2022 r.

 1. Archiwum Państwowe  w  Rzeszowie w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy
 2. Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Krosno w zakresie kontroli Rejestru Wyborców
 3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w zakresie wykonywania zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych

 

2021 r.

 1. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi za rok 2018.

 

2020 r.

 1. Wojewoda Podkarpacki w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowej przekazanej gminom uzdrowiskowym na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk za 2019 r.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie wybranych zagadnień z prawa pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu bhp w szczególności dot. prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS – CoV-2
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w zakresie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Rymanów przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rymanów za okres 2018 – 2019

 

2019 r

 1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w zakresie projektu RPPK.04.04.00-18-0013/16 pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”
 2. Wojewoda Podkarpacki w zakresie zadań administracji rządowej określonych w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wniosków producentów rolnych oraz prawidłowości ustalania kwot należnego zwrotu podatku – 2018 r.

 

2018 r.

 1. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno - sanitarnych i technicznych na przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów
 2. Archiwum Państwowe w Rzeszowie w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
 3. WFOŚiGW w Rzeszowie w zakresie trwałości projektu realizowanego w ramach POiŚ 2010 - 2013
 4. Państwowa Inspekcja Pracy  w Rzeszowie w zakresie w zakresie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych 
 5. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - kontrola Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Jasło w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczania społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład  oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; w zakresie prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; w zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłaszana danych dla celów ubezpieczeń społecznych
 7. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi za rok 2016
 
 

2017 r.

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi
 2. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego
 3. Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie przestrzegania wymagań stanu sanitarno - porządkowego i technicznego wiat przystankowych na terenie gminy
 4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych
 5. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w zakresie wydatkowania dotacji celowych przekazanych w 2016 r. na usuwanie klęsk żywiołowych
 6. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w zakresie prawidłowości realizacji uprawnień strażników miejskich w zakresie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

 

2016 r.

 1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej przykazywanej gminom uzdrowiskowym na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych
 2. Regionalna Izba Rachunkowa w Rzeszowie w zakresie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Rymanów
 3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w zakresie dodatków mieszkaniowych
 4. Państwowa Inspekcja Pracy  w Rzeszowie w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności w zakresie profilaktycznych badań lekarskich oraz oceny ryzyka zawodowego

 

2015 r.

 1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania wymogów prawa i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska
 2. Powiatowy Inspektor Inspekcji Sanitarnej w zakresie przestrzegania sanitarno - porządkowych i technicznych przystanków komunalnych na terenie Gminy Rymanów

 

 

2014 r.

 1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód i ziemi
 2. Archiwum Państwowe w Rzeszowie w zakresie postępowania z wytworzoną dokumentacją
 3. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
 4. Wojewoda Podkarpacki w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencji ludności
 5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie umorzenia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach Sieniawa, Głębokie, Rymanów - Bartoszów


2013 r.

 1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2009 r .
 2. Wojewoda Podkarpacki w zakresie funkcjonowania jednostki Straży Miejskiej w Rymanowie
 3. Wojewoda Podkarpacki w zakresie funkcjonowania Urzędu stanu Cywilnego w Rymanowie
 4. Najwyższą Izba Kontroli - Delegatura w Rzeszowie w zakresie lokalizacji budowy lądowych farm wiatrowych
 5. Wojewoda Podkarpacki w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej gminom uzdrowiskowym na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk za 2012 r.

 

2012 r.

 1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2008 r.
 2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie przestrzegania od 2009 r. do 2011 r. przepisów prawnych dotyczących zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, w zakresie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie m. in. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Rzeszowie w zakresie kontroli utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych w okresie od 1.01.2011 r. do 15.10.2012 r.
 5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w zakresie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Rymanów

 

  2011 r.

 1. Wojewoda Podkarpacki w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie kontroli szaletów ogólnodostępnych
 3. Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych w zakresie wykorzystania środków PFRON


Pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się na stanowisku pracy w pokoju nr 211 w budynku Urzędu Gminy Rymanów przy  ul. Mitkowskiego 14a.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Żarnowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-05 12:25:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Żarnowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-10 13:57:03
 • Liczba odsłon: 10625
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117240]

przewiń do góry