Przewidywane oddziaływanie skumulowane planowanej turbiny wiatrowej i pozostałych elektrowni w gminie Rymanów oraz w gminach sąsiednich” – autor: mgr Szymon WÓJCIK – wrzesień 2009 r.
 5. „Monitoring Chiropterologiczny obszaru planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Rymanów” - dr Krzysztof PIKSA – grudzień 2009 r.;
 6. „Wyniki rocznego monitoringu ptaków pod budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Rymanów” – autor: mgr Szymon WÓJCIK   lipiec 2009 r.;
 7.   Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”RYMANÓW” przyjęty Uchwałą Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. oraz ze Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” przyjętej Uchwałą Nr XVIII/163/08   Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 czerwca 2008 r.
 8. Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – autorstwa: dr Krzysztof PIKSA, mgr Szymon WÓJCIK, mgr Wojciech KOZIELEC .

 

orzekam

 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” i określam warunki tej realizacji biorąc pod uwagę :

 

a)       wyniki uzgodnień i opinii

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10/ah dnia 03 grudnia 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.),

ü   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz. SNZ.460-5/10   z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 29.03.2010 r.),

 

b)       kierując się treścią art.82 ust. 1-3 ustawy określam:

 

       I.                         Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę elektrowni wiatrowej wyposażonej w turbinę wiatrową 3 - śmigłową o mocy maksymalnej do 1,5 MW umieszczonej na wieży o konstrukcji rurowej, o maksymalnej wysokości 90 metrów, minimalnej 60 metrów. W zakres inwestycji wchodzi również budowa bezobsługowej, abonenckiej stacji transformatorowej 30kV/nN, linii kablowej energetycznej doziemnej, łączącej elektrownię wiatrową z abonencką stacją transformatorową oraz linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej łączącej stację „trafo" z siecią 30 kV. Ponadto planuje się wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni oraz drogi dojazdowej z placem montażowym (na okres budowy) wykonanych z kruszywa łamanego.

            Zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)- przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie   znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w §2 ust. 1,pkt 5” .

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działki o   numerach ewid.: 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 – obręb Rymanów -M -   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

 

    II.                         Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich

1.       prace prowadzić w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie niekorzystnego przekształcenia terenu lub powstania szkód, w tym wynikających z działania czynników naturalnych (erozja);

2.       odpady powstające w trakcie eksploatacji lub ewentualnej likwidacji inwestycji będą na bieżąco przekazywać firmom prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

3.       w ramach ochrony gleby na gruntach rolnych zdjętą wierzchnia warstwę gruntu składować, w celu ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych;

4.       na wypadek sytuacji awaryjnych wykonawca prac budowlanych jest zobowiązany posiadać sorbenty do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych;

5.       prace    prowadzić    w    sposób    minimalizujący    konieczność utrzymywania otwartych wykopów;

6.       w trakcie   budowy   i   eksploatacji   zapewnić   właściwą organizację   robót
z zastosowaniem sprawnego sprzętu;

7.       powierzchnia zaplecza budowy ma być ograniczona do niezbędnych potrzeb;

8.       ze względu na występowanie 42 gatunków ptaków lęgowych w sąsiedztwie tj. do l km od usytuowania przedmiotowej inwestycji, wszelkie prace związane z przygotowaniem placu budowy (niszczenie i usuwanie roślinności - także roślinności łąk i nieużytków rolnych oraz montaż turbin) prowadzić poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 15 marca - 31 lipca;

9.       zabrania się podejmowania prac, których efektem będzie wzrost atrakcyjności terenu przedsięwzięcia dla ptaków i nietoperzy, zwiększający ryzyko ich kolizji z turbiną. Należy utrzymywać liniowe elementy infrastruktury tj.   drogi dojazdowe i rowy w stanie bezdrzewnym. Usuwać   spontanicznie pojawiającą się roślinność w formie krzewów i drzew w sąsiedztwie turbiny - co najmniej z działek objętych zakresem inwestycji;

10.   kable energetyczne łączące elektrownię z abonencką stacją transformatorową oraz linię elektroenergetyczną łączącą stację „trafo" z siecią 30 kV wykonać jako doziemną;

11.   przejście projektowaną   linią   SN nad   potokiem Raczta wykonać bez jakiejkolwiek ingerencji w koryto potoku;

12.   na turbinie można zainstalować wyłącznie oświetlenie sygnalizacyjne zapewniające zachowanie standardów bezpieczeństwa lotniczego;

13.   Inwestor   będzie   ponosił   koszty   transportu,    leczenia   i   rekonwalescencji   ptaków i nietoperzy zranionych w związku z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej;

14.   teren lokalizacji nie zajęty na stałe pod inwestycję, po zakończeniu prac, przywrócić do stanu umożliwiającego funkcjonowanie na zasadach poprzedzających rozpoczęcie prac realizacyjnych.

