Rymanów, dnia 30.06.2009 r.

 

ROŚ. 7624/10/07/21/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

1.      o wydanej z dniem 26 czerwca 2009 r. decyzji   Ldz. ROS 7624/2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z wniosku Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działka Nr ewid. 789/3 we Wróbliku Królewskim - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie - obwód geodezyjny Wróblik Królewski.

 1. o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  26.06.2009 r.

ROŚ. 7624/2/09

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

 

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4; art. 80, ust. 1; art.82  art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu  wniosku: 

 

ü  Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü  Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.7633-13/09  z dnia 18 luty 2009 r. (data wpływu 19-02-2009 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie przekazanego pismem PSNZ.071-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.( 13-02-2009 r.) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ-465-16/09 z dnia 20 lutego 2009 r. (data wpływu 06-03-2009 r.)

 

i przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

orzekam

 

realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” obejmującego budowę stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN na powierzchni ok.. 50a na działce Nr ewid. 789/3 o areale 2,5031 ha. w miejscowości Wróblik Królewski. Do stacji wprowadzone zostaną linie średniego napięcia z farmy wiatrowej. Inwestycja nie przewiduje budowy nowej linii napowietrznej, tylko modernizacje istniejącej.  W skład budowanej stacji wejdzie: rozdzielnia 110kV wyposażona w aparaturę wysokiego napięcia. Połączenia pomiędzy aparaturą wykonane zostaną przewodami linkowymi i rurowymi. Stacja zbudowana będzie jako blok: linia zasilająca – transformator 110kV/SN, który ustawiony zostanie na fundamencie ze szczelnymi misami oraz budynek przeznaczony dla rozdzielni średniego napięcia.

 i określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

biorąc pod uwagę :

 

1)      Wyniki uzgodnień i opinii:

·         Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.7633-36/09  z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wpływu 17-06-2009 r.),

·         Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ-465-18/09 z dnia 05 czerwca 2009 r. (data wpływu 12-06-2009 r.).

 

2)      Ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

·         pn.” Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego budowę stacji elektroenergetycznej 110/SN w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów, Powiat Krośnieński”- data opracowania grudzień 2008 r - autorstwa Zespołu dr inż. Zdzisława T. ROSZAKA i mgr inż. Stanisława ZYCHA Firmy Edukacyjno-Konsultingoej „EKO-EKSPERT”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej Nr 78/43, 30-826 KRAKÓW.

3)      Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa:

·         nie wpłynęły żadne uwagi od społeczeństwa.

4)      Wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone (art. 80 ust.1 ustawy)

·         Nie prowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, z uwagi na lokalny charakter inwestycji i odległość ok. 25 km od granicy ze Słowacją.

 

1)      określam:

a)      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Realizowane przedsięwzięcie to budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego konieczność sporządzenia raportu określono w drodze postanowienia.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działka Nr ewid. 789/3 we Wróbliku Królewskim - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Jest to teren rolniczy, niezagospodarowany, bez zabudowy mieszkaniowej, porośnięty krzewami i chwastami.

 

b)      warunki wykorzystania ternu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

W trakcie budowy stacji będzie musiał być wyrównany teren, wykorzystywany aktualnie rolniczo. Nie będzie zachodziła potrzeba usuwania drzew lub krzewów, czy też roślin chronionych przyrodniczo.

Oddziaływanie stacji będzie minimalne, nie powodując ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. W trakcie eksploatacji praktycznie jedynymi rodzajami komponentów ochrony środowiska mogącymi oddziaływać na środowisko będą:

·         promieniowanie elektromagnetyczne (pole elektryczne i magnetyczne), które w otoczeniu stacji będzie niewielkie, nie przekraczające wartości dopuszczalnych;

·         poziom hałasu w terenie ogólnie dostępnym, który nie powinien przekraczać wartości wynoszących 45 dB w porze nocnej poza terenem stacji, tj. poziomu dopuszczalnego dla terenów mieszkalnych. Z tym, że wokół stacji w bezpośrednim sąsiedztwie takich terenów nie ma takich terenów – najbliższe są w odległości ponad 500 m.

Poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu, w ramach prac budowlanych, remontowych i ewentualnie w przyszłości rozbiórkowych, nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu ewentualnego wykorzystania stacji w przyszłości i procesu likwidacji

inwestycji teren powinien zostać zniwelowany, wyrównany i doprowadzony do stanu pierwotnego lub pozwalający na inne zagospodarowanie.

