Rymanów, dnia 15.04.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/35/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 15 kwietnia 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/35/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, orzekającej jego realizację i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700- 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                      ………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  15.04.2010 r.

ROŚ. 7624/35/09/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §2 ust.1 pkt.40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) wraz z uzupełnieniami. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”,

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-456/6/09/ad z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ.465-91/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.),

 

orzekam

 

a)      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

b)      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniami, zostało z dniem 23 listopada 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”, zostało wszczęte postępowanie w tejże sprawie.

 

Zgodnie z §2, ust 1, pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. instalacje – z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów), z uwagi na produkcje paneli boazeryjnych, produkcje listew meblowych i boazeryjnych, rozcinanie komputerowe – frezowanie, rozcinanie wstępne na pile wzdłużnej.

Równocześnie należy dodać, że dla istniejącej linii produkcyjnej prowadzone już było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 maja 2006 r. L.dz. ROŚ. 7624/1/06.

 

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowane przedsięwzięcia swym zakresem obejmować będzie powiększenie istniejącej hali produkcyjnej do wyrobów z drewna, płyt wiórowych, pilśniowych i forniru,  poprzez zabudowanie rampy rozładunkowej i przeniesienie części urządzeń z istniejących pomieszczeń do nowo wybudowanej hali, tj. piły i frezarki. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce Nr ewid. 2455/5 o powierzchni 1,043 ha zlokalizowanej przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie. Wymiary hali po zabudowie będą wynosiły : 12 m szerokości, 48 m długości 5-6 m. wysokości. Przebudowa  hali nie wiąże się ze wzrostem emisji o nie mniej niż 20%, a tym samym ze wzrostem produkcji, w porównaniu do stanu dotychczasowego;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań. Przedsięwzięcie obejmować będzie powiększenie istniejącej hali produkcyjnej, co nie wiąże się ze wzrostem produkcji, w porównaniu do stanu dotychczasowego;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych, jednak realizacja nowej linii przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia dotychczasowej produkcji, w związku z tym nie nastąpi zwiększenie zużycia m.in. wody, surowców, materiałów czy paliw;

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości    podczas etapu budowy źródłem emisji będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (transport materiałów budowlanych). Będzie miała ona jednak charakter krótkoterminowy i lokalny, a uciążliwości z nią związane ustana wraz z kończeniem prac budowlanych. Wody opadowo-roztopowe oraz wody opadowe z dachów będą odprowadzane do studzienek kanalizacyjnych, dalej rurami do szczelnego, odizolowanego filtra piaskowego, następnie rura do szczelnego rowu garbarskiego i docelowo do rzeki Tabor (Morwawa) i Wisłoka, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Ścieki bytowo-socjalne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W związku z funkcjonowaniem nowej części hali nie ma potrzeby zastosowania nowych urządzeń ochrony środowiska.  Przeniesione do niej urządzenia zostaną podpięte do istniejących urządzeń ochrony powietrza. Odprowadzanie pyłów i gazów będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na emisje gazów i pyłów do powietrza;

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.: 2455/5 obręb ewidencyjny – Rymanów –M (miasto) o powierzchni 1,043 ha umiejscowionej przy ul. Mitkowskiego Nr 8 w Rymanowie. Wymiary hali po przebudowie będą wynosiły: 12 m szerokości, 48 m długości, 5-6 m wysokości.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka o Nr ewid. 2455/5 przeznaczona jest pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonej symbolem PU, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie, sklepy i inną działalność gospodarczą. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków pracy. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia. Do nowej hali przeniesione zostaną urządzenia tj.: pila i frezarka. Powierzchnia działki obecnie zajmowana przez rampę rozładunkowa stanowi zadaszony plac utwardzony betonową kostką brukową, na podbudowie pospółki i kruszywa łamanego, wykorzystywany jako plac manewrowy i rozładunkowy. W związku z realizacją inwestycji nie będzie wymagane wykonanie nowych szczelnych powierzchni utwardzonych.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U .z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  jest planowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 w/cyt. ustawy oraz poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk  „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie, sklepy i inną działalność gospodarczą. Teren objęty planowaną inwestycją otoczony jest zabudową mieszkaniową, infrastrukturą handlowo-usługową i przemysłową, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie . Miasto Rymanów obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 1.238 ha , a zamieszkuje ją ok. 3.748 mieszkańców;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego lokalny charakter.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działki, gdzie realizowana będzie  inwestycja. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa,  infrastruktura handlowo-usługowa i przemysłowa. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania –czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy.

