Rymanów, dnia  07.04.2011 r.

ROŚ.6220.9.2011.AK

dot. spr. znak ROŚ. 7624/29/09/10

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

Dotyczy wyłączenia z wniosku z dnia 07.09.2009 r. działki Nr 2332 – obręb Rymanów

i kontynuowania przedsięwzięcia o zmienionej nazwie:

„ Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III, składającej się z zespołu

wiatrowo-elektrycznego o mocy 2 MW o wysokości wieży max. 105 m i średnicy wirnika 90 m, wraz z linia energetyczną, stacją transformatorową oraz dragą dojazdową i placem montażowym,

 na działce Nr 191 – obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

                W związku z wszczętym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postępowaniem na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch zespołów wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linią energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi. Położonych na działkach Nr 191 – obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

                Przedmiotowe postępowanie jest na etapie:

·         uzyskanej od Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dniem 26.05.2010 r. Opinii sanitarnej znak: SNZ.460-12/10 uzgadniającej realizację przedsięwzięcia oraz warunki tejże realizacji;

·         uzyskanego od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dniem 09.06.2010 r. Postanowienia znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-6/2/10/ah postanawiającego odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

                Jednocześnie przedkładane były przez Inwestora zlecone badania i analizy porealizacyjne dla istniejących turbin oraz raport oddziaływania na środowisko dla planowanych turbin.

 

W załączeniu przesyłam kopie dokumentacji z przedkładanych analiz oraz z toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch  zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
-–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Obecnie w związku z trwającą procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki Nr 2332 – obręb Rymanów Inwestor wnioskuje o wyłączenie jej z wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SIENIAWA III”  oraz  o kontynuowanie procedury o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie działki Nr 191– obręb Sieniawa.

W związki z tym nastąpi zmiana nazwy wnioskowanego do realizacji przedsięwzięcia:

„ Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III, składającej się z zespołu

wiatrowo-elektrycznego o mocy 2 MW o wysokości wieży max. 105 m i średnicy wirnika 90 m, wraz z linia energetyczną, stacją transformatorową oraz dragą dojazdową i placem montażowym,

 na działce Nr 191 – obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze  oraz złożony wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16.03.2011 r.) – kopia w załączeniu  - wnoszę o zmianę Postanowienia uzyskanego od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.06.2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-6/2/10/ah postanawiającego odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. - na postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie działki Nr 191– obręb Sieniawa.

 

 

                                                                                                          …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.  Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Rozdzielnik:

 1. P.  Michał PRZYBYŁ p. Arkadiusz ŁASZKIEWICZ współwłaściciele MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14;
 2. A/a. A.K.

--------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  13.05.2010 r.

ROŚ. 7624/29/09/10

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

35-001 RZESZÓW

 

                Z dniem 09 września 2009 r. wszczęto postępowanie na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch  zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ),zakwalifikowany został do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego po zasięgnięciu opinii organów opiniujących nałożono na Inwestora Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ 7624/29/09 z dnia 16 października 2009 r. obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obecnie w związku z przedłożeniem przez inwestora wymaganego dokumentu, działając na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), zwracam się o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla wnioskowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Do wcześniej przesłanych dokumentów w załączeniu dołączam 1 egz. opracowania pn. „ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” z kwietnia 2010 r. – autorstwa Mott MacDonald Polska Sp. Z o.o. praca zbiorowa  wraz z oceną oddziaływania na środowisko z dnia 26.11.2009 r.- autorstwa dr Tomasz PODSTAWY –Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  13.05.2010 r.

ROŚ. 7624/29/09/10

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

                    ul. Wierzbowa Nr 16

35-959 RZESZÓW

 

                Z dniem 09 września 2009 r. wszczęto postępowanie na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch  zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ),zakwalifikowany został do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego po zasięgnięciu opinii organów opiniujących nałożono na Inwestora Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ 7624/29/09 z dnia 16 października 2009 r. obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obecnie w związku z przedłożeniem przez inwestora wymaganego dokumentu, działając na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), zwracam się o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla wnioskowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Do wcześniej przesłanych dokumentów w załączeniu dołączam 1 egz. opracowania pn. „ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” z kwietnia 2010 r. – autorstwa Mott MacDonald Polska Sp. Z o.o. praca zbiorowa  wraz z oceną oddziaływania na środowisko z dnia 26.11.2009 r.- autorstwa dr Tomasz PODSTAWY –Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 12.04.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/29/09/10

 

OBWIESZCZENIE

o   przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

  pn. „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Wnioskodawca:

MOUNTEL S.J.

Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ,

ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawców „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   12.04.2010 r.

ROŚ. 7624/29/09/10

 

ZAWIADOMIENIE

o wznowieniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

       Na podstawie :

ü   art.97,   §2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

po otrzymaniu   raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia    na środowisko od Inwestora p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14

 

zawiadamiam

 

o wznowieniu postępowania z wniosku p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi. Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”  z uwagi na ustąpienie przyczyn zawieszenia tj. przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów   ldz. ROŚ. 7624/29/09/ z dnia 16 października 2009 r. na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów postępowanie w powyższej sprawie było zawieszone.

               Obecnie ustąpiły przyczyny uzasadniające zwieszenie postępowania, gdyż wnioskodawcy przedłożyli Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z niezbędnymi opracowaniami, wykonany zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, dlatego działając na podstawie   art.97,   §2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)- wznowiono postępowanie.

 

 

 

                                                                                                             …………………….

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.10.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/29/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów
wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linią energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz
dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
    gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

MOUNTEL S.J.

Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ,

ul. Jama 1104,

43-374 BUCZKOWICE

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/29/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 -----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   16.10.2009 r.