 

  III.                         Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny.

1.   ornitologiczny monitoring porealizacyjny trzykrotnie powtarzać w ciągu 5 lat z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych, w latach np. l, 2, 3 lub l, 3, 5
od oddania elektrowni wiatrowej   do użytku. Prowadzone badania wykorzystania
przestrzeni powietrznej i wykorzystania terenu przez ptaki mają stanowić replikę badań
przedrealizacyjnych (34 kontrole w zbliżonych terminach), wykorzystując tę samą
metodykę. Przedmiotem obserwacji ma być skład gatunkowy i liczebność ptaków,
kierunek ich przelotu oraz wysokość przelotu w rozbiciu na 3 pułapy (do wysokości 25
m, w strefie 25-125 m, powyżej 125 m);

2.               w oparciu o uzyskane dane z ww. monitoringu wykonać ocenę zmian natężenia
wykorzystania przestrzeni powietrznej i terenu przez ptaki, wykorzystując dwa plany
badawcze:

a)        BA (before - after), porównując dane stwierdzone na obszarze posadowienia turbiny
po oddaniu jej   do eksploatacji z układem referencyjnym tych samych punktów
i transektów z okresu przed realizacją inwestycji;

b)       analiza gradientu (impact gradient analysis) prowadzona w gradiencie odległości od
siłowni wiatrowej.

3.               w ramach badań terenowych na potrzeby ww. monitoringu ornitologicznego określić (opisać) czy zaobserwowano zakłócenia w zachowaniu ptaków tj.: unikanie
turbiny, zmiana położenia miejsc lęgowych, zmiana miejsc żerowania itp.;

4.               równolegle do badań wykorzystania przestrzeni powietrznej i terenu przez ptaki
prowadzić monitoring śmiertelności ptaków. W okresach, kiedy odległości
między wizytami w terenie określonymi w pkt III l. będą większe niż 18 dni,
wykonać dodatkowe badania śmiertelności tak, aby kontrole były prowadzone co 10 - 18 dni w każdym cyklu rocznym. Penetrowany ma być obszar położony w promieniu co najmniej l-krotnej wysokości elektrowni wiatrowej.

5.               prowadzić chiropterologiczny monitoring porealizacyjny, trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy (co najmniej w okresie od 15 marca do 15 października każdego sezonu badań), w latach np. l, 2, 5, l, 2, 4 lub l, 2, 3 od oddania elektrowni wiatrowej do użytku. W ramach monitoringu
porealizacyjnego chiropterologicznego, wykonać automatyczną rejestrację
aktywności nietoperzy. W tym celu wykorzystać detektor szerokopasmowy
(wraz z rejestratorem), umożliwiający rejestrację głosów nietoperzy w sposób ciągły.
Badacz zaznajomiony z tematyką chiropterologiczną ma przemieszczać się pieszo
po powierzchni po transektach powielających monitoring przedrealizacyjny;

6.               w oparciu o uzyskane dane z ww. monitoringu chiropterologicznego wykonać
ocenę   zmian   natężenia   wykorzystania   przestrzeni   powietrznej    przez   nietoperze,
wykorzystując plan badawczy BA (before - after) tj. porównując dane stwierdzone na
obszarze posadowienia turbin po oddaniu ich do eksploatacji z układem referencyjnym
tych samych punktów i transektów z okresu przed realizacją inwestycji;

7.               prowadzić monitoring śmiertelności nietoperzy, co najmniej w okresach od
l kwietnia do 15 maja, od 15 czerwca do 15 lipca, od l sierpnia do l października.
Penetrowany ma być   obszar położony w promieniu do 70 m od turbiny;

8.               w przypadku, gdy monitoring chiropterologiczny w pierwszym roku badań wykaże
brak    śmiertelności    nietoperzy    oraz    brak    lub    znikomą    aktywność    nietoperzy,
w    kolejnych    latach    monitoring    można    ograniczyć    do   jednej    z    dwóch    form
tj.   monitoringu   śmiertelności   lub   monitoringu   poprzez   automatyczną rejestrację
aktywności nietoperzy;

9.               monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy wykonywać poprzez powolne
poruszanie się po transektach, w celu odnalezienia szczątków ofiar. Odległości między
kolejnymi przemarszami nie powinny być większe niż 5 - 7 m, w zależności od
wysokości roślinności porastającej powierzchnię. W celu usprawnienia poszukiwań
ofiar    zaleca    się    wyznaczenie    w   terenie    powierzchni    kwadratowej    spełniającej
wymagania    określone    w    pkt    III.4    i    III.7.    Każdy    przypadek    kolizji   ma   być
odnotowywany poprzez podanie:

-   daty i godziny,

-   lokalizacji poprzez podanie parametrów GPS lub odległości od turbiny i azymutu,

-   stan szczątków (czy ofiara była naruszona przez padlinożerców, stopień rozkładu),

-   gatunek, wiek i płeć -jeśli będą możliwe do oznaczenia,

-   stan pokrycia gruntu (np. niska trawa, wysoka trawa, uprawa),

-   fotografia obserwacji obrazująca:

a)       pozycję, w jakiej została znaleziona ofiara,

b)      jakiekolwiek cechy charakterystyczne w przypadku odnalezienia fragmentów ofiar
np. kształt dzioba, nóg, skrzydeł lub ogona, kolor upierzenia; przynajmniej jedno
zdjęcie powinno przedstawiać linijkę jako skalę.

