Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2016 rokLp.

z dnia

w sprawie

status

1

04.01.2016

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów

obowiązujące

2

04.01.2016

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujące

3

07.01.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

4

08.01.2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łazach i sprzedaży bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty dla nieruchomości położonej w Króliku Polskim stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

5

13.01.2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, Desznie i Klimkówce oraz w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

6

20.01.2016

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

obowiązujące

7

25.01.2016

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2016 roku zadań z zakresu sportu

obowiązujące

8

26.01.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

obowiązujące

9

27.01.2016

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę o raz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

obowiązujące

10

27.01.2016

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

obowiązujące

11

28.01.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

12

29.01.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

13

01.02.2016

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół  prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2016 r .

zmienione przez zarządzenie nr 158/2016

14

01.02.2016

w sprawie powołania Sądu Konkursowego

obowiązujące

15

04.02.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

16

05.02.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 19 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Rymanów ul. Rynek 19-21 

obowiązujące

17

08.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie, Desznie i Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

18

09.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie

obowiązujące

19

12.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ladzinie 

obowiązujące

20

12.02.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 

obowiązujące

21

12.02.2016

w sprawie powołania Sądu Konkursowego

obowiązujące

22

16.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, Desznie i Klimkówce

obowiązujące

23

19.02.2016

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

obowiązujące

24

24.02.2016

w sprawie powołania Sądu Konkursowego

obowiązujące

25

25.02.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

26

08.03.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

27

15.03.2016

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację  zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

obowiązujące

28

16.03.2016

w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

obowiązujące

29

16.03.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

30

17.03.2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  działek budowlanych położonych w Rymanowie przy ulicy Kalwaria, nieruchomości położonej w Rymanowie i Desznie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

31

18.03.2016

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

obowiązujące

32

18.03.2016

w sprawie przedstawienia sprawozdań  rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

33

18.03.2016

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  

obowiązujące

34

21.03.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

35

23.03.2016

w sprawie sprzedaż bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie, stanowiące własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego

obowiązujące

36

29.03.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach 

obowiązujące

37

30.03.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

obowiązujące

38

31.03.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

39

31.03.2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Wróbliku Szlacheckim oraz sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Króliku Polskim stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

40

05.04.2016

w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego

obowiązujące

41

08.04.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

42

08.04.2016

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

obowiązujące

43

11.04.2016

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Króliku Polskim, stanowiącej własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego

obowiązujące

44

12.04.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

45

12.04.2016

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

46

13.04.2016

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

47

15.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

48

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

obowiązujące

49

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

50

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

51

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

52

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

53

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

54

18.04.2016

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujące

55

19.04.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

56

19.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Desznie

obowiązujące

57

19.04.2016

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

obowiązujące

58

21.04.2016

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

59

27.04.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

60

28.04.2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rudawce Rymanowskiej stanowiących własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

61

28.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

62

29.04.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

obowiązujące

63

09.05.2016

w sprawie odwołania Pana Mariana Penara ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce

obowiązujące

64

09.05.2016

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

65

09.05.2016

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego

obowiązujące

66

10.05.2016

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne

obowiązujące

67

11.05.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 

obowiązujące

68

11.05.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2015 rok

obowiązujące

69

11.05.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2015 rok

obowiązujące

70

11.05.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2015 rok 

obowiązujące

71

17.05.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

72

17.05.2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bziance stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

73

18.05.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

74

18.05.2016

w sprawie wysokości stypendium szkolnego 

obowiązujące

75

18.05.2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, oraz w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Desznie, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

76

19.05.2016

w sprawie ustalenia uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim rozpoczynającym naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 szkoły, w której realizować będą obowiązek szkolny

obowiązujące

77

19.05.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

obowiązujące

78

23.05.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

79

25.05.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

80

30.05.2016

w sprawie realizacji uchwał, zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

81

27.05.2016

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

82

31.05.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

83

31.05.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego zarządzeniem nr 179/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

obowiązujące

84

03.06.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

85

06.06.2016

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie i uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

86

07.06.2016

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

87

08.06.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

88

14.06.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów " Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

89

16.06.2016

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

90

17.06.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

91

20.06.2016

w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Łazach

obowiązujące

92

21.06.2016

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Posadzie Górnej

obowiązujące

93

22.06.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 19 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

obowiązujące

94

22.06.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

95

22.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie

obowiązujące

96

22.06.2016

sprawie ogłoszenia konkursu na kierownika podmiotu leczniczego - Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie

obowiązujące

97

23.06.2016

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rymanów

obowiązujące

98

28.06.2016

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie

obowiązujące

99

28.06.2016

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych 

obowiązujące

100

30.06.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

101

30.06.2016

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

102

01.07.2016

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów " Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2015 r.  

obowiązujące

103

04.07.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i we Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

104

06.07.2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

105

06.07.2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Ladzinie i Rymanowie stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

106

08.07.2016

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Dworskiej i Konopnickiej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie"

obowiązujące

107

08.07.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

108

11.07.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

109

11.07.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie

obowiązujące

110

11.07.2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

111

19.07.2016

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów

obowiązujące

112

20.07.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Głębokiem

obowiązujące

113

21.07.2016

w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości położonej w Łazach

obowiązujące

114

21.07.2016

w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Głębokim

obowiązujące

115

26.07.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

obowiązujące

116

28.07.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemny 

obowiązujące

117

28.07.2016

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Rymanów

obowiązujące

118

02.08.2016

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji monitoringu powietrza"

obowiązujące

119

09.08.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rudawce Rymanowskiej i w Ladzinie

obowiązujące

120

11.08.2016

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

obowiązujące

121

11.08.2016

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2016 roku

obowiązujące

122

11.08.2016

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

obowiązujące

123

11.08.2016