ROŚ. 7624/29/09

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-311/09/ak z dnia 07 października2009 r. (data wpływu 12-10-2009 r.),

ü   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ-465-82/09 z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 09-10-2009 r.)

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linią energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do wszczętego w dniu 09 września 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.);

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, tak więc w szczególności ma:

a.        określać, analizować i oceniać wpływ realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione wart. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr151, poz.1220) , występujące na obszarze objętym przedsięwzięcie i w strefie jego możliwego oddziaływania w szczególności na:

·    gatunki ptaków i ich siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, uwzględniając m.in. takie oddziaływania jak tworzenie bariery dla ptaków migrujących oraz zerujących, utrata siedlisk lęgowych i żerowiskowych na skutek zaboru miejsc pod zabudowę elektrowni wiatrowych oraz na skutek płoszenia w zasięgu oddziaływania farmy, kolizje z turbinami i dodatkową śmiertelność na skutek kolizji, fragmentacje siedlisk,

·    gatunki nietoperzy i ich siedliska wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny flory,

·    gatunki dziko występujących grzybów, roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową,

b.       opierać się o wyniki przeprowadzonego minimum rocznego monitoringu ornitologicznego z wykorzystaniem w tym celu metodyki zawartej w Wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 20 listopada 2007 r. dotyczących zakresu „monitoringu ornitologicznego” na terenach potencjalnie przeznaczonych pod lokalizacje farm wiatrowych, na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz monitoringu chiropterologicznego zgodnie z przyjętymi w nauce metodami (zaleca się wykorzystanie tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, na rok 2009);

c.        przedstawiać graficznie i opisowo miejsca występowania (gniazdowania i zerowania) gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, gatunków nietoperzy wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową występujących na obszarze objętym przedsięwzięciem i w strefie jego możliwego oddziaływania;

d.       definiować wszystkie przedsięwzięcia lub plany, które w połączeniu z planowanym przedsięwzięciem mogą spowodować negatywne oddziaływania na spójność sieci NATURA 2000 oraz przedstawiać oddziaływania skumulowane (na ptaki, nietoperze i inne elementy przyrodnicze) z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji oraz w fazie budowy i eksploatacji;

e.        przedstawiać propozycje monitoringu przyrodniczego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji.

f.          zawierać wnikliwą analizę, w której należy poddać przewidywane i przyszłe oddziaływanie projektowanej inwestycji na zdrowie i życie ludzi

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 09 września 2009 r. wszczęto postępowanie w tejże sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 3,8 km od granic wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „BESKID NISKI” (PLB180002) oraz ok. 2,9 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW” (PLH180016), ok. 4,7 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty ”OSTOJA JAŚLISKA” (PLH 180014), ok. 1,5 km od granic potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „LAS HRABEŃSKI” i „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI”, ok. 3,5 km od granic potencjalnego obszaru ochrony siedlisk „LADZIN”, ok. 6,6 km od granic potencjalnego obszaru ochrony siedlisk m „PARTIA NAD ODRZECHOWĄ , ok. 7,4 km od granic potencjalnego obszaru ochrony siedlisk „JAĆMIERZ” oraz w odległości ok. 1,3 km od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

W odległości ok. 0,3 km od planowanego przedsięwzięcia znajdują sie zmeliorowane tereny łąkowe. Zbiorowiska nieleśne, tj. miejsca lokalizacji przedmiotowych elektrowni wiatrowych i ich sąsiedztwo, mogą stanowić miejsca zerowania gatunków ptaków szponiastych wymienionych   w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, stanowiących przedmiot ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000. Ze względu na bliskość obszarów NATURA 2000, gdzie przedmiot ochrony stanowią nietoperze, tereny przeznaczone pod lokalizacje farmy wiatrowej mogą być wykorzystywane jak żerowiska tej grupy zwierząt (gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Migrujące ptaki wykorzystują powszechnie podczas przelotów liniowe elementy topografii terenu tj. rzeki, co sprawia, że główne rzeki Podkarpacia m.in. Wisłok, to naturalne szlaki migracji tych zwierząt. Przedmiotowe zespoły wiatrowo-elelktryczne planuje się wykonać   odległości około 1,6 km od koryta ww. rzeki. Ponadto należy nadmienić, iż w odległości ok. 0,5 km i 1,4 km od planowanego przedsięwzięcia są zlokalizowane stawy, mogące stanowić miejsca występowania ptaków wodno-błotnych oraz mogące przyciągać gatunki związane z tym środowiskiem.

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione, w szczególności na spójność sieci NATURA 2000. A naliza oddziaływania na spójność sieci NATURA 2000 powinna zostać oparta na inwentaryzacji przyrodniczej przy zastosowaniu naukowych metod badawczych oraz uwzględniać wszystkie kategorie generowanych oddziaływań przez farmę wiatrową.

Ponadto projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie wytwarzało energie elektryczną, więc może być potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego o wartościach wyższych od dopuszczalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz hałasu o wartościach wyższych od dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r . Nr 120, poz. 826) , co przemawia za uznaniem za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

                        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu   Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-311/09/ak z dnia 07 października 2009 r. (data wpływu 12-10-2009 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji  

                Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ.465-82/09 z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 09-10-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a i c pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.09.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/29/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów .

 

Wnioskodawca:

P.   Michał PRZYBYŁ p. Arkadiusz ŁASZKIEWICZ - współwłaściciele

MOUNTEL S.J.

Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ,

ul. Jama 1104,

43-374 BUCZKOWICE 14

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   09.09.2009 r.

ROŚ. 7624/29/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch   zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz zaliczeniem przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 -   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                             ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-10 12:29:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-12 12:59:05
 • Liczba odsłon: 1932
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117055]

przewiń do góry