Na terenie objętym inwestycją nie odnotowano cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków, nie ma także ponadnormatywnych ograniczeń uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

c)      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72, ust.1 pkt. 1 i 10 ustawy.

1)      Realizacja i eksploatacja inwestycji musi nastąpić przy pełnym uwzględnieniu technologii, parametrów, rozwiązań i zabezpieczeń zaproponowanych w sporządzonym przez Zespół dr inż. Zdzisława T. ROSZAKA i mgr inż. Stanisława ZYCHA Firmy Edukacyjno-Konsultingoej „EKO-EKSPERT”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej Nr 78/43, 30-826 KRAKÓW opracowaniu z grudnia 2008 r pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego budowę stacji elektroenergetycznej 110/SN w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów, Powiat Krośnieński”;

2)      W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie ze środowiska;

3)      Przy budowie stacji wykorzystać materiały i urządzenia spełniające wymagania przepisów co do emisji hałasu i pól elektroenergetycznych dla tego typu urządzeń;

4)      Wytworzone w trakcie budowy odpady przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami;

5)      Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięcia, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko;

6)      Wprowadzić rozwiązania zabezpieczające środowisko przez ewentualnym zanieczyszczeniem poprzez min.:

- wykonanie szczelnych mis olejowych na stanowiskach transformatorów zabezpieczające przed niekontrolowanym spływem oleju w razie awarii lub pożaru,

- zastosowanie nowoczesnej aparatury WN usytuowanej , w sposób zapewniający nie przekroczenie natężeń pola elektrycznego powyżej 1kV/m poza teren stacji,

- prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,

- stosowanie ogrzewania elektrycznego,

- zaprojektowanie zieleni wokół terenu stacji

7)      Przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

d)      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;

Awarie w stacjach elektroenergetycznych i liniach elektroenergetycznych mogą być wywołane czynnikami elektrycznymi (przepięcia i niekontrolowane zwarcia) oraz mechanicznymi (wichury, huragany itp.).

W przypadku przepięć i zwarć stacja i połączona z nią linia 110 kV musi być  natychmiast – w czasie krótszym niż 1 s – wyłączana przez zastosowany układ zabezpieczeniowy. Najczęściej stosowana całkowita zwłoka czasowa to okres 0,4 s. Po tym czasie musi nastąpić całkowite odłączenie linii (fazy) spod napięcia. Takie awarie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska, gdyż zdecydowana większość przepiec i zwarć odbywa sie za pomocą osprzętu ochronnego zamontowanego na tego typu liniach.

W przypadku awarii spowodowanych przez czynniki środowiskowe najczęściej wichury i huragany, stosować odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa zawarte w przepisach szczegółowych, które  uwzględniają panujące w Polsce warunki atmosferyczne .

 

e)      wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wymogów w tym zakresie nie ustalono, gdyż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Rymanów, w odległości ok. 25 km od granicy ze Słowacją. Tak duża odległość powoduje, iż nie będzie zachodzić jakikolwiek wpływ na stan środowiska państw sąsiednich.

 

2)       stwierdzam:

a)      konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie ma  potrzeby wykonania kompensacji przyrodniczej, gdyż, na terenie objętym inwestycją nie odnotowano cennych wartości przyrodniczych, czy zasobów naturalnych.

 

b)      konieczność utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

Nie ma potrzeby utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, gdyż  planowana do realizacji  inwestycja i jej oddziaływanie zamknie się w graniach działki inwestora.

Stacja 110kV/SN nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz emisji hałasu do środowiska, tym samym nie przewiduje sie konieczności tworzenia wokół niej obszaru ograniczonego użytkowania.

 

c)      konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1, pkt. 1i 10 ustawy (pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)

Nie przewiduje się przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, chyba, że zmienią się wielkości  i parametry stosowanych materiałów i uprzędzeń.

 

3)      nakładam obowiązek:

a)      zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonywać zgodnie i w zakresie zawartym w opracowanym raporcie.

 

b)      przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia

Nie jest wymagane.

