Rymanów, dnia 07.12.2007 r.

ROŚ. 7624/12/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1 - na wniosek z dnia 07 grudnia 2007 r. Pana Artura WOJTONIA zam. przy ul .Kwiatowej Nr 6, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (tj. odbudowy wcześniej istniejącego zakładu stolarskiego, który uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru w 2006 r.) polegającego na  przetwórstwie drzewnym ARTIMEX

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.„Przetwórstwo drzewne ARTIMEX

przy ul. Kwiatowej Nr 6 na działkach Nr ewid.499/3 i 499/9  we Wróbliku Szlacheckim

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1500 wt-pt 700 1500)..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:59:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-22 14:59:10
  • Liczba odsłon: 2003
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409457]

przewiń do góry