10.        w opracowaniach monitoringu porealizacyjnego (ornitologicznego i chiropterologicznego)   przedstawiać    podstawowe    dane    o    warunkach pogodowych panujących w nocy poprzedzającej badania, zebrane z lokalnych źródeł (widoczność w nocy określona przez zachmurzenie i występowanie mgły) oraz w dniu prowadzenia    badań    (temperatura,    opad,    siła    wiatru,    kierunek    wiatru,    stopień zachmurzenia). Monitoring śmiertelności prowadzić w dni, kiedy warunki pogodowe najbardziej sprzyjają poszukiwaniom szczątków ofiar tj. dni słoneczne bez mgły i opadów, jednocześnie z zachowaniem interwałów określonych w pkt III.4 i III.7.

11.        uzyskane wyniki monitoringu porealizacyjnego wykorzystać do wykonania
analizy,   w   zakresie   porównania ustaleń   zawartych w raporcie   o   oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego
charakteru i zakresu oddziaływań na ornitofaunę i chiropterofaunę z rzeczywistym
oddziaływaniem    przedsięwzięcia    na    środowisko    przyrodnicze.    Analizę   
wykonać w terminie po upływie l, 3 i 5 lat od dnia oddania turbiny wiatrowej do
użytkowania, dla każdego roku oddzielnie i przedstawić organowi właściwemu do
prowadzenia nadzoru obszarów NATURA 2000, w terminie 18, 42 i 66 miesięcy od dnia
oddania inwestycji do użytkowania. W analizie należy uwzględnić dokumentację
fotograficzną i graficzną (mapy). Plan monitoringu porealizacyjnego rozpisany na 5 lat
przedłożyć organowi właściwemu do prowadzenia nadzoru obszarów NATURA 2000, wraz z pierwszymi wynikami analizy;

12.        wymienione w pkt III. l - 10 prace terenowe oraz opracowanie wyników i analiz
wykonać przez głównych wykonawców badań przedrealizacyjnych orni tologicznych i chiropterologicznych.

      IV.                         Wszelkie   koszty związane z wypełnieniem warunków   przedmiotowej    decyzji spoczywają na Inwestorze bez możliwości roszczenia odszkodowań od organu właściwego ds. ochrony środowiska i przyrody.

 

     V.                         Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 72, ust.1 pkt 1 i 10 ustawy,

1.       uwzględnić zalecenia i ustalenia wynikające z punktu I i II decyzji, opinie i uzgodnienia organów opiniujących oraz uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów szczególnych dla tego typu obiektów;

2.       w projekcie budowlanym uwzględnić ilości mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji wraz z określeniem sposobów postępowania z nimi. Bark takich informacji spowoduje, że masy ziemne będą traktowane jako odpady.

 

  VI.                         W y mogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) – nie nakładam dodatkowych wymogów, gdyż p rzedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r . w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 póz. 535 ze zm.).

 

VII.                         Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

nie nakładam wymogów, gdyż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu, z uwagi na brak emisji   oraz znaczną odległość od granicy państwa (w linii prostej około 22 km).

 

VIII.                           Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

1.       ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

2.       postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

  IX.                         Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnia wszystkie obiekty istniejące, jak i projektowane oraz istotne dla przedsięwzięcia urządzenia z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA-ZDRÓJ dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ponadto w związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2010 r., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 póz. 1397) , zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. l oraz art. 72 ust. l ww. ustawy, wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozpatrywany materiał dowodowy obejmował m.in.: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW" oraz ze Zmiany M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW", Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów i wyjaśnień przedłożonych przez wnioskodawcę uznano, że uzupełniony raport spełniał wymogi art. 66 przywołanej ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, ze zm.), w tym poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej zlokalizowanymi obszarami NATURA 2000 względem przedmiotowej inwestycji są:

 • proponowany   obszar   mający   znaczenie   dla   Wspólnoty   „Ladzin"   (PLH180038),

oddalony o około 1,7 km;

 • proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Las Hrabeński" (PLH180039),

oddalony o około 2,5 km;

 • proponowany     obszar    mający     znaczenie     dla    Wspólnoty     „Wisłok     Środkowy z Dopływami" (PLH180030), oddalony o około 3,7 km;
 • obszar    specjalnej    ochrony   ptaków   Natura   2000    „Beskid   Niski"    (PLB180002),

oddalony o około 4 km;

 • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów" (PLH180016), oddalony o około

4,1 km od usytuowania przedmiotowej inwestycji.

Uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia podlega jedna turbina wiatrowa o mocy 1,5 MW z maksymalną średnicą rotora 67 m oraz wieżą o wysokości od 60 do 90 m. W związku z powyższym strefa pracy śmigieł zlokalizowana jest na wysokości od 26,5 do 123,5 m.

Mając na uwadze charakter (l turbina) i lokalizację (m.in. w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków) przedmiotowej inwestycji oraz generowane przez nią oddziaływania uznano, już na etapie screeningu (etapie kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko), iż ewentualny negatywny wpływ inwestycji dotyczy tylko obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski" (PLB180002) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów" (PLH180016) biorąc pod uwagę przedmioty i cele utworzenia tych obszarów.

Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski" (PLB180002) stanowi cenną ostoję dla co najmniej 40 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz 18 gatunków ptaków zagrożonych, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt takich jak np.: orzeł przedni Aąuila chrysaetos, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, włochatka Aegolius funereus, sóweczka Glaucidium passerinum, bocian czarny Ciconia nigra i wiele innych. Ponadto, liczebność puszczyka uralskiego Strix uralensis i orlika krzykliwego Aąuila pomarina jest na tym terenie jedną z największych w skali europejskiej.

Stąd w ramach postępowania dotyczącego wydania zgody na realizację przedsięwzięcia, została przeprowadzona ocena oddziaływania, wymagana art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r . w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory . Ocena ta wykazała, że nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na integralność tych obszarów oraz spójność sieci NATURA 2000.

Pierwszym etapem wykonywanej inwentaryzacji ornitologicznej dla ww. inwestycji było sporządzenie oceny wstępnej lokalizacji przedsięwzięcia (screening) - wg opracowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (2008) - Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. W wyniku przeprowadzonego screeningu oceniono, iż lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest relatywnie bezpieczna dla ptaków, a prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na ptaki niskie. W związku z powyższym przyjęto podstawową ścieżkę monitoringu przedrealizacyjnego.

Podczas rocznych badań, w liczbie 34 kontroli terenowych, stwierdzono (wykorzystanie przestrzeni powietrznej oraz lęgi) łącznie 2987 osobników 86 gatunków ptaków, w tym 42 gatunki lęgowe. Jak wynika z przedstawionych danych tabelarycznych, stanowiących wyniki wykonanych badań w protokole Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL), w obrębie około 200 m od lokalizacji przedmiotowej turbiny wiatrowej (odcinek 5 transektu) stwierdzono występowanie 10 gatunków ptaków lęgowych tj.: bażant Phasianus colchicus, oknówka Delichon urbicum, dymówka Hirundo rustica, kuropatwa Perdix perdix, bogatka Parus major, sroka Pica pica (do 100 m od inwestycji) oraz świergotek drzewny Anthus trivialis, kos Turdus mer ula, kawka Corvus monedula, sierpówka Streptopelia decaocto (do 200 m). Ponadto wykazano, iż zdecydowana większość ptaków (78%), w tym prawie wszystkie gatunki lęgowe występujące na badanym terenie (oprócz krzyżówki Anas platyrhynchos, skowronka A lauda arvensis i oknówki), przemieszczała się do wysokości 25 m, czyli poza dolnym zasięgiem łopat wirnika (poza strefą pracy rotora, która obejmuje zasięg 26 -l 24 m).

Rolniczy charakter terenu lokalizacji przedmiotowej elektrowni wiatrowej oraz bliskie sąsiedztwo oczyszczalni ścieków i zwartej zabudowy miejscowości Rymanów sprawia, iż obszar ten nie przejawia szczególnych walorów żerowiskowych dla ptaków drapieżnych. Z gatunków drapieżnych w sąsiedztwie planowanej lokalizacji wiatraka pojawiała się para myszołowów Buteo buteo (lęgowa w sąsiedztwie), sporadycznie pojawiała się pustułka Falco tinnunculus, (stwierdzona jako gatunek lęgowy w tym terenie) oraz krogulec Accipiter nisus.

Mając na uwadze przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski" (PLB180002) należy stwierdzić, iż w wyniku rocznych kontroli terenowych wykazano występowanie tylko 2 gatunków stanowiących przedmiot ochrony w ramach ww. obszaru NATURA 2000 (spośród gatunków z ocenami A, B, C). Był to bocian biały Ciconia ciconia i derkacz Crex crex. Spośród gatunków wymienionych w Załączniku I ww. Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich ptaków stwierdzono również gąsiorka Lanius collurio, rybitwę rzeczną Sterna hirundo i żurawia Grus grus. Spośród ww. gatunków tylko gąsiorek był gatunkiem lęgowym w terenie badań (w opinii eksperta-ornitologa pierwsze siedliska, gdzie ptak ten może zakładać gniazda znajdują się w odległości około 300 m od wiatraka), jednak jego przeloty odbywały się na wysokości nieprzekraczającej 10 m. Obecność pozostałych ptaków, wymienionych ww. Dyrektywy Ptasiej, stwierdzano bardzo rzadko (derkacz podczas l kontroli, żuraw, rybitwa rzeczna i bocian biały podczas 2 kontroli, głównie na przelotach).

Ponadto, na podstawie prowadzonych obserwacji stwierdzono, że zdecydowana większość migracji ptasich odbywała się w obniżeniach terenowych, omijając wzniesienie, na którym planowana jest budowa elektrowni wiatrowej.