W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia, natomiast przeniesione do nowej hali urządzenia zostaną podpięte do istniejących urządzeń ochrony powietrza;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji sam budynek przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, który sprawę przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Postanowieniem Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-456/6/09/ad z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.) wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Ldz.PSNZ.465-91/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.), po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego, rozstrzygając sprawę w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/35/09 /10 z dnia 07.04.2010 r. – postanowiono  nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony,  iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując, należy dodać, że dla istniejącej linii produkcyjnej prowadzone już było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 maja 2006 r. L.dz. ROŚ. 7624/1/06 – dlatego obecnie wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

 

                                                                                                             ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Strony postępowania

 1.  „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW ;
 2. GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 3. A/a. A.K

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/35/09/10

z dnia  15.04.2010 r

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn.„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Zgodnie z §2, ust 1, pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. instalacje – z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów), z uwagi na produkcje paneli boazeryjnych, produkcje listew meblowych i boazeryjnych, rozcinanie komputerowe – frezowanie, rozcinanie wstępne na pile wzdłużnej.

Równocześnie należy dodać, że dla istniejącej linii produkcyjnej prowadzone już było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 maja 2006 r. L.dz. ROŚ. 7624/1/06.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.: 2455/5 obręb ewidencyjny – Rymanów –M (miasto) o powierzchni 1,043 ha umiejscowionej przy ul. Mitkowskiego Nr 8 w Rymanowie. Wymiary hali po przebudowie będą wynosiły: 12 m szerokości, 48 m długości, 5-6 m wysokości.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka o Nr ewid. 2455/5 przeznaczona jest pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonej symbolem PU, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie, sklepy i inną działalność gospodarczą.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków pracy. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia. Do nowej hali przeniesione zostaną urządzenia tj.: pila i frezarka. Powierzchnia działki obecnie zajmowana przez rampę rozładunkowa stanowi zadaszony plac utwardzony betonową kostką brukową, na podbudowie pospółki i kruszywa łamanego, wykorzystywany jako plac manewrowy i rozładunkowy. W związku z realizacją inwestycji nie będzie wymagane wykonanie nowych szczelnych powierzchni utwardzonych.

Czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia, natomiast przeniesione do nowej hali urządzenia zostaną podpięte do istniejących urządzeń ochrony powietrza.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” oraz poza innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000.

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/35/09/10

z dnia 15.04.2010 r

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”

 

 

Karta informacyjna

Dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego

 - Obwód geodezyjny Rymanów – M

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. Podkarpackie”

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn: „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego - Obwód geodezyjny Rymanów–M - gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. Podkarpackie” polega na obudowaniu ścianami zewnętrznymi istniejącej rampy rozładunkowej przy istniejącym budynku hali produkcyjnej i przeznaczenie uzyskanej w ten sposób zamkniętej powierzchni użytkowej na hale produkcyjną.

Powiększenie powierzchni hali produkcji  wyrobów z drewna, płyt wiórowych, pilśniowych i forniru nie spowoduje zmian technologii i wielkości produkcji, rodzaju i wielkości produkcji, rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz zatrudnienia. Inwestycja ma na celu poprawę warunków pracy w istniejącej hali produkcyjnej poprzez przeniesienie części urządzeń technologicznych do nowo uzyskanego pomieszczenia. Dla istniejącego zakresu produkcji (wytwarzanie paneli, listew meblowych, rozcinanie komputerowe – frezowanie, rozcinanie wstępne na pile wzdłużnej) prowadzone było postępowanie w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które zakończone zostało wydaniem przez Burmistrza Gminy Rymanów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak ROŚ. 7624/1/06 z dnia 25.05.2006 roku.

Istniejący budynek hali produkcyjnej z rampą rozładunkową zlokalizowany jest w Rymanowie ul. Mitkowskiego 8 na dz. nr. ew. 2455/5

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną:

Przebudowie podlega powierzchnia nieruchomości zajmowanej obecnie przez rampę rozładunkową – w chwili obecnej jest to zadaszony plac utwardzony betonową kostką brukową na podbudowie pospółki i kruszywa łamanego. Plac ten wykorzystany jest w chwili obecnej, jako plac manewrowy i rozładunkowy dla potrzeb produkcji BOG-MAR.

