--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 26.06.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/17/09

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 26 czerwca 2009 r. Ldz. ROŚ. 7624/1709 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.. „Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………….…

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.06.2009 r.

ROŚ. 7624/1709

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek Pana Marcina BOLANOWSKIEGO zam. Posada Górna, ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ z dnia 05 maja 2009 r. (data wpływu 07.05.2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny

z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego

na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

Otrzymują:

 1. Pan Marcin BOLANOWSKI zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.06.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/17/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego
  na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.


Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 1631 – obręb Rymanów -M.

 

Wnioskodawca:

Pan Marcin BOLANOWSKI
zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64,
38-481 RYMANOW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   16.06.2009 r.

ROŚ. 7624/17/09

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-35/09 z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 01-06-2009 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-44/09 z dnia 02 czerwca 2009 r. (data wpływu 08-06-2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów   – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do wszczętego w dniu 07 maja 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Marcina BOLANOWSKIEGO zam. Posada Górna, ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ z dnia 05 maja 2009 r. (data wpływu 07.05.2009 r.).

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Pana Marcina BOLANOWSKIEGO zam. Posada Górna, ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ z dnia 05 maja 2009 r. (data wpływu 07.05.2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 07 maja 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów   – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z samochodowym warsztatem naprawczym.

 

 

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na budowie budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z samochodowym warsztatem naprawczym. Dojazd do budynku bezpośrednio z ul. Mitkowskiego, na terenie objętym inwestycją przewidywanych jest 10 miejsc parkingowo-postojowych. Pomieszczenia warsztatu samochodowego, z dwoma stanowiskami naprawczymi zlokalizowane będą   na parterze projektowanego budynku, którego powierzchnia zabudowy wyniesie 210m 2 . W warsztacie samochodowym wykonywane będą naprawy bieżące bez usług blacharskich i lakierniczych. Na poddaszu pomieszczenia planuje się wykorzystać na pomieszczenia biurowe -   dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych, jednak nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów i paliw oraz energii. Podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana energia elektryczna. Obiekt wyposażony będzie w instalację elektryczną oświetleniową i siłową, teletechniczną oraz wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, sprężonego powietrza oraz centralnego ogrzewania. Zapotrzebowanie obiektu przygotowanego do eksploatacji na energię elektryczną wynosić będzie ok. 9 kW/h, zapotrzebowanie na wodę około – 3 m 3 /dobę. Zapotrzebowanie w energie cieplną ogranicza się do ogrzewania wydzielonych pomieszczeń warsztatu w sezonie grzewczym oraz zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej dla potrzeb socjalno-bytowych. Czynnik grzewczy dla ww. celów pozyskiwany będzie z kotłowni gazowej w głównej część budynku. Zapotrzebowanie na energię cieplną wynosić będzie odpowiednio 3 kW dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz 16 kW dla potrzeb c.o. w sezonie grzewczym. Sprężone powietrze uzyskiwane będzie z kompresora. Kompresor zlokalizowany będzie wewnątrz budynku warsztatu.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować niekorzystne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości.

W czasie   budowy budynku wystąpi tylko   chwilowe, na   czas   wykonywania robót, zwiększenie emisji spalin i   hałasu. Sam budynek przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości, gdyż w warsztacie samochodowym   podczas eksploatacji budynku wykonywane będą naprawy bieżące bez usług blacharskich i lakierniczych. Zastosowanie w warsztacie rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających odpowiednią izolacyjność akustyczną budynku, prawidłową wentylację, gwarantuje dotrzymanie odpowiednich standardów jakości środowiska zewnętrznego oraz środowiska pracy w zakresie poziomu hałasu oraz stężenia związków szkodliwych dla zdrowia.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.: 1631obręb ewidencyjny – Rymanów –M (miasto). Powierzchnia działki 0,0918ha, powierzchnia zabudowy budynku – 210 m 2 . Obecnie na terenie tym znajduje się pusty plac budowlany, częściowo porośnięty trawą, a częściowo wysypany żwirem.

 

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane przy terenie przeznaczonym pod tereny komunikacji tj. istniejącej drogi ul. Mitkowskiego. Teren objęty planowaną inwestycją otoczony jest zabudową mieszkaniową, infrastrukturą handlowo-usługową i przemysłową oraz terenami pasa rzecznego rzeki Tabor, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na lokalny charakter.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działki, gdzie realizowana będzie   inwestycja. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa,   infrastruktura handlowo-usługowa i przemysłowa oraz tereny pasa rzecznego rzeki Tabor. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji sam budynek przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości, gdyż w warsztacie samochodowym   podczas eksploatacji budynku wykonywane będą naprawy bieżące bez usług blacharskich i lakierniczych.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Starosta Krośnieński w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633-35/09 z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 01-06-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na to, iż wnioskowane do realizacji przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczególnych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko oraz nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani szczególnych zagrożeń dla środowiska.

                Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-44/09 z dnia 02 czerwca 2009 r. (data wpływu 08-06-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego nie   jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z zastrzeżeniem   zastosowania w warsztacie napraw bieżących samochodów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających odpowiednią izolacyjność akustyczną budynku, prawidłową wentylację), gwarantującą dotrzymanie odpowiednich standardów jakości środowiska zewnętrznego oraz środowiska pracy w zakresie poziomu hałasu oraz stężenia związków szkodliwych dla zdrowia.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Pan Marcin BOLANOWSKI zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 07.05.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/17/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego
  na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.


Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 1631 – obręb Rymanów -M.

 

Wnioskodawca:

Pan Marcin BOLANOWSKI
zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64,
38-481 RYMANOW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Starosta Krośnieński

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   07.05.2009 r.

ROŚ. 7624/17/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Pana Marcina BOLANOWSKIEGO zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ z dnia 05 maja 2009 r. (data wpływu 07.05.2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny z warsztatem samochodowym w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego
  na działce Nr 1631 w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 1631 – obręb Rymanów - M.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Marcin BOLANOWSKI zam. Posada Górna ul. 3Maja Nr 64, 38-481 RYMANOW ZDRÓJ;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-18 13:02:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 10:16:39
 • Liczba odsłon: 2212
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409528]

przewiń do góry