Badania chiropterologiczne prowadzone były w 2009 r. w liczbie 25 kontroli. W związku z surowym mikroklimatem w rejonie inwestycji, pierwsze obserwowane nietoperze pojawiły się na początku maja. Łącznie stwierdzono obecność 7 taksonów nietoperzy. Najliczniej występującym gatunkiem był nocek rudy Myotis daubentoni, którego obecność stwierdzono kilkadziesiąt razy. W opinii eksperta-chiropterologa, biorąc pod uwagę behawior gatunku (lot do wysokości kilkunastu metrów nad ziemią, żerowanie wzdłuż cieków wodnych, w pobliżu zakrzaczeń) gatunek ten w znikomym zakresie będzie zagrożony ryzykiem kolizji z łopatami turbiny wiatrowej. Inne gatunki nietoperzy pojawiały się bardzo rzadko (maksymalnie kilka razy), w związku z powyższym negatywny wpływ projektowanej elektrowni wiatrowej na ich populację jest bardzo mało prawdopodobny. Do tych gatunków należały: borowiec wielki Nyctalus noctula, mroczek późny Eptesicus serotinus, karlik większy Pipistrellus nathusii oraz nocek duży Myotis myotis. Ostatni z nich - nocek duży Myotis myotis - wymieniony jest w Załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary NATURA 2000 (Dz. U. Nr 77, póz. 510) oraz stanowi przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów" (PLH100016). Części sekwencji echolokacyjnych nie udało się zakwalifikować do gatunku, tylko do rodzaju Myotis, jednak mając na uwadze brak optymalnych żerowisk w miejscu lokalizacji inwestycji oraz niewielką liczebność nietoperzy w tej lokalizacji, należy uznać potencjalny wpływ elektrowni jako znikomy.

Zgodnie z dostępną literaturą, estymacja śmiertelności ptaków i nietoperzy na farmach wiatrowych wymaga wykonania badań skuteczności wykrywania ofiar przez osoby wykonujące monitoring oraz badania szybkości znikania ofiar z powierzchni na skutek działalności padlinożerców. Ze względu na fakt, iż skuteczność obserwatorów i tempo znikania ofiar są różne i zmienne, w zależności m.in. od sezonu, ww. współczynniki korygujące powinny być określane dla różnych okresów w roku ( Morrison M. 2002. Searcher bias and scavenging rates in bird/ Wind energy studies. National Renewable Energy Laboratory 5ss.). W związku z faktem, iż badania znikania ofiar powinny być wykonane z wykorzystaniem szczątków potencjalnych ofiar (ptaków i nietoperzy), co skutkuje trudnościami formalno - prawnymi, odstępuje się od ich prowadzenia.

Ze względu na niskie walory chiropterologiczne przedmiotowego terenu, badania śmiertelności nietoperzy będą wykonywane co około 10 dni. Jednocześnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że ponad 80% nietoperzy uległych kolizji znajdowanych jest w promieniu wynoszącym połowę wysokości elektrowni wiatrowej (Erickson, W.P., J. Jeffrey, K. Kronner, and K. Bay. 2003. Stateline Wind Project Wildlife Monitoring Annual Report, Results for the Period July 2001 -- December 2002. Technical report submitted to FPL Energy, the Oregon Office of Energy, and the Stateline Technical Advisory Committee.). W związku z czym maksymalny promień powierzchni analizowanej podczas monitoringu śmiertelności nietoperzy został określony na 70 m.

W zakresie oddziaływania akustycznego planowanej turbiny wiatrowej w Raporcie dokonano analizy akustycznej dla pory nocy oraz dnia, kiedy to dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio 45 i 55 dBA. Wybrana lokalizacja pozwala na budowę elektrowni wiatrowej o maksymalnym poziomie emisji hałasu 107 dB, przy czym ocenia się, że obecne emisje hałasu dla elektrowni wiatrowych, przy nominalnej prędkości wiatru wynoszą od 101 do 103 dB. Natomiast najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym znajdują się w odległości 250 m od planowanej lokalizacji turbiny wiatrowej. Dla dopuszczalnej emisji maksymalnej 107 dB, dla pory nocy prognozowane oddziaływanie zamknie się w odległości do 248 metrów od elektrowni. Przy emisji od elektrowni wynoszącej 105 dB oddziaływanie na poziomie 45 dB zamknie się w odległości 200 metrów (około 50 metrów od zabudowy). Dla poziomu 55 dB (pora dnia) zakres oddziaływania zamknie się w odległości do 100 metrów od elektrowni (około 150 metrów od zabudowy). Emisje na poziomie maksymalnym będą występowały dla nominalnej prędkości wiatru wynoszącej dla elektrowni wiatrowych średnio 12-16 m/s, co będzie zachodziło sporadycznie. Przez większość czasu oddziaływanie hałasu wystąpi do odległości 70 - 100 metrów od źródła tj. jak dla średniej prędkości wiatru wynoszącej na analizowanym terenie około 5,5 -- 6,7 m/s. Stąd należało stwierdzić brak negatywnego (ponadnormatywnego) oddziaływania farmy wiatrowej na tereny prawnie chronione pod względem akustycznym, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W związku z budową instalacji wykonane zostaną wykopy pod fundamenty wieży elektrowni. Przewiduje się, że fundamentowanie spowoduje konieczność zagospodarowania maksymalnie około 1568 m 3 gleby, kamieni, gruntu z wykopów i pogłębiania, które będą składowane w wyznaczonym miejscu (oddzielnie ziemia urodzajna i pozostała, wykorzystana do prac budowlanych). Ziemia urodzajna po zakończeniu prac będzie wykorzystana do przywrócenia obszarowi inwestycji nie zajętemu trwale pierwotnej funkcji. Należy nadmienić, że wytwórca odpadów powstających w fazie budowy powinien posiadać uregulowany stan formalno - prawny w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto masy ziemne wytworzone w wyniku realizacji inwestycji (budowy) powinny być zagospodarowane na miejscu. Wymagania zawarte w punkcie V.2   decyzji wprowadzono w związku z brzmieniem art. 2 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, póz. 251 ze zm.), który mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robot budowlanych określają warunki i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Wymogi te, obowiązujące dla Inwestora jako wynikające z przepisów prawa, nie zostały umieszczone w warunkach niniejszej decyzji.