3. Rodzaje technologii:

Na uzyskanej po realizacji przedsięwzięcia powierzchni usytuowane będą maszyny i urządzenia produkcyjne dla:

- produkcji panel boazeryjnych,

- produkcji listew meblowych i boazeryjnych,

- rozcinanie komputerowe – frezowanie,

- rozcinanie wstępne na pile wzdłużnej.

Powiększenie powierzchni hali produkcji wyrobów z drewna, płyt wiórowych, pilśniowych i forniru nie spowoduje zmiany technologii i wielkości produkcji, rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz zatrudnienia. Inwestycja ma na celu poprawę warunków pracy w istniejącej hali produkcyjnej poprzez przeniesienie części urządzeń technologicznych do nowo uzyskanego pomieszczenia.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się wariantów projektowanego przedsięwzięcia.

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Nie przewiduje się zwiększenia dotychczasowej produkcji a co za tym idzie zwiększenia zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii tylko polepszenie warunków pracy pracowników przez podzielenie produkcji i zwiększenie powierzchni stanowiskowej.

6. Rozwiązania chroniące środowisko:

Bez zmian, istniejące filtry.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Jak dotychczas, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na emisję pyłów i gazów.

8. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko:

Nie występują trans graniczne oddziaływania na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Wskazana we wniosku działka znajduje się poza granicami form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220.).

            W najbliższym sąsiedztwie tj. w odległości około 1,4 km od wskazanej działki  znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2005 r., Nr 80 poz. 1357),

            Dodatkowo w odległości ok. 3 km zlokalizowany jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów” (PLH180016), proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ladzin”i „Las Hrabeński”, oraz w odległości ok. 3,4 km położony jest obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” (PLB180002), a w odległości ok. 4 km znajduje się proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Wisłok Środkowy z Dopływami” (PLH180030).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  09.04.2010 r.

ROŚ. 7624/35/09/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) wraz z uzupełnieniami. - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 07.04.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/35/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu  postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.

 „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J.

 ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/35/09/10 z dnia 07.04.2010 r.  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, podczas prowadzonego postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700- 1500).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

                                                                                                                      ………………..

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  07.04.2010 r.

ROŚ. 7624/35/09/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

 

ü  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-456/6/09/ad z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ.465-91/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko §2 ust.1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) pn. „Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, stosownie do wszczętego w dniu 23 listopada 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) wraz z uzupełnieniami.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Prezesa uprawnionego do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniami, zostało z dniem 23 listopada 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego – obwód geodezyjny Rymanów – M   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”, zostało wszczęte postępowanie w tejże sprawie.

 

Zgodnie z §2, ust 1, pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. instalacje – z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów), z uwagi na produkcje paneli boazeryjnych, produkcje listew meblowych i boazeryjnych, rozcinanie komputerowe – frezowanie, rozcinanie wstępne na pile wzdłużnej.

Równocześnie należy dodać, że dla istniejącej linii produkcyjnej prowadzone już było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 maja 2006 r. L.dz. ROŚ. 7624/1/06.

 

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowane przedsięwzięcia swym zakresem obejmować będzie powiększenie istniejącej hali produkcyjnej do wyrobów z drewna, płyt wiórowych, pilśniowych i forniru,  poprzez zabudowanie rampy rozładunkowej i przeniesienie części urządzeń z istniejących pomieszczeń do nowo wybudowanej hali, tj. piły i frezarki. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce Nr ewid. 2455/5 o powierzchni 1,043 ha zlokalizowanej przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie. Wymiary hali po zabudowie będą wynosiły : 12 m szerokości, 48 m długości 5-6 m. wysokości. Przebudowa  hali nie wiąże się ze wzrostem emisji o nie mniej niż 20%, a tym samym ze wzrostem produkcji, w porównaniu do stanu dotychczasowego;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań. Przedsięwzięcie obejmować będzie powiększenie istniejącej hali produkcyjnej, co nie wiąże się ze wzrostem produkcji, w porównaniu do stanu dotychczasowego;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych, jednak realizacja nowej linii przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia dotychczasowej produkcji, w związku z tym nie nastąpi zwiększenie zużycia m.in. wody, surowców, materiałów czy paliw;

