Rymanów, dnia 14.02.2008 r.

ROŚ. 7624/4/08

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek p. Justyny KIKTA zam. ul. Dr.Jordana Nr 8, 38-500 SANOK

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

 

„Budowie zespołu wiatrowo-elektrycznego o mocy 3 MW

wraz ze stacja transformatorową, linia energetyczna, drogą dojazdową i placem montażowym na działce Nr 487 ul. Bartoszów w Rymanowie

 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1500 wt-pt 700 1500)..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

                                                                                                          …………………………

 

Otrzymują:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:30:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-27 11:30:00
  • Liczba odsłon: 2041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117262]

przewiń do góry