 

4)      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.) z dniem 23 stycznia 2009 r, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Powiatowego Krośnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie przekazanego do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Starosta Powiatowy w Krośnie w piśmie Ldz. ŚR.7633-13/09  z dnia 18 luty 2009 r. (data wpływu 19-02-2009 r.), uznał brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Motywując to tym, że przedsięwzięcie nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska, ani szczególnych zagrożeń, a materiały i urządzenia spełniać będą wymagania w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych dla tego typu obiektów.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Krośnie przekazał pismem PSNZ.071-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.( 13-02-2009 r.) wszystkie dokumenty sprawy do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, który Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 20  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm),

               W raporcie tym szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie stacji elektromagnetycznej na zdrowie i życie ludzi.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest , aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,  których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

               Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  Postanowieniem Burmistrza Gminy ldz. ROŚ. 7624/2/09 z dnia 09 marca 2009 r.– stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. oraz określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 ust.1 pkt 1lit. a i c, pkt 7 lit a, pkt 8 lita, pkt. 12, 13, 14 i 15 oraz pkt. 17, 18, 19 i 20  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem min. wnikliwej analizy przewidywanego przyszłego oddziaływania stacji elektromagnetycznej na zdrowie i życie ludzi oraz opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących.

            Po przedłożeniu „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego budowę stacji elektroenergetycznej 110/SN w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów, powiat krośnieński, autorstwa Zespołu dr inż. Zdzisława T. ROSZAKA i mgr inż. Stanisława ZYCHA Firmy Edukacyjno-Konsultingoej „EKO-EKSPERT”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej Nr 78/43, 30-826 KRAKÓW, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. zwrócono się do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

               Starosta Powiatowy w Krośnie Postanowieniem  Ldz. ŚR.7633-36/09  z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wpływu 17-06-2009 r.), postanowił uzgodnić realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, określił warunki jego realizacji o raz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, Opinią Ldz.SNZ-465-18/09 z dnia05 czerwca 2009 r. (data wpływu 12-06-2009 r.) zaopiniował pozytywnie realizacje przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

               Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

               Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu, orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl).

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/2/09

z dnia  26.06.2009 r

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Planowana inwestycja pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” polegać będzie na budowie  stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN na powierzchni ok.. 50a,  na działce Nr ewid. 789/3 o areale 2,5031 ha. w miejscowości Wróblik Królewski. Do stacji wprowadzone zostaną linie średniego napięcia z farmy wiatrowej. Inwestycja nie przewiduje budowy nowej linii napowietrznej, tylko modernizacje istniejącej.  W skład budowanej stacji wejdzie: rozdzielnia 110kV wyposażona w aparaturę wysokiego napięcia. Połączenia pomiędzy aparaturą wykonane zostaną przewodami linkowymi i rurowymi. Stacja zbudowana będzie jako blok: linia zasilająca – transformator 110kV/SN, który ustawiony zostanie na fundamencie ze szczelnymi misami oraz budynek przeznaczony dla rozdzielni średniego napięcia.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego konieczność sporządzenia raportu określono w drodze postanowienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.:

789/3 we Wróbliku Królewskim - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Jest to teren rolniczy, niezagospodarowany, bez zabudowy mieszkaniowej, porośnięty krzewami i chwastami.

W trakcie budowy stacji będzie musiał być wyrównany teren, wykorzystywany aktualnie rolniczo. Nie będzie zachodziła potrzeba usuwania drzew lub krzewów, czy też roślin chronionych przyrodniczo.

Oddziaływanie stacji będzie minimalne, nie powodując ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. W trakcie eksploatacji praktycznie jedynymi rodzajami komponentów ochrony środowiska mogącymi oddziaływać na środowisko będą:

·         promieniowanie elektromagnetyczne (pole elektryczne i magnetyczne), które w otoczeniu stacji będzie niewielkie, nie przekraczające wartości dopuszczalnych;

·         poziom hałasu w terenie ogólnie dostępnym, który nie powinien przekraczać wartości wynoszących 45 dB w porze nocnej poza terenem stacji, tj. poziomu dopuszczalnego dla terenów mieszkalnych. Z tym, że wokół stacji w bezpośrednim sąsiedztwie takich terenów nie ma takich terenów – najbliższe są w odległości ponad 500 m.

Poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu, w ramach prac budowlanych, remontowych i ewentualnie w przyszłości rozbiórkowych, nie powinny wystąpić negatywne oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu ewentualnego wykorzystania stacji w przyszłości i procesu likwidacji

inwestycji teren powinien zostać zniwelowany, wyrównany i doprowadzony do stanu pierwotnego lub pozwalający na inne zagospodarowanie.