W wyniku eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji będą powstawać odpady. Wytwarzane odpady nie będą magazynowane na terenie inwestycji, lecz na bieżąco przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

W związku z wykonywaniem prac budowlanych dojdzie do wykonywania różnorodnych robót ziemnych w miejscach budowy poszczególnych elementów konstrukcyjnych instalacji. Powierzchnia ziemi będzie narażona na pewien zakres oddziaływań, związanych z zanieczyszczeniami erozyjnymi oraz marginalnie substancjami szkodliwymi towarzyszącymi pracy sprzętu technicznego i maszyn. Planowane trwałe zajęcie terenu pod konstrukcję fundamentu (trwałe wyłączenie gruntu z powierzchni biologicznie czynnej) przewidzianego do posadowienia na działce o Nr ewid. 1702 wyniesie do 400,00 m 2 . Ponadto kontenerowa stacja transformatorowa obejmie powierzchnię ok. 50 m 2 . Trwałe zajęcie terenu w odniesieniu do całkowitej powierzchni inwestycyjnej wyniesie ok. 3%. Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni oraz na terenach nowej drogi dojazdowej zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, reprezentowana głównie przez agrocenozy i przez roślinność ugorów. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie wystąpi konieczność wycinki roślinności średniej lub wysokiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż analizowane przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w obszarach stanowiących ugory, na gruntach nieurodzajnych o niskiej klasie tj.: RIV, RV, jego budowa w nieznaczny sposób wpłynie na istniejący w obrębie inwestycji stan gruntów.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie koliduje bezpośrednio z powierzchniowymi ciekami wodnymi, jak też pozostaje bez wpływu na wody podziemne. Realizacja i eksploatacja sieci napowietrznej SN 30 kV planowanej do prowadzenia nad potokiem Raczta pozostanie bez wpływu na stan środowiskowy potoku i jego koryta.

W związku z planowaną realizacją analizowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na zabytki oraz dobra materialne i kulturowe. Lokalizacja inwestycji w strefie niezabudowanej o charakterze rolniczym oraz zakres planowanego oddziaływania wykluczają możliwość oddziaływania na ww. elementy.

Należy nadmienić, że niezależnie od niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymagane jest uzyskanie innych przewidzianych prawem decyzji, w szczególności regulujących szczegółowe warunki jej realizacji i późniejszego korzystania ze środowiska, w tym m.in. w zakresie gospodarki odpadami lub przejścia linią SN nad potokiem Raczta.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia szkód w środowisku właściwy organ może podjąć decyzję o zastosowaniu różnych środków przewidzianych prawem, a w szczególności wynikających z ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, póz. 493 ze zm.) .

Ze względu na konieczność zachowania wymogów ochrony środowiska uznano za niezbędne nałożenie dodatkowych warunków opisanych w punkcie I, II niniejszej decyzji . Warunki te są rozstrzygnięciami indywidualnymi. Niezależnie od nich dla przedsięwzięcia konieczne jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r . w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 póz. 535 ze zm.).

Z uwagi na znaczną, odległość od granicy państwa (ok. 22 km w linii prostej) nie będzie oddziaływać transgranicznie, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, wobec tego nie ma konieczności określania warunków dotyczących tych zagadnień.

W niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż przeprowadzona w raporcie oraz toczącym się postępowaniu analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że wielkość emitowanych zanieczyszczeń nie będzie przekraczała wartości dopuszczalnych.

Z uwagi na powyższe okoliczności uznano, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 5km od granic wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB180002) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów” (PLH180016).

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia było uzasadnione.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w piśmie   Ldz. Ldz. RDOŚ-18-WOO-7048-1-34/09/ah z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 13-03-2009 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem min. :

- wyników monitoringu przedrealizacyjnego, wg. wytycznych Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie (wytyczne w załączeniu),

- oceny oddziaływań elektrowni wiatrowej na nietoperze (w załączeniu propozycja monitoringu przygotowana przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy),

- występowania w terenie oraz oddziaływania w odniesieniu do siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029; Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764; Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765 i Dz. U. Nr 2004 r. Nr 220, poz. 2237),

- oddziaływań skumulowanych, biorąc pod uwagę lokalizację projektowanych i istniejących elektrowni wiatrowych w gminie Rymanów oraz gminach sąsiednich.

                Dane dotyczące występowania ww. zasobów przyrodniczych należy zgromadzić w oparciu o badania terenowe przeprowadzone przez kompetentna osobę   z podaniem harmonogramu, zasięgu badań oraz metodyki zbierania informacji.

