Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2019 rok 

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

02.01.2019

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Rymanów nr 168/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244 -  więcej   

obowiązujące  

2

03.01.2019

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2019 roku zadań z zakresu sportu -  więcej

obowiązujące 

3

08.01.2019

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

4

09.01.2019

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2019 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów -  więcej

obowiązujące

5

14.01.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

6

14.01.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

7

15.01.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

8

18.01.2019

w sprawie powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Rymanów w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. -  więcej

obowiązujące

9

21.01.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie-Zdroju -  więcej

obowiązujące

10

21.01.2019

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

11

23.01.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

12

23.01.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

13

25.01.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

14

28.01.2019

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym -  więcej 

obowiązujące

15

28.01.2019

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. -  więcej

obowiązujące

16

31.01.2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2019/2020 -  więcej

obowiązujące

17

31.01.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

18

31.01.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące 

19

31.01.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  więcej 

obowiązujące

20

31.01.2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2019/2020 -  więcej

obowiązujące  

21

04.02.2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli -  więcej

obowiązujące

22

04.02.2019

w sprawie ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarządów osiedli -  więcej

obowiązujące

23

04.02.2019

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Wybory sołtysów i członków osiedli -  więcej

obowiązujące

24

05.02.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

25

08.02.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej 

obowiązujące

26

12.02.2019

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

27

13.02.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej 

obowiązujące  

28

15.02.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

29

15.02.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

30

15.02.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

31

18.12.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

32

19.02.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

33

25.02.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

34

26.02.2019

w spawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

35

27.02.2019

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów w 2019 roku -  więcej

obowiązujące

36

27.02.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

37

01.03.2019 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

38

01.03.2019

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  więcej

obowiązujące 

39

05.03.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

40

08.03.2019

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów celem przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków zarządów osiedli wyznaczonych na dzień 17 marca 2019 r. -  więcej

obowiązujące 

41

14.03.2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

42

15.03.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

43

19.03.2019

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok 2019 -  więcej

obowiązujące

44

20.03.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

45

22.03.2019

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. -  więcej   

obowiązujące

46

22.03.2019

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek -  więcej

obowiązujące

47

22.03.2019

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego -  więcej

   obowiązujące

48

26.03.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

49

26.03.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

50

28.03.2019

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Remont schodów, tarasu oraz pochylni dla niepełnosprawnych w budynku Galerii Zdrój w Rymanowie- Zdroju ul. Zdrojowa 40". -  więcej

obowiązujące

51

29.03.2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

52

02.04.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

53

05.04.2019

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Milcza oraz Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

54

05.04.2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego -  więcej   

obowiązujące

55

   08.04.2019

w sprawie powołania zespołu ds. kryzysowych związanych z organizacją pracy przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów w związku z trwającym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty -  więcej

obowiązujące  

56

10.04.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

57

12.04.2019

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów kalkulatora w Obwodowych komisjach Wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. -  więcej

obowiązujące  

58

12.04.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa, i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszów część II zamówienia" -  więcej

obowiązujące

59

24.04.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

60

01.04.2019

w spawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

61

25.04.2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty uzdrowiskowej na terenie miejscowości Rymanów-Zdrój -  więcej    - załącznik do zarządzenia -  więcej      

obowiązujące

62

26.04.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

63

30.04.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

64

30.04.2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/2017 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu prowadzenia Klubu Seniora "Senior +" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. -  więcej 

obowiązujące

65

07.05.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie -  więcej

obowiązujące 

66

07.05.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

67

07.05.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

68

07.05.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

69

09.05.2019

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu za 1 m  2  powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

70

14.05.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

71

14.05.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

72

14.05.2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące 

73

15.05.2019

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie, Rymanów oraz Wróblik Szlachecki, stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