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości    podczas etapu budowy źródłem emisji będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (transport materiałów budowlanych). Będzie miała ona jednak charakter krótkoterminowy i lokalny, a uciążliwości z nią związane ustana wraz z kończeniem prac budowlanych. Wody opadowo-roztopowe oraz wody opadowe z dachów będą odprowadzane do studzienek kanalizacyjnych, dalej rurami do szczelnego, odizolowanego filtra piaskowego, następnie rura do szczelnego rowu garbarskiego i docelowo do rzeki Tabor (Morwawa) i Wisłoka, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Ścieki bytowo-socjalne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W związku z funkcjonowaniem nowej części hali nie ma potrzeby zastosowania nowych urządzeń ochrony środowiska.  Przeniesione do niej urządzenia zostaną podpięte do istniejących urządzeń ochrony powietrza. Odprowadzanie pyłów i gazów będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na emisje gazów i pyłów do powietrza;

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

 

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.: 2455/5 obręb ewidencyjny – Rymanów –M (miasto) o powierzchni 1,043 ha umiejscowionej przy ul. Mitkowskiego Nr 8 w Rymanowie. Wymiary hali po przebudowie będą wynosiły: 12 m szerokości, 48 m długości, 5-6 m wysokości.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka o Nr ewid. 2455/5 przeznaczona jest pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonej symbolem PU, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie, sklepy i inną działalność gospodarczą. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków pracy. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia. Do nowej hali przeniesione zostaną urządzenia tj.: pila i frezarka. Powierzchnia działki obecnie zajmowana przez rampę rozładunkowa stanowi zadaszony plac utwardzony betonową kostką brukową, na podbudowie pospółki i kruszywa łamanego, wykorzystywany jako plac manewrowy i rozładunkowy. W związku z realizacją inwestycji nie będzie wymagane wykonanie nowych szczelnych powierzchni utwardzonych.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U .z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  jest planowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 w/cyt. ustawy oraz poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk  „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie, sklepy i inną działalność gospodarczą. Teren objęty planowaną inwestycją otoczony jest zabudową mieszkaniową, infrastrukturą handlowo-usługową i przemysłową, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie . Miasto Rymanów obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 1.238 ha , a zamieszkuje ją ok. 3.748 mieszkańców;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego lokalny charakter.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działki, gdzie realizowana będzie  inwestycja. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa,  infrastruktura handlowo-usługowa i przemysłowa. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania –czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny. Powiększenie powierzchni hali produkcyjnej nie spowoduje zmian technologii, rodzaju i wielkości produkcji, a tym samym zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, a także rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz ilości zatrudnienia, natomiast przeniesione do nowej hali urządzenia zostaną podpięte do istniejących urządzeń ochrony powietrza;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji sam budynek przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, który sprawę przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Postanowieniem Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-456/6/09/ad z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.) wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Ldz.PSNZ.465-91/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.), po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego, rozstrzygając sprawę w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Strony postępowania

 1.  „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW ;
 2. GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 3. A/a. A.K.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.11.2009 r.

ROŚ. 7624/35/09

 

 

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY  

W RZESZOWIE

ul. Wierzbowa Nr 16

          35-310 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Prezesa uprawnionego do reprezentowania

”BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego
– obwód geodezyjny Rymanów -M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z   kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW ;
 3. GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 4. A/a. A.K.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   30.11.2009 r.

ROŚ. 7624/35/09

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Prezesa uprawnionego do reprezentowania
„BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną

na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego
– obwód geodezyjny Rymanów -M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW ;
 3. GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 4. A/a. A.K.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 23.11.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/35/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną
na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego
– obwód geodezyjny Rymanów -M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Wnioskodawca:

  BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J.

z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.11.2009 r.

ROŚ. 7624/35/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Prezesa uprawnionych do reprezentowania „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 10-11-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Przebudowa budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania – zabudowa rampy rozładunkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną na działce Nr ewid. 2455/5 przy ul. Mitkowskiego
– obwód geodezyjny Rymanów -M

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. „BOG-MAR” PPUH B. NOWOTARSKI, M. SKOLARCZYK Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW ;
 2. GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 3. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-30 14:15:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 12:40:01
 • Liczba odsłon: 1852
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771189]

przewiń do góry