                W Raporcie należy przedstawić analizę, czy realizacja przedsięwzięcia zalicza się do działań wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących stwierdzono - Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/4/09 z dnia 13 marca 2009 r. oraz sprostowaniu oczywistej omyłki z dniem 24 marca 2009 r. - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co zawarto w sentencji wydanego postanowienia.

Po 21- dniowym udostępnieniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pn. „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – autorstwa: dr Krzysztof PIKSA, mgr Szymon WÓJCIK, mgr Wojciech KOZIELEC – styczeń 2010 r. oraz jego uzupełnieniu, nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po uzyskaniu   uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10/ah dnia 03 grudnia 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.),   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz. SNZ.460-5/10   z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 29.03.2010 r.), ustalono, w formie niniejszej decyzji, środowiskowe uwarunkowania i zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł dodatkowych uwag, co do zgłoszonych żądań   wniosku – dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

 

Strony postępowania wg. rozdzielnika:

 1. Państwo Monika i Waldemar ZAJAC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ
 2. Jadwiga BĄK, ul. Dąbrowskiej Nr 6/21, 39-400 TARNOBRZEG;
 3. Janina NIKODY, ul. Mitkowskiego Nr 63, 38-480 RYMANÓW;
 4. Stanisława PALUCH, ul. Jordana Nr 2/4, 37-310 NOWA SARZYNA;
 5. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

6.       Gmina Rymanów – właściciel (oczyszczalnia ścieków w Rymanowie) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, ul. Osiedle Nr 40, 38-480 RYMANÓW - użytkownik;

 1.   Skarb Państwa – właściciel   Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – Oddział w Sanoku ul. Piłsudskiego Nr 10, 38-500 SANOK;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/4/10/11

z dnia   17.01.2011 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW

wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

                Planowane do realizacji przedsięwzięcie to inwestycja pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.           Zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w §2 ust. 1,pkt 5” .

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie budowę elektrowni wiatrowej wyposażonej w turbinę wiatrową 3 - śmigłową o mocy maksymalnej do 1,5 MW umieszczonej na wieży o konstrukcji rurowej, o maksymalnej wysokości 90 metrów, minimalnej 60 metrów.

  W zakres inwestycji wchodzi również budowa bezobsługowej, abonenckiej stacji transformatorowej 30kV/nN, linii kablowej energetycznej doziemnej, łączącej elektrownię wiatrową z abonencką stacją transformatorową oraz linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej łączącej stację „trafo" z siecią 30 kV.

  Ponadto planuje się wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni oraz drogi dojazdowej z placem montażowym (na okres budowy) wykonanych z kruszywa łamanego.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działki o   numerach ewid.: 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 – obręb Rymanów -M -   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, ze zm.), w tym poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej zlokalizowanymi obszarami NATURA 2000 względem przedmiotowej inwestycji są:

 • proponowany   obszar   mający   znaczenie   dla   Wspólnoty   „Ladzin"   (PLH180038),

oddalony o około 1,7 km;

 • proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Las Hrabeński" (PLH180039),

oddalony o około 2,5 km;

 • proponowany     obszar    mający     znaczenie     dla    Wspólnoty     „Wisłok     Środkowy z Dopływami" (PLH180030), oddalony o około 3,7 km;
 • obszar    specjalnej    ochrony   ptaków   Natura   2000    „Beskid   Niski"    (PLB180002),

oddalony o około 4 km;

 • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów" (PLH180016), oddalony o około

4,1 km od usytuowania przedmiotowej inwestycji.

Uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia podlega jedna turbina wiatrowa o mocy 1,5 MW z maksymalną średnicą rotora 67 m oraz wieżą o wysokości od 60 do 90 m. W związku z powyższym strefa pracy śmigieł zlokalizowana jest na wysokości od 26,5 do 123,5 m.

Mając na uwadze charakter (l turbina) i lokalizację (m.in. w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków) przedmiotowej inwestycji oraz generowane przez nią oddziaływania uznano, już na etapie screeningu (etapie kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko), iż ewentualny negatywny wpływ inwestycji dotyczy tylko obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski" (PLB180002) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów" (PLH180016) biorąc pod uwagę przedmioty i cele utworzenia tych obszarów.