Na terenie objętym inwestycją nie odnotowano cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków, nie ma także ponadnormatywnych ograniczeń uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przy realizacji inwestycji będą stosowane rozwiązania zabezpieczające środowisko przez ewentualnym zanieczyszczeniem poprzez min.:

·          wykonanie szczelnych mis olejowych na stanowiskach transformatorów zabezpieczające przed niekontrolowanym spływem oleju w razie awarii lub pożaru,

·          zastosowanie nowoczesnej aparatury WN usytuowanej , w sposób zapewniający nie przekroczenie natężeń pola elektrycznego powyżej 1kV/m poza teren stacji,

·          prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,

·          stosowanie ogrzewania elektrycznego,

·         zaprojektowanie zieleni wokół terenu stacji

Planowana inwestycja winna być realizowana i eksploatowana przy pełnym uwzględnieniu technologii, parametrów, rozwiązań i zabezpieczeń zaproponowanych w sporządzonym przez Zespół dr inż. Zdzisława T. ROSZAKA i mgr inż. Stanisława ZYCHA Firmy Edukacyjno-Konsultingoej „EKO-EKSPERT”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej Nr 78/43, 30-826 KRAKÓW opracowaniu z grudnia 2008 r pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego budowę stacji elektroenergetycznej 110/SN w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów, Powiat Krośnieński”.

Teren inwestycji zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV//1497/2004 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r..- położony jest we Wróbliku Królewskim i leży w terenach oznaczonych w planie symbolem „R” – gdzie dopuszcza się lokalizacje nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym związanych z elektrowniami wiatrowymi (§4. pkt1, ppkt 7.).

Ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować niekorzystne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości.

W czasie  budowy budynku wystąpi tylko  chwilowe, na  czas  wykonywania robót, zwiększenie emisji spalin i  hałasu. Samo przedsięwzięcie  przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinno powodować występowania uciążliwości, a zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających odpowiednią ochronę środowiska naturalnego, gwarantuje dotrzymanie odpowiednich jego standardów.

Nie ma potrzeby utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, gdyż  planowana do realizacji  inwestycja i jej oddziaływanie zamknie się w graniach działki inwestora.

Stacja elektroenergetyczna wraz z końcówka linii elektroenergetycznej łączącej sie ze stacja

należy do grupy przedsięwzięć, określonych w art. 135 Prawa ochrony środowiska, dla których może być utworzony obszar ograniczonego użytkowania.

Jak wynika z przedłożonego raportu, standardy jakości środowiska będą dotrzymane na granicy terenu, którym będzie dysponował Inwestor.

Stacja 110kV/SN nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz emisji hałasu do środowiska, tym samym nie przewiduje sie konieczności tworzenia wokół niej obszaru ograniczonego użytkowania.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją  lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 17.06.2009 r.

ROŚ. 7624/2/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek Pan Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.:

 

„Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN
na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawniony do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE

A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 02.04.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/2/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki

 

 

Przedsięwzięcie pn.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW
uprawniony do reprezentowania
Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/2/09 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w Postanowieniu ROŚ.7624/2/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu oraz wszystkich dokumentach Ldz. ROŚ.7624/2/09 wydanych od 23 stycznia 2009 r. do 02 kwietnia 2009 r. dotyczących procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 02.04.2009 r.

ROŚ.7624/2/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·          art.113 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109801 z dnia 01 kwietnia 2009 r. (data wpływu 02-04-2009 r.) o zmianę nazwy lokalizacji przedsięwzięcia w wydanym obwieszczeniu i postanowieniu
- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

1.        na wniosek strony sprostować oczywistą pomyłkę w wydanym przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowieniu ROŚ.7624/2/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu oraz wszystkich dokumentach Ldz. ROŚ.7624/2/09 wydanych od 23 stycznia 2009 r. do 02 kwietnia 2009 r. dotyczących procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

określenie: w treści postanowienia i pozostałych dokumentach cyt.:

„.... pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”…”

należy zastąpić cyt.:

 

„… pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”…”

 

w następujących miejscach w postanowienia:

            1 ) w sentencji   w punkcie 1;

            2) w uzasadnieniu.

oraz w pozostałych dokumentach, gdzie określona jest nazwa przedsięwzięcia i miejsce jego realizacji.

 

 1. stwierdzić, że niniejsze postanowienie stanowi integralną i nieodłączną część Postanowienia ROŚ.7624/24/09 z dnia 09.03.2009 r oraz dokumentów Ldz. ROŚ.7624/2/09 wydanych od 23 stycznia 2009 r. do 02 kwietnia 2009 r. dotyczących procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 09 marca 2009 r. Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/2/09   w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu , określono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.).

