Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 02 – 17

XIX

199/12

w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012 – 2020” – treść uchwały

200/12

w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bziance Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz” w Katowicach – treść uchwały

201/12

w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Głębokiem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz” w Katowicach – treść uchwały

202/12

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

203/12

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

204/12

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały

205/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – treść uchwały

206/12

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” – treść uchwały

207/12

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2011 – treść uchwały

208/12

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku – treść uchwały

209/12

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok – treść uchwały

210/12

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2012 rok – treść uchwały

211/12

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku – treść uchwały

212/12

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych       których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – treść uchwały

213/12

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Rymanów – treść uchwały

214/12

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych na terenie miasta Rymanowa i Uzdrowiska Rymanów Zdrój – treść uchwały

215/12

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXXII/505/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 roku – treść uchwały

216/12

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów” – treść uchwały

217/12

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów Zdrój” – treść uchwały

218/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach – treść uchwały

219/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy – treść uchwały

220/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działkach, położonych w Ladzinie – treść uchwały

221/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności użytkowania części działki nr 70/3, położonej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

222/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki, położonej w Posadzie Górnej – treść uchwały

223/12

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Rymanów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ośrodki pomocy społecznej/ z programu operacyjnego Kapitał Ludzki – treść uchwały

224/12

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin – treść uchwały

225/12

w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2010 – 2014 – treść uchwały

226/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i osiedla – treść uchwały

 

Protokół Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 30 grudnia 2011 do 17 lutego 2012 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-28 13:11:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 09:25:01
  • Liczba odsłon: 2570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986137]

przewiń do góry