W zakresie oddziaływania akustycznego planowanej turbiny wiatrowej w Raporcie dokonano analizy akustycznej dla pory nocy oraz dnia, kiedy to dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio 45 i 55 dBA. Wybrana lokalizacja pozwala na budowę elektrowni wiatrowej o maksymalnym poziomie emisji hałasu 107 dB, przy czym ocenia się, że obecne emisje hałasu dla elektrowni wiatrowych, przy nominalnej prędkości wiatru wynoszą od 101 do 103 dB. Natomiast najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym znajdują się w odległości 250 m od planowanej lokalizacji turbiny wiatrowej. Dla dopuszczalnej emisji maksymalnej 107 dB, dla pory nocy prognozowane oddziaływanie zamknie się w odległości do 248 metrów od elektrowni. Przy emisji od elektrowni wynoszącej 105 dB oddziaływanie na poziomie 45 dB zamknie się w odległości 200 metrów (około 50 metrów od zabudowy). Dla poziomu 55 dB (pora dnia) zakres oddziaływania zamknie się w odległości do 100 metrów od elektrowni (około 150 metrów od zabudowy). Emisje na poziomie maksymalnym będą występowały dla nominalnej prędkości wiatru wynoszącej dla elektrowni wiatrowych średnio 12-16 m/s, co będzie zachodziło sporadycznie. Przez większość czasu oddziaływanie hałasu wystąpi do odległości 70 - 100 metrów od źródła tj. jak dla średniej prędkości wiatru wynoszącej na analizowanym terenie około 5,5 -- 6,7 m/s. Stąd należało stwierdzić brak negatywnego (ponadnormatywnego) oddziaływania farmy wiatrowej na tereny prawnie chronione pod względem akustycznym, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W związku z budową instalacji wykonane zostaną wykopy pod fundamenty wieży elektrowni. Przewiduje się, że fundamentowanie spowoduje konieczność zagospodarowania maksymalnie około 1568 m 3 gleby, kamieni, gruntu z wykopów i pogłębiania, które będą składowane w wyznaczonym miejscu (oddzielnie ziemia urodzajna i pozostała, wykorzystana do prac budowlanych). Ziemia urodzajna po zakończeniu prac będzie wykorzystana do przywrócenia obszarowi inwestycji nie zajętemu trwale pierwotnej funkcji. Należy nadmienić, że wytwórca odpadów powstających w fazie budowy powinien posiadać uregulowany stan formalno - prawny w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto masy ziemne wytworzone w wyniku realizacji inwestycji (budowy) powinny być zagospodarowane na miejscu. Wymagania zawarte w punkcie V.2   decyzji wprowadzono w związku z brzmieniem art. 2 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, póz. 251 ze zm.), który mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robot budowlanych określają warunki i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W wyniku eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji będą powstawać odpady. Wytwarzane odpady nie będą magazynowane na terenie inwestycji, lecz na bieżąco przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

W związku z wykonywaniem prac budowlanych dojdzie do wykonywania różnorodnych robót ziemnych w miejscach budowy poszczególnych elementów konstrukcyjnych instalacji. Powierzchnia ziemi będzie narażona na pewien zakres oddziaływań, związanych z zanieczyszczeniami erozyjnymi oraz marginalnie substancjami szkodliwymi towarzyszącymi pracy sprzętu technicznego i maszyn. Planowane trwałe zajęcie terenu pod konstrukcję fundamentu (trwałe wyłączenie gruntu z powierzchni biologicznie czynnej) przewidzianego do posadowienia na działce o Nr ewid. 1702 wyniesie do 400,00 m 2 . Ponadto kontenerowa stacja transformatorowa obejmie powierzchnię ok. 50 m 2 . Trwałe zajęcie terenu w odniesieniu do całkowitej powierzchni inwestycyjnej wyniesie ok. 3%. Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni oraz na terenach nowej drogi dojazdowej zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, reprezentowana głównie przez agrocenozy i przez roślinność ugorów. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie wystąpi konieczność wycinki roślinności średniej lub wysokiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż analizowane przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w obszarach stanowiących ugory, na gruntach nieurodzajnych o niskiej klasie tj.: RIV, RV, jego budowa w nieznaczny sposób wpłynie na istniejący w obrębie inwestycji stan gruntów.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie koliduje bezpośrednio z powierzchniowymi ciekami wodnymi, jak też pozostaje bez wpływu na wody podziemne. Realizacja i eksploatacja sieci napowietrznej SN 30 kV planowanej do prowadzenia nad potokiem Raczta pozostanie bez wpływu na stan środowiskowy potoku i jego koryta.

W związku z planowaną realizacją analizowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na zabytki oraz dobra materialne i kulturowe. Lokalizacja inwestycji w strefie niezabudowanej o charakterze rolniczym oraz zakres planowanego oddziaływania wykluczają możliwość oddziaływania na ww. elementy.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r . w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 póz. 535 ze zm.).

Z uwagi na znaczną, odległość od granicy państwa (ok. 22 km w linii prostej) nie będzie oddziaływać transgranicznie, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   31.12.2010 r.

ROŚ. 7624/4/09/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

  „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 19.02.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/4/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o   przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

  „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

    gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

  Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska NR 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawców „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   19.02.2010 r.

ROŚ. 7624/4/09/10

 

ZAWIADOMIENIE

o wznowieniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

       Na podstawie :

ü   art.97,   §2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

po otrzymaniu   wniosku wraz załącznikami Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 19 lutego 2010 r. (data wpływu 19-02-2010r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam

 

o wznowieniu postępowania z wniosku Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” –   z uwagi na ustąpienie przyczyn zawieszenia tj. przedłożenie przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów   ldz. ROŚ. 7624/4/09/10 z dnia 20 marca 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zawieszone zostało postępowanie z wniosku Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu na środowisko.

               Obecnie ustąpiły przyczyny uzasadniające zwieszenie postępowania, gdyż wnioskodawcy przedłożyli Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z niezbędnymi opracowaniami, wykonany zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, dlatego działając na podstawie   art.97,   §2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)- wznowiono postępowanie .

 

 

 

 

                                                                                                             …………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-09 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 11:28:43
 • Liczba odsłon: 2490
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409496]

przewiń do góry