                Jednocześnie określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących.  

                Starosta Powiatowy w Krośnie w piśmie Ldz. ŚR.7633-13/09   z dnia 18 luty 2009 r. (data wpływu 19-02-2009 r.), uznał brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Motywując to tym, że przedsięwzięcie nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska, ani szczególnych zagrożeń, a materiały i urządzenia spełniać będą wymagania w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych dla tego typu obiektów.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie przekazał pismem PSNZ.071-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.( 13-02-2009 r.) wszystkie dokumenty sprawy do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, który Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 20   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

                Pisząc. Postanowienie ROŚ. 7624/2/09   z dnia 09 marca 2009 r w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu oraz w pozostałych dokumentach Ldz. ROŚ.7624/2/09 wydanych od 23 stycznia 2009 r. do 02 kwietnia 2009 r. dotyczących procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, popełniono oczywistą pomyłkę pisząc na podstawie wniosku wnioskodawcy określenie nazwy i miejsca realizacji inwestycji „na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim” zamiast „na działce Nr 789/3 we Wróbliku Królewskim”, choć w wypisie z ewidencji gruntów działka ta należy do obrębu geodezyjnego miejscowości Wróblik Królewski.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra HOŁOWIAKA Ldz. 109801 z dnia 01 kwietnia 2009 r. (data wpływu 02-04-2009 r.) o zmianę nazwy lokalizacji przedsięwzięcia w wydanym obwieszczeniu i postanowieniu - w całości uwzględniono żądanie strony

                Działając na podstawie art.113 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), niniejszym postanowieniem na wniosek strony z dnia 01 kwietnia 2009 r. Nr pisma 109801 prostuje się oczywistą omyłkę w wydanym wcześniej postanowieniu i pozostałych dokumentach.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………

Otrzymują:

 1. Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 18.03.2009 r.

ROŚ. 7624/2/09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   i przedłożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.

„Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW
uprawniony do reprezentowania
Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko([Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227). p odaję do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i przedłożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü       Starosta Krośnieński,

ü       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   21- dniowy termin do ich składania tj do 08 kwietnia 2009 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   09.03.2009 r.

ROŚ. 7624/2/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.7633-13/09   z dnia 18 luty 2009 r. (data wpływu 19-02-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie przekazanego pismem PSNZ.071-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.( 13-02-2009 r.) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ-465-16/09 z dnia 20 lutego 2009 r. (data wpływu 06-03-2009 r.)

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „ Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, stosownie do wszczętego w dniu 23 stycznia 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.) .

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 ust.1 pkt 1lit. a i c, pkt 7 lit a, pkt 8 lita, pkt. 12, 13, 14 i 15 oraz pkt. 17, 18, 19 i 20   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem min. wnikliwej analizy przewidywanego przyszłego oddziaływania stacji elektromagnetycznej na zdrowie i życie ludzi oraz opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Piotra HOŁOWIAKA – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE, Ldz. 109673 z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 02-01-2009 r.) oraz uzupełnienia wniosku Ldz. 109699 z dnia 22 stycznia 2009 r.(data wpływu 23-01-2009 r.) z dniem 23 stycznia 2009 r, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Powiatowego Krośnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie przekazanego do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Starosta Powiatowy w Krośnie w piśmie Ldz. ŚR.7633-13/09   z dnia 18 luty 2009 r. (data wpływu 19-02-2009 r.), uznał brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Motywując to tym, że przedsięwzięcie nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska, ani szczególnych zagrożeń, a materiały i urządzenia spełniać będą wymagania w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych dla tego typu obiektów.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Krośnie przekazał pismem PSNZ.071-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.( 13-02-2009 r.) wszystkie dokumenty sprawy do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, który Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 20   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

               W raporcie tym szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie stacji elektromagnetycznej na zdrowie i życie ludzi.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest , aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW uprawnionego do reprezentowania Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/2/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

 

Przedsięwzięcie pn.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN na działce Nr 789/3 we Wróbliku Szlacheckim
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Piotr HOŁOWIAK – ABB Kraków ul. Wadowicka Nr 12, 30-415 KRAKÓW
uprawniony do reprezentowania
Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego Nr 16 , 44-109 GLIWICE

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/2/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.01.2009 r.

ROŚ. 7624/2/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

<SPAN style

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-26 15:20:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 14:17:26
 • Liczba odsłon: 2218
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117255]

przewiń do góry