74

17.05.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

75

27.05.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim -  więcej

obowiązujące  

76

29.05.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadania pn.: "Remont fragmentaryczny gminnej drogi dojazdowej - ulicy Piekarskiej w Rymanowie" (umowa RIN.7234.1.13.2019 z dnia 20.05.2019r.) -  więcej

obowiązujące

77

30.05.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów" -  więcej

obowiązujące

78

31.05.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące 

79

31.05.2019

w sprawie przygotowanie i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. "BIESZCZADY - 19" -  więcej 

obowiązujące

80

10.06.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

81

11.06.2019

w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -  więcej

obowiązujące

82

17.06.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

83

19.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego -  więcej 

obowiązujące 

84

25.06.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej 

obowiązujące

85

26.06.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

86

26.06.2019

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2019 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów -  więcej

obowiązujące

87

26.06.2019 

w sprawie powołania komisji konkursowej -  więcej

obowiązujące

88

27.06.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

89

28.06.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

90

01.07.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

91

01.07.2019

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Deszno, Królik Polski oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

92

02.07.2019

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2019 r. -  więcej

obowiązujące

93

05.07.2019

w sprawie zmiany powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2019 r. -  więcej

obowiązujące

94

08.07.2019

w sprawie powołania na rzeczoznawców do pracy w komisji do szacowania wartości rodzin pszczelich i sprzętu pszczelarskiego -  więcej 

obowiązujące  

95

08.07.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

96

08.07.2019

w sprawie zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie -  więcej  

obowiązujące

97

11.07.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie -  więcej   

obowiązujące

98

12.07.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Rymanowie ul. Rynek 5 -  więcej 

obowiązujące

99

12.07.2019

w sprawie zatwierdzenia na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim -  więcej

obowiązujące

100

12.07.2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim -  więcej

obowiązujące

101

16.07.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

102

16.07.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

103

16.07.2019

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2019 roku zadań z zakresu sportu -  więcej 

obowiązujące

104

17.07.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

105

22.07.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -   więcej

obowiązujące

106

25.07.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

107

05.08.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej -  więcej

obowiązujące

108

06.08.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej -  więcej

obowiązujące

109

06.08.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok - więcej

obowiązujące

110

09.08.2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -  więcej   

obowiązujące  

111

14.08.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej   

obowiązujące  

112

19.08.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej   

obowiązujące  

113

21.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej   

obowiązujące  

114

26.08.2019

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku -  więcej 

obowiązujące

115

26.08.2019

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019 roku -  więcej

obowiązujące

116

26.08.2019

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 roku -  więcej

obowiązujące

117

27.08.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej 

obowiązujące

118

27.08.2019  

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów kalkulatora w Obwodowych komisjach Wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. -  więcej   

obowiązujące  

119

27.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

120

27.08.2019

w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej -  więcej

obowiązujące

121

28.08.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej i odgromowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie" - więcej

obowiązujące

122

29.08.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego pn. "Budowa przyłącza elektrycznego kablowego doziemnego wraz z dwoma rurami osłonowymi od rozdzielni nN stacji transf. 30/0,4kV oczyszczalni ścieków do złącza kablowego ZK-3 na budynku Gminy Rymanów" -  więcej

obowiązujące

123

02.09.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu p.n.: "Budowa przekrycia kortu tenisowego oraz rozbudowa odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju" (umowa RIN.272.5.2019 z dnia 08.03.2019 r.) -  więcej 

obowiązujące

124

04.09.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

125

05.09.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej  

 

 

obowiązujące

126

09.09.2019

uchylające zarządzenie Burmistrza Gminy Rymanów nr 105/2019 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

127

10.09.2019

w spawie powołania Komisji przetargowej -  więcej

obowiązujące

128

10.09.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące

129

12.09.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

130

19.09.2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

131

19.09.2019

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, stanowiącej własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

132

19.09.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kąpielowego w Rymanowie-Zdroju" -  więcej

obowiązujące

133

24.09.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

134

24.09.2019

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków "Wyprawka Szkolna" -  więcej

obowiązujące

135

25.09.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

136

26.09.2019

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie -  więcej

obowiązujące 

137

30.09.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

138

30.09.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące 

139

30.09.2019

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród burmistrza Gminy w 2019 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów -  więcej   

   obowiązujące

140

01.10.2019

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie -  treść zarządzenia  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2  

 

            

obowiązujące

141

02.10.2019

w sprawie zmiany Zarządzenie 65/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z dnia 30 maja 2018 roku -  więcej

obowiązujące

142

02.10.2019

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat -  więcej  

obowiązujące

143

04.10.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

144

04.10.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej napięcia do 1 kV oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Spacerowa" -  więcej 

obowiązujące

145

08.10.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

146

09.10.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

147

10.10.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

148

11.10.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr 272.11.2019 - części nr 1 i części nr 2. -  więcej 

obowiązujące

149

11.10.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

150

16.10.2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 140/2019 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 1.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie -  więcej

obowiązujące

151

17.10.2019

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie -  treść zarządzenia  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2 

obowiązujące

152

17.10.2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej 

obowiązujące

153

18.10.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej 

obowiązujące

154

18.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok 2019 -  więcej 

obowiązujące

155

21.10.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

156

21.10.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

157

25.10.2019

w sprawie ogłoszenia przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 1 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego -  więcej

obowiązujące

158

30.10.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

159

30.10.2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

160

05.11.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  więcej

obowiązujące

161

07.11.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

162

08.11.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

163

14.11.2019

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

164

14.11.2019

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2020 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi -  więcej 

obowiązujące

165

15.11.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące 

166

19.11.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

167

19.11.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

168

21.11.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych -  więcej

obowiązujące

169

29.11.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej 

obowiązujące

170

26.11.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

171

26.11.2019

w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania -  więcej

obowiązujące

172

27.11.2019

zmieniające Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 30 września 2019 roku (tj. Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 4 października 2018 roku) w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym -  więcej

obowiązujące

173

27.11.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej, celem wyłonienia zarządcy Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Rymanów w miejscowości Głębokie - więcej

obowiązujące

174

02.12.2019

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -  więcej

obowiązujące

175

02.12.2019

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 130365R na odcinku od km 0+032,20 do km 0+880,00 w miejscowości Sieniawa, Gmina Rymanów - umowa NR 272.12.2019 (część nr 1 zamówienia).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 130461R na odcinku od km 0+000 do km 1+200 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 2393/2, 4343/2 w m. Klimkówka, Gmina Rymanów - umowa NR 272.12.2019 (część nr 2 zamówienia).

3. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Klimkówka na działce o nr ewid. 2396/1 - umowa NR 272.16.2019 - więcej

obowiązujące

176

03.12.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

177

03.12.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej -  więcej

obowiązujące

178

05.12.2019

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Deszno, stanowiących własność Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

179

06.12.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

180

09.12.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

181

10.12.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej -  więcej

obowiązujące

182

13.12.2019

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów w 2020 roku -  więcej

obowiązujące

183

13.12.2019

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do realizacji kontroli społecznej w sprawach lokalowych -  więcej

obowiązujące 

184

16.12.2019

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2020 rok - więcej 

obowiązujące

185

16.12.2019

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów -  więcej

obowiązujące

186

16.12.2019

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2020 r. -  więcej

obowiązujące

187

18.12.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

188

18.12.2019

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości 30 000 EURO obowiązujących w Gminie Rymanów i jej jednostkach -  więcej 

obowiązujące

189

19.12.2019

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2020 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów -  więcej

obowiązujące

190

27.12.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

191

30.12.2019

w sprawie zmian w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej do realizacji kontroli społecznej w sprawach lokalowych -  więcej

obowiązujące

192

31.12.2019

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok -  więcej

obowiązujące

193

31.12.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

194

31.12.2019

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie - więcej

obowiązujące

195

31.12.2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji w przedmiocie poboru i rozliczania przez inkasenta opłaty uzdrowiskowej na terenie miejscowości Rymanów-Zdrój - więcej

obowiązujące

 

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-20 12:40:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 12:32:23
  • Liczba odsłon: 4797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986056